« на головну 08.04.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1048)
02
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Олександр Ярошук: «Нас врятувала міжнародна профспілкова солідарність»

Олександр Ярошук: «Нас врятувала міжнародна профспілкова солідарність»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Світ не без добрих людей

Світ не без добрих людей

Згідно з планом роботи Моло­діжної ради Об’єднання профспі­лок Харківської області в берез­ні – квітні відбулася акція «Світ не без добрих людей» зі збору та передачі гуманітарної допомо­ги внутрішньо переміщеним осо­бам, які тимчасово проживають в санаторії «Ялинка» Зміївсько­го району області та модульно­му містечку в районі аеропорту м. Харкова. Ці люди були змуше­ні поспіхом залишити свої домів­ки, рятуючись від жахів війни.

Роман АРТЕМЕНКО

голова Молодіжної ради ОПХО

На момент прове­дення акції в са­наторії прожи­вали 320 пересе­ленців, у тому числі пенсіонери, моло­ді мами, діти молодшого шкільного та дошкільно­го віку, які гостро потре­бували матеріальної під­тримки.

Перед оголошенням про початок акції наша волонтерська група (іні­ціативна група Молодіж­ної ради) відвідала са­наторій, де відбулася зу­стріч з адміністрацією в особі головного лікаря Федора Кривошликова та його заступника Віри Сосновської, які доклад­но розповіли про ситуа­цію з переселенцями, їхні нагальні потреби. Також вдалося поспілкуватися безпосередньо з людьми і скласти перелік необхід­ного.

На засіданні Молодіж­ної ради ОПХО 3 березня було прийнято рішення про проведення акції, роз­роблено алгоритм її реа­лізації, який згодом було розіслано молодіжним ра­дам членських організа­цій ОПХО. Збір, зберіган­ня і транспортування ре­чей проводилися завдяки підтримці підприємства ОПХО «Палац Праці».

Завдяки активній пози­ції багатьох учасників ак­ції весь перелік необхід­них речей був повністю зі­браний, зокрема 157 паке­тів жіночого, чоловічого та дитячого одягу, 26 паке­тів взуття, 8 пакетів дитя­чих іграшок, 27 упаковок підгузків, 391 вид засобів особистої гігієни, для чи­щення, миття посуду та прання, мікрофіброві сер­ветки, дитячі книги, дитя­че ліжко з матрацом, дзер­кала, ручний комбайн, праска «Скарлетт», руш­ники, постільна білизна, а також 230 видів канцтова­рів, 9 ящиків посуду.

Після того, як усі зі­брані речі були відсорто­вані за призначенням та укомплектовані, їх заван­тажили в автомобіль. У неділю 22 березня в сана­торії «Ялинка» на нас че­кали вже зранку. І попри нашу затримку через тех­нічні обставини, нас зу­стріли дуже тепло і з ве­ликою вдячністю прийня­ли зібрану допомогу. Ви­давалася гуманітарна до­помога нужденним безпо­середньо з рук у руки. Піс­ля проведення акції всі висловили сподівання на якнайшвидше повернен­ня потерпілих на мирну рідну землю.

Війна в буквально­му сенсі розділила краї­ну, і це є найбільшим го­рем. Тому головне, щоб ці люди відчули турботу і підтримку! Попри всі жит­тєві труднощі, ми залиша­ємося великою дружною української сім’єю.

 

Володимир Турок знову став головою профспілки медиків

Обласна організація профспілки працівників охорони здоров’я – друга за чисельністю серед галузевих профспілок Закарпаття, вона об’єднує понад 27,5 тис. спілчан. За остан­нє п’ятиріччя ця профспілка зберегла свій кількісний склад, а порівняно з 2010 роком профспілкове членство у галузі навіть збільшилося.

Сергій БАРАНЧИКОВ

Виступаючи на V обласній звітно-виборній профспілковій конфе­ренції, голова обласної організа­ції профспілки Володимир Турок детально змалював основні напрями роботи щодо соціально-економічного захисту спілчан. Зокрема, значна увага, починаючи від первинних профоргані­зацій, приділяється укладанню та вико­нанню колективних договорів, як осно­вного нормативного документа, що за­хищає права спілчан. Незважаючи на фінансову скруту і значне обмеження бюджетного фінансування, за колдого­ворами на виплату працівникам галузі та членам їхніх сімей не передбачених законодавством пільг і компенсацій спрямовано майже 3,4 млн грн, на охо­рону праці витрачено понад 1,8 млн грн. Рівень охоплення колдоговорами працівників галузі становить майже 100%, що вище, ніж загалом в області. Діє й колективна угода між обласною організацією профспілки та управлін­ням охорони здоров’я облдержадміні­страції, яка дає свої позитивні результа­ти. Багато зроблено і в справі надання благодійної допомоги Збройним Силам України.

Активно займається профспілка оздоров­ленням дітей: торік, приміром, було оздоровлено 1147 дітей працівників галу­зі. За родом своєї діяльності медики ак­тивно пропагують здоровий спосіб життя, займаються фізкультурою і спортом. Остання галузева спартакіада була на­ймасовішою серед усіх галузевих проф­спілок: у ній взяли участь 45 команд ме­дичних і санаторних закладів, загалом близько 1200 учасників. А в цьогорічних змаганнях з гірськолижного спорту, що відбулися в лютому на Свалявщині, помі­рялися силами 25 команд. Можна відзна­чити й проведення наприкінці року галу­зевого конкурсу художньої самодіяльнос­ті «Мелодії душі» і т. ін.

На конференції також виступили заступ­ник голови Закарпатської облпрофради Василь Захарець, директор виконавчої дирекції обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Ігор Сегляник, на­чальник відділу управління охорони здоров’я облдержадміністрації Володи­мир Кузьмик.

Головою Закарпатської обласної організа­ції профспілки працівників охорони здоров’я знову обраний Володимир Турок.

 

Ну що тут скажеш? Виявляється, буваєі таке!

Директор підприємства попри те, що за його вказівкою бухгалтерія вже тривалий час не перераховує на рахунок первинної профспіл­кової організації членські внески, намагається ще й керувати розподілом цих коштів.

Богдан КОЗЛО

голова Львівської обласної організації профспілки працівників ЖКГ, МП, ПОН

Це відбувається на ко­мунальному підприєм­стві «Бродиводока­нал» Львівської облас­ті, де директор Юрій Зайцев, освічена людина, яка обіймає поважний пост, через недале­коглядність конфліктує з тру­довим колективом! Людина, мабуть, навіть не чула про За­кон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії ді­яльності», конвенції МОП щодо права трудящих на орга­нізацію для захисту своїх тру­дових прав, про демократію.

Як повідомив голова профко­му підприємства Андрій Де­рейко, майже 5 місяців на ра­хунок профкому не надходять членські внески, що вирахо­вуються бухгалтерією підпри­ємства із заробітної плати членів профорганізації, та майже рік не надходять на рахунок Львівської обласної організації профспілки пра­цівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення (обласна організація проф­спілки).

На засіданні профкому, що відбулося ще наприкінці 2014 року за участю директора під­приємства, Юрій Зайцев зая­вив, що кошти, які мали б на­дійти на рахунок профоргані­зації, використовуються для придбання спецодягу, матері­алів тощо (отже, протиправно – прим. ред.). Більш того, на цьому засіданні ке­рівник підприєм­ства примудрився сказати, що перера­ховувати ці кошти обласній профорга­нізації він не збира­ється, «тому що не бачить сенсу задар­ма викидати гроші та когось годувати». При цьому він зая­вив, що профвнески підприємство може повністю перераху­вати, але не облас­ній організації профспілки, й напо­ліг на тому, щоб за його пропозицію в його при­сутності було за це проголо­совано, й він міг бачити, хто як голосує. Оце так!

На такі слова директора голо­ва профкому чітко висловив­ся, що членські внески пови­нні розподілятись згідно із Статутом профспілки (65% – первинній профорганізації, 35% – вищій, тобто обласній організації профспілки). Профком пропозицію дирек­тора не підтримав. Тоді ж на засіданні було прийнято рі­шення звернутись до дирек­тора підприємства з листом, щоб одержати письмові пояс­нення та акт звірки з розра­хунків за профвнесками.

Відтоді минуло чимало часу, але це питання залишається відкритим, оскільки жодних змін не відбулося. Більш того, керівник підприємства нама­гається перешкоджати роботі профкому, шукає привід і по­грожує винесенням догани голові профкому. Крім того, директор відмовився від зу­стрічі з головою обласної ор­ганізації профспілки для обго­ворення проблемих питань на підприємстві. Тому облпрофорганізація звернулася з листом до міського голови м. Броди, з пропозицією про проведення спільної зустрічі між адміністрацією КП «Бро­диводоканал», Львівською обласною організацією проф­спілки та представниками міської влади, однак це звер­нення так і лишилося без від­повіді. Тож виконком Львів­ської ради профспілки на сво­єму засіданні 6 квітня при­йняв рішення подати позовну заяву до суду пер­шої інстанції до КП «Бродиводоканал» щодо неперераху­вання профкому членських внесків.

А від себе хотів би додати наступне. Євроінтеграція – це не тільки безвізо­вий режим. Збира­ючись у Євросоюз, не завадило б ке­рівникам усіх рівнів, усім нам ознайоми­тися з елементар­ними правилами та нормами цивілізо­ваного світу.

09.05.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

29.12.2019 00:42

29.12.2019 00:11

29.12.2019 00:09

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання