« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ЯК ДІЯТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ?

ЯК ДІЯТИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ?

Профспілка працівників культури України (голова Людмила Перелигіна) за­вжди шукає оптимальні підходи до вирішення проблем галузі. Одним з таких підходів став міжре­гіональний семінар-на­вчання профспілкового активу, що відбувся в За­карпатті. На ньому всебіч­но обговорено питання соціально-економічного захисту працівників в умо­вах реформування галузі.

Усі актуальні проблеми органі­затори семінару винесли на порядок денний засідання круглого столу «Виклики та загрози подальшої діяльності закла­дів культури, засобів масової інфор­мації, спортивних організацій в умо­вах децентралізації. Дії профспілко­вих організацій всіх рівнів для забез­печення соціального захисту працю­ючих», що проходив на базі Чинадіїв­ської дитячої школи мистецтв Мука­чівського району.

Виступаючи на семінарі, голова ЦК Профспілки працівників культу­ри України Людмила Перелигіна під­креслила, що завдяки упереджуваль­ним діям профспілки, за дієвого соці­ального партнерства з галузевим мі­ністерством, народними депутатами України видатки на культуру в дер­жавному бюджеті на 2016 рік збільши­лися. Однак процеси децентралізації, що набувають дедалі більшого розви­тку, змушують профспілку, як ка­жуть, тримати руку на пульсі, аби ці заходи реалізовувалися тільки в зако­нодавчому руслі. Передусім, це стосу­ється мінімізації впливу децентралі­зації при прийнятті місцевими орга­нами влади незаконних, антисоціаль­них рішень, які обмежують права й інтереси працівників культури. Голо­вне – не допустити зниження соціаль­них гарантій спілчанам, безпідстав­ного закриття закладів культури, ско­рочення кадрів. Ідеться, зокрема, про доплату за вислугу років, допо­могу на оздоровлен­ня під час щорічної відпустки, матері­альну допомогу на вирішення соціально-побутових питань. За­безпечення оплати час­тини соціальних гарантій за рахунок платних послуг – не вихід із становища. Профспілка знову б’є на сполох, направивши відповід­ного листа за роз’ясненням до Мініс­терства фінансів. Категорично не по­годжується профспілка і з окремими підходами до реформування структур Національної телерадіокомпанії України, й, зокрема, укладанням єди­ного колективного договору на рівні НТКУ, який з багатьох положень по­гіршує умови оплати праці працівни­ків філії на місцях. Те саме стосується і деяких соціальних гарантій праців­ників спорту.

Як зазначила Людмила Перелигі­на, в Закарпатті накопичено певний досвід спільних дій управління куль­тури облдержадміністрації та облас­ної профорганізації в умовах децен­тралізації, про що вели мову на семі­нарі начальник управління Юрій Гле­ба і голова обкому профспілки Ната­лія Товтин. Цікаву модель щодо пер­спектив діяльності закладів культури Закарпаття в умовах ад­міністративно-терито­ріальної реформи за­пропонували учас­никам семінару вче­ний секретар Закар­патської обласної універсальної науко­вої бібліотеки ім. По­тушняка Людмила Гри­гаш і директор обласного організаційно-методичного центру культури Ганна Дрогальчук.

Конкретні пропозиції з вирішення соціально-економічних проблем га­лузі висловили голова Закарпатської облпрофради Володимир Фленько, директор виконавчої дирекції облас­ного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Ігор Сегляник, голо­ви Вінницької обласної і Київської міської профспілкових організацій працівників культури Тетяна Побе­режна та Лідія Колодко. На важли­вості підтримки культури коштами місцевих бюджетів наголошував го­лова Мукачівської РДА Сергій Гай­дай. Усі ці пропозиції будуть розгля­нуті на президії ЦК Профспілки пра­цівників культури України і врахова­ні при формуванні позиції та дій га­лузевої профспілки.

Сергій БАРАНЧИКОВ

Фото автора

 

ПОПУЛЯРИЗУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФСПІЛОК

Федерація профспілок Чер­каської області, галузеві профоб’єднання проводять роботу з інформування сус­пільства про дії профспілок щодо соціального захисту спілчан і мотивації вступу до профспілки.

Одним з пріоритетних на­прямів надання екстреної юридичної допомоги чле­ну профспілки Президією Федерації профспілок України було визначено організацію центру соці­альних послуг. Тож 20 січня відбула­ся робоча нарада профспілкового активу регіону з представниками цього центру щодо питання впрова­дження соціальної картки ФПУ на Черкащині. На зустрічі були при­сутні 70 профактивістів регіону, представники телебачення та радіо, підприємці, які вбачають можли­вість соціалізації своїх послуг. Ди­ректор центру Костянтин Наврод­ський, фахівці центру Діана Наврод­ська та Дар’я Лазарєва надали де­тальну інформацію щодо послуг «Адвокат – 24», «Доктор онлайн», відпочинку й оздоровлення в закла­дах «Укрпрофоздоровниця», «Укрпрофтур», методики користування карткою.

Учасники наради були одностайні в думці про необхідність розширення дисконтних програм у торгових, ап­течних мережах області, інших сер­вісних центрах. Тому фахівці цен­тру соціальних послуг ФПУ спільно з Федерацією профспілок області розглядають можливості запрова­дження нових послуг соціальної картки в питаннях соціального за­хисту спілчан.

 

ЩОБ ЛІТО РОЗПОЧАЛОСЯ ВЧАСНО…

Організація літ­нього дитячого оздоровлення – постійно на контролі Федерації профспі­лок Рівненської області, адже це одна з умов забез­печення здоров’я підрос­таючого покоління, реаль­на можливість змістовно і з користю провести літні канікули для більшості школярів. І хоча за вікна­ми зима, підготовку до оздоровчого сезону вже практично розпочато.

Про те, як здешевити пу­тівки, як охопити літнім оздоровленням якомога більше дітей – ці та інші питання розглядали чле­ни тристоронньої облас­ної соціально-економіч­ної ради, до складу якої входять представники облради та облдержадмі­ністрації, роботодавців і профспілок. До цієї вели­кої роботи сторони вирі­шили залучити і депута­тів місцевих рад, звернув­шись до них з листом, в якому чітко розписано механізм викупу путівок за частковою участю міс­цевих бюджетів і який на­діслано в усі райони та міста області.

 

ПІДПИСАНО УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ

21 січня в Миколаїв­ській обласній раді профспілок відбуло­ся підписання Угоди про співпрацю між управлінням Держпраці в Миколаївській області та Миколаїв­ською обласною ра­дою профспілок у здійсненні державно­го нагляду і громад­ського контролю за додержанням законо­давства України про працю, а також Угоди про співпрацю між Миколаївською облпрофрадою та відді­ленням Національної служби посередни­цтва і примирення в Миколаївській облас­ті на 2016–2020 роки.

Угоду про співпра­цю між управлін­ням Держпраці та Миколаївською облпрофрадою підписали її голова Юрій Толмачов і в. о. начальника управ­ління Держпраці у Мико­лаївській області Денис Жовненко. Мета цього до­кумента – забезпечити в межах повноважень сто­рін дотримання гаранто­ваних Конституцією та за­конами України трудових прав працівників, їх прав на безпечні та здорові умови праці. Угода також передбачає обмін інфор­мацією, проведення спіль­них перевірок, навчаль­них семінарів, тренінгів, круглих столів та інших заходів, спрямованих на покращення ситуації в сфері трудових відносин, підвищення рівня оплати праці та недопущення ви­робничого травматизму.

Угоду про співпрацю між Миколаївською обласною радою профспілок і відді­ленням НСПП підписали голова облпрофради Юрій Толмачов і начальник об­ласного відділення НСПП Оксана Євченко. Сторони переконані, що укладення такої угоди сприятиме по­дальшій стабілізації соці­ально-трудових відносин, запобіганню виникненню й ефективному вирішен­ню колективних трудових спорів (конфліктів) між найманими працівника­ми – членами профспілок і роботодавцями Микола­ївської області.

29.01.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання