« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПОШТОВИКИ ГОТУЮТЬСЯ ДО РОБОТИ ВЗИМКУ

ПОШТОВИКИ ГОТУЮТЬСЯ ДО РОБОТИ ВЗИМКУ

У столицю Буковини, мальовничі Чернівці, завітали активісти Профспілки працівни­ків зв’язку України. Члени комітету Об’єднаної профспіл­кової організації УДППЗ «Укрпошта» обговорили та визна­чили конкретні дії для вирішення актуальних проблем галузі у період проведення реформ.

Основне питання порядку денного стосувалося готов­ності підприємств пошто­вого зв’язку до роботи в осінньо-зимовий період 2015–2016 ро­ків. Наголошувалося, що здійснено конкретні заходи щодо підготовки підприємств, його транспортних за­собів і соціальної сфери до роботи в зимових умовах, забезпечення їх стабільної роботи під час опалю­вального сезону. Як підкреслив го­лова Об’єднаної профспілкової орга­нізації УДППЗ «Укрпошта» Микола Стародуб, на початок листопада за­плановані заходи, відповідно до зві­тів дирекцій, виконані на 99,3%, на­копичення матеріально-технічних засобів досягло майже 80% – праців­ники підприємств повністю забез­печені спецвзуттям, а теплим спецодягом поки що лише на 86%.

Загалом по Україні адміністрації підприємств «Укрпошти» на здій­снення заходів з підготовки до робо­ти в зимовий період витратили 38 млн 314,8 тис. грн. Станом на 5 листопада всі дирекції отримали паспорти готовності до роботи взим­ку. Профспілка й надалі здійснюва­тиме громадський контроль за ста­ном роботи підприємств в осінньо- зимовий період, усебічно викорис­товуватиме законодавчі права щодо контролю за охороною праці, ство­ренням належних і безпечних умов роботи, своєчасним забезпеченням працівників спеціальним одягом та взуттям, посилюватиме роботу комі­сій з охорони праці профспілкових комітетів, матеріально та морально заохочуватиме їх активних членів.

Особливо жваво обговорювалися питання стану охорони праці на під­приємствах поштового зв’язку, за­вдання щодо підвищення ефектив­ності функціонування працеохорон­ної роботи. З початку року завдяки поліпшенню умов праці, запобіган­ню нещасним випадкам, здійснен­ню інших заходів вдалося покращи­ти умови праці загалом по Україні 13040 працівникам, зокрема завдяки реконструкції будівель і споруд – на 6193 робочих місцях, проведення ро­біт з реконструкції освітлення – на 984, вентиляції – на 35, опалення – на 295 об’єктах поштового зв’язку. За­гальна сума витрат на їх виконання досягла 7951 тис. грн.

Комітет ОПО УДППЗ «Укрпошта» наголосив на основних завданнях, які мають оперативно бути реалізо­вані адміністраціями та профоргані­заціями. Насамперед слід забезпечи­ти безпечну та безаварійну експлуа­тацію вантажопідіймальних кранів, котлів, ліфтів, посудин, що працю­ють під тиском, електроустановок і систем газопостачання, особливо в холодний період року. На всіх об’єктах поштового зв’язку має бути створений температурний режим відповідно до санітарних норм мі­кроклімату виробничих приміщень, необхідно негайно видати працівни­кам із складів дирекцій зимові курт­ки та чоботи. Профорганізації по­всюдно мають забезпечити належ­ний контроль за дотриманням пра­вил охорони праці, посилити вимо­гливість до керівного складу дирек­цій і відповідальних за створення безпечних умов праці.

Актив об’єднаної профорганіза­ції ознайомився з формами та мето­дами надзвичайно позитивної і ак­тивної співпраці адміністрації Чер­нівецької дирекції «Укрпошта» та профспілкової організації. Її дирек­тор Ярослав Цюпак, голова профор­ганізації Валентина Кордяк розпо­віли гостям про історію розвитку пошти на Буковині, здійснили екс­курсію Чернівецьким поштамтом, якому торік виповнилося 125 років.

Усі учасники зібрання отримали в дарунок конверти із штемпелем спецпогашення, виготовленим з цієї нагоди, унікальні блоки марок, що вийшли друком у серії «Краса і велич України» до 75-річчя Черні­вецької області, поштові листівки «Чернівецький національний уні­верситет ім. Ю. Федьковича».

Юхим ГУСАР,

м. Чернівці

МИКОЛА СТАРОДУБ, ГОЛОВА ОБ’ЄДНАНОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УДППЗ «УКРПОШТА»:

«Сьогодні люди як ніколи потребують впевненості у за­втрашньому дні, стабільної роботи, вчасної виплати зарплати, відчуття захищеності. А тому наразі потрібно ініцію­вати колективні переговори з розробки та укладення ново­го Колективного договору УДППЗ «Укрпошта» на 2016– 2020 роки. Для ведення колективних переговорів з цього важливого питання створена спільна робоча комісія, до скла­ду якої делеговано 15 активних профлідерів. Проект нового колдоговору по­трібно буде обговорити в трудових колективах, щоб узагальнити всі вимоги та пропозиції поштовиків. Прийнято рішення провести конференцію трудового колективу УДППЗ «Укрпошта» щодо колективного договору в травні наступно­го року у м. Києві».

 

СТОЛИЦЯ МАЄ СТАТИ ПРИКЛАДОМ ЗАХИСТУ ПРАВ СПІЛЧАН

На цьому наголошували делегати ХІ Київської міської міжспілкової конференції профспілок, що відбулась 19 листопада в готелі «Турист». Участь у роботі профспілкового форуму взяли Голова Федерації профспілок України Григо­рій Осовий, голова Київської міської держав­ної адміністрації Віталій Кличко, представни­ки роботодавців, широкий профактив, ветера­ни профспілкового руху.

У звітній доповіді голова міськпроф­ради Валентин Мельник розповів про діяльність міського об’єднання столичних профспілок і профоргані­зацій за п’ять років – з грудня 2010-го по листо­пад 2015-го, що була спря­мована на захист консти­туційних, соціально-еко­номічних прав та інтере­сів киян, удосконалення внутрішньоспілкової, ін­формаційної роботи серед галузевих профспілок – членів міськпрофради.

У доповіді та виступах де­легатів, зокрема, зазнача­лося, що діяльність у звіт­ному періоді була усклад­нена низкою змін суспіль­но-політичного життя кра­їни та викликів сьогоден­ня. Кризовий економічний стан більшості галузей економіки 2010–2015 років, революційні події на май­дані Незалежності й прове­дення АТО на сході Украї­ни, недостатнє фінансове забезпечення бюджетних установ та організацій протягом звітного періоду створили додаткові про­блеми зайнятості, заборго­ваності із зарплати, соці­ального захисту трудящих і членів їхніх сімей, сту­дентів, пенсіонерів.

Виступаючи перед учас­никами форуму, мер Киє­ва Віталій Кличко розпо­вів про перспективи роз­витку столиці, заходи, що їх здійснює КМДА для за­доволення потреб меш­канців Києва, соціально- економічного захисту працівників.

Голова Федерації проф­спілок України Григорій Осовий у своєму виступі позитивно оцінив роботу міськпрофради, особисто її голови щодо захисту со­ціально-економічних прав та інтересів членів профспілок столиці.

Після жвавої дискусії де­легати конференції ви­знали роботу міськпроф­ради за звітний період за­довільною. Вони також затвердили основні на­прями діяльності Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» на 2015– 2020 роки та доручили Президії міськпрофради розробити план заходів щодо їх реалізації. За­тверджено звіти Контрольно-ревізійної та Ман­датної комісій.

Шляхом відкритого голо­сування головою Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Київська міська рада профспілок» одного­лосно обраний Валентин Мельник. Також обрано новий склад робочих ко­місій, Президії та Ради міськпрофради.

Тетяна РУБАН, «ПВ»

Фото Кирила ЛАТИШЕВА

19.12.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання