« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

«Артем» має стати престижним!

«Артем» має стати престижним!

На це свято у державній акціонерній холдинговій компанії «Артем» чекають цілий рік. У такий день забувають про проблеми й негаразди. Аколи артемів­ський гімн знаменує початок урочистостей, то заводчани відчувають себе єди­ною сім’єю. Бо це наш день – День підприємства!

Катерина КОЛЕСНИК

головний редактор газети «Артемівець»

Цьогоріч традиційний День підприємства відбувся в червні. І цього разу «іме­ниннику» виповнилося 123 роки. Урочисті збо­ри відкрив голова первинної орга­нізації Профспілки авіабудівни­ків України в ДАХК «Артем» Олек­сандр Кельїн і передав слово прези­денту компанії – голові правління Володимиру Коробову.

Володимир Костянтинович, при­вітавши присутніх і подякувавши за самовіддану працю, перейшов до більш офіційної частини – від­вертої розмови з колективом про нагальні справи: «123 роки – дуже солідний вік, навіть для підприєм­ства. Не менше п’яти поколінь за­вод береже традиції, напрацюван­ня, свій потенціал. Але завод – це люди. Ми. Наш із вами єдиний ко­лектив. Я ще доволі молодий ке­рівник. І буду переймати та розви­вати ті успіхи, що вже були досяг­нуті. А сьогодні, сердечно вітаючи вас, хочу поговорити, як ми прожи­ли цей відрізок часу, як житимемо далі. Хочу вислухати вас, ваші пи­тання і проблеми колективу.

Нелегкими були ці наші спільні півроку, але й продуктивними. За­боргованість із заробітної плати ми погасили одразу. Та я не вважаю це геройством – це просто вимога зако­нодавства.

Тепер щодо забезпечення під­приємства замовленнями. Держав­не замовлення за 2014 рік виконано, причому в досить стислий термін. Отже, величезна вдячність колек­тиву! Розпочали виконання держ­замовлення на 2015 рік. Ця робота обіцяє нам багатократне зростання, що обраховується в мільйонах. Що­правда, обстановка – і політична, й економічна – не дуже сприятлива. Але ми пройшли крізь труднощі та перепони – і працюємо, виконуємо. Експортний потенціал виконано, а робота над заміною імпорту наби­рає темпів. І до кінця 2016 року пе­редбачається повністю замінити іс­нуючі замовлення своїми, україн­ськими. Особливе місце займають розробки із спецпродукції. Вона до­сить затребувана, попит має. (На жаль... Бо самі розумієте, яка це продукція...). Вже складено план заходів з технічного переозброєння підприємства з багатьма перспек­тивними напрямами.

Щодо фінансового становища. Постійно індексуємо заробітну пла­ту й потроху її збільшуємо. Плану­ємо (за колдоговором) збільшити ставки й тарифи – поетапно. Фан­тастики й чаклунства не обіцяє­мо, виходимо з реалій сьогодення. І хоча так одразу ми не покриємо інфляцію, та будемо прагнути, щоб праця гідно оплачувалася. Робота в ДАХК «Артем» повинна бути пре­стижною та вигідною! Адже тут ви­сокоінтелектуальне виробництво. Отже, ми повинні тримати марку, тримати своє звання лідера!

Соціальна сфера, якою по пра­ву пишається «Артем», не тільки збережеться, а й будуть створені умови для її розвитку. Плануємо її структурувати, щоб ці послуги гід­но оплачувалися. Та артемівців со­ціальні служби обслуговуватимуть безкоштовно».

Далі слово взяв голова профспіл­кового комітету Олександ Кельїн, який наголосив, що наразі ведуть­ся переговори в рамках двосторон­ньої комісії і що принципові пози­ції адміністрації та профспілково­го комітету дещо різняться, але в усіх мета єдина – процвітання під­приємства, тому завжди шукають спільні компроміси.

У нинішній нестабільній ситуа­ції пріоритетами є збереження робо­чих місць та висока заробітна пла­та. Соціальна сфера поступово пе­реходитиме на госпрозрахунок, але для артемівців і їхніх дітей пільги залишаться, як і раніше. Приміром, у ДБК «Юний артемівець» гурт­ки для артемівських дітей будуть пільговими, а для сторонніх за по­вну вартість. І це цілком нормальні рішення в таких складних умовах. «Треба не боятися труднощів і дба­ти про колектив, майбутнє, нашу зміну. Ми розуміємо, що підпри­ємство повинне вижити й розвива­тися!» – на цій оптимістичній ноті Олександр Кельїн передав слово консультанту президента компанії Олександру Качурі.

Заводчани пам’ятають, що запо­чаткував День підприємства саме Олександр Степанович. Зі спога­дів він і почав: «Пам’ятаєте, коли ця цифра становила 100 років? Тоді теж часи були нелегкими, не ви­стачало замовлень, коштів. Та ми пройшли цей шлях, усе витрима­ли! А сьогодні до нашого колективу влилися нові сили. Сподіваюся, що вони збережуть і примножать сла­ву заводу. І ще не одну дату разом відзначимо!».

Далі слово перейшло до пред­ставників старшого та молодого по­колінь. Від імені артемівської ради ветеранів виступив Володимир Лє­щинський, подякувавши адміні­страції та профспілковому комітету за турботу про цих заслужених лю­дей, за свята, путівки, й передав від ветеранів гарячі вітання. А керівник молодіжного бюро Родіон Васильєв висловив вдячність і старшому по­колінню, і всім артемівцям за ство­рення такого грандіозного підпри­ємства. «Мрію, щоб мої діти й онуки відсвяткували тут 200-річчя!», – пал­ко промовив Родіон. На душі стало приємно, тепло: коли маємо таку зміну, чого нам боятися?

Після урочистих виступів відбу­лося вручення нагород і привітання.

 

Діти атомників мають повноцінний відпочинок

Чергова група дітей працівників Хмельниць­кої АЕС нещодавно вирушила в табір відпо­чинку «Агатівка» на Рівненщині, що є надій­ним багаторічним партнером енергетичного підприємства, аби в умовах чистого лісового повітря отримати заряд бадьорості та необ­хідне оздоровлення.

Як повідомляє Інформа­ційний центр ВП ХАЕС, уже більше 15 років діти працівників Хмельниць­кої АЕС із задоволенням прово­дять частину літніх канікул у цій мальовничій місцевості. На території дитячої оздоровниці є стадіон із спортмайданчика­ми, плавальний басейн, ігрова кімната, бібліотека, відеозал на 400 місць. Санаторно-оздоровчий комплекс має і чудове лісове озеро площею 5 га, де діти мають змогу поплавати на катамаранах.

Єв таборі певні традиції, що підтримуються з року в рік, приміром, у батьківський день діти демонструють свої таланти рідним і близьким, які, до того ж, мають нагоду ознайомитися з умовами їх проживання та відпочинку. Враховуючи минулорічний досвід, коли бажаючих відпо­чити в таборі «Агатівка» було вдвічі більше, працівники профспілки ВП ХАЕС заздале­гідь провели опитування та визначили кількість необхід­них місць, щоб всі діти пра­цівників АС отримали путівки.

Зважаючи на ситуацію в краї­ні, профспілки ВП ХАЕС цього­річ запропонували дітям пра­цівників атомної станції відві­дати новий оздоровчий табір «Фрістайл» в унікальному ре­гіоні Карпат.

 

Головне завдання – соціально-економічний захист працівників

Нелегкі часи переживають нині підприєм­ства житлово-комунального господарства За­карпаття. Неоднозначно сприймається в сус­пільстві необхідність підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Але ж від цьо­го залежить заробітна плата і добробут сімей працівників. Інше важливе завдання – залу­чення молоді до роботи в галузі, якої вкрай не вистачає. Аяк вирішувати питання профорієнтаційної роботи? Саме про це йшлося на обласній звітно-виборній конференції проф­спілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побу­тового обслуговування населення.

Сергій БАРАНЧИКОВ

У своїй доповіді голова обласної організації профспілки Іван Зелін­ський не оминув го­стрих кутів. Обстоюючи права та інтереси спілчан, галузева профспілка за можливості на­магалася впливати на забезпе­чення життєдіяльності галузі, соціально-економічний захист її працівників. Надсилалися листи Президенту, Верховній Раді, Кабінету Міністрів щодо наболілих проблем, представ­ники регіону брали участь у всеукраїнських акціях протесту профспілок у м. Києві, конкре­тизувалися зобов’язання галу­зевої угоди, колдоговорів на місцях. Для кращої мотивації профчленства використовува­лися й інші напрями роботи профспілки, зокрема оздоров­лення дітей працівників галузі в одному з кращих таборів За­карпаття ДОЗ «Барвінок», що­року проводилися галузеві спартакіади, започатковано обмін досвідом роботи керів­ників та голів профкомів із сво­їми колегами з Рівненської об­ласті тощо. Йшлося і про інші проблемні питання та шляхи їх вирішення, зокрема необхід­ність піднесення іміджу під­приємств галузі, що входять до складу галузевої профспілки, привернення уваги органів влади до її проблем, прове­дення профорієнтаційної ро­боти в навчальних закладах, фінансову дисципліну при пе­рерахуванні профорганізаціям членських внесків тощо.

На конференції також висту­пили заступник директора департаменту – начальник управління житлово-комунального господарства та бу­дівництва Закарпатської ОДАВасиль Романець, голова облпрофради Іван Король, голо­ва ЦКПрофспілки працівників житлово-комунального госпо­дарства, місцевої промисло­вості, побутового обслугову­вання населення України Олексій Романюк.

Головою Закарпатської облас­ної організації профспілки пра­цівників ЖКГ, МП, ПОНзнову обраний Іван Зелінський.

22.08.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання