« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

У столиці формують «дорожню карту» для інвалідів

У столиці формують «дорожню карту» для інвалідів

22 липня від­булося черго­ве засідання Київської місь­кої тристорон­ньої соціально-економічної ради, на яко­му розглядали­ся найбільш ак­туальні питання життя столиці.

Тетяна РУБАН

«ПВ»

У заході взяли участь заступник голови Київської міської держав­ної адміністрації Михайло Радуцький, го­лова Федерації роботодав­ців м. Києва Андрій Анто­нюк, голова Об’єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві «Ки­ївська міська рада проф­спілок» Валентин Мель­ник, представники влади та роботодавців, голови міських галузевих проф­спілок і профорганізацій, а також громадських орга­нізацій із захисту прав ін­валідів. Провів засідання заступник голови КМДА Михайло Радуцький.

Учасники зібрання за­слухали інформацію про ситуацію в сфері зайня­тості начальника управ­ління праці та зайнятос­ті Департаменту соціаль­ної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Віталія Сої та директора Київського міського цен­тру зайнятості Віктора Сухомліна, котрі розпо­віли про процеси, що від­буваються в політичній, соціально-економічній сфері м. Києва та впли­вають на стан ринку пра­ці в столиці. Було розгля­нуто пропозиції сторони профспілок до «дорож­ньої карти» щодо вирі­шення проблем людей з обмеженими можливос­тями, а також відзначе­но низку зрушень, яких вдалося досягти в процесі формування цього доку­мента, у соціальному за­хисті найбільш вразливої категорії громадян – інва­лідів, зокрема працевла­штуванні, транспортно­му обслуговуванні, осві­ті, санаторно-курортному оздоровленні, забезпечен­ні засобами реабілітації, медичному забезпеченні, наданні житла, виділен­ні земельних ділянок під житлово-будівельні коо­перативи.

З доповідями виступи­ли заступник директора департаменту – началь­ник управління у спра­вах інвалідів та людей похилого віку Департа­менту соціальної політи­ки КМДА Світлана Наза­ренко, перший заступник директора Департамен­ту транспортної інфра­структури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Іван Шпи­льовий, заступник дирек­тора департаменту – на­чальник управління ре­гуляторної політики та підприємництва Депар­таменту промисловості та розвитку підприємни­цтва КМДА Наталія Кон­драшова, заступник ди­ректора Департаменту охорони здоров’я КМДА Андрій Скіб’як, заступ­ник начальника управ­ління житлового забез­печення Департаменту будівництва та житлово­го забезпечення КМДА Лариса Матвіяк. Співдо­повіді із зазначених пи­тань представили голо­ва Київської міськпроф­ради Валентин Мельник, заступник голови міськпрофради – начальник управління з економіч­них питань та соціально­го діалогу Олена Панова, голова Профспілки пра­цівників підприємств ма­лого та середнього бізне­су м. Києва Наталія Духо­та, заступник голови Ки­ївської міської профспіл­ки працівників житлово-комунального господар­ства та сфери послуг Ла­риса Бондарчук.

Під час виступів учас­ники зібрання наголошу­вали на необхідності про­ведення спільної нара­ди між профільними де­партаментами КМДА, ор­ганізаціями інвалідів і профспілками для більш детального розгляду на­гальних проблем, а також на формуванні алгоритму роботи Департаменту со­ціальної політики КМДА з організаціями інвалідів для розробки нової місь­кої цільової програми «Турбота. Назустріч кия­нам».

У ході дискусії тристороння соціально-економічна рада прийняла відповідні рішення, спря­мовані на усунення проблемних питань.

 

Молодь приходить у профспілки

Свій трудовий шлях випускниця відділення журналістики філологічного факультету Ужгородського національного університету Камілла Товт розпочала в апараті Закарпат­ської обласної ради профспілок. За доброю профспілко­вою традицією, трудову книжку в урочистій обстановці їй вручив голова облпрофради Іван Король.

Сергій БАРАНЧИКОВ

Працюючи в облпрофраді, ді­вчина активно долучилася до участі в одному з важливих на­прямів роботи профспілок – їх інформаційній діяльності, де Закар­патська облпрофрада, за рейтингом, є одним з лідерів серед членських орга­нізацій Федерацій профспілок України. Молоду журналістку прийняли до лав Національної Спілки журналістів Укра­їни, з чим її привітав голова обласної організації НСЖУ Дмитро Воробець. До речі, керівником дипломної робо­ти Камілли Товт є відомий закарпат­ський журналіст, доцент Ужгородсько­го національного університету, канди­дат філологічних наук Володимир Тарасюк.

 

Учитель має мандрувати

Учителі м. Бердичева з полегшенням зітха­ють, бо настала відпустка. Позаду – рік напру­женої творчої та плідної праці. Адже в цей нелегкий час освітяни беруть участь в конкур­сах, спортивних змаганнях, олімпіадах місь­кого, обласного та навіть всеукраїнського і міжнародного рівнів. Агідна праця вчителя заслуговує на змістовний відпочинок. Як ка­жуть у народі, «учитель має мандрувати».

С. БЕРЕЗОВСЬКА

голова профспілки ДНЗ № 15 м. Бердичева

Н. СІЛЬЧЕНКО

вихователь-методист ДНЗ № 15 м. Бердичева, член профспілкового комітету

Як часто ми захоплюємо­ся красою зарубіжних країн, не знаючи достоту рідних місць. Дещо ви­правити цю ситуацію допомо­гла нещодавня екскурсія освітян-профспілчан дошкільного навчального закладу № 15 «Ро­машка» в село Буки Сквирсько­го району Київської області.

Маленьке село Буки стало відо­мим завдяки сквирському під­приємцю Івану Суслову, який 1996 року заснував тут ландшафтний парк. Для парку Суслов купив ділянку землі біля річки Роставиця, що була місцевим звалищем. Нині це місце пере­творилося на один з найбільш мальовничих і відвідуваних ландшафтних парків України.

Чим же захоплює відвідувачів ландшафтний парк села Буки? На його території розташовані об’єкти, які вражають своєю іс­торією, задумом, архітектурним рішенням. Парк містить дві час­тини: величний Храмовий комп­лекс та власне ландшафтний парк. Будівництво Храмового комплексу почалося в 1999 році за задумом Івана Суслова і про­ектом відомого архітектора Юрія Бабича на річці Роставиця. Це пам’ятник милосердя, сили духу й архітектурного мисте­цтва. При будівництві було по­єднано історичні канони україн­ської архітектури із сучасною.

Переступивши поріг Храмового комплексу, потрапляєш на цен­тральну площу з квітучою але­єю. Зправого боку розташова­ний Хрест пам’яті на честь усіх загиблих у Другій світовій війні, в часи Голодомору, під час лік­відації аварії на Чорнобиль­ській АЕСі воїнів-афганців.

Злівого боку алеї вирує фонтан Дружби народів. Цей фонтан довгі роки прикрашав майдан Незалежності Києва – столиці нашої України. В90-ті роки під час реставрації площі Дружби народів фонтан демонтували. І він би перетворився на метало­брухт, якби Іван Суслов не вря­тував його. У 2007 році він до­мігся, щоб фонтан передали в село Буки як реліквію україн­ського народу. Ав 2011-му вже святкували його відкриття. Ба­гато сил і вміння довелося до­класти, аби відреставрувати і запустити цього велетня.

Прямуючи алеєю, дістаєшся Храму Святого Євгена Велико­мученика – вірного християни­на, що у вигляді хреста велично височіє на кам’янистому пагор­бі, а дах із чотирьох боків нага­дує голуба з розпростертими крилами, що символізує мир. У нижній частині храму Святого Євгена розміщена хрестильня, де проводиться Таїнство Хре­щення, обряд якого охороняють 12 апостолів, учнів Ісуса Христа. Мармурова чаша встановлена на дерево життя з бронзи, а біля підніжжя сидять Ангели-хранителі Дерева Життя. Після Таїнства Хрещення на хрещено­го сходить сила Святого Духа.

Поруч із храмом Святого Євгена розташована дзвіниця Святого Даниїла-пророка, який твердо вірив у Бога і був вірний йому. Дзвіниця побудована у формі свічки, як символа молитви ві­руючої людини, а полум’я зо­лотого купола дістається неба.

Відвідуючи цей незабутній край, звертаєш увагу, що ансамбль ар­хітектури доповнюють маленькі і великі кам’яні валуни. У народ­ному повір’ї камінь володіє ду­шею, і якщо в одному місці зі­брати багато каменів, то воно сповнюється святим духом. Один з таких валунів особливий – це камінь натхнення, який на­зивають «Божим оком». Він жи­вий, і коли торкнутися його рука­ми, через нього передасться по­зитивна енергія і невидима сила подарує відчуття впевненості.

Не можна не згадати про подію 2009 року. Сюди, в Буки, з Єру­салима, а точніше з Кани, Галі­лейської гори, привезли весіль­ний камінь. Саме в Кані Ісус Христос сотворив перше диво, перетворивши воду на вино і благословивши закоханих на ві­рну любов і продовження роду людського. Саме цей камінь має магічну силу зцілювати, любити, народжувати дітей, вірити і бути сильними. І повірте, є резуль­тат... Молодята їдуть до села Буки, аби доторкнутися до ма­гічного каменя і навіки зберегти свою любов та сім’ю.

Нічим не поступається ялтин­ській Галявина Казок села Буки. Чудернацькі фігурки казкових героїв занурюють відвідувачів у чарівний світ дитинства.

15.08.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання