« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ЧАС ВИМАГАЄ АКТИВНИХ ТА ЕФЕКТИВНИХ ПРОФСПІЛКОВИХ ДІЙ

ЧАС ВИМАГАЄ АКТИВНИХ ТА ЕФЕКТИВНИХ ПРОФСПІЛКОВИХ ДІЙ

Важливою подією в житті півмільйонного профспілко­вого загалу Дніпропетровщини стала ХХІІІ звітно-ви­борна конференція облас­ного об’єднання профспі­лок, що відбулася 15 грудня. Її делегати підбили підсумки роботи за минуле п’ятиріччя і визначили головні завдан­ня на наступне.

У звітній доповіді голови облпрофцентру Віталія Дубіля було проаналізовано основні результати роботи, здо­бутки та проблемні питання. Серед позитиву, зокрема, були названі до­сягнуті завдяки розвитку соціаль­ного діалогу зростання в області се­редньомісячної зарплати найма­них працівників більш ніж на 23% і недопущення їх масового вивіль­нення, високий відсоток охоплення працюючих колдоговірною «пара­солькою», що сприяє збереженню соціальних гарантій та додаткових матеріальних преференцій. Водно­час навіть таке суттєве зростання зарплати «з’їдає» інфляція.

Профспілки області беруть ак­тивну участь у законотворчому про­цесі, зміцнюють контакти з народ­ними депутатами України. Завдяки їх принциповій позиції вдалося не допустити закриття Дніпропетров­ського трубного заводу, звернути увагу влади на проблеми легендар­ного «Південмашу» та вирішити го­стре питання підготовки теплоенер­гетичних підприємств до цьогоріч­ного опалювального сезону.

Серед лідерів профспілкового руху області було названо облпрофорганізації металургів і гірників, вугільників, енергетиків, освітян, комунальників. До їх рівня варто під­тягнутися й іншим.

Про бачення ролі та завдань профспі­лок на нинішньому етапі, необхідність да­вати відсіч антинародній політиці Уряду йшлося у ви­ступах представників обкомів проф­спілок металургів і гірників, осві­тян, працівників культури, теркому профспілки вугільників, керівників первинних профорганізацій. Зверта­ли делегати увагу й на необхідність відновлення соціального діалогу на національному рівні, прийняття но­вої Генеральної угоди та повернення фінансування Фондом соціального страхування оздоровлення трудя­щих і членів їхніх сімей.

Напрями роботи профспілок щодо цих та інших нагальних пи­тань знайшли відображення у при­йнятих делегатами постанові кон­ференції та програмі діяльності облпрофцентру на 2016–2020 роки. Головою облпрофоб’єднання знову обрано Віталія Дубіля, його заступ­ником – Юрія Чернова.

Перед делегатами конференції також виступили перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олег Кужман і голова обласної Федерації організа­цій роботодавців Віктор Сергєєв.

Про діяльність Федера­ції профспілок України розповів на конференції заступник Голови ФПУ, перший заступник голови СПО профспілок на національному рівні Сергій Кондрюк.

16 грудня Сергій Кондрюк взяв участь у зустрічі в Будинку проф­спілок із профактивом області. Як голова правління Фонду соцстраху з безробіття, він також провів нара­ду в обласному центрі зайнятості. Того ж дня Сергій Кондрюк разом з головою облпрофцентру Віталієм Дубілем привітали з 80-річчям ве­терана профспілкового руху Мико­лу Бабченка, який піввіку очолю­вав обком профспілки комунальни­ків і був народним депутатом СРСР від профспілок.

Віктор КОВРИГА

 

ПРОФСПІЛКИ РЕГІОНУ ОЧОЛИВ ІГОР МОСКАЛЕНКО

16 грудня в приміщенні Навчально-методичного центру профспілок відбулася V міжспілкова конференція Федерації профспілкових організацій Чернігівської області. В її роботі взяли участь понад 100 делегатів – представників членських організацій.

Окрім делегатів на захід були запроше­ні численні гості, серед яких голова Чернігівської обласної дер­жавної адміністрації Валерій Куліч, заступник Голови Фе­дерації профспілок України Євген Драп’ятий, голова прав­ління Чернігівського облас­ного об’єднання роботодавців Володимир Козир.

Після заслуховування звіту про діяльність ради ФПО й емоційного обговорення учас­ники конференції обрали го­ловою Федерації Ігоря Моска­ленка, який до цього працю­вав радником голови Черні­гівської облспоживспілки й був висунутий на посаду Чер­нігівською обласною органі­зацією Профспілки працівни­ків споживчої кооперації України. Заступником голови обрано Миколу Богдана.

Серед основних напрямів ро­боти профспілок області в звітному періоді було визна­чено:

– відстоювання інтересів пра­цюючих на обласному рівні через регіональну угоду й об­ласну тристоронню соціаль­но-економічну раду;

– активізацію роботи з укла­дення колективних договорів та угод і покращення їх змісту;

– активну роботу з роботодав­цями-боржниками через тим­часову комісію облдержадмі­ністрації з питань заборгова­ності із зарплати;

– участь в акціях протесту з метою примусити владу до підвищення соціальних стан­дартів, недопущення звужен­ня трудових прав працівників;

– контроль за станом охорони праці в області через систему громадських інспекторів (в 2015 році підписано угоду про співпрацю з управлінням Держпраці у Чернігівській об­ласті та Чернігівським облас­ним об’єднанням організацій роботодавців);

– надання правової допомоги членам профспілки (з 2010 року до профорганізацій звер­нулися понад 9 тис. спілчан за роз’ясненнями та консуль­таціями);

– захист профспілкової влас­ності у судах;

– розвиток системи профспіл­кового навчання;

– оздоровлення дітей працю­ючих;

– сприяння розвитку самоді­яльного народного мистецтва;

– проведення фізкультурно-оздоровчої роботи в співпраці з фізкультурно-спортивними товариствами «Спартак», «Ко­лос», «Україна»;

– удосконалення інформацій­ної роботи.

Віталій КОПИШ

 

ЗУСТРІЧ ІЗ ЛІКВІДАТОРАМИ- ЧОРНОБИЛЬЦЯМИ

До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС в Будинку профспі­лок Закарпаття відбулася зустріч із ліквіда­торами катастрофи та вдовами чорнобильців м. Ужгорода.

Перед учасниками зі­брання виступили голова Ужгородської міської громадської організації «Союз Чорнобиль України» Олександр Чемет, заступник Ужгородського міського голови Олександр Білак, голова Закарпатської громадської організації «Союз Чорнобиль України» Василь Угрин, начальник відділу з питань захисту на­селення від наслідків Чорно­бильської катастрофи облдержадміністрації Наталія Омелянюк, заступник голо­ви Закарпатської облпрофра­ди Василь Захарець, началь­ник Ужгородського міського управління праці та соціаль­ного захисту населення Андрій Біксей та ін.

Ліквідаторам-чорнобильцям вручили грамоти та грошові винагороди, а також відпові­ли на всі питання, які їх хвилюють.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

МОЛОДЬ МАЄ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВСІ РЕСУРСИ

Як молодій людині знайти себе в програ­мі «Молодь Кірово­градщини», і яка за­галом молодіжна політика в області? На ці запитання під час засідання Молодіжної ради ФПО відповів завідувач сектору управління молоді і спорту ОДА Олексій Литви­нов. Програма «Молодь Кіро­воградщини» спрямована на підтримку ініціатив молоді за різними напрямами: інте­лектуальне вдосконалення, патріотичне виховання, здо­ровий спосіб життя, профорі­єнтація (працевлаштуван­ня), європейська інтеграція і підтримка молодіжних гро­мадських організацій.

Олексій Литвинов закликав до співпраці з управлінням і пояснив, у чому може поляга­ти допомога. Насамперед, у проведенні певних заходів, починаючи від організацій­них питань і закінчуючи фі­нансовими. Останнім часом Міністерство молоді та спор­ту запроваджує багато нових програм, які теж допоможуть у роботі. Приміром, уже рік діє програма «Молодіжний працівник», що передбачає участь у кущових тренінгах. Яка користь від них? Вони да­ють змогу подорожувати, за­початковувати нові знайом­ства, здобувати досвід, дізна­ватися, як підготувати той чи інший проект і, приміром, ви­грати грант. Тобто за бажан­ня, активності і в співпраці з державними структурами молодь може вирішувати свої проблеми та домагатися результату.

Чи не найактуальніша про­блема сьогодні для молоді – пільгове кредитування моло­діжного будівництва. Як вона вирішується в обласному центрі, розповів голова Моло­діжної ради ФПО, депутат Кі­ровоградської міської ради Сергій Бойко. Заступник го­лови ФПО Оксана Терлецька, яка взяла участь у засіданні, порадила молоді активніше заявляти про себе, знаходити своє місце в суспільно-полі­тичному житті. Члену Моло­діжної ради Наталії Таратуті вручено Подяку ФПО – за уміння організовувати ділові ігри, популяризацію нових форм роботи.

Марія ІВАНОВА

30.12.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання