« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Від ініціатив до реалізації

Від ініціатив до реалізації

9 липня в рамках засідання Молодіж­ної ради Об’єднання профспілок Хар­ківської області відбувся круглий стіл на тему «Молодіжний профспілковий рух: акценти, завдання і пріоритети».

Олександр ПРОСКУРНЯ

член Молодіжної ради ОПХО, голова Молодіжної ради Харківської «Укрелектропрофспілки», учасник дансько-українського проекту групи № 1

Тема участі моло­ді в профспілково­му русі неоднора­зово розглядалася на різноманітних форумах, нарадах, конфе­ренціях, однак метою да­ного заходу було, насам­перед, вивчення ситуації з молоддю на місцях, ак­центування уваги на про­блемних питаннях у робо­ті молодіжних профспіл­кових структур області, обмін досвідом, а також напрацювання пропози­цій щодо подальшого роз­витку молодіжного проф­спілкового руху України.

Учасникам кругло­го столу була представ­лена презентація статис­тичного огляду членства молоді в профспілках на рівні областей, галузей, України. Узагальнюю­чим показником є пито­ма вага профспілкової мо­лоді в загальній чисель­ності членів профспілок України. За даними на 01.01.2015, молоді в проф­спілках близько 37%, тоб­то 2,36 млн осіб.

Водночас учасники круглого столу із сумом констатували поступове падіння профспілкового членства протягом остан­ніх п’яти років – з 8,5 млн осіб у 2010-му до 6,4 млн у 2014-му. Вони визначили основні причини падіння, що носять об’єктивний та суб’єктивний характер.

Під час обговорення слово взяли голова Моло­діжної ради Об’єднання профспілок Харківської області Роман Артеменко, голова Молодіжної ради регіональної профспілко­вої організації працівни­ків космомашу Олександр Білан, голова Молодіжної ради обласної ради авіа­будівників Ігор Величко, голова Молодіжної ради обласної профспілки ма­шинобудування та мета­лообробки, член дансько-українського навчально­го проекту групи № 2 Ві­ктор Торопченко, заступ­ник голови Молодіжної ради Північної ЕС НЕК «Укренерго» Вікторія Крохмаль, в. о. голови Мо­лодіжної ради ДП «Завод «Електроважмаш» Кате­рина Гончарук та ін.

Як експерти виступили заступник голови ОПХО, член комісії Ради ФПУ з підготовки проекту Про­грами дій ФПУ на 2016–2021 роки Сергій Волков, голова первинної профспілкової організації ПАТ «Харків­ський тракторний завод», член комісії Ради ФПУ з підготовки проекту Про­грами дій ФПУ на 2016–2021 роки Валерій Дейнеко, за­ступник голови Профспіл­ки працівників космічного та загального машинобудування України, член ко­місії Ради ФПУ з підго­товки пропозицій віднос­но змін до Статуту ФПУ Зоя Затенацька. Серед за­прошених та гостей сло­во взяли голова первин­ної профорганізації ДНВП «Об’єднання Комунар» Ми­хайло Ронін, начальник відділення Національної служби посередництва та примирення в Харківській області Сергій Лайков. Зо­крема, обговорювалися пи­тання щодо напрацювань Закону України «Про мо­лодь» (автор Іван Крулько), стану профспілкової осві­ти в Україні та залучення до цієї роботи міжнарод­них профспілкових інсти­туцій; дансько-українського навчального проекту, ролі культурно-масових заходів у житті молоді, ін­формаційного супроводу в діяльності профспілкових структур, обміну досвідом між молодіжними струк­турами регіону.

У ході круглого столу було проведено анкетуван­ня, результати якого за­свідчили певну тенденцію. Так, приміром, на запит про пріоритетні аспекти роботи молодіжних проф­спілкових структур отри­мано наступні відповіді:

– на локальному рів­ні (підприємство, органі­зація) слід звернути ува­гу на колдоговори (зайня­тість, зарплата, захист), залучення до профспілко­вих лав молоді, первинну профспілкову освіту (обі­знаність), дозвілля;

– на територіальному рівні (область) слід приді­лити увагу профспілково­му навчанню, обміну до­свідом, допомозі в реаліза­ції заходів на місцях, об’єднавчим процесам молоді;

– на галузевому рівні (галузь) слід зосередити­ся на питаннях навчання, роботи з резервом проф­спілкових кадрів, підви­щення кваліфікації проф­спілкових кадрів.

Підсумком круглого столу стало прийняття відповідних Рекоменда­цій Об’єднанню профспі­лок Харківської області, Молодіжній раді ОПХО, обласним галузевим проф­спілкам, первинним проф­спілковим організаціям, у тому числі комісій Ради ФПУ з підготовки проек­ту Програми дій ФПУ на 2016–2021 роки та проек­тів постанов і резолюцій VII з’їзду ФПУ, а саме:

– активізувати роботу з розробки проектів осно­вних документів VII з’їзду ФПУ;

– врахувати необхід­ність затвердження Кон­цепції молодіжної політи­ки ФПУ та Програми дій на період 2016–2021 років;

внести зміни та допо­внення в пункт 2 «Кадро­вий потенціал» розділу V «Потенціал профспілок» проекту Стратегії модер­нізації ФПУ, її членських організацій щодо ролі молоді в кадровій роботі профспілок тощо.

 

Триває системне навчання профлідерів

 Нещодавно відбулося засідання президії Чернігівської обласної організації Профспіл­ки працівників освіти і науки України з осно­вним питанням «Про дотримання трудових прав членів профспілки в закладах і устано­вах освіти Бахмацького району в умовах еко­номії бюджетних коштів».

Віталій КОПИШ

Далі за планом відбув­ся семінар голів ра­йонних, міських орга­нізацій та первинних організацій ВНЗі ПТНЗ, при­свячений роботі територіаль­них організацій в сучасних умовах децентралізації по­вноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, прийняттю нового ЗУ «Про освіту», а та­кож вирішенню колективного трудового спору з Урядом та роботодавцями.

Розпочалося навчання з круглого столу, який провів голова Городнянської район­ної організації профспілки Геннадій Мироненко. На ньому обговорювалось пи­тання посилення ролі проф­спілок у забезпеченні гідної праці, захисту прав трудящих та демократизації в Україні.

Дуже корисним для обміну досвідом виявився робочий візит до Козелецької район­ної організації профспілки, де відбулася зустріч із за­ступником голови районної державної адміністрації з гу­манітарних питань Артемом Севастьяном, головою ра­йонної ради Романом Кру­гликом і начальником відді­лу освіти РДА Сергієм Ста­сем. На зустрічі порушували­ся питання розвитку освіт­ньої мережі району, своєчас­ності виплати зарплати пра­цівникам, а також ставлення керівництва району до про­цесу об’єднання громад. Учасники семінару відвідали Козелецьку ЗОШ№ 3, де ознайомились з роботою профорганізації навчального закладу. Також гостям про­демонстрували фрагмент профспілкового уроку та рі­вень оснащення кабінету профспілкової роботи.

Наступний навчальний день розпочався з розгляду вкрай важливого питання «Концеп­ції реформування місцевого самоврядування та територі­альної організації влади в Україні». Для більш фахового обговорення був запроше­ний експерт офісу реформ у Чернігівській області Микола Силенко.

Завершився семінар занят­тям з організаційної роботи та ведення документації в структурних ланках, яке про­вела заступник голови облпрофорганізації Ніна Дудка. Його учасники в формі діло­вої гри відпрацювали та за­кріпили навички проведення засідань виборних органів.

 

«Банкіри, поверніть наші гроші!»

Дніпропетровський обком профспілки пра­цівників будівництва та промбудматеріалів і прес-центр Обласного об’єднання профспілок організували та провели в інформагенції «Мост-Днепр» прес-конференцію, присвячену захо­дам щодо повернення коштів будівельних під­приємств, що «зависли» на рахунках обласного відділення відомого банку «Фінанси і кредит».

Віктор КОВРИГА

Ця фінустанова, як роз­повіли керівники під­приємств «Енерго-Імпекс», «Будівельні матеріали і будівництво» та «Піраміда», заборгувала їм кілька мільйонів гривень. Не допомогли навіть рішення су­дів на їхню користь, якими банк зобов’язали розрахува­тися із своїми клієнтами. Все це фактично призводить до колапсу підприємств, які не мають змоги вести нормаль­ну економічну діяльність, ви­плачувати працівникам зарплату, відраховувати податки та інші платежі. Дійшло вже навіть до арешту майна одно­го з цих підприємств через невиплату податків.

Доведені до відчаю працівни­ки збираються пікетувати банк, блокуючи його роботу. Тим більше, що на перегово­ри стосовно повернення ко­штів підприємств його керів­ники йти не бажають. Наразі вони навіть подають апеляції на рішення судів, посилаю­чись на дуже дивну ухвалу Київського окружного адміні­стративного суду від 28 квітня 2015 року, яка… звільнила банк від всіх його зобов’язань перед вкладниками.

До речі, в квітні цього ж року, зважаючи на звернення ЦКпрофспілки будівельників (у ньому йшлося про численні випадки невиконання банком «Фінанси і кредит» своїх зобов’язань перед будпідприєм­ствами Хмельницької, Івано-Франківської, Дніпропетров­ської та інших областей), Феде­рація профспілок України наді­слала листа до Нацбанку Украї­ни з проханням розібратися з протиправними діями згадува­ної фінустанови. Але, як бачи­мо, ситуація не змінюється…

 

Основа діяльності – соціально-економічний захист спілчан

Сергій БАРАНЧИКОВ

Закарпатська обласна ор­ганізація профспілки пра­цівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг (голова Галина Сваричевська) з метою захисту прав та інтересів трудя­щих неодноразово зверталася до вищих органів з різних пи­тань життєдіяльності галузі. От і на звітно-виборній конференції обласної профорганізації було вирішено звернутися до Прези­дента, Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону, яким з 1 липня запроваджено обов’язкову наявність реєстра­торів розрахункових операцій (касових апаратів) у всіх підпри­ємців малого та середнього біз­несу. До речі, Верховна Рада України таки внесла зміни до цього законопроекту, за якими підприємці з річним оборотом до 1 млн грн поки що звільня­ються від цієї обов’язкової нор­ми, а також скасовуються штра­фи за неправильне застосуван­ня касових апаратів.

У звітній доповіді, з якою на об­ласній профспілковій конфе­ренції виступила Галина Свари­чевська, виступах делегатів йшлося про здобутки обласної, первинних профорганізацій у відстоюванні законних інтере­сів працівників, піднесення імі­джу галузі протягом останнього п’ятиліття. Наводилися прикла­ди таких форм роботи галузе­вої профспілки, як проведення зустрічей з ветеранами праці, багатодітними сім’ями, допо­мога пенсіонерам – колишнім працівникам галузі, воїнам-афганцям, чорнобильцям, сту­дентам навчальних закладів, спільне відзначення професій­ного свята – Дня працівника торгівлі. Профспілка активно займається оздоровленням ді­тей, її представники щороку успішно виступають на міжга­лузевих спартакіадах профспі­лок Закарпаття, отримуючи призові місця. Передплачують у галузі газету «Профспілкові ві­сті» та «Бібліотечку голови профспілкового комітету».

Разом з тим, наголошувалося на необхідності привернення більшої уваги органів влади на місцях до вирішення проблем галузі, підвищення ролі проф­спілки в створенні належних умов праці, підготовці кадрів, у тому числі молоді, ефективного використання коштів профспіл­кового бюджету тощо.

На звітно-виборній конференції також виступили заступник ди­ректора департаменту – на­чальник управління розвитку підприємництва, промисловос­ті та торгівлі Закарпатської облдержадміністрації Галина Рус­нак та заступник голови облпрофради Василь Захарець.

Головою Закарпатської облас­ної організації профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчу­вання та послуг знову обрано Галину Сваричевську.

21.07.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання