« на головну 20.07.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПОШТОВИКИ ГОТУЮТЬСЯ ДО РОБОТИ ВЗИМКУ

ПОШТОВИКИ ГОТУЮТЬСЯ ДО РОБОТИ ВЗИМКУ

У столицю Буковини, мальовничі Чернівці, завітали активісти Профспілки працівни­ків зв’язку України. Члени комітету Об’єднаної профспіл­кової організації УДППЗ «Укрпошта» обговорили та визна­чили конкретні дії для вирішення актуальних проблем галузі у період проведення реформ.

Основне питання порядку денного стосувалося готов­ності підприємств пошто­вого зв’язку до роботи в осінньо-зимовий період 2015–2016 ро­ків. Наголошувалося, що здійснено конкретні заходи щодо підготовки підприємств, його транспортних за­собів і соціальної сфери до роботи в зимових умовах, забезпечення їх стабільної роботи під час опалю­вального сезону. Як підкреслив го­лова Об’єднаної профспілкової орга­нізації УДППЗ «Укрпошта» Микола Стародуб, на початок листопада за­плановані заходи, відповідно до зві­тів дирекцій, виконані на 99,3%, на­копичення матеріально-технічних засобів досягло майже 80% – праців­ники підприємств повністю забез­печені спецвзуттям, а теплим спецодягом поки що лише на 86%.

Загалом по Україні адміністрації підприємств «Укрпошти» на здій­снення заходів з підготовки до робо­ти в зимовий період витратили 38 млн 314,8 тис. грн. Станом на 5 листопада всі дирекції отримали паспорти готовності до роботи взим­ку. Профспілка й надалі здійснюва­тиме громадський контроль за ста­ном роботи підприємств в осінньо- зимовий період, усебічно викорис­товуватиме законодавчі права щодо контролю за охороною праці, ство­ренням належних і безпечних умов роботи, своєчасним забезпеченням працівників спеціальним одягом та взуттям, посилюватиме роботу комі­сій з охорони праці профспілкових комітетів, матеріально та морально заохочуватиме їх активних членів.

Особливо жваво обговорювалися питання стану охорони праці на під­приємствах поштового зв’язку, за­вдання щодо підвищення ефектив­ності функціонування працеохорон­ної роботи. З початку року завдяки поліпшенню умов праці, запобіган­ню нещасним випадкам, здійснен­ню інших заходів вдалося покращи­ти умови праці загалом по Україні 13040 працівникам, зокрема завдяки реконструкції будівель і споруд – на 6193 робочих місцях, проведення ро­біт з реконструкції освітлення – на 984, вентиляції – на 35, опалення – на 295 об’єктах поштового зв’язку. За­гальна сума витрат на їх виконання досягла 7951 тис. грн.

Комітет ОПО УДППЗ «Укрпошта» наголосив на основних завданнях, які мають оперативно бути реалізо­вані адміністраціями та профоргані­заціями. Насамперед слід забезпечи­ти безпечну та безаварійну експлуа­тацію вантажопідіймальних кранів, котлів, ліфтів, посудин, що працю­ють під тиском, електроустановок і систем газопостачання, особливо в холодний період року. На всіх об’єктах поштового зв’язку має бути створений температурний режим відповідно до санітарних норм мі­кроклімату виробничих приміщень, необхідно негайно видати працівни­кам із складів дирекцій зимові курт­ки та чоботи. Профорганізації по­всюдно мають забезпечити належ­ний контроль за дотриманням пра­вил охорони праці, посилити вимо­гливість до керівного складу дирек­цій і відповідальних за створення безпечних умов праці.

Актив об’єднаної профорганіза­ції ознайомився з формами та мето­дами надзвичайно позитивної і ак­тивної співпраці адміністрації Чер­нівецької дирекції «Укрпошта» та профспілкової організації. Її дирек­тор Ярослав Цюпак, голова профор­ганізації Валентина Кордяк розпо­віли гостям про історію розвитку пошти на Буковині, здійснили екс­курсію Чернівецьким поштамтом, якому торік виповнилося 125 років.

Усі учасники зібрання отримали в дарунок конверти із штемпелем спецпогашення, виготовленим з цієї нагоди, унікальні блоки марок, що вийшли друком у серії «Краса і велич України» до 75-річчя Черні­вецької області, поштові листівки «Чернівецький національний уні­верситет ім. Ю. Федьковича».

Юхим ГУСАР,

м. Чернівці

МИКОЛА СТАРОДУБ, ГОЛОВА ОБ’ЄДНАНОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УДППЗ «УКРПОШТА»:

«Сьогодні люди як ніколи потребують впевненості у за­втрашньому дні, стабільної роботи, вчасної виплати зарплати, відчуття захищеності. А тому наразі потрібно ініцію­вати колективні переговори з розробки та укладення ново­го Колективного договору УДППЗ «Укрпошта» на 2016– 2020 роки. Для ведення колективних переговорів з цього важливого питання створена спільна робоча комісія, до скла­ду якої делеговано 15 активних профлідерів. Проект нового колдоговору по­трібно буде обговорити в трудових колективах, щоб узагальнити всі вимоги та пропозиції поштовиків. Прийнято рішення провести конференцію трудового колективу УДППЗ «Укрпошта» щодо колективного договору в травні наступно­го року у м. Києві».

 

СТОЛИЦЯ МАЄ СТАТИ ПРИКЛАДОМ ЗАХИСТУ ПРАВ СПІЛЧАН

На цьому наголошували делегати ХІ Київської міської міжспілкової конференції профспілок, що відбулась 19 листопада в готелі «Турист». Участь у роботі профспілкового форуму взяли Голова Федерації профспілок України Григо­рій Осовий, голова Київської міської держав­ної адміністрації Віталій Кличко, представни­ки роботодавців, широкий профактив, ветера­ни профспілкового руху.

У звітній доповіді голова міськпроф­ради Валентин Мельник розповів про діяльність міського об’єднання столичних профспілок і профоргані­зацій за п’ять років – з грудня 2010-го по листо­пад 2015-го, що була спря­мована на захист консти­туційних, соціально-еко­номічних прав та інтере­сів киян, удосконалення внутрішньоспілкової, ін­формаційної роботи серед галузевих профспілок – членів міськпрофради.

У доповіді та виступах де­легатів, зокрема, зазнача­лося, що діяльність у звіт­ному періоді була усклад­нена низкою змін суспіль­но-політичного життя кра­їни та викликів сьогоден­ня. Кризовий економічний стан більшості галузей економіки 2010–2015 років, революційні події на май­дані Незалежності й прове­дення АТО на сході Украї­ни, недостатнє фінансове забезпечення бюджетних установ та організацій протягом звітного періоду створили додаткові про­блеми зайнятості, заборго­ваності із зарплати, соці­ального захисту трудящих і членів їхніх сімей, сту­дентів, пенсіонерів.

Виступаючи перед учас­никами форуму, мер Киє­ва Віталій Кличко розпо­вів про перспективи роз­витку столиці, заходи, що їх здійснює КМДА для за­доволення потреб меш­канців Києва, соціально- економічного захисту працівників.

Голова Федерації проф­спілок України Григорій Осовий у своєму виступі позитивно оцінив роботу міськпрофради, особисто її голови щодо захисту со­ціально-економічних прав та інтересів членів профспілок столиці.

Після жвавої дискусії де­легати конференції ви­знали роботу міськпроф­ради за звітний період за­довільною. Вони також затвердили основні на­прями діяльності Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» на 2015– 2020 роки та доручили Президії міськпрофради розробити план заходів щодо їх реалізації. За­тверджено звіти Контрольно-ревізійної та Ман­датної комісій.

Шляхом відкритого голо­сування головою Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» одного­лосно обраний Валентин Мельник. Також обрано новий склад робочих ко­місій, Президії та Ради міськпрофради.

Тетяна РУБАН, «ПВ»

Фото Кирила ЛАТИШЕВА

19.12.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання