« на головну 20.07.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ

ПІДПИСАНО УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ

Нещодавно створене управління державної служби України з питань праці в Івано-Франків­ській області та облпрофрада уклали угоду про співпрацю. Цей важ­ливий документ перед­бачає проведення спіль­них перевірок стану до­тримання законодавства про працю, соціальне страхування на підпри­ємствах, установах, ор­ганізаціях, де трудяться члени профспілок.

Завдяки такій співпраці вживати­муться заходи для усунення порушень та притягнення до відпо­відальності керівників, які їх допустили. Сторони зобов’язуються брати участь у формуванні про­грам поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, здійснювати постійний контроль за їх виконан­ням, а також удосконалю­вати систему атестації ро­бочих місць щодо їх від­повідності нормативно- правовим актам з охорони праці.

За угодою сторони та­кож координуватимуть дії під час спеціального розслідування нещасних випадків на виробництві з метою забезпечення його об’єктивності, недопу­щення безпідставного звинувачення потерпілих або віднесення травм до «не пов’язаних з виробни­цтвом». Угода про співпрацю сторін передбачає участь представників профспілок у комісіях з прийняття в експлуата­цію нових виробничих об’єктів з метою недопу­щення їх невідповідності встановленим нормам охорони праці.

Сторони також зобов’язуються реагувати на запити органів державно­го нагляду і за необхід­ності забезпечувати на­дання відповідних мате­ріалів та документів. Зо­крема, начальник управ­ління держпраці в Івано- Франківській області Ігор Росипайло наголосив: «Основним завданням управління є реалізація державної політики у сферах промислової без­пеки, охорони та гігієни праці, нагляду та контролю за додержанням за­конодавства про працю і зайнятість населення. Підписавши угоду, ми взяли на себе зобов’язання обмінюватися ін­формацією, проводити спільні перевірки, пода­вати пропозиції про вне­сення змін до законодав­ства та проведення роз’яснювальної роботи».

Сторони домовилися здійснювати державний нагляд та громадський контроль за дотриманням гарантованих Конститу­цією та іншими законами України трудових прав працівників з метою вияв­лення порушень законо­давства, вжиття заходів для їх усунення та запобі­гання.

Угоду про співпрацю підписали начальник управління держпраці в Івано-Франківській облас­ті Ігор Росипайло та голо­ва облпрофради Ігор Басюк.

Вл. інф. Облпрофради

 

ПЛЕНУМ ОБКОМУ ПРОФСПІЛКИ ОСВІТЯН

На ІІІ пленумі Одеського об­кому Профспілки працівників освіти і науки України було розглянуто хід виконання критичних зауважень і пропо­зицій, висловлених під час звітно-виборчої кампанії в об­ласній профорганізації.

У своїй доповіді заступник го­лови обласної організації профспілки Любов Корній­чук поінформувала учасни­ків пленуму про стан виконання за­ходів з різних аспектів профспілко­вої діяльності. У роботі пленуму взяв участь голова Федерації проф­спілок Одеської області В’ячеслав Буратинський, який високо оцінив роботу обласної профорганізації, на­вів конкретні факти щодо сучасного економічного стану країни, а також наголосив, що намагання економи­ти шляхом зменшення видатків на освіту в цьогорічному державному бюджеті є неприпустимим. Пленум обкому профспілки прийняв рішен­ня продовжити реалізацію заходів, спрямованих на виконання критич­них зауважень і пропозицій, вислов­лених під час звітно-виборчої кам­панії в обласній організації Проф­спілки працівників освіти і науки України, а також регулярно інфор­мувати громадськість про хід їх ви­конання.

Також на пленумі було обрано деле­гатів VII з’їзду Федерації профспі­лок України.

Служба зв’язків з громадськістю та ЗМІ Одеського обкому ППОіНУ

 

ЗУСТРІЧ З АВСТРІЙСЬКИМИ ПАРТНЕРАМИ

У Закарпатській об­ласній раді проф­спілок відбулася робоча зустріч го­лови облпрофради Воло­димира Фленька з ав­стрійською делегацією. До її складу ввійшли член правління Австрій­ського союзу друзів Йоханнес Вейксельбаум, доктор Остін Хокштайгер і координатор організації «Полум’я миру» по Украї­ні Зігфрід Вернбахер.

На зустрічі почесних гос­тей представив керівник громадської організації «Посольство миру» Віктор Голін. Відбулося жваве об­говорення майбутніх орієн­тирів спільної діяльності.

Голова Закарпатської облпрофради Володимир Фленько запропонував чотири основні напрями співпраці профспілок За­карпаття з австрійськими партнерами: освіта, куль­тура, спорт та оздоров­лення дітей. Цю пропози­цію було підтримано.

У лютому облпрофрада працюватиме над програ­мою заходів, які передба­чається втілити в життя вже наступного року.

Сергій БАРАНЧИКОВ

Фото автора

 

ЮВІЛЕЙ ДЕРЖСЛУЖБИ

Днями відзначила своє 25-річчя Дер­жавна служба зайня­тості України.

Під час урочистого заходу, що відбув­ся в дніпропетров­ському Будинку профспілок, працівників обласного центру зайня­тості привітали з ювілеєм голова Дніпропетровсько­го облпрофоб’єднання Ві­талій Дубіль і голова об­кому Профспілки праців­ників державних установ Зінаїда Бедринець.

Фахівці служби зайнятос­ті, працевлаштувавши за чверть віку більше міль­йона громадян, викону­ють дуже потрібну людям роботу. В рамках спільної угоди облпрофцентр вже багато років плідно взає­модіє з центром зайнятос­ті у питаннях збереження існуючих і створення но­вих робочих місць, соці­ального захисту безробіт­них і т. ін.

Керівники профорганів вручили кращим праців­никам нагороди профспі­лок. Зокрема, найвищої нагороди облпрофоб’єднання – знаку «Проф­спілкова пошана» удо­стоєна директор облас­ного центру зайнятості, член міжгалузевої ради облпрофцентру Вікторія Кузнецова.

Віктор КОВРИГА

18.01.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання