« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ

ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ

Нещодавно створене управління державної служби України з питань праці в Івано-Франків­ській області та облпрофрада уклали угоду про співпрацю. Цей важ­ливий документ перед­бачає проведення спіль­них перевірок стану до­тримання законодавства про працю, соціальне страхування на підпри­ємствах, установах, ор­ганізаціях, де трудяться члени профспілок.

Завдяки такій співпраці вживати­муться заходи для усунення порушень та притягнення до відпо­відальності керівників, які їх допустили. Сторони зобов’язуються брати участь у формуванні про­грам поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, здійснювати постійний контроль за їх виконан­ням, а також удосконалю­вати систему атестації ро­бочих місць щодо їх від­повідності нормативно- правовим актам з охорони праці.

За угодою сторони та­кож координуватимуть дії під час спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві з метою забезпечення його об’єктивності, недопу­щення безпідставного звинувачення потерпілих або віднесення травм до «не пов’язаних з виробни­цтвом». Угода про співпрацю сторін передбачає участь представників профспілок у комісіях з прийняття в експлуата­цію нових виробничих об’єктів з метою недопу­щення їх невідповідності встановленим нормам охорони праці.

Сторони також зобов’язуються реагувати на запити органів державно­го нагляду і за необхід­ності забезпечувати на­дання відповідних мате­ріалів та документів. Зо­крема, начальник управ­ління держпраці в Івано- Франківській області Ігор Росипайло наголосив: «Основним завданням управління є реалізація державної політики у сферах промислової без­пеки, охорони та гігієни праці, нагляду та контролю за додержанням за­конодавства про працю і зайнятість населення. Підписавши угоду, ми взяли на себе зобов’язання обмінюватися ін­формацією, проводити спільні перевірки, пода­вати пропозиції про вне­сення змін до законодав­ства та проведення роз’яснювальної роботи».

Сторони домовилися здійснювати державний нагляд та громадський контроль за дотриманням гарантованих Конститу­цією та іншими законами України трудових прав працівників з метою вияв­лення порушень законо­давства, вжиття заходів для їх усунення та запобі­гання.

Угоду про співпрацю підписали начальник управління держпраці в Івано-Франківській облас­ті Ігор Росипайло та голо­ва облпрофради Ігор Басюк.

Вл. інф. Облпрофради

 

ПЛЕНУМ ОБКОМУ ПРОФСПІЛКИ ОСВІТЯН

На ІІІ пленумі Одеського об­кому Профспілки працівників освіти і науки України було розглянуто хід виконання критичних зауважень і пропо­зицій, висловлених під час звітно-виборчої кампанії в об­ласній профорганізації.

У своїй доповіді заступник го­лови обласної організації профспілки Любов Корній­чук поінформувала учасни­ків пленуму про стан виконання за­ходів з різних аспектів профспілко­вої діяльності. У роботі пленуму взяв участь голова Федерації проф­спілок Одеської області В’ячеслав Буратинський, який високо оцінив роботу обласної профорганізації, на­вів конкретні факти щодо сучасного економічного стану країни, а також наголосив, що намагання економи­ти шляхом зменшення видатків на освіту в цьогорічному державному бюджеті є неприпустимим. Пленум обкому профспілки прийняв рішен­ня продовжити реалізацію заходів, спрямованих на виконання критич­них зауважень і пропозицій, вислов­лених під час звітно-виборчої кам­панії в обласній організації Проф­спілки працівників освіти і науки України, а також регулярно інфор­мувати громадськість про хід їх ви­конання.

Також на пленумі було обрано деле­гатів VII з’їзду Федерації профспі­лок України.

Служба зв’язків з громадськістю та ЗМІ Одеського обкому ППОіНУ

 

ЗУСТРІЧ З АВСТРІЙСЬКИМИ ПАРТНЕРАМИ

У Закарпатській об­ласній раді проф­спілок відбулася робоча зустріч го­лови облпрофради Воло­димира Фленька з ав­стрійською делегацією. До її складу ввійшли член правління Австрій­ського союзу друзів Йоханнес Вейксельбаум, доктор Остін Хокштайгер і координатор організації «Полум’я миру» по Украї­ні Зігфрід Вернбахер.

На зустрічі почесних гос­тей представив керівник громадської організації «Посольство миру» Віктор Голін. Відбулося жваве об­говорення майбутніх орієн­тирів спільної діяльності.

Голова Закарпатської облпрофради Володимир Фленько запропонував чотири основні напрями співпраці профспілок За­карпаття з австрійськими партнерами: освіта, куль­тура, спорт та оздоров­лення дітей. Цю пропози­цію було підтримано.

У лютому облпрофрада працюватиме над програ­мою заходів, які передба­чається втілити в життя вже наступного року.

Сергій БАРАНЧИКОВ

Фото автора

 

ЮВІЛЕЙ ДЕРЖСЛУЖБИ

Днями відзначила своє 25-річчя Дер­жавна служба зайня­тості України.

Під час урочистого заходу, що відбув­ся в дніпропетров­ському Будинку профспілок, працівників обласного центру зайня­тості привітали з ювілеєм голова Дніпропетровсько­го облпрофоб’єднання Ві­талій Дубіль і голова об­кому Профспілки праців­ників державних установ Зінаїда Бедринець.

Фахівці служби зайнятос­ті, працевлаштувавши за чверть віку більше міль­йона громадян, викону­ють дуже потрібну людям роботу. В рамках спільної угоди облпрофцентр вже багато років плідно взає­модіє з центром зайнятос­ті у питаннях збереження існуючих і створення но­вих робочих місць, соці­ального захисту безробіт­них і т. ін.

Керівники профорганів вручили кращим праців­никам нагороди профспі­лок. Зокрема, найвищої нагороди облпрофоб’єднання – знаку «Проф­спілкова пошана» удо­стоєна директор облас­ного центру зайнятості, член міжгалузевої ради облпрофцентру Вікторія Кузнецова.

Віктор КОВРИГА

18.01.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання