« на головну 08.04.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1048)
02
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Олександр Ярошук: «Нас врятувала міжнародна профспілкова солідарність»

Олександр Ярошук: «Нас врятувала міжнародна профспілкова солідарність»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Головний пріоритет – права та інтереси людей

Головний пріоритет – права та інтереси людей

Питання захисту соціаль­но незахищених верств на­селення через підвищен­ня ціни на хліб, погашення заборгованості із зарплати працівникам підпорядко­ваних підприємств Управ­ління ритуальних послуг Департаменту житлово-комунальної структури Ки­ївської міської державної адміністрації, а також ро­бота в поточному році об­говорювалися під час за­сідання Київської міської тристоронньої соціально-економічної ради.

Тетяна РУБАН

«ПВ»

У засіданні взяли участь голо­ва Спільного представниць­кого органу від Федерації роботодавців м. Києва Віта­лій Майко, заступник голо­ви Київської міської державної ад­міністрації Михайло Радуцький, заступник голови Київської місь­кої ради профспілок Володимир Ри­жих, представники влади та робо­тодавців, голови міських галузевих профспілок і первинних профорга­нізацій.

Провів засідання заступник го­лови КМДА Михайло Радуцький.

Захід розпочався виступом за­ступника голови міськпрофради Во­лодимира Рижих. Він довів до відо­ма присутніх план роботи КМТСЕР на 2015 рік, який вони затвердили. З інформацією про перспективи вироб­ництва та місця реалізації соціаль­них сортів хліба на території м. Ки­єва виступила начальник Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населен­ня КМДА Оксана Шрамченко, яка до­кладно розповіла про регулювання цін на хлібобулочні вироби.

У ході дискусії учасники засідан­ня обговорили варіанти вирішен­ня проблем, що будуть найменш болючими для громадян, особливо соціально незахищених, через під­вищення ціни на хліб. Так, з метою підтримки таких людей було прове­дено інвестиційний конкурс із ство­рення 200 об’єктів роздрібної торгів­лі хлібом і хлібобулочними виро­бами, що користуються найвищим споживчим попитом у столиці. На сьогодні в м. Києві функціонують 6 об’єктів роздрібної торгівлі «со­ціальним хлібом», протягом берез­ня поточного року планується від­криття ще 10 торгових точок.

Значна увага на засіданні приді­лялась питанню економічного ста­ну підприємств та забезпечення ви­плати зарплати працівникам підпо­рядкованих підприємств Управлін­ня ритуальних послуг Департаменту житлово-комунальної інфраструкту­ри КМДА. Зокрема, в своєму виступі керівник управління Микола Бабій поінформував членів ради про кри­тичну ситуацію із затримкою випла­ти зарплати працівникам Київського комунального підприємства № 2737, внаслідок чого утворилася багато­місячна заборгованість. На 16.03.2015 вона становила 579,2 тис. грн за пері­од із жовтня 2014 до лютого 2015 ро­ків. Відсутність платежів замовни­ків за виконані роботи та надані по­слуги, невчасне фінансування робіт і послуг за бюджетні кошти стриму­ють вирішення проблеми, що при­звело до соціальної напруги в інших комунальних підприємствах у сфері надання ритуальних послуг.

Виступаючи на засіданні, голова Київської міської профспілки пра­цівників житлово-комунального господарства та сфери послуг Тама­ра Костюк та голова профкому КП КК АТП № 2737 Віктор Збунь звер­нулися до представників влади з проханням застосувати адміністра­тивні важелі впливу та вирішити питання погашення боргів підпри­ємству. У ході обговорення сторони визначили можливі шляхи для вре­гулювання ситуації.

Підсумком засідання КТСЕР ста­ло ухвалення низки рішень щодо визначення шляхів, механізмів і способів розв’язання проблемних питань, зокрема:

– Сторонам у найкоротший тер­мін провести роз’яснювальну робо­ту серед мешканців м. Києва щодо переліку кіосків з реалізації хліба простої рецептури із зазначенням адреси їх розташування.

– Управлінню ритуальних послуг Департаменту житлово-комунальної інфраструктури спільно з керівни­цтвом КП КК АТП № 2737 скласти графік погашення заборгованості із виплати зарплати на 2015 рік.

– Стороні виконавчого органу Ки­ївської міської ради (КМДА) за учас­тю сторони профспілок організува­ти зустріч із представниками тру­дових колективів підприємств, під­порядкованих Управлінню ритуаль­них посуг Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, для обговорення нагальних питань по­дальшої роботи підприємств галузі.

 

Спільно вирішувати проблеми

На Черкащині відбулося засідання територі­альної тристоронньої соціально-економічної ради, на якому було затверджено регламент роботи, черговість головування в ТТСЕР, а та­кож обговорено питання виплати заборго­ваної зарплати в області.

Так, у 2015 році ТТСЕР очолюватиме голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко, у 2016-му – голова Федерації проф­спілок Черкаської області Пе­тро Шевченко, а в 2017-му – голова Черкаського обласно­го об’єднання організацій ро­ботодавців Борис Райков.

Заступник голови облдержадміністрації Віталій Коваль, який головував на засіданні, наголосив, що підписана в грудні тристороння угода приносить конкретні резуль­тати. Приміром, влада та профспілки спільно вирішу­вали проблеми Смілянського електромеханічного заводу, де була дуже напружена си­туація. Завдяки порозумінню між власниками, адміністра­цією, профспілками та колек­тивом вдалося зменшити борги із зарплати з 1 млн 400 тис. (станом на 1 січня) до менш ніж 400 тис. грн. Під­приємство отримало замов­лення на ремонт двигунів для залізничного транспорту.

Голова ФПО Петро Шевченко зупинився на проблемах ДП «Черкаський облавтодор». За­боргованість із зарплати на цьому підприємстві становить 1 млн 460 тис. грн. У зв’язку з відсутністю фінансування галу­зі підприємству необхідна під­тримка на державному рівні.

– Справді, діалог можливий, – підтвердив голова Черкаського обласного об’єднання органі­зацій роботодавців Борис Рай­ков. – На Смілянському елек­тромеханічному заводі най­ближчим часом буде знайдено можливість ліквідувати решту заборгованості із зарплати. Та найголовніше – отримати за­мовлення, щоб унікальна про­дукція заводу була затребува­на в Україні. Думаю, спільними зусиллями ми зможемо розв’язати цю проблему.

Учасники засідання ТТСЕРдомовилися в двотижневий термін проаналізувати робо­ту економічно активних під­приємств області, де існує заборгованість із зарплати, і направити звернення та про­позиції Уряду щодо віднов­лення роботи підприємств області, фінансування санаторно-курортного лікування застрахованих осіб, виділен­ня коштів на часткове фінан­сування дитячого оздоров­лення влітку 2015 року.

 

Профспілка працівників культури: реалії та перспективи

Прийняття Верховною Радою України Дер­жавного бюджету України на 2015 рік, вне­сення до нього змін і доповнень, урядові іні­ціативи, що обмежують права працівників бюджетної сфери, спонукають Профспілку працівників культури України не гаючи часу активно сприяти мінімізації наслідків скоро­чення соціальних стандартів і виплат, що ви­кликають стурбованість спілчан.

Сергій БАРАНЧИКОВ

Оскільки профспілка працівників культури – багатогалузева, об’єднує працівників клубних і бібліотечних, театрально-видовищних закладів, засобів масової інформації, фізкультури і спорту, туризму, навчальних закладів культури і мистецтва, з усіх цих напря­мів визначені пріоритети її ді­яльності із захисту прав та ін­тересів трудящих.

З ініціативи галузевої проф­спілки в м. Мукачеві відбулося засідання круглого столу на тему «Профспілка працівників культури – 2015: реалії і пер­спективи», учасниками якого були керівники установ культу­ри, профспілкові працівники й активісти галузей культури За­карпатської та Вінницької об­ластей. Відкриваючи засідан­ня, голова ЦК профспілки Люд­мила Перелигіна зосередила увагу присутніх на питаннях соціального захисту працівни­ків галузей культури. Свою чіт­ку позицію щодо захисту спіл­чан профспілковий лідер галу­зі аргументовано доводила на зустрічах з керівниками мініс­терств, які є партнерами проф­спілки на засадах соціального діалогу, у відповідних коміте­тах Верховної Ради України. Цілу низку пропозицій проф­спілки вже враховано.

Оскільки галузева профспілка завжди радиться із спілчана­ми, корисною та взаємозаці­кавленою була фахова диску­сія на засіданні круглого сто­лу. Начальник управління культури Закарпатської облдержадміністрації Юрій Глеба, голови обласних проф­спілкових організацій праців­ників культури Закарпатської і Вінницької областей Наталія Товтин і Тетяна Побережна зу­пинилися на питаннях рефор­мування галузі в двох регіо­нах і спільних діях щодо упе­редження проблем, пов’язаних з цим процесом. Пи­тання, пов’язані з негативни­ми наслідками реформуван­ня Фонду соціального страху­вання з тимчасової втрати працездатності, порушив го­лова Закарпатської облпроф­ради Іван Король. На пробле­мах галузей культури зосе­редили увагу начальник від­ділу культури Мукачівського міськвиконкому Ірина Петрус, заступник директора Ужго­родського коледжу культури та мистецтв Олеся Глуханич, начальник відділу культури і туризму Ужгородської РДА Леонтій Ленарт, директор Ужгородської СДЮШОР«Кар­пати» Вікторія Гойс-Шайбакова, голова профкому Закар­патської ОДТРК Олена Адамчук-Тюшко, інші профактивіс­ти Закарпаття та Вінниччини.

Підсумовуючи фахову диску­сію, Людмила Перелигіна на­голосила, що цікаві й актуаль­ні пропозиції круглого столу ЦК Профспілки працівників культури України використо­вуватиме в ході соціального діалогу на рівні Уряду, відпо­відних міністерств, а також у комітетах Верховної Ради, на зустрічах з народними депу­татами України.

11.04.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

29.12.2019 00:42

29.12.2019 00:11

29.12.2019 00:09

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання