« на головну 08.04.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1048)
02
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Олександр Ярошук: «Нас врятувала міжнародна профспілкова солідарність»

Олександр Ярошук: «Нас врятувала міжнародна профспілкова солідарність»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Дбають про здоров’я працівників

Дбають про здоров’я працівників

Нещодавно на Черкащи­ні відбулося офіційне від­криття проекту Міжна­родної організації праці ««Добровільне і конфі­денційне консультування і тестування на ВІЛ для пра­цівників». Проект запро­ваджує Федерація проф­спілок Черкаської області за участю обласного цен­тру профілактики та бо­ротьби з ВІЛ/СНІДом і за підтримки Об’єднаної про­грами ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) і Фонду народо­населення ООН (ФН ООН).

У церемонії відкриття взяли участь голова Черкаської обласної ради Валентина Коваленко, директор дер­жавної установи «Україн­ський центр контролю за соціаль­но небезпечними хворобами» МОЗУ Наталія Нізова, Національний ко­ординатор МОП в Україні Сергій Савчук, радник ЮНЕЙДС Олена Шерстюк, координатор проектів ФН ООН Андрій Поштарук, перший віце-президент Спілки орендарів малих, середніх і приватизованих підприємств України В’ячеслав Би­ковець, довірений лікар ФПУ Віта­лій Легков, начальник територіаль­ного управління Держгірпромна­гляду в Черкаській області Іван Ко­шелюк, профактив області та пред­ставники трудових колективів.

Голова Федерації профспілок Черкаської області Петро Шевчен­ко у вступному слові зосередив ува­гу на основних завданнях реаліза­ції проекту: охоплення працівни­ків області послугами з добровіль­ного консультування та тестування на ВІЛ, полегшення доступу до лі­кування для тих, хто виявився ВІЛ-позитивним, запобігання поширен­ню ВІЛ-інфекції серед працюючого населення, збереження трудового ресурсу. Адже проблема ВІЛ/СНІ­Ду давно вийшла за межі медичної і має соціальний та трудовий харак­тер. Небезпечна тенденція сього­дення – збільшення захворюваності в благополучному середовищі насе­лення, а не серед груп ризику, як це було раніше, з кожним роком набу­ває все більших масштабів.

Досвід проведення проекту щодо профілактики ВІЛ серед працюю­чих на підприємствах, організаціях Черкащини в 2012–2013 роках (охо­плено 12 підприємств, установ, май­же 15 тис. працівників) показав не­обхідність розширення роботи в ко­лективах, а саме тестування на ВІЛ.

Федерація профспілок спільно з галузевими профоб’єднаннями, ад­міністрацією та профкомами віді­брала шість підприємств, на яких буде реалізовано проект. Серед та­ких, зокрема, ПАТ «Азот», Черкась­ка ТЕЦ, Черкаський медичний ко­ледж, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, Корсунь-Шевченківський коледж ім. Т. Г. Шевченка, кондитерська фабрика «Меркурій». Передбачено провести тестування на ВІЛ 2 тис. працівників. Кошти на придбання тестів виділені МОП.

Під час презентації проекту були висвітлені проблеми ВІЛ/СНІДу національного рівня, тен­денції щодо захворюваності на ВІЛ, заходи МОЗУ, зокрема Україн­ського центру контролю за соціаль­но небезпечними хворобами, щодо практичної реалізації Національ­ної стратегії тристороннього спів­робітництва з протидії ВІЛ/СНІДу в сфері праці на 2012–2017 роки.

Голова Черкаської обласної ради Валентина Коваленко звернула увагу на проблему тестування і за­хисту військовослужбовців, які бе­руть участь у бойових діях на сході України.

Під час презентації проекту про­йшли тестування 25 осіб, підтвер­дивши власним прикладом важли­вість його реалізації.

Представники міжнародних ор­ганізацій разом з виконавцями про­екту відвідали Черкаський націо­нальний університет ім. Б. Хмель­ницького та Черкаську ТЕЦ, де спільно з адміністраціями та профактивом обговорили деталі реалі­зації проекту в колективах.

Прес-служба Федерації профспілок Черкаської обл.

 

Колективний договір– основа соціального захисту трудящих

6 березня в залі засідань облпрофради від­бувся шостий пленум Чернівецької обласної ради профспілок під гаслом «Колективний договір – основа соціального захисту пра­цюючих!», на якому розглядалося питання «Про хід виконання рішення пленуму облпрофради від 24 лютого 2012 року «Про за­вдання профспілкових організацій щодо за­безпечення соціальних гарантій працюючих при укладанні колективних договорів». У за­сіданні взяли участь представники сторін со­ціального діалогу регіону, керівники член­ських організацій.

Євген ПАЛИВОДА

Президія облпрофради, проаналізувавши стан фінансово-економічного та колдого­вірного захисту в умовах вій­ськового конфлікту й погли­блення фінансово-економічної кризи, втрати ринків, унаслідок чого скорочується виробництво, зростає безро­біття та заборгованість із за­робітної плати за одночасно­го підвищення цін на кому­нальні послуги і продовольчі товари, прийняла рішення винести ці вкрай важливі пи­тання на засідання пленуму. Актуальність і масштабність цих питань потребувала ґрун­товної підготовки матеріалів, тому попередньо працювала робоча група обласної ради профспілок, яка оперативно обробляла інформацію, що надходила від профспілкових організацій. Зібрані матеріа­ли лягли в основу доповіді, з якою перед учасниками пле­нуму виступив голова Черні­вецької обласної ради проф­спілок Володимир Шкварков­ський. Він зосередив увагу присутніх на зростаючій ролі колдоговорів у забезпеченні соціально економічних га­рантій та збільшенні трудо­вих доходів найманих праців­ників, створенні безпечних умов праці, встановленні до­даткових соціальних гарантій, розповів про стан профруху, його досягнення та плани.

Разом з тим, профспілки Буко­вини занепокоєні станом ве­дення соціального діалогу, що склався на сьогодні. Як зазна­чив голова, «влада не завжди дослухається до конкретних пропозицій соціальних парт­нерів, тоді як наявні реформа­торські ініціативи впроваджу­ються, на наш погляд, надто повільно, а прийняті закони не завжди містять заходи щодо мотивації людини до праці». Поряд з аналізом ситу­ації були висловлені критичні зауваження щодо окремих на­прямів діяльності, а також на­дані конкретні пропозиції щодо виходу з неї.

Пленум розглянув і затвер­див бюджет Чернівецької облпрофради на 2015 рік та прийняв рішення щодо скликання 25-ї міжспілкової конференції профспілок Чернівецької області.

 

Профорганізацію освітян очолила Тетяна Матвеєва

Відбулася ХІХ звітно-виборна конференція Чернігівської обласної організації Профспіл­ки працівників освіти і науки України. Більше 100 делегатів з усіх куточків області зібралися для того, щоб підбити підсумки діяльності ко­мітету за останні 5 років, а також обрати ке­рівні органи обласної організації профспілки.

Постановою конферен­ції окреслено першо­чергові завдання щодо здійснення захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів спіл­чан, збереження розмірів оплати праці, соціальних га­рантій педагогічних, науково-педагогічних працівників, мо­лоді, що навчається, працівни­ків галузі та вдосконалення ді­яльності організаційних ланок.

Делегати конференції при­йняли звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України щодо недопущення прийняття антисоціальних нормативно-правових актів.

Роботу облпрофорганізації одноголосно визнано задо­вільною.

Головою Чернігівської облас­ної організації профспілки аб­солютною більшістю голосів було обрано Тетяну Матвеєву.

 

Активізувати дії на захист прав спілчан

4 березня на базі Київської дитячо-юнацької спортивної школи «Пуща-Водиця» відбувся Х пленум Київської міської ради профспіл­ки працівників інноваційних і малих підпри­ємств України.

Члени ради заслухали звіт президії Київської міськпрофради пра­цівників ІіМП про ді­яльність у 2014 році й окрес­лили основні напрями робо­ти в поточному році.

Пленум розглянув виконання бюджету Київської міськпрофради працівників ІіМП на 2014 рік і затвердив бю­джет на наступний, прийняв рішення про внесок до Фон­ду профспілкової солідарнос­ті міського профоб’єднання в розмірі 2 грн з кожного члена профспілки, виділив кошти на цільову допомогу бойо­вим формуванням у зоні АТО.

Одним з ключових питань порядку денного було оздо­ровлення та відпочинок спіл­чан, а також дитяче оздоров­лення у 2015 році.

Відповідно до Програми сі­мейного відпочинку та Про­грами дитячого оздоровлення на 2014 рік, міськпрофрада працівників ІіМП придбала та видала працівникам і членам їхніх сімей 118 путівок на за­гальну суму 495 307 грн, у тому числі: в санаторії – 23 пу­тівки на суму 152 714 грн, у ДОТ – 95 путівок на загальну суму 342 593 грн, з яких 18 пільгових (10%) путівок.

Із 152,7 тис. грн коштів, витра­чених на санаторно-курортне лікування, 84,9 тис. грн виді­лено за рахунок профспілко­вих внесків, 20,7 тис. грн – за рахунок відрахувань на культмасову й оздоровчу роботу, 47 тис. грн (31% від вартості путівок) – кошти працівників.

У зв’язку з припиненням фі­нансування санаторного ліку­вання застрахованих праців­ників за рахунок коштів соц­страхування гостро постало питання оздоровлення пра­цівників і членів їхніх сімей в умовах галопуючого зростан­ня цін на санаторні послуги.

Щоб мінімізувати втрати сі­мейного бюджету на санатор­не лікування, президія міськпрофради працівників ІіМП спільно з позаштатним відді­лом з питань оздоровлення і відпочинку – турфірмою «АТВ-Тур» (директор – член президії міськпрофради працівників ІіМП Олександр Ткачук) запро­понували первинним профор­ганізаціям оздоровчу програ­му з пільговими санаторними послугами. Цьому передувала відповідна підготовча робота. За дорученням президії Київ­ської міської ради профспілки працівників інноваційних і ма­лих підприємств і з відповід­ними повноваженнями керів­ництвом турфірми «АТВ-Тур» укладені угоди з низкою сана­торних закладів (санаторій «Південний» у Трускавці, сана­торій «Карпати» в Мукачів­ському районі на Закарпатті, санаторій «Шаян» у Хустсько­му районі на Закарпатті). За умови попередньої оплати, ціни на двомісні номери цих санаторіїв для членів проф­спілки будуть незмінними про­тягом найбільш затребуваних місяців (липень – вересень). Крім того, міськпрофрада пра­цівників ІіМП планує закріпити за собою по одному стандарт­ному номеру для направлення на лікування членів профспіл­ки та членів їхніх сімей за спри­ятливим для них графіком.

Управління організаційно-інформаційної роботи міськпрофради

29.03.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

29.12.2019 00:42

29.12.2019 00:11

29.12.2019 00:09

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання