« на головну 30.05.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1053)
14
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПІДПРИЄМСТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ВИЖИВАЮТЬ САМОТУЖКИ

ПІДПРИЄМСТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ВИЖИВАЮТЬ САМОТУЖКИ

На засіданні президії Закарпатської обласної організації профспілки працівників текстильної та легкої промисловості було підбито підсумки роботи за минулий рік.

Як підкреслила голова облас­ної профорганізації, член Ради ФПУ Магдалина Глу­шеня, профспілка, в міру своїх можливостей, здійснювала захист соціально-економічних, тру­дових і соціальних прав спілчан. На підприємствах галузі значно зріс рівень заробітної плати, що нині перевищує середньообласний показник по промисловості Закар­паття. І головне – виплачується вона своєчасно. Є зрушення і в кол­договірній роботі, зокрема підви­щенні соціальної спрямованості колективних договорів, якими сто­відсотково охоплені всі працівни­ки. Втішає і той факт, що на підприємствах галузі працює чимало молоді.

Завдяки мобілі­зації всіх вну­трішніх резервів стабільно пра­цюють підпри­ємства галузі: ТОВ «Укран Абі­текс» (м. Берего­во), ПАТ «ГРОНО-ТЕКС» (м. Виногра­дово), ПАТ МТФ «Мрія» (м. Мукачево), ТОВ «Мука­чівська швейна фабрика», яка то­рік відзначила своє 70-річчя. Адмі­ністрації та профспілкові комітети цих підприємств на місцях спільно вирішують питання розвитку і мо­дернізації виробництва, соціально-побутові проблеми, турбуються про людей в умовах фі­нансово-економічної кризи. Виділяють­ся кошти на ви­плату працівни­кам та членам їх сімей пільг і компенсацій, не передбаче­них законодав­ством, а також на охорону праці. Всі первинні профорга­нізації галузі отриму­ють від роботодавців відра­хування на культурно-масову, фіз­культурну і оздоровчу роботу в роз­мірі 0,3% фонду оплати праці.

На жаль, попри зусилля проф­спілки, галузі бракує державної підтримки. Урядові програми, в яких її визнано в числі пріоритет­них, залишаються тільки на папері, не містять конкретних дій щодо їх реалізації. Тож доводиться керів­никам і профкомам підприємств Закарпаття на місцях вирішувати всі існуючі проблеми самотужки. До того ж, профорганізації створе­но далеко не на всіх підприємствах галузі нашого краю, що викликано небажанням іноземних інвесторів мати профспілку. А шкода… Але голова обласної організації проф­спілки Магдалина Глушеня, голови профкомів ТОВ «Мукачівська швейна фабрика» – Жанна Охотні­кова, ПАТ «ГРОНО-ТЕКС» – Фіалка Морушко, ТОВ «Укран Абітекс» – Марія Дасів, ПАТ МТФ «Мрія» – На­талія Шиманська налаштовані оптимістично: державний пріори­тет галузь отримає не на словах, а на ділі.

 

ПІДПИСАНО УГОДУ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ

З метою подальшого вдоско­налення роботи організацій і закладів культури, посилення соціально-економічного за­хисту працівників було укла­дено угоду між управлінням культури Закарпатської облдержадміністрації та облас­ною профспілковою органі­зацією працівників культури на 2016–2018 роки. Зобов’язання сторін спрямо­вані на забезпечення стабіль­ної роботи трудових колекти­вів та повної зайнятості, під­вищення рівня оплати праці.

Виступаючи перед керівника­ми міськрайонних відділів культури, комітетів проф­спілки, обласних установ і го­ловами первинних профорганізацій, голова Закарпатської облпрофорга­нізації працівників культури Ната­лія Товтин зазначила, що на засі­данні президії обкому профспілки було підбито підсумки виконання колективної угоди в 2015 році. Зокре­ма, сторони соцдіалогу виконали всі зобов’язання, рівень охоплення кол­договірною роботою у галузі скла­дає 100%. На запровадження не пе­редбачених законодавством пільг і компенсацій працівникам виплаче­но 289,3 тис. грн, на охорону праці спрямовано 163,4 тис. грн.

Начальник управління культури ОДА Юрій Глеба підкреслив, що нова угода дозволить спільними зу­силлями соцпартнерів обстоювати права та інтереси працівників куль­тури в умовах адміністративно-те­риторіальної реформи. В цьому пла­ні кожен район, місто мають свою специфіку, але головним завданням є здійснення соціально-економічно­го захисту працюючих.

Голова Закарпатської обласної ради профспілок Володимир Фленько на­голосив, що практика укладення угод у галузі культури, як попередньої, так і нинішньої, заслуговує на увагу. Вона дає змогу соцпартнерам домагатися вирішення проблем га­лузі, постійно привертати увагу міс­цевих органів влади до цих питань.

Угоду між управлінням культури Закарпатської облдержадміністра­ції та обласною профорганізацією працівників культури підписали Юрій Глеба та Наталія Товтин.

Добірку підготував Сергій БАРАНЧИКОВ

 

ПРОФСПІЛКИ ЗА СПІВПРАЦЮ З ВЕТЕРАНАМИ

Нещодавно відбула­ся звітно-виборна конференція Хмель­ницької обласної ор­ганізації ветеранів України. У звітній до­повіді її голови Воло­димира Купратого та виступах делегатів йшлося про захист прав ветеранів війни і праці, Збройних Сил, дітей війни й учасників АТО, а та­кож патріотичне ви­ховання молодого покоління.

Як зазначалось на конференції, вете­ранська організа­ція нині є єдиним центром захисту та від­стоювання прав ветеранів в умовах, коли в державі не вдалося досягнути миру та суспільної злаго­ди, а відтак і покращення рівня життя її громадян.

Вітали делегатів конфе­ренції голова Хмельниць­кої обласної ради Михай­ло Загородний і заступ­ник голови Організації ветеранів України, голова Комітету ветеранів праці та дітей війни Ангеліна Мойсеєва. А голова облас­ної організації профспіл­ки працівників соціаль­ної сфери Олександр Цю­зік пообіцяв й надалі під­тримувати та допомагати ветеранам, співпрацюва­ти з ними.

Головою Хмельницької об­ласної організації ветера­нів України знову обрано Володимира Купратого.

Валерій МАРЦЕНЮК

 

ПЕРЕГОВОРИ – ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПРОФСПІЛКОВОГО ПРЕДСТАВНИКА

Школа профспілко­вого активу, що пра­цює за програмою Чернігівського на­вчально-методично­го центру профспі­лок, навчає профак­тив та профлідерів, готових відповісти на сучасні виклики у за­хисті прав спілчан. У 2015/2016 навчаль­ному році школа пра­цює на базі Городнянського району.

Загальна 24-годинна програма сформо­вана як єдиний базо­вий курс для профактиву. Друге заняття школи відбулося 12 січня в приміщенні Городнян­ської ЗОШ № 2. Комплек­сний тренінг «Переговори як основний інструмент профспілкового представ­ника у захисті прав спіл­чан» провів учасник укра­їнсько-данського проекту «Посилення внеску проф­спілок у забезпечення гід­ної праці, захисту прав працівників та демокра­тизацію в Україні», голо­ва Городнянської район­ної організації Профспіл­ки працівників освіти і науки України Геннадій Мироненко. Теоретична частина базувалася на ма­теріалах, підготовлених данською профспілкою 3F. Практичні навички учасники семінару отри­мували, моделюючи ту чи іншу ситуацію, беручи участь у діловій грі «Один – пара – чотири – загальна думка» та тренінгах «До­веди свою думку», «Поча­ток переговорів». Базові поняття для переговорни­ка зацікавили всіх, адже використовуються проф­спілковими лідерами в практиці постійно.

Наступного місяця пла­нується проведення дру­гої частини тренінгу – пе­реговорів, а поки учасни­ки одержали домашнє за­вдання: аналіз колектив­ного договору закладу з метою формування доку­мента, що відповідає су­часним вимогам.

22.01.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання