« на головну 23.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Мукачівська швейна фабрика відзначила своє 70-річчя

Мукачівська швейна фабрика відзначила своє 70-річчя

ТОВ «Мукачівська швейна фабрика» – одне з провідних підприємств галузі в

Закарпатті, що є бюджетоутворюючим у місті над Латорицею. Цієї червневої

пори відзначалося 70-річчя від дня створення фабрики. Символічно, що дата

ювілею припала на професійне свято – День працівників легкої промисловос-

ті. Тож організатори поєднали дві урочистості в одне свято, яке відбулося в Му-

качеві і стало яскравим, зворушливим дійством. У ньому взяли участь понад

200 нинішніх і колишніх працівників підприємства, а в підготовці свята мука-

чівцям допомагала Закарпатська обласна організація профспілки працівників

текстильної та легкої промисловості.

Привітавши при-

сутніх із зна-

менною подією

в житті підпри-

ємства, дирек-

тор ТОВ «Мукачівська

швейна фабрика» Тетяна

Обертюх (до речі, колиш-

ня голова профкому цьо-

го підприємства) у своє-

му виступі зупинилася

на етапах розвитку фа-

брики, нинішніх резуль-

татах діяльності й, зокре-

ма, співпраці з інвестора-

ми, окреслила перспекти-

ви на майбутнє, назвала

прізвища тих, хто своєю

сумлінною працею протя-

гом семи десятиліть при-

множував трудову славу

мукачівських швейників.

Учасників свята також

привітали Мукачівський

міський голова Золтан

Ленд’єл, голова Закар-

патської обласної орга-

нізації профспілки пра-

цівників текстильної та

легкої промисловості,

член Ради ФПУ Магдали-

на Глушеня, керівники

і профспілкові активіс-

ти фабрики, колеги з ін-

ших підприємств галузі.

Було вручено чимало на-

город, грошових відзнак,

пам’ятних подарунків.

Для учасників свят-

кового дійства цікаву і

різножанрову програму

підготували самодіяльні

аматори сцени Закарпат-

ського обласного Будин-

ку культури профспілок

(директор Ганна Таба-

кович). Із захопленням,

аплодисментами сприй-

няли мукачівці танці і

жартівливі номери зраз-

кового дитячого ансамб-

лю народного танцю «Ве-

селка» (художній керів-

ник – заслужений пра-

цівник культури України

Людмила Петрецька). До

речі, один з номерів юні

танцюристи з Ужгорода

виконали у новій формі,

яку за сприяння голови

галузевого обкому проф-

спілки Магдалини Глу-

шені їм пошили саме на

Мукачівській швейній

фабриці. Гарно вписалися

у концертну програму ви-

ступи солістів-вокалістів

студії «Зорепад» (керів-

ник Тетяна Бабець). Зо-

крема, аплодисментами

нагородили глядачі піс-

ні молодих виконавців

Ольги

Цой і Владислава

Товтина.

Під час свята присутні

мали можливість спільно

виконати Гімн фабрики,

написаний до ювілею, пе-

реглянути показ моделей

і вишиванок, які демон-

стрували працівники під-

приємства, взяти участь

у святковій вікторині,

іграх і розвагах. Для пе-

реможців організатори

підготували спеціальні

призи й сувеніри. А на за-

кінчення всі скуштували

оригінальний торт, виго-

товлений мукачівськи-

ми кондитерами у формі

книги про 70-річчя швей-

ної фабрики. Тож ювілей-

ний день підприємства у

місті над Латорицею ви-

дався на славу.__

 

На захисті людини праці

Виступаючи на звітно-виборній конферен-

ції профорганізації Закарпатської філії ПАТ

«Укртелеком», її голова Петро Паук окреслив

основні напрями роботи профкому за минулі

5 років. Після приватизації підприємства не-

одноразово змінювалася його організацій-

на структура, що призводило до скорочен-

ня працівників. Якщо 2010 року на обліку в

профорганізації

було 1466 спілчан, то станом

на 15.05.2015 – лише 675.

У своєму звіті Петро Паук, який 15

років працював звільненим голо-

вою профкомітету філії, акценту-

вав увагу на обстоюванні прав та

інтересів спілчан, існуючих проблемах і

можливих шляхах їх вирішення спільно з

адміністрацією філії, виконанні зобов’язань

колективного договору. Серед зло-

боденних питань – охорона праці, дотри-

мання трудового законодавства, оздо-

ровлення працюючих та їхніх дітей,

спортивно-масова робота, фінансування

діяльності профорганізації тощо.

На необхідності активізації дій проф-

спілкової організації із соціально-

економічного захисту спілчан, результа-

тивності й поглибленні співпраці з ке-

рівництвом філії наголошували в своїх

виступах делегати конференції. Про це

також вели мову присутні на звітно-

виборній конференції голова профорга-

нізації Львівської філії, представник

ОПО ПАТ «Укртелеком» Ольга Кирилич,

директор Закарпатської філії ПАТ «Укртелеком

» Степан Кендра, заступник го-

лови облпрофради Василь Захарець.

Головою профспілкової організації За-

карпатської філії ПАТ «Укртелеком» (на

громадських засадах) обрана Євгенія

Левицька – начальник відділу плану-

вання мережі філії.

Добірку підготував Сергій БАРАНЧ ИКОВ

 

Солідарність допомогла

Коли в первинних організаціях Львівської об-

ласної організації профспілки працівників

культури, яку очолює досвідчений профлі-

дер Михайло Підгурський, виникають про-

блеми, а основна і давня в нашій державі

– оплата праці в цій бюджетній сфері, на до-

помогу приходять фахівці обласного струк-

турного підрозділу громадської організації,

часто-густо саме юристи Софія Тищик та Ігор

Дацишин.

Ольга ЛОБАРЧУК

Разом – поняття широке.

«Коли в Перемишлян-

ському районі зменши-

ли надбавки вчителям

за престижність праці, а біблі-

отекарям – за її особливі умо-

ви, обидві профспілки об’єднали

свої зусилля і зімкнули

свої ряди в спільній акції про-

тесту», – розповідає голова

районної організації проф-

спілки працівників культури

Зіновій Козак, що, до речі, на-

лічує 210 спілчан і 5 профе-

сійних цехів – клубні праців-

ники, бібліотекарі, музейни-

ки, вчителі музшкіл, районно-

го Будинку просвіти. При-

йшли зі своїми вимогами на

сесію райради депутатів, по-

працювали із своїми обран-

цями індивідуально. На під-

могу прибули юристи з облас-

них організацій, яким довело-

ся пояснювати бухгалтерам та

керівникам деякі статті законів.

Роботодавець прочитав, як

йому зручно, приміром, закон,

що стосується нюансів при ско-

роченні держслужбовців, до

яких місцева влада «причепи-

ла» і культпрацівників...

Треба визнати, допомогло й

те, що директор Перемиш-

лянської районної централь-

ної бібліотечної системи Лю-

бов Саджуга і районний

профлідер

Зіновій Козак не

побоялися на зустрічі з керів-

ником обласної виконавчої

влади поставити наболіле не-

зручне запитання: якщо, мов-

ляв, культура, не потрібна, то,

може, нехай у клубах і бібліо-

теках повідкривають бари і

шинки? Словом, усі разом об-

стояли свої додаткові виплати

до вкрай мізерної зарплати.

 

Соціальний діалог – мотивація профспілки

У 2015 році в житті Дніпропетровської облас-

ної профспілкової організації відбулися три

значні події.

Андрій БІЛИК

Рік тому виконком облпрофорганізації прийняв

звернення до губернато-

ра області щодо підви-

щення ціни на хліб і зарплати

пекарям на 20%. Після трива-

лих переговорів соцпартнери

досягли домовленості про

встановлення рентабельності

для промислових хлібозаводів

на рівні 5%, що дало змогу під-

вищити зарплату працівникам

галузі до 20%, залежно від еко-

номічного та фінансового стану

підприємства.

У березні 2015 року підписано

Угоду про співробітництво та

соціальне партнерство з Де-

партаментом агропромисло-

вого розвитку та розвитку

сільських територій і Дніпро-

петровською обласною профорганізацією.

Угодою перед-

бачено шляхи соцдіалогу вла-

ди та профспілки з покращен-

ня економіки підприємств,

підвищення зарплати, ство-

рення безпечних умов праці

для спілчан. У березні – квітні

Дніпропетровська обласна

профорганізація ініціювала

переговори з обласною галу-

зевою організацією робото-

давців щодо укладання Галу-

зевої угоди на 2015–2017

роки, в якій сторони відійшли

від традиційних стандартів і з

урахуванням стану економіки

підприємств надали право ро-

ботодавцям та первинним

профорганізаціям при укла-

денні колдоговорів самостій-

но визначати форми оплати

праці та заохочення працюю-

чих. У Новомосковському ра-

йоні на установчій конферен-

ції створено раду первинних

профорганізацій, головою якої

обрано Валентину Гузовату.

Вперше Дніпропетровська об-

ласна профорганізація стала

рівноправним соціальним

партнером органів влади та

роботодавців у організації та

проведенні трудового супер-

ництва на збиранні врожаю

ранніх зернових культур. Ро-

бота, яку проводить виконком

Дніпропетровської обласної

профорганізації, дозволить

виконати одну з головних ста-

тутних вимог: забезпечення

захисту соціально-економічних

прав та інтересів спілчан.

02.08.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання