« на головну 02.06.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1055)
28
Травень
 
Інтерв’ю
 
Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»

Марія Яцейко: «Потреба в профспілці посилюється»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

ПРОФСПІЛКИ РЕГІОНУ: ДІЇ, РЕЗУЛЬТАТИ, ПЕРСПЕКТИВИ

ПРОФСПІЛКИ РЕГІОНУ: ДІЇ, РЕЗУЛЬТАТИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Відбулася XXV Закарпатська об­ласна міжспілкова звітно-виборна конференція профспілок, на яку було обрано 137 делегатів. У роботі конференції взяли участь заступ­ник Голови Федерації профспілок України Володимир Саєнко, за­ступник голови – керівник апарату Закарпатської облдержадміністра­ції Олександр Петік, Ужгородський міський голова Богдан Андріїв, го­лова обласного об’єднання органі­зацій роботодавців «Закарпаття» Володимир Панов, керівники об­ласних організацій та установ.

Звітуючи про роботу обласної ради профспілок за останні 5 років, голова Закарпатської облпрофради Іван Король окреслив основні напрями діяль­ності профспілок нашого краю, сьо­годнішні проблеми та шляхи їх ви­рішення. В основу роботи профспі­лок з нашими соціальними партне­рами – органами влади і роботодав­цями покладено Територіальну (ре­гіональну) угоду, яка укладається з 2000 року, 5 галузевих угод між на­шими обласними організаціями профспілок та управліннями облдержадміністрації, а також 2258 ко­лективних договорів і угод на рівні підприємств та організацій. Попри непростий для економіки час, за­вдяки спільним зусиллям сторін із 115 зобов’язань угоди виконані та перебувають у стадії виконання 109, частково виконані 6. Рівень охоплення працівників колдоговір­ною роботою на підприємствах і ор­ганізаціях, де діють профорганіза­ції, становить 99%.

Питання соціального захисту знайшли відображення у численних заявах, зверненнях президії Закар­патської обласної ради профспілок до Президента, Верховної Ради, Ка­бінету Міністрів України, різних мі­ністерств і відомств, народних депу­татів від Закарпаття, яких за звіт­ний період направлено понад 50. Лише за останній рік профспілки нашого краю висловлювали свою незгоду з антинародними реформа­ми Уряду щодо зниження соціаль­них гарантій, закріпле­них Конституцією України: заморожен­ня заробітних плат, пенсій, підвищення цін і тарифів, скоро­чення пенсій працю­ючим пенсіонерам, підвищення пенсій­ного віку та ін. Ішлося й про ліквідацію оздоров­лення працівників та їхніх дітей за рахунок коштів Фонду со­ціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також фі­нансування санаторіїв-профілакто­ріїв з цього ж джерела.

Протягом 2011–2015 років у проф­спілкових санаторіях Закарпаття, в тому числі 6 реабілітаційних відді­леннях, оздоровлено майже 190 тис. людей. У зміцнення матеріальної бази оздоровниць вкладено 39 млн, до місцевих бюджетів області пере­раховано понад 130 млн грн. За орга­нізаційно-фінансовою участю проф­спілок і Фонду соцстраху з тимчасо­вої втрати працездатності за 5 років оздоровлено 34 тис. дітей. У Всеукраїнському конкурсі на кращу ор­ганізацію оздоровлення та відпо­чинку дітей Закарпатська облпроф­рада неодноразово нагороджувала­ся відзнакою ФПУ «Шана і подяка». У передплаті на газету «Профспіл­кові вісті» профспілки Закарпаття – завжди в лідерах серед обласних профоб’єднань. 25 років поспіль про­водяться обласні міжгалузеві спар­такіади профспілок: такої кількості профспілкових спартакіад немає в жодній області України.

У доповіді та ви­ступах делегатів конференції йшлося про го­стрі злободенні проблеми щодо діяльності різ­них галузей, удо­сконалення соці­ального діалогу на рівні області, нашої держави, дії профспілок в умовах адміністративно-те­риторіальної реформи, вирішення проблем зайнятості, розвитку про­мислового виробництва, відновлен­ня фінансування за кошти Фонду соцстраху оздоровлення працівни­ків і членів їхніх сімей, молодіжну політику тощо.

У своєму виступі на конференції заступник Голови ФПУ Володимир Саєнко зупинився на основних на­прямах діяльності Федерації проф­спілок, відносинах із парламентом, Урядом, організації і проведенні всеукраїнських акцій протесту профспілок.

Головою Закарпатської обласної ради профспілок обраний Володи­мир Фленько, який працював за­ступником Ужгородського міського голови, а останнім часом – радни­ком міського голови.

Володимир Саєнко подякував за багаторічну сумлінну роботу в профспілках Івану Королю, який майже 22 роки очолював Закарпат­ську облпрофраду.

Сергій БАРАНЧИКОВ

Фото автора

 

ТРИВАЄ ПІДГОТОВКА НОВООБРАНИХ ПРОФЛІДЕРІВ

У Чернігівському НМЦ профспілок відбувся черговий семінар для новообраних голів первин­них профспілкових організацій і членів виборних органів профспілок за програмою «Ефек­тивна практика роботи профспілкового лідера в XXI столітті».

Цього разу на навчання були запрошені профспілкові кер­маничі організацій м. Черні­гова. Усі учасники проде­монстрували активність та щирий інтерес до нової для них діяльності. Організатори, а це був Центр освіти дорослих «Перспектива», включили до програми семінару питання орга­нізаційної та колдоговірної роботи, правових основ діяльності профспі­лок, діловодства в профспілковій організації та створення команди.

Віталій КОПИШ


ОБ’ЄДНАННЯ ЗУСИЛЬ У ЗАХИСТІ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

Символічно, що 9 грудня, у Міжнародний день захисту прав людини, Федерація проф­спілок області та управління Держпраці у Кі­ровоградській області підписали угоду про співпрацю в здійсненні державного нагляду та громадського контролю за дотриманням гарантованих Конституцією та іншими зако­нами прав працівників.

Угодою передбаче­но проведення спільних переві­рок на підприєм­ствах, в установах, орга­нізаціях щодо охорони праці та питань нагляду і контролю за дотриман­ням законодавства про працю, зайнятість, загальнообов’язкове соці­альне страхування, а та­кож вжиття заходів для усунення порушень і при­тягнення до відповідаль­ності керівників, які їх допустили.

Чому виникла потреба в підписанні угоди? Як по­відомив голова ФПО Мак­сим Баланенко, за дани­ми міжнародних інститу­тів, Україна перебуває в трійці «лідерів» за кіль­кістю порушень прав пра­цівників серед 47 країн, що підпадають під юрис­дикцію Європейського суду з прав людини. Від­буваються масові пору­шення конституційних прав на безпечну працю і гідну її оплату. Сприяє цьому запровадження мо­раторію на перевірки ор­ганами державного на­гляду суб’єктів господар­ської діяльності. За ініці­ативи ФПУ Верховною Ра­дою було внесено зміни до ЗУ «Про основні засади державного нагляду і контролю у сфері госпо­дарської діяльності» та виведено із сфери його дії державний нагляд та контроль за додержанням законів про працю. Пи­тання відновлення ефек­тивного державного на­гляду включено до вимог колективного трудового спору з КМУ. Ця робота вкрай необхідна в умовах сьогодення, коли 4,5 млн українців працюють без належного оформлення трудових відносин. А отже, вони не захищені законом. Близько 200 млрд грн зарплат ви­плачується в конвертах, тобто з них не відрахову­ються податки, ЄСВ. По­над 210 тис. працівників не отримують зарплату вчасно. В області теж ви­стачає аналогічних пору­шень. Силами громад­ського контролю, який здійснюють профспілки, з такою кількістю пору­шень не впоратися, тому під час перемовин вони дійшли згоди з управлін­ням Держпраці про об’єднання зусиль і співпрацю у захисті трудових прав працівників.

Начальник управління Держпраці Сергій Подо­рожній подякував проф­спілкам за відновлення державного нагляду і контролю та висловив надію, що саме фахівці ФПО до­поможуть у боротьбі з по­рушенням прав працівни­ків, адже у них є досвід, відповідальність і бажан­ня захищати трудящих.

Підписанти угоди взяли на себе взаємні зобов’язання щодо координа­ції діяльності – спільни­ми зусиллями сприяти­муть дотриманню законо­давства в області.

Марія ІВАНОВА

19.12.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.06.2020 17:50

16.05.2020 23:47

20.04.2020 01:07

20.04.2020 00:19

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання