« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Пікетували банк-боржник

Пікетували банк-боржник

Дніпропетровський обком профспілки працівників будівництва промбудмате-

ріалів виступив на захист інтересів працівників підприємств «Енерго-Імпульс»,

«Будівельні матеріали та будівництво» і «Піраміда», які опинилися в складно-

му фінансовому становищі з вини обласної філії банку «Фінанси та кредит».

Впродовж півроку ця фінустанова не повертає підприємствам їхні кошти, що

перебувають на рахунку банку. Зазначимо також, що з приводу затримок із

поверненням коштів будівельників Федерація профспілок України нещодавно

звернулася з листом до Нацбанку України.

Віктор КОВРИГА

1 липня обком профспілки та

прес-центр облпрофоб’

єднання

організували прес-

конференцію

в ІА «Міст-Дніпро», але належної реак-

ції банку не відбулося (натомість з

його боку були лише спроби умови-

ти виробничників «ще трохи потер-

піти»). Тож 15 липня представники

підприємств і профспілки будівель-

ників провели пікетування головно-

го управління філії банку «Фінанси

та кредит» у м. Дніпропетровську,

в якому взяли участь близько 50

працівників підприємств будівель-

ної галузі. Вони тримали в руках

плакати «Банкіри, поверніть наші

гроші!», «Жеваго (власник бан-

ку – прим. авт.), не обкрадай мою

сім’ю!», «Нацбанк України, не по-

кривай шахраїв!».

Імпровізований мітинг біля вхо-

ду в банк, на якому, до речі, були

присутні й численні представники

місцевих телеканалів та газет, від-

крив голова обкому профспілки бу-

дівельників Іван Сова, який зажа-

дав від керівників цієї фінустанови

повернути трудовим колективам

їхні кошти. Про складне станови-

ще, в яке з вини банкірів потрапи-

ли їх підприємства, заявили також

директори ПАТ «Будівельні ма-

теріали і будівництво» В. Скирда

та фірми «Енерго-Імпекс» С. Мос-

каленко. Висловлювалися також

серйозні претензії до керівництва

Нацбанку України, яке вже нада-

ло цьому банку три великі стабілі-

заційні кредити, але чомусь не за-

безпечило контролю над цими ко-

штами.

Представник банку (цю місію до-

ручили… начальникові його служ-

би безпеки), який вийшов до людей,

нічого конкретного про можливості

чи терміни повернення грошей бу-

дівельників сказати не зміг, що на-

штовхнуло учасників акції на дум-

ку про небажання банкірів викону-

вати свої зобов’язання та, природно,

необхідність продовження боротьби

за свої інтереси. Проте, попри оче-

видні удари по престижу цієї фінустанови,

її господарі, схоже, цим

мало стурбовані. Але будівельники

від свого не відступляться.

Учасники пікетування прийня-

ли звернення до Президента, Верхо-

вної Ради, Кабінету Міністрів, Нац-

банку України та керівництва бан-

ку «Фінанси та кредит» з вимогою

вжити заходів для повернення ко-

штів будівельникам.

 

Ветерани потребують підтримки держави

Сьогодні одним з найболючіших питань для переваж-

ної більшості українців є тарифи на комунальні по-

слуги. У період міжсезоння – з 1 травня до 30 вересня

вартість природного газу становить 7188 грн за ти-

сячу кубометрів незалежно від обсягів споживання.

Крім того, на 87% подорожчають комунальні послуги

в новому опалювальному сезоні.

Валерій МАРЦЕНЮК

Як же людям виживати

далі? Адже Уряд поки

що, на жаль, не дав

чіткої відповіді, чи

знижуватимуться тарифи на

комунальні послуги, чи, на-

впаки, їх вартість зростати-

ме. Також у програмі Кабіне-

ту Міністрів не знайшлося ні-

чого для поліпшення життя

ветеранів Великої Вітчизня-

ної війни, афганців, воїнів-

інтернаціоналістів, ветеранів

військової служби та праці,

дітей війни, чорнобильців

тощо.

Ці проблеми не оминули й

подолян. Тому з метою запо-

бігання подальшому знедо-

ленню наших співвітчизників

у м. Хмельницькому, на май-

дані Незалежності зібралися

учасники народного зібран-

ня – представники ветеран-

ських організацій міста та

Хмельницького району, ліде-

ри громадських організацій,

профспілкові активісти. У

своїх виступах голови вете-

ранських організацій України

– Хмельницької обласної Во-

лодимир Купратий, Хмель-

ницьких міської та районної

Мунір Садиков і Віктор Під-

лісний, ветеран Збройних

Сил України Василь Бонда-

рук, голова обласної органі-

зації Профспілки працівників

соціальної сфери України

Олександр Цюзік, ветеран-

ський голова із с. Грузевиця

Хмельницького району Іван

Марценюк, голова Хмель-

ницької міської організації

«Союз Чорнобиль» Володи-

мир Лук’янчук наголошува-

ли, що замість боротьби з ті-

ньовою економікою, коруп-

цією Уряд планує скоротити

дефіцит бюджету коштом

простих українців. Суть ре-

форм Кабміну – це скоро-

чення фінансування освіти,

медицини, замороження

пенсій і зарплат, обкладання

їх податками. Тому учасники

народного зібрання зверну-

лись до Президента, Кабіне-

ту Міністрів, Верховної Ради,

народних депутатів від

Хмельниччини з проханням

дослухатися до їх голосу, від-

найти можливість знизити

тарифи на комунальні послу-

ги. А ще – відновити повагу

до орденів та медалей, від-

знак доблесті ветеранів, за-

слуг, що одержані ціною

життя, поранень, контузій

тощо.

 

Освітяни Коропщини вступили в трудовий спір

15 липня відбулося засідання примирної ко-

місії з вирішення колективного трудового

спору (конфлікту) між Коропською район-

ною організацією Профспілки працівників

освіти і науки України та відділом освіти Ко-

ропської районної державної адміністрації

Чернігівської області, зареєстрованого Наці-

ональною службою посередництва і прими-

рення 1 липня 2015 року.

За інформацією Короп-

ської районної органі-

зації Профспілки пра-

цівників освіти і науки

України, на порядок денний

засідання було винесено чо-

тири питання:

• Погашення заборгованості

із зарплати.

• Виплата надбавки педаго-

гічним працівникам за пре-

стижність педагогічної праці.

• Виплата зарплати праців-

никам загальноосвітніх на-

вчальних закладів Коропсько-

го району, що фінансуються з

державної освітньої субвен-

ції, у строки, передбачені

пунктом 6.3.2. Угоди між від-

ділом освіти Коропської РДА

та Коропською районною ор-

ганізацією профспілки освітян

на 2012–2015 роки (3 та 16

числа кожного місяця).

• Погашення заборгованості

з витрат на відрядження пра-

цівникам закладів освіти, що

фінансуються з районного

бюджету, за 2012–2015 роки.

У засіданні взяли участь пред-

ставники сторін та запрошені:

в. о. голови РДА А. Пацюк, го-

лова та заступник районної

ради М. Мазуренко, В. Дво-

рецький, голова і юрискон-

сульт Чернігівської обласної

організації Профспілки осві-

тян Т. Матвеєва, О. Лугина,

в. о. заступника начальника

фінансового управління РДА

С. Черняк, заступник началь-

ника відділення НСПП у Чер-

нігівській області М. Макси-

менко.

Голова Коропської районної

організації Профспілки пра-

цівників освіти і науки Украї-

ни М. Свердлов повідомив,

що наразі профспілкові вимо-

ги не задоволені. Заборгова-

ність із виплати зарплати в

усіх 19 навчальних закладах

не ліквідована і складає

2424,9 тис. грн (глибина бор-

гу – 1 місяць), чим продовжує

порушуватись угода між від-

ділом освіти Коропської РДА

та Коропською районною

профорганізацією освітян у

частині оплати праці. В. о. го-

лови Коропської РДА А. Па-

цюк поінформував, що на

сьогодні вже отримано суб-

венцію в розмірі 1373,3 тис.

грн, яка буде спрямована на

погашення зарплатного боргу

освітянам. У свою чергу, в. о.

начальника відділу освіти Ко-

ропської РДА зазначив, що

отриманої субвенції не виста-

чить на погашення боргу, в

тому числі відпускних та

оздоровчих.

Сторони трудового спору вирі-

шили підготувати звернення:

• до районної держадміні-

страції з пропозицією внести

зміни до районного бюджету

щодо збільшення розмірів фі-

нансування галузі освіти в ра-

йоні та винести це питання на

розгляд пленарного засідан-

ня чергової сесії районної

ради;

• до районної ради з пропо-

зицією прийняти звернення

до Верховної Ради та Кабіне-

ту Міністрів України щодо

збільшення розмірів освітньої

субвенції для Коропського

району.

При розгляді вимоги стосов-

но надбавки педпрацівникам

за престижність педагогічної

праці та враховуючи те, що в

разі її збільшення зменшуєть-

ся індексація зарплати, сторо-

ни спору прийняли компро-

місне рішення залишити дію-

чу надбавку в розмірі 10%.

При розгляді питання пога-

шення заборгованості з ви-

трат на відрядження праців-

никам закладів освіти, що фі-

нансуються з районного бю-

джету, заступник головного

бухгалтера К. Солодка зазна-

чила, що зареєстрований борг

становить 77 тис. грн, проте в

другому півріччі 2014 – пер-

шому 2015 року не було пе-

редбачено призначень для

відряджень, тому реальний

борг є значно більшим. Вирі-

шення даного питання пере-

несено на наступне засідання

примирної комісії, а бухгалте-

рії райвідділу освіти доручено

обрахувати реальну заборго-

ваність за компенсаціями і по-

дати пропозиції РДА для пере-

гляду бюджету та внесення

відповідних призначень у не-

обхідному розмірі.__

 

02.08.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання