« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Директор звітує про колдоговір

Директор звітує про колдоговір

Добрі слова про Бібрську ЗОШ на Львівщині чула і від головного освітян­ського роботодавця Перемишлянського району Остапа Гор­латого, і від голови районної організації галузевої профспіл­ки Романа Хімка. Якщо адміністрація і громадська орга­нізація віднаходять точки дотику для створення здоро­вого мікроклімату в колективі, можна долати виклики, на які щедре для осві­ти – бюджетної сфе­ри – сьогодення.

Ольга ЛОБАРЧУК

Нещодавній звіт, за колек­тивним договором, дирек­тора Бібрської ЗОШ І–ІІІ ступеня Галини Остро­верхої про діяльність на­вчального закладу тривав близь­ко трьох годин. Громадськість та районне освітянське керівництво мали змогу почути не лише допо­відь Галини Михайлівни, а й огля­нули 365 представлених слайдів про конкретний захід, який яскравіше вирізняв нюанси навчального про­цесу, співпрацю адміністрації та первинної профспілкової організа­ції. Колективний договір, за слова­ми Галини Островерхої, «ми навчи­лися продумувати до дрібниць, пе­реконавшись, наскільки він може порятувати кожну із сторін соці­ального діалогу в критичних ситу­аціях. Приміром, коли йдеться про вимушені та додаткові відпустки, премії кращим педагогам, працевлаштування і ще багато інших важливих соціальних моментів».

«Коли нам намагалися нав’язати, крім чотирьох вчителів-істориків, ще одного, так би мовити, «поза­штатного», – долучається до розмо­ви голова первинної профспілкової організації Бібрської школи Леся Лукасевич, – забравши педнаван­таження у вже працюючих учите­лів, громадська професійна спілка і дирекція школи були непохитно на боці закону. Це сила проти всі­лякого найпотужнішого телефон­ного права. Адміністрація ділиться відповідальністю з профспілкою за чесний розподіл уроків, атестацію колег».

Завдяки ініціативі й активності первинної професійної спілки ко­лектив згуртовують на добрі спра­ви. Йдеться не лише про пізнаваль­ні для вчителів мандрівки у віль­ний час Україною, організацію відзначення ювілеїв, ушанування вчителів-пенсіонерів, а й традицій­ні для колективу дні театру – виїз­ди в обласний центр на прем’єри провідних львівських театрів.

Цей непростий новий навчаль­ний рік розпочинають разом з місь­кою громадою, яка з розумінням ставиться до шкільних проблем. Поточні ремонти здійснено в усіх класах, здебільшого силами бать­ків та завдяки спонсорам. У п’яти молодших класах оновили дошки та жалюзі батьківським коштом. Відділ освіти надав 300 кг цементу й одні двері. «Вибачте за таку госпо­дарську прозу, але вона невід’ємна від умов праці, за яку відповідаль­на і профспілка, і адміністрація, за­лежить і рівень навчального проце­су», – додає директор.

Цього року школа взяла участь у проектах з організації якісно­го навчального середовища, ого­лошених департаментом освіти. Один стосовно читального залу (непогана бібліотека в нас уже була), коли треба було здійсни­ти його комп’ютеризацію. До по­слуг учнів – п’ять ноутбуків, інтер­нет, комп’ютерна оргтехніка. Дру­гий проект у ракурсі національно-патріотичного виховання. Загальна його вартість становить 45 тис. гри­вень, з яких 5 тис. надала міськра­да, 15 тис. виділено з місцевого бю­джету. Ще 20 тис. мають надійти з Львівського обласного департамен­ту освіти. Необхідно зробити також ремонт спортивного залу (гімнас­тичного вже подужали)...

Колектив прагне створити шко­лу… без поразок. Поразок педа­гогічних, учнівських, будь-яких. «Школу мають закінчувати, – про­довжує директор, – здорові молоді люди, які отримали на нашій базі сучасні знання, підготовку, що да­вала б змогу реалізовувати себе в подальшому житті, в тих аспектах людської діяльності, де вони здат­ні досягнути найвищих результа­тів, усвідомлювати, що їм найкра­ще вдається. Учитель сьогодні – це фахівець з максимальної індивіду­алізації процесу навчання, а також організатор дитячої самоосвіти. А тому він має вчитися сам. На цьо­му пріоритетному шляху роботода­вець і професійна громадська орга­нізація – профспілка школи – заод­но. Захищаємо професіоналів».

Бібрчани задіяні в проекті Львів­ського інституту післядипломної освіти – внутрішньошкільного вдо­сконалення вчителів, є співоргані­заторами обласного семінару з цьо­го проекту, де їх високо оцінюють. Вчитель з основ здоров’я Оксана Тимчишин керує профільною твор­чою лабораторією в обласному Ін­ституті післядипломної освіти. Вчителька початкових класів Кате­рина Микитів – лауреат обласного конкурсу «Вчитель року» в номіна­ції «Початкові класи».

У школі навчаються 16 дітей-сиріт і позбавлених батьківської опіки. На щастя, поблизу школи розташований Будинок сімейного типу сестер згромадження Пресвя­тої родини, і ці діти живуть там. Ма­теріально та в плані духовної опіки учні завдяки сестрам мають, часом, більше переваг, ніж діти з пересіч­ної родини. Сестра-настоятелька – випускниця цієї школи.

Найважливіше нині завдання школи – створення психологічно­го комфорту для всіх учасників на­вчального процесу. Львівський об­ласний центр здоров’я разом з Бібр­ською школою взяли участь у про­екті «Дитина в кризовому серед­овищі». Їх досвід вивчався на всеукраїнському рівні, увійшли до Єв­ропейської мережі шкіл сприяння здоров’ю. Налагодили співпрацю з організацією «АЦЕТ» – її Львівське представництво займається профі­лактикою шкідливих узалежнень молоді, тож його фахівці часто при­їжджають до Бібрки.

Трудовий колектив Бібрської школи вдосконалює співпрацю з ра­йонними та міськими органами вла­ди, різними інституціями, що готові допомагати виховувати мудрих, ін­телектуально розвинених, щирих та чесних громадян України.

 

Зростають борги за виконану роботу

Наталія ГРИЦЕНКО

завідувач відділу соціально-економічних, правових питань та охорони праці ОПХО

Заступник голови Об’єднання профспілок Хар­ківської області Сергій Волков узяв участь у за­сіданні обласної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із зарплат, пенсій, стипендій та інших со­ціальних виплат. Як зазначив т.в.о. першого заступника го­лови ОДА Вадим Глушко, ста­ном на 1 серпня цього року борги із зарплати склали 173,4 млн грн, із сплати єди­ного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 302,8 млн грн, страхових внесків до Пенсійного фонду України – 197,2 млн грн.

На засіданні також заслухали звіти керівників підприємств-боржників: ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний за­вод», КП «Теплоенерго» Ло­зівської міськради, ДП «Хар­ківський завод шампанських вин», ДП УДПІ «Укрміськбуд­проект». За словами допові­дачів, основними причинами невиплати зарплати є відсут­ність замовлень, зниження попиту на продукцію, неефек­тивне управління колишнього керівництва тощо.

За підсумками засідання при­йнято протокольне рішення.

 

На порядку денному – актуальні питання

Відбулося чергове засі­дання президії облас­ної ради профспілки працівників соціальної сфери, на якому розглянуто питання про затвердження Плану заходів Миколаївської обласної профспілки у 2015–2016 роках та пріоритетних напрямів її діяльності; прове­дення обласної спартакіади працівників соцсфери; наго­родження профспілкових ак­тивістів з нагоди Дня Неза­лежності України; участь у за­ходах з відзначення 15-ї річ­ниці утворення Фонду соц­страхування від нещасних ви­падків на виробництві та профзахворювань України; проведення конкурсу декоративно-прикладного мисте­цтва працівників соцсфери Миколаївської області. До ві­дома членів президії було до­ведено останні рішення пре­зидії ФПУ, облпрофради та Центральної ради профспілки працівників соціальної сфери України. Після обговорення з усіх питань прийнято відпо­відні постанови.

Голові профорганізації Мико­лаївського державного експе­риментального протезно-ортопедичного підприємства Маргариті Гребенкіній вруче­но Диплом ФПУ за кращий колективний договір у соці­альній сфері.

 

Профспілки перемогли в святі-конкурсі квітів

Галина ДАНИЛЕНКО

директор НМЦ профспілок

Перше місце в традицій­ному святі квітів до Дня Незалежності у м. Луцьку здобула фло­ристична композиція «Міс го­тель «Профспілковий», біля якої зробили фотосесію чи не всі жінки і дівчата, які при­йшли подивитись на цей фес­тиваль квіткових ідей, весел­кових барв і такого кольорово­го позитиву, який приносять у наше життя лише квіти. Колек­тив навчально-методичного центру профспілок постійно бере участь у всіх заходах об­ласного центру і таким чином формує позитивний профспіл­ковий імідж серед міської гро­мади. У щорічних конкурсах «Луцьк квітучий» НМЦ завжди посідає призові місця, але пе­реміг уперше.

На свято квітів до міського парку збираються сім’ями, трудовими колективами, оскільки більшість підпри­ємств і установ міста вважа­ють за честь взяти участь у цьому популярному видови­щі, позмагатись у креативнос­ті та майстерності.

Автор композиції НМЦ – голова профкому, бібліотекар Оксана Самчук, яка захоплюється писан­карством, виготов­ленням ляльок-мотанок, і ці вміння використовує в на­вчальному процесі профактивістів.

 

На захист життєвих інтересів людини праці

За ініціативою Федерації профспілок області відбулося засідання Територіальної тристоронньої соціально-економічної ради з порядком денним про стан опла­ти праці в області та виконання завдань Президента й Уряду України щодо по­гашення боргів із заробітної плати, визначення шляхів реалізації Закону України «Про соціальний діалог» в області, спільну протидію головним соціально-економічним загрозам України та підтримку вітчизняного товаровиробника.

Як інформує сайт ФПО, в засіданні взяли участь чле­ни ТТСЕР, голова Федерації профспілок області, спів­голова ТТСЕР Микола Ко­лесник, заступник голови – дирек­тор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Ігор Івасюк, виконавчий директор Вінницького обласного об’єднання організацій роботодавців Леонід Антонюк, а та­кож керівники членських організа­цій ФПО, відповідальні працівники органів управління сторін соцдіа­логу, представники засобів масової інформації.

Відкриваючи засідання, Ігор Іва­сюк проаналізував ефективність співпраці сторін соцдіалогу у ви­рішенні проблеми своєчасної ви­плати зарплати на підприємствах, установах, організаціях області.

З інформацією щодо шляхів ре­алізації Закону України «Про соці­альний діалог» в області виступив голова ФПО, співголова ТТСЕР Ми­кола Колесник, який зазначив, що захист життєвих інтересів людей праці, допомога у вирішенні їхніх проблем засобами соціального діа­логу є головним завданням проф­спілок. Він акцентував увагу при­сутніх на тому, що в критичних соціально-економічних умовах вла­да проігнорувала соціальний діа­лог (насамперед на національному рівні), вдалася до поспішних, неви­важених, фрагментарних дій, які, за наявності запропонованих проф­спілками позитивних альтернатив, суттєво обмежили трудові права та соціальні гарантії працівників, різ­ко погіршили рівень життя їхніх сі­мей. Результатами таких дій стали падіння реальної заробітної плати, скорочення робочих місць, консер­вація державних соціальних стан­дартів та гарантій, галопуюча ін­фляція, багаторазове обвальне під­вищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, тотальне зубо­жіння населення та інші негативні наслідки. Саме це призвело до ви­никнення колективного трудового спору СПО всеукраїнських проф­спілкових об’єднань із Кабінетом Міністрів України, проведення ма­сових акцій протесту, головною ви­могою яких є забезпечення владою виключно законних прав наших спілчан. Микола Колесник зазна­чив, що профспілки підтримують проведення комплексних реформ, але пропонують проводити їх усім миром, порівну розподіливши тя­гар і відповідальність за їх прове­дення на всі сторони соцдіалогу, щоб не лише за рахунок трудящих вирішувались десятиліттями на­копичувані в суспільстві пробле­ми. Він висловив надію, що саме за­вдяки системній та ефективній ро­боті ТТСЕР у регіоні вдасться зна­йти шляхи вирішення багатьох про­блем та домогтися підвищення рів­ня життя працівників та членів їх­ніх сімей.

В обговоренні взяли участь пред­ставники кожної із сторін соціаль­ного діалогу. Від профспілок ви­ступили голова облпрофорганізації працівників текстильної та легкої промисловості Володимир Слобо­дянюк і заступник голови ФПО, го­лова облпрофорганізації профспіл­ки працівників будівництва і пром­будматеріалів Дмитро Бабенко.

За результами спільного засідан­ня члени ТТСЕР ухвалили рішення та план необхідних заходів.

 

Профспілки пікетували облраду

Біля будівлі Одеської обласної ради депутатів перед початком сесії відбулося пі­кетування, орга­нізоване члена­ми профспілок області

Підставою для протесту стала глибока стурбо­ваність спілчан з при­воду звернення облас­ної прокуратури до господар­ського суду з позовом про по­збавлення права власності та користування майном проф­спілок та передання Будинку профспілок у власність дер­жави. Зазначену будівлю Одеська обласна рада проф­спілок придбала за вартістю 1 837 018 карбованців, що були сплачені з профспілко­вих внесків, які надійшли від первинних профспілкових ор­ганізацій області.

Сам прецедент позбавлення власника законно придбано­го колективного майна ство­рює умови для ослаблення автономії профспілок в Украї­ні, встановленої міжнарод­ним правом, Конституцією країни, і ліквідації захищенос­ті профспілок від зовнішнього втручання, в тому числі з боку державних органів.

У пікетуванні взяли участь по­над 400 людей, зокрема пра­цівники санаторіїв м. Одеси.

 

Звітуєпрофспілка лісових галузей регіону

Незважаючи на фінансові труднощі, Закарпат­ська обласна профорганізація працівників лі­сових галузей активно відстоює свою позицію щодо соціально-економічного захисту трудя­щих, тісно співпрацює з керівниками та голо­вами профкомів на місцях у вирішенні цих питань. Про це йшлося у доповіді профлідера галузі Володимира Ількова на обласній проф­спілковій звітно-виборній конференції.

Сергій БАРАНЧИКОВ

За підтримки галузевої профспілки на всіх під­приємствах укладено колдоговори. За її спри­яння вдалося вирішити про­блемні питання, пов’язані з життєдіяльністю Перечин­ського лісохімкомбінату, до­могтися надання пільг і га­рантій працівникам у трудо­вих колективах. Турбують і питання зростання профчлен­ства. На конференції йшлося про те, що окремі керівники підприємств галузі уникають співпраці з профспілкою на засадах соціального партнер­ства, як це передбачено роз­порядженням голови Закар­патської ОДА, а іноді навіть перешкоджають створенню первинних профорганізацій. Ішлося, зокрема, про дирек­тора Ужанського національ­ного природного парку Вікто­ра Берковича, який нехтує конструктивною позицією цієї громадської організації, а тому профспілка вимагає про­ведення його люстрації.

Про те, що вдалося зробити протягом звітного періоду, іс­нуючі проблеми та шляхи їх вирішення вели мову дирек­тор Іршавської меблевої фа­брики Григорій Фулитка, голо­ви профкомів: національного природного парку «Синевир» Федір Матічин та Перечин­ського лісохімкомбінату Окса­на Лобач, заступник голови Закарпатської облпрофради Василь Захарець та ін. Голова обласної ради ФСТ «Україна» Владислав Кушнірчук акценту­вав увагу на добрих традиціях спортивно-масової і фізкуль­турної роботи в галузі. Зокре­ма, заслуговує на увагу спіль­не проведення футбольного турніру пам’яті Героїв соціаліс­тичної праці, переможців між­народних змагань лісорубів у 1967 році в м. Монреалі (Ка­нада) Івана Чуси та Василя Шорбана. Цікаво, що на адре­су учасників конференції на­дійшов лист, який надіслав з-за кордону один з організа­торів цього турніру – почесний президент Федерації футболу Ленінградської області (Росія), колишній член ЦКпрофспілки працівників лісової, паперової та деревообробної промисло­вості Йосип Нодь. У цьому листі підкреслено важливе значення міжнародного свята футболу в пам’ять про славних закарпатських героїв-лісорубів і висловлено сподівання, що представницький турнір і на­далі здобуватиме нову попу­лярність. І тон у цій потрібній справі задає галузева проф­спілка в Закарпатті.

Головою Закарпатської облас­ної організації профспілки пра­цівників лісових галузей знову обраний Володимир Ільков.

12.09.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання