« на головну 08.04.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1048)
02
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Олександр Ярошук: «Нас врятувала міжнародна профспілкова солідарність»

Олександр Ярошук: «Нас врятувала міжнародна профспілкова солідарність»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Більше сторіччя на сторожі прав трудящих

Більше сторіччя на сторожі прав трудящих

Традиційно на початку лютого в Будинку профспілок було відзначено чергову річницю створення Дніпропетровсько­го облпрофоб’єднання. Ор­ганізоване 1991 року, воно ввібрало в себе досвід кіль­кох поколінь за більш ніж сто­річну історію міжспілково­го профцентру (вже восени 1906-го в м. Катеринославі ді­яло Центральне бюро проф­спілок, до складу якого вхо­дили представники галузевих профорганізацій металістів, залізничників, друкарів, трам­вайників, будівельників, хар­човиків, шевців та ін.).

Віктор КОВРИГА

Привітавши профактив, го­лова облпрофоб’єднання Віталій Дубіль підбив під­сумки роботи за минулий рік і визначив найголовні­ші завдання на поточний. Попри складнощі 2014 року вдалося чима­ло зробити для підвищення дохо­дів працюючих, захистити інтереси бюджетників. І сьогодні разом із со­ціальними партнерами профспілки працюють над стабілізацією ситу­ації в економіці та соціальній сфе­рі, недопущенням в умовах кризи зменшення зайнятості і погіршення матеріального становища праців­ників. Зокрема, після нещодавньої наради в облдержадміністрації за участю профспілок із керівниками провідних підприємств області вже підготовлено спільне звернення до власників і роботодавців щодо не­обхідності проведення переговорів з галузевими профспілками і профкомами про підвищення доходів працівників у розмірі не нижче рів­ня інфляції.

Віталій Дубіль також акценту­вав увагу на необхідності посилен­ня єдності та солідарності, зміц­нення профспілкових лав, удоско­налення організаційної роботи, за­безпечення високого рівня прове­дення звітно-виборної кампанії, що триває нині в галузевих профорга­нізаціях, а також гідної зустрічі 70-річчя Великої Перемоги.

Не залишаються профспілки й осторонь допомоги нашим воїнам, які беруть участь в АТО на сході країни (зокрема, пораненим бій­цям, членам профспілок). На сьо­годні профспілковцями зібрано 162 тис. грн, які були витрачені на закупку міні-електростанцій, за­собів особистого екіпірування, ме­дичного обладнання і т. ін. Багато трудових колективів і профоргані­зацій взяли шефство над військови­ми частинами та госпіталями. До речі, саме цього дня із США до Дні­пропетровська надійшов зібраний за сприяння облпрофоб’єднання українською діаспорою Вашинг­тона, Нью-Йорка та Чикаго гума­нітарний вантаж на суму понад 500 тис. доларів: медобладнання та препарати для лікування пора­нених українських воїнів. Керівни­кам низки профорганізацій було вручено надіслані командуванням військових частин листи-подяки за надану допомогу.

Присутній на зборах в. о. першо­го заступника голови облдержадмі­ністрації, керівник Федерації орга­нізацій роботодавців області Віта­лій Сергеєв оголосив привітання профспілкам від губернатора Дні­пропетровщини, зазначивши, що активні і виважені дії профспілок сприяють зниженню напруги і ви­рішенню проблем трудових колек­тивів, розвитку на всіх рівнях сис­теми соціального діалогу. На це ж спрямована підписана в ході збо­рів Угода про співробітництво між профцентром і Федерацією органі­зацій роботодавців щодо збережен­ня трудового потенціалу та забез­печення стабільної роботи підпри­ємств області.

Відбулося й нагородження кра­щих. Зокрема, переможців всеукра­їнських оглядів, обласного конкур­су «Молодий профспілковий лідер року» та конкурсу «Профспілкова Ніка» на кращу передплату газети профспілок області «Позиция».

 

Перший ювілей газети

Газета Федерації проф­спілок Рівненської об­ласті «За відроджен­ня» відзначила своє 25-річчя. З нагоди цієї події відбулась уро­чистість, на якій га­зетярів невеличкого колективу редакції ві­тали як профспілковці-читачі і дописувачі, так і колеги-журналісти обласних періодичних видань, з якими ювіля­ри тісно співпрацюють в інформпросторі ре­гіону, представники владних структур об­ласті та міста.

Відкриваючи свято, го­лова ФПО Микола Шершун відзначив ва­гому роль газети у формуванні думки про профспілки та донесенні до кожної первинки необхідної інформації з усіх аспектів ді­яльності Федерації профспі­лок області й України. За цей період, зазначив він, твор­цям газети вдалося знайти своє місце серед медійних видань Рівненщини, адрес­но дістатися до свого чита­ча. Побажавши журналістам газети успіхів у творчості та нових цікавих публікацій, Микола Шершун поставив амбітні завдання перед ре­дакційним колективом: до­могтися збільшення накладу та розширення кореспон­дентської мережі.

Теплі слова вітань не зали­шили газетярів байдужими, а найбільше схвилювало чу­дове виконання віночка українських пісень тріо «Живиця» під керівни­цтвом голови Рівненської районної організації проф­спілки працівників культури Олени Ткач.

Свято газети – це свято всіх її читачів та дописувачів. І воно теж є інформаційним приво­дом для показу форм і мето­дів роботи профспілок Рів­ненщини в нинішніх умовах.

Профінформцентр ФП Рівненщини

 

Освітяни – учасникам АТО

Президія Закарпатської обласної ради проф­спілок схвалила ініціативу обласної органі­зації Профспілки працівників освіти і науки України щодо надання нецільової благодій­ної матеріальної допомоги сім’ям, члени яких брали участь в АТО.

Сергій БАРАНЧИКОВ

З ініціативи голови об­ласної організації галу­зевої профспілки Тетя­ни Повханич та відпо­відно до постанови президії обкому проводиться благо­дійна акція щодо надання нецільової благодійної мате­ріальної допомоги сім’ям працівників галузі, члени ро­дин яких брали участь в ан­титерористичній операції на сході України.

За поданням голів міськра­йонних комітетів профспілки та профкомів вишів кожному мобілізованому виділено 1 тис. грн, а родинам, члени яких загинули, 3 тис. грн. Цю допомогу на суму 125,0 тис. грн уже отримали 112 родин освітян Берегівського, Іршав­ського, Мукачівського, Сва­лявського, Ужгородського, Хустського, Перечинського районів, міст Ужгорода, Му­качева, Берегова, Хуста. До­помогу вручають на звітно-виборних профспілкових конференціях та нарадах ке­рівників навчальних закладів за участю голів райдержадмі­ністрацій і міських голів за великої моральної підтримки освітян нашого краю.

Президія Закарпатської облпрофради рекомендувала обласним організаціям галу­зевих профспілок, первин­ним профорганізаціям відна­ходити можливість надання благодійної матеріальної до­помоги спілчанам, яких мобі­лізовано для виконання вій­ськового обов’язку в зоні АТО.

 

Зустріч з головою ОДА

Відбулася зустріч профспілкового активу Харківської області з головою обласної дер­жавної адміністрації Ігорем Райніним.

Як інформує прес-служба ОПХО, це перша зустріч Ігоря Райніна з профспіл­ковцями від часу його при­значення на посаду голови облдержадміністрації. Він за­явив, що прагнув провести її якнайшвидше. Голова ОДА підкреслив, що готовий співпрацювати з будь-якою галузевою профспілкою і за­галом з обласною профспіл­ковою організацією для роз­витку та реалізації проектів, що допоможуть тій чи іншій галузі стабілізувати ситуацію і надалі розвиватися. «У нас підписано тристоронню уго­ду між облдержадміністраці­єю, профспілками та робото­давцями. Я націлений ви­ключно на конструктивну взаємодію. Все, що входить до повноважень обласної ад­міністрації, буде зроблено. Там, де є компетенція цен­тральних органів влади, я буду лобіювати інтереси Хар­ківської області перед Кабі­нетом Міністрів. Від робото­давців мені б теж хотілося єднання і розуміння того, що зарплату, попри всю склад­ність економічних процесів, треба виплачувати. Проф­спілкові комітети на підпри­ємствах повинні бути в цьому питанні більш активними», – зазначив Ігор Райнін.

Представники галузевих профспілкових комітетів по­рушували питання бюджет­ного фінансування закладів освіти й охорони здоров’я, літнього оздоровлення дітей за межами Харківської облас­ті, відновлення роботи фар­мацевтичних і машинобудів­них підприємств, авіазаводу.

На думку голови обласної ад­міністрації, сьогодні управ­ління державними заводами ускладнене тим, що ними на­магаються керувати щонай­менше чотири державні структури, зокрема Мінеко­номіки, Національна косміч­на агенція, Укроборонпром, Фонд держмайна тощо. «Ви­рішити всі проблеми промис­лового комплексу Харківської області за мить неможливо. Але провести диверсифіка­цію ринку треба. Підтримува­ти держзамовленнями під­приємства треба. Знищувати корупційні схеми треба. Ми цим займаємося, і я думаю, в найближчі півтора місяця ви побачите певні зміни на те­риторії Харківської області. Я можу сказати про велику ува­гу до нас і вплив з боку цен­тральних органів влади», – наголосив Ігор Райнін, запев­нивши, що подібні зустрічі з профактивом області будуть регулярними.

15.03.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

29.12.2019 00:42

29.12.2019 00:11

29.12.2019 00:09

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання