« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

«Антонівцям» збудують нове житло

«Антонівцям» збудують нове житло

2 липня відбуло­ся уро­чисте за­кладення капсули зі звернен­ням до майбутніх поколінь трудо­вого ко­лективу ДП «Ан­тонов» у фундамент нового 12-поверхового будинку по вул. Туполєва в столиці. Житло розрахова­но на 84 квартири для працівників підприєм­ства. В експлуатацію будинок заплановано здати 2017 року.

Тетяна РУБАН

«ПВ»

У заході взяли участь ге­неральний директор ДК«Укроборонпром» Роман Романов, в. о. президента ДП «Антонов», народний депутат України Михайло Гвоздьов, генераль­ний конструктор ДП «Анто­нов», Герой України, академік НАНУ Дмитро Ківа, перший віце-президент – генераль­ний директор підприємства Віктор Семенцов, голови пер­винних організацій Профспіл­ки авіабудівників України на підприємстві Віктор Гуска та Анатолій Коротенко.

Вирішення житлової пробле­ми є однією із складових ви­конання Територіальної угоди та соціальної політики. Як розповів «ПВ» голова первин­ної профспілкової організації на ДП «Антонов» Віктор Гус­ка, рішення про будівництво нового будинку для своїх пра­цівників адміністрація, проф­спілковий комітет підприєм­ства прийняли з метою підви­щення мотивації праці та збе­реження кваліфікованих ка­дрів, особливо молоді, які є елітою авіабудівної галузі країни. «На виконання нашо­го колективного договору, квартири в новому будинку отримають насамперед ті працівники, які стоять у черзі на поліпшення житлових умов, заводчани, що зробили найбільший внесок у розви­ток підприємства, та ветера­ни. Для молоді ми нещодав­но збудували два житлових будинки у м. Гостомелі», – по­відомив Віктор Гуска.

У своєму зверненні гене­ральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа за­значив: «Від початку свого іс­нування підприємство роби­ло все можливе для гідного соціального забезпечення своїх співробітників. На сьо­годні для «антонівців» побу­довано 32 житлових будин­ки. До послуг працівників чотири бази відпочинку, два дитячих оздоровчих комп­лекси, дитячі садки, поліклі­ніка, підсобне господарство з виробництва продуктів хар­чування. Незважаючи на складні часи, ми продовжує­мо опікуватися добробутом людей, зміцнюючи їхню впевненість у стабільному майбутньому».

 

ПТУ: об’єднати, аби реформувати

З ініціативи Федерації профспілок Кіровоградської області відбувся круглий стіл за широкою участю зацікавлених осіб. Заступник голови ОДА Сергій Кова­ленко назвав цю зустріч знаковою – вона стане початком для роздумів щодо планування системи профтехосвіти. Оскільки законодавчої бази ще немає, а є лише проект закону, то говорити про реформи зарано, можна лише вести мову про напрями розвитку профтехзакладів. Їх визначено Міністерством осві­ти: не вузькопрофільні навчальні заклади, а багатопрофільні регіональні цен­три, що будуть утворюватися шляхом об’єднання училищ, за обов’язкової умо­ви збереження бази, приміщень, земель, забезпечення працівників роботою.

Марія ІВАНОВА

Сергій Коваленко назвав переваги об’єднань. Багато­профільні центри, в яких буде багато спеціальностей, зможуть оперативно реагувати на потребу в тих чи інших спеціалістах. Це буде га­рантія майбутнього працевлаштування випускників. Планується, що фінансува­тимуть не заклад, як зараз, а учнів. Модель багатопро­фільних центрів дає змогу збалансувати проблеми, в тому числі фінансові, усім навчальним закладам.

Президент Асоціації профтехосвіти України Микола Садовий нагадав, що система профтехосві­ти створювалася понад 200 років. І всі ці роки вона виконує головне завдан­ня: готує робітничі кадри. З 90-х років в Україні за­крито понад 500 ПТУ, чер­гове реформування зно­ву призведе до скорочен­ня. Це недобрий симптом, адже цю освітню систему не можна замінити нічим. Крім того, училища вико­нують соціальну функцію. В системі профтехосвіти завдяки державній під­тримці мають змогу на­вчатися діти з малозабез­печених сімей та з особли­вими потребами, позбав­лені батьківського піклу­вання, педагогічно запу­щені… Куди їм податися, якщо скоротять ПТУ?

Вчені АПНУ розроби­ли концепцію розвитку профтехосвіти, але чи до­тримують ці норми зако­нодавці, невідомо. Мико­ла Садовий вважає: поки немає законодавчої бази і нормативних документів, з об’єднанням не варто по­спішати. Хоча в Олексан­дрії вже відбулося злиття трьох училищ, що висвіт­лило чимало проблем. Їх озвучили голови профко­мів кількох училищ: низка працівників уже перебува­ють на обліку в центрі за­йнятості, при цьому втра­тили педстаж, відпустку, оздоровчі й не отримали жодних гарантій на пра­цевлаштування у ново­створеному закладі. На думку багатьох учасників засідання, арифметичне злиття – це глухий кут для профтехзакладів.

Відомо, що через погір­шення рівня життя насе­лення не всі категорії мо­жуть дозволити собі отри­мати вищу освіту, а осо­бливістю профтехзакла­дів є надання безоплатної повної загальної серед­ньої освіти та робітничої професії, яка забезпечить випускникам у майбут­ньому належне працевла­штування.

Профактивісти занепо­коєні тим, що процес ре­формування відбувається без широкого обговорен­ня громадськості, аналізу ймовірних наслідків. Як паралель наводили при­клади ліквідації у свій час дитячих дошкільних за­кладів, яких сьогодні ка­тастрофічно не вистачає. Чи не станеться щось по­дібне з ПТУ? Тим паче, ре­форма загальноосвітньої школи передбачає запро­вадження 12-річного на­вчання і підготовку стар­шокласників лише для вишів. Що робитимуть ре­шта дітей? Тож ці дві ре­форми потрібно узгодити. Непокоїть і віддаленість районних центрів один від одного, відсутність належ­ного транспортного сполу­чення. А злиття училищ загострить і цю проблему.

ФПО разом із членськи­ми організаціями розроби­ли рекомендації і направи­ли їх Міністерству освіти і науки України. Зокрема, перед реалізацією рефор­ми слід здійснити пілот­ний проект створення регі­ональних центрів профтехосвіти в одній області, а вже за його результатами розпочинати масове рефор­мування; зберегти управ­ління профосвітою (фі­нансування, матеріально-технічну базу) за держа­вою, а органам виконав­чої влади та місцевого са­моврядування делегувати формування мережі закла­дів профтехосвіти з ураху­ванням потреб регіонів у кваліфікованих робітни­чих кадрах; при створенні багатопрофільних закла­дів використати ідею інте­грованих професій. Слуш­ні й інші рекомендації: ви­вчити і законодавчо закрі­пити фінансування на роз­виток матеріальної бази профтехучилищ, узакони­ти проходження практики учнями ПТУ на технічній базі підприємств, для яких готуються кадри.

Серед рекомендацій об­ласній держадміністра­ції: максимально зберег­ти ПТУ, кадри закладів, забезпечити роботою кож­ного працівника; врахо­вувати чисельність ді­тей, які прийдуть на на­вчання у зв’язку з рефор­мою середніх шкіл; при об’єднанні трьох олексан­дрійських профтехучи­лищ обов’язково дотриму­ватись трудових прав пра­цівників, а саме: збережен­ня педстажу, надання чер­гової відпустки, виплата оздоровчих, гарантування збереження робочих місць у новоствореному закла­ді. Ці питання профспілки беруть під свій контроль. Реформи, звісно, потріб­ні, але вони повинні мати чітку кінцеву мету, аби не завершитися, як завжди, ліквідацією і докорінним знищенням.

 

Волинь запрошує на літні навчальні сесії

Навчально-методичний центр профспілок Волин­ської області пропонує літні тренінги для активу будь-яких галузей профспілок із питань активізації профспілкових дій, профспілкового органайзингу, трудового права та ін.

За факультативним планом: знайомство з історією та рекреаційними можливостями Волинського краю – лісами й озерами (Світязь та Пісочне).

За вашим бажанням можна відвідати Білорусь (Брест, Біловезька Пуща) і познайомитися з досвідом роботи профспілок Білорусі (перетин кордону за українським паспортом).

Ціна сесії розраховується за собівартістю без туристичного збору і комісії. Навчальний план і кошторис погоджуються із замовником попередньо.

Навчальна група – від 15 осіб.

Детальніша інформація на сайті www.nmcp-lutsk.com або за тел.: (050) 581-56-50.

21.07.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання