« на головну 08.04.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1048)
02
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Олександр Ярошук: «Нас врятувала міжнародна профспілкова солідарність»

Олександр Ярошук: «Нас врятувала міжнародна профспілкова солідарність»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Найбільший скарб держслужби – це жінки

Найбільший скарб держслужби – це жінки

Напередодні жіночого свята ми вирішили поспіл­куватися з жінкою, яка чудово знає свою спра­ву, душею вболіває за спілчан та своїм прикла­дом доводить, що може поєднувати в собі розум і успішність. Цього разу нашим співрозмовни­ком є голова Об’єднання первинних профспіл­кових організацій Київської міської ради та Київ­ської міської державної адміністрації Профспілки державних установ України (ОППО Київради та КМДА), заслужений працівник соціальної сфери Віра Белей.

– Віро Олександрівно, як очільни­ця однієї з найчисельніших профорганізацій м. Києва, Ви є взірцем профспілкового руху для своїх ко­лег. Скажіть, будь ласка, наскільки це важко і відповідально?

– Я очолюю Об’єднаний проф­спілковий комітет Київської місь­кої ради та Київської міської адмі­ністрації з 1983 року та вже зросла­ся з цією роботою. Понад 30 років спілчани обирають мене головою ОППО, бо довіряють. Тому свою життєву місію я вбачаю у чесному, безпристрасному служінні людям. Треба мати повагу до людей у ко­лективі та багато працювати. Аби від твоєї роботи колеги відчували користь.

Головою профкому людина інертна, зла, недобра, неспівчут­лива не може бути апріорі. Чому? Тому що в колективі повинен бути лідер. Лідер, який може повести за собою, лідер, який може «запали­ти» колектив або заспокоїти. Це по­винна бути та людина, з якою мож­на поділитися і радістю, і горем, і отримати захист.

У житті буває дуже багато різ­них ситуацій. Приміром, є якась скарга, одну сторону задовольня­єш, інша залишилася незадоволе­ною. А треба врегулювати ситуа­цію так, щоб та людина, яка зали­шилася незадоволеною, з розумін­ням її сприйняла. Голові профкому необхідно віднайти потрібні слова, щоб дійшло до неї, в чому вона пра­ва, а в чому – ні. Людину потрібно заспокоїти, поважати її.

Лідери, які по-справжньому від­повідають цим якостям, дійсно працюють. І по 20, і по 30 років. І їх обирають. Альтернативи немає.

– Відомо, що майже всі жінки – голови профкомів вашого профоб’єднання є не тільки кваліфіко­ваними фахівцями, а й обдарова­ними особистостями...

– Найбільший скарб держслуж­би – це жінки, фахівці, ентузіасти, небайдужі, творчі. У нас із 58 го­лів профспілкових комітетів 85% – жінки. І жінки надзвичайні.

У першу чергу хотіло­ся б відзначити наших кращих активісток, які працюють тривалий час і обираються на безаль­тернативній основі. Так, найдовше працює голо­ва профкому Київського міського центру зайня­тості Наталія Красовська. У 1983 році вона прийшла молодим спеціалістом і з 1986-го обирається голо­вою профспілкового комі­тету. Сьогодні Наталія Миколаїв­на – радник директора Київського міського центру зайнятості, голо­ва профкому. Одночасно вона го­лова комісії з питань праці та соці­ального захисту ОППО Київради та КМДА.

Дуже довго працює, спочатку була заступником, потім – головою профкому Комунального підпри­ємства «Київблагоустрій», Наталія Гаманюк. Нині вона – заступник го­лови комісії з питань праці та со­ціального захисту ОППО та голова профкому підприємства.

Маємо ми й свої таланти. Нашу культурно-масову комісію очолює надзвичайно обдарована та врод­лива жінка Наталія Євтухова. Вона пише сценарії, програми, ведуча від Бога. Якщо потрібно провести конкурс – це до Наталії. Вона може просидіти над сценарієм день і ніч, але напише його, як ніхто.

Надзвичайно цікава особистість – заступник голови культурно-масової комісії ОППО, начальник управління культури Оболонської РДА Ліана Розмаїта, котра нам за­вжди професійно допомагає в орга­нізації конкурсів вишивання та об­разотворчого мистецтва, художній самодіяльності.

Коли ми створювали конкурс художньої самодіяльності, вели­ку допомогу нам надавала голо­ва профкому Деснянської РДА, на­чальник управління культури Оль­га Проніна, яка досконало володіє темою.

Також є люди, які не мають жод­ного стосунку до культури, але за покликом душі палкі її прихиль­ники. Приміром, Віра Бутенко, ко­лишня голова профкому, інженер за фахом, яка пише прекрасні вірші, сценарії, співає.

У Головному управлінні статис­тики м. Києва працює голова профкому Алла Золотарьова, в якої ди­вовижний талант організатора. Її вишивки надихнули на створен­ня виставки в колективі статисти­ки, до якої згодом долучилися май­стрині з усієї системи Київської міської держадміністрації.

Є у нас «золотий го­лос» Об’єднаного коміте­ту профспілки – Наталія Колесник, заступник на­чальника Управління з надзвичайних ситуацій м. Києва, яка, вийшовши на пенсію, залишається членом ОППО, заступни­ком голови комісії з пи­тань праці та соцзахисту. У 2014 році вона також була секретарем Тендер­ного комітету.

Чудові картини пише голова профкому Голосіївської РДА Ната­лія Навоєва, яка стала переможцем конкурсу образотворчого мисте­цтва «Україна моя мальовнича».

Хочеться відзначити значну ро­боту голови побутової комісії, го­лови профкому секретаріату Київ­ради (кращої голови профспілки державних установ м. Києва) Окса­ни Кургузової та заступника голо­ви комісії, голови профкому КМДА («старости» ОППО) Олени Мозолев­ської, які дбають про виробничий побут в адмінбудинку та ведуть за собою трудові колективи.

До складу ОППО Київміськради та КМДА, окрім голів профкомів, ми також уводимо висококваліфі­кованих фахівців, які допоможуть розібратися в ситуації, підкажуть, як діяти.

– Чи важко керувати таким колек­тивом, де кожна голова профкому – лідер, з власним характером, ха­ризмою?

– Хочу з гордістю сказати, що наш колектив – найкращий! Про­фесійний, злагоджений, чуйний. Протягом багатьох років наше об’єднання посідає перше місце в системі профспілки державних установ м. Києва. Тож мені пра­цювати комфортно, адже є розу­міння.

– Що б Ви хотіли побажати своїм колежанкам з нагоди свята?

– У переддень 8 Березня, корис­туючись нагодою, вітаю всіх жінок із цим чудовим святом. Хочу поба­жати насамперед миру, здоров’я. Бо коли людина здорова, їй хочеть­ся творити, хочеться жити, хочеть­ся тягнутися до сонця. І звичайно, нашим жінкам бажаю любові, вза­ємоповаги, родинного затишку, щоб діти були щасливими. А також віри в себе, любові до людей і своєї справи, вміння вкладати душу в те, що робиш, не зупинятися на досяг­нутому і йти вперед.

Розмовляла Тетяна РУБАН,

«ПВ»

 

Переможці всеукраїнського масштабу

Львівський дошкільний навчальний заклад № 154, що в Шевченківському районі міста, здобув перемогу на Всеукраїнському кон­курсі з охорони праці 2014 року. А щоб стати його учасником, як зазначила на семінарі-навчанні профактиву обласний профлідер освітян Марія Яцейко, необхідно було по­дати матеріали з охорони праці до 15 люто­го. Гідне робоче місце, безпечні комфортні умови праці – що може бути краще, пре­стижніше для людини в наш час?

Ольга ЛОБАРЧУК

Стимули моральні й ма­теріальні в разі пере­моги теж цілком задо­вільні: працівники дит­садка отримали за першість 8 тис. грн премії. Грамота і ди­плом, вручені колективу Ма­рією Григорівною, відразу розмістили на почесному міс­ці для загального огляду. Ко­лектив дитсадка пишається своєю працею і перемогою, а ще – увагою до нього проф­спілки. «Пишатися працівни­кам установи, – додає голова Шевченківської районної ор­ганізації Профспілки праців­ників освіти і науки України Наталія Кузів, – і справді є чим. Конкурс лише підтвер­див цей позитив. Йдеться про моральний клімат у колекти­ві, якому притаманна взаємо­повага і толерантне ставлення один до одного, бажання пра­цювати в добрих умовах, по­чинаючи від встановлення ва­зонів у коридорах і кабінетах, постійного інформування чле­нів трудового колективу про ази безпеки, дотримання пра­вил поводження із диззасоба­ми та реманентом на кухні, в їдальні, кабінетах».

Про безпечні, гідні умови пра­ці для 47 працівників дитячої дошкільної установи № 154 дбають завідувачка Оксана Махрович, у минулому голова профспілкового комітету, та голова первинної організації профспілки дитсадка Світлана Димид. А якщо роботодавець і громадська професійна орга­нізація діють злагоджено, конструктивно й творчо, то ці зусилля будуть схвалені всім трудовим колективом, помі­чені й оцінені на всеукраїн­ському рівні.

 

Новації у законодавстві: як діяти

Зважаючи на численні зміни в національному законодавстві, перегляд бюджетних відносин, а також реформування системи державного управління, Науково-методичний центр проф­спілок запроваджує регулярне проведення се­мінарів і вебінарів для профактиву.

Віталій КОПИШ

Перші навчальні заходи вже відбулися. Прове­дено семінари для бухгалтерів членських організацій ФП Чернігівської області та представників Чер­нігівської обласної організації Профспілки працівників держустанов України. Напри­кінці 2014 року відбувся вебі­нар «Застосування нормативно-правових актів держа­ви з питань праці в бюджет­ній сфері», в якому взяла участь рекордна кількість користувачів.

Найближчим часом плануєть­ся проведення семінару для бухгалтерів членських органі­зацій ФПУ. Вже надходять за­явки від організацій галузевих профспілок і територіальних профоб’єднань з різних куточ­ків України. Крім того, на чер­говому онлайн-семінарі для голів і бухгалтерів профоргані­зацій будуть розглядатися на­ступні питання: «Податкова реформа 2015: особливості за­стосування податкового та ін­шого законодавства у діяль­ності профспілкових організа­цій», «Огляд змін законодав­ства щодо трудових відносин».

08.03.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

29.12.2019 00:42

29.12.2019 00:11

29.12.2019 00:09

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання