« на головну 20.07.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ЧАС ВИМАГАЄ АКТИВНИХ ТА ЕФЕКТИВНИХ ПРОФСПІЛКОВИХ ДІЙ

ЧАС ВИМАГАЄ АКТИВНИХ ТА ЕФЕКТИВНИХ ПРОФСПІЛКОВИХ ДІЙ

Важливою подією в житті півмільйонного профспілко­вого загалу Дніпропетровщини стала ХХІІІ звітно-ви­борна конференція облас­ного об’єднання профспі­лок, що відбулася 15 грудня. Її делегати підбили підсумки роботи за минуле п’ятиріччя і визначили головні завдан­ня на наступне.

У звітній доповіді голови облпрофцентру Віталія Дубіля було проаналізовано основні результати роботи, здо­бутки та проблемні питання. Серед позитиву, зокрема, були названі до­сягнуті завдяки розвитку соціаль­ного діалогу зростання в області се­редньомісячної зарплати найма­них працівників більш ніж на 23% і недопущення їх масового вивіль­нення, високий відсоток охоплення працюючих колдоговірною «пара­солькою», що сприяє збереженню соціальних гарантій та додаткових матеріальних преференцій. Водно­час навіть таке суттєве зростання зарплати «з’їдає» інфляція.

Профспілки області беруть ак­тивну участь у законотворчому про­цесі, зміцнюють контакти з народ­ними депутатами України. Завдяки їх принциповій позиції вдалося не допустити закриття Дніпропетров­ського трубного заводу, звернути увагу влади на проблеми легендар­ного «Південмашу» та вирішити го­стре питання підготовки теплоенер­гетичних підприємств до цьогоріч­ного опалювального сезону.

Серед лідерів профспілкового руху області було названо облпрофорганізації металургів і гірників, вугільників, енергетиків, освітян, комунальників. До їх рівня варто під­тягнутися й іншим.

Про бачення ролі та завдань профспі­лок на нинішньому етапі, необхідність да­вати відсіч антинародній політиці Уряду йшлося у ви­ступах представників обкомів проф­спілок металургів і гірників, осві­тян, працівників культури, теркому профспілки вугільників, керівників первинних профорганізацій. Зверта­ли делегати увагу й на необхідність відновлення соціального діалогу на національному рівні, прийняття но­вої Генеральної угоди та повернення фінансування Фондом соціального страхування оздоровлення трудя­щих і членів їхніх сімей.

Напрями роботи профспілок щодо цих та інших нагальних пи­тань знайшли відображення у при­йнятих делегатами постанові кон­ференції та програмі діяльності облпрофцентру на 2016–2020 роки. Головою облпрофоб’єднання знову обрано Віталія Дубіля, його заступ­ником – Юрія Чернова.

Перед делегатами конференції також виступили перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олег Кужман і голова обласної Федерації організа­цій роботодавців Віктор Сергєєв.

Про діяльність Федера­ції профспілок України розповів на конференції заступник Голови ФПУ, перший заступник голови СПО профспілок на національному рівні Сергій Кондрюк.

16 грудня Сергій Кондрюк взяв участь у зустрічі в Будинку проф­спілок із профактивом області. Як голова правління Фонду соцстраху з безробіття, він також провів нара­ду в обласному центрі зайнятості. Того ж дня Сергій Кондрюк разом з головою облпрофцентру Віталієм Дубілем привітали з 80-річчям ве­терана профспілкового руху Мико­лу Бабченка, який піввіку очолю­вав обком профспілки комунальни­ків і був народним депутатом СРСР від профспілок.

Віктор КОВРИГА

 

ПРОФСПІЛКИ РЕГІОНУ ОЧОЛИВ ІГОР МОСКАЛЕНКО

16 грудня в приміщенні Навчально-методичного центру профспілок відбулася V міжспілкова конференція Федерації профспілкових організацій Чернігівської області. В її роботі взяли участь понад 100 делегатів – представників членських організацій.

Окрім делегатів на захід були запроше­ні численні гості, серед яких голова Чернігівської обласної дер­жавної адміністрації Валерій Куліч, заступник Голови Фе­дерації профспілок України Євген Драп’ятий, голова прав­ління Чернігівського облас­ного об’єднання роботодавців Володимир Козир.

Після заслуховування звіту про діяльність ради ФПО й емоційного обговорення учас­ники конференції обрали го­ловою Федерації Ігоря Моска­ленка, який до цього працю­вав радником голови Черні­гівської облспоживспілки й був висунутий на посаду Чер­нігівською обласною органі­зацією Профспілки працівни­ків споживчої кооперації України. Заступником голови обрано Миколу Богдана.

Серед основних напрямів ро­боти профспілок області в звітному періоді було визна­чено:

– відстоювання інтересів пра­цюючих на обласному рівні через регіональну угоду й об­ласну тристоронню соціаль­но-економічну раду;

– активізацію роботи з укла­дення колективних договорів та угод і покращення їх змісту;

– активну роботу з роботодав­цями-боржниками через тим­часову комісію облдержадмі­ністрації з питань заборгова­ності із зарплати;

– участь в акціях протесту з метою примусити владу до підвищення соціальних стан­дартів, недопущення звужен­ня трудових прав працівників;

– контроль за станом охорони праці в області через систему громадських інспекторів (в 2015 році підписано угоду про співпрацю з управлінням Держпраці у Чернігівській об­ласті та Чернігівським облас­ним об’єднанням організацій роботодавців);

– надання правової допомоги членам профспілки (з 2010 року до профорганізацій звер­нулися понад 9 тис. спілчан за роз’ясненнями та консуль­таціями);

– захист профспілкової влас­ності у судах;

– розвиток системи профспіл­кового навчання;

– оздоровлення дітей працю­ючих;

– сприяння розвитку самоді­яльного народного мистецтва;

– проведення фізкультурно-оздоровчої роботи в співпраці з фізкультурно-спортивними товариствами «Спартак», «Ко­лос», «Україна»;

– удосконалення інформацій­ної роботи.

Віталій КОПИШ

 

ЗУСТРІЧ ІЗ ЛІКВІДАТОРАМИ- ЧОРНОБИЛЬЦЯМИ

До Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС в Будинку профспі­лок Закарпаття відбулася зустріч із ліквіда­торами катастрофи та вдовами чорнобильців м. Ужгорода.

Перед учасниками зі­брання виступили голова Ужгородської міської громадської організації «Союз Чорнобиль України» Олександр Чемет, заступник Ужгородського міського голови Олександр Білак, голова Закарпатської громадської організації «Союз Чорнобиль України» Василь Угрин, начальник відділу з питань захисту на­селення від наслідків Чорно­бильської катастрофи облдержадміністрації Наталія Омелянюк, заступник голо­ви Закарпатської облпрофра­ди Василь Захарець, началь­ник Ужгородського міського управління праці та соціаль­ного захисту населення Андрій Біксей та ін.

Ліквідаторам-чорнобильцям вручили грамоти та грошові винагороди, а також відпові­ли на всі питання, які їх хвилюють.

Сергій БАРАНЧИКОВ

 

МОЛОДЬ МАЄ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВСІ РЕСУРСИ

Як молодій людині знайти себе в програ­мі «Молодь Кірово­градщини», і яка за­галом молодіжна політика в області? На ці запитання під час засідання Молодіжної ради ФПО відповів завідувач сектору управління молоді і спорту ОДА Олексій Литви­нов. Програма «Молодь Кіро­воградщини» спрямована на підтримку ініціатив молоді за різними напрямами: інте­лектуальне вдосконалення, патріотичне виховання, здо­ровий спосіб життя, профорі­єнтація (працевлаштуван­ня), європейська інтеграція і підтримка молодіжних гро­мадських організацій.

Олексій Литвинов закликав до співпраці з управлінням і пояснив, у чому може поляга­ти допомога. Насамперед, у проведенні певних заходів, починаючи від організацій­них питань і закінчуючи фі­нансовими. Останнім часом Міністерство молоді та спор­ту запроваджує багато нових програм, які теж допоможуть у роботі. Приміром, уже рік діє програма «Молодіжний працівник», що передбачає участь у кущових тренінгах. Яка користь від них? Вони да­ють змогу подорожувати, за­початковувати нові знайом­ства, здобувати досвід, дізна­ватися, як підготувати той чи інший проект і, приміром, ви­грати грант. Тобто за бажан­ня, активності і в співпраці з державними структурами молодь може вирішувати свої проблеми та домагатися результату.

Чи не найактуальніша про­блема сьогодні для молоді – пільгове кредитування моло­діжного будівництва. Як вона вирішується в обласному центрі, розповів голова Моло­діжної ради ФПО, депутат Кі­ровоградської міської ради Сергій Бойко. Заступник го­лови ФПО Оксана Терлецька, яка взяла участь у засіданні, порадила молоді активніше заявляти про себе, знаходити своє місце в суспільно-полі­тичному житті. Члену Моло­діжної ради Наталії Таратуті вручено Подяку ФПО – за уміння організовувати ділові ігри, популяризацію нових форм роботи.

Марія ІВАНОВА

30.12.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання