« на головну 08.04.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1048)
02
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Олександр Ярошук: «Нас врятувала міжнародна профспілкова солідарність»

Олександр Ярошук: «Нас врятувала міжнародна профспілкова солідарність»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Профактиву медиків – про реформування охорони здоров’я

Профактиву медиків – про реформування охорони здоров’я

 Відповідно до плану робо­ти Закарпатської обласної організації профспілки пра­цівників охорони здоров’я (голова Володимир Турок) відбувся семінар-навчання профактиву галузі, у якому взяли участь голови район­них профорганізацій, голо­ви та скарбники первинних профспілкових організацій. Захід проходив в обласній клінічній лікарні ім. А. Новака, де заслуговує на увагу та вивчення прак­тика спільної роботи адміністрації (головний лікар Юрій Яцина) та проф­спілкового комітету (голова Валентина Недашковська) щодо вирішення соціально-економічних питань, навчання кадрів.

 Сергій БАРАНЧИКОВ

завідувач відділу організаційно-гуманітарної роботи облпрофради

Відкриваючи семінар, голо­ва обласної організації га­лузевої профспілки Воло­димир Турок наголосив на важливості проведення на­вчання профактиву, особливо під час звітів та виборів у галузевій профспілці. Про фінансування охорони здоров’я, соціально-економічний захист працюючих в умовах реформування галузі роз­повіла під час свого виступу за­ступник начальника управління охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації Ганна Ро­манко. Питання діяльності комі­сій (уповноважених) підприєм­ства, установи, організації щодо загальнообов’язкового державно­го соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою пра­цездатності висвітлив у своїй до­повіді начальник відділу контрольно-ревізійної роботи виконав­чої дирекції обласного відділення Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності Мирослав Гоблик. На особливостях фінансо­вої звітності за 2014 рік акцентува­ла увагу головний бухгалтер об­ласної організації профспілки працівників охорони здоров’я Людмила Трофимчук, а річної звітності з інших напрямів роботи – головний спеціаліст – заступник голови облорганізації профспілки Тиберій Лукач, головні спеціаліс­ти Володимир Шутко і Тетяна Ку­руца. Присутні обмінялися досві­дом роботи з обговорених питань.

Насамкінець голова обласної організації галузевої профспілки Володимир Турок підбив підсум­ки семінару-навчання.

 

 

 Кожна людина – на видноті

 Днями на ХХІІІ звітно-виборній конференції Хмель­ницької обласної організації проф­спілки працівни­ків культури обго­ворено актуальні проблеми.

 Валерій МАРЦЕНЮК

У звітній доповіді го­лови профспілки Миколи Луценка, а також у виступах, зокрема, голови Білогір­ської районної організації профспілки працівників культури, голови Федера­ції профспілок області Ген­надія Харьковського та го­лови ЦК профспілки пра­цівників культури України Людмили Перелигіної йшлося про роботу обко­му, райкомів, профспілко­вих комітетів із захисту соціально-економічних прав та інтересів спілчан, які гарантовані державою. Говорили про формування завдяки відповідним фор­мам та методам роботи в колективах позитивної психологічної атмосфери, забезпечення сприятливих умов для роботи та відпо­чинку спілчан.

Слушні зауваження та про­позиції внесли делегати щодо підвищення ефектив­ності профспілкової роботи та особливостей колдого­вірної кампанії, яка покли­кана пом’якшити вплив на трудові колективи, підтвер­джувати профспілкові принципи справедливості та взаємодопомоги. За звіт­ний період обком проф­спілки зосереджував зусил­ля для збереження чисель­ності та посилення мотива­ції профспілкового член­ства. Створено дві первин­ні профорганізації. Обком виступав проти безпідстав­ного закриття закладів культури, які перебувають у власності місцевих рад.

І доповідач, і промовці не оминали недоліків та упу­щень у роботі обласних, районних комітетів, профкомів. Зокрема, енергій­них дій вимагає забезпе­чення реального прожит­кового рівня і встановлен­ня відповідної заробітної плати для працівників культури. Потребує покра­щення робота з фінансу­вання культурно-масових і фізкультурно-спортивних заходів. Турбує стан орга­нізаційної та фінансової роботи, забезпечення по­вноти збору профспілко­вих внесків, виконання статутних вимог і Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

У постанові звітно-виборної конференції визначено орієнтири діяльності профоб’єднання працівників культури на найближчу перспективу. Конференція затвердила новий склад обкому та ревізійної комі­сії. Головою обласної профорганізації працівни­ків культури знову обрано Миколу Луценка.

 

 

 Документ проти трудового рабства

 У 2011 році на 100-й асамблеї Міжнародної організації праці було прийнято важливий документ на подолання трудового рабства – 189-ту Конвенцію про гідну працю домашніх працівників. Документ набув чинності мину­лого року, відколи його ратифікували після Уругваю Філіппіни та Маврикій.

 Ольга ЛОБАРЧУК

У світі кожен сімдеся­тий житель – домаш­ній працівник. У роз­винутих країнах – це понад 3% працівників, у країнах, що розвиваються, – близько 12%. В Україні цей численний контингент не врахований у трудовому законодавстві, тож і офіцій­ної статистики немає. Втім, у 90-х роках минулого сто­ліття понад 90% усіх трудо­вих емігрантів з України до країн Євросоюзу та Росії ставали саме хатніми пра­цівниками. За неофіційною статистикою (офіційної не було), кількість трудових імігрантів становила близь­ко 5–7 млн осіб. Їхні грошо­ві перекази у вітчизняну економіку перевершили внески найпотужніших на той час інвесторів. Сьогодні ця сума сягає 9 млрд дол., тобто 6,7% економічного потенціалу України.

У Києві за участі представни­ків різних профспілкових об’єднань, а також у Львові за участі представників Профспілки працівників осві­ти і науки України відбулися семінари з питань реалізації Проекту технічного співробіт­ництва МОП «Глобальна про­грама із захисту домашніх працівників-мігрантів: кори­дор Україна – Польща», фі­нансову підтримку яким на­дав Євросоюз. Згадану Кон­венцію ратифікували 15 кра­їн, у тому числі з європей­ських – Німеччина та Італія.

За останніми підрахунками, 12 млн хатніх працівників України можуть наразі лише сподіватися, що цей важли­вий документ забезпечить їм соціальні та трудові права. Йдеться про письмове укла­дання трудового договору, належні умови праці, піклу­вання про здоров’я, обов’язкові вихідні дні, оплачу­вані відпустки, відпустки по вагітності та пологах, навчан­ня та фахову перепідготовку, право на ведення колектив­них переговорів і створення профспілки та багато інших, які гарантує міжнародний правовий документ для до­машніх працівників. Наша держава ще не ратифікувала згадану Конвенцію, як, зре­штою, і більшість європей­ських країн.

З нагоди набуття чинності Конвенцією МОП фахівці На­ціонального інституту соціо­логії НАН України провели соціологічні дослідження, під час яких було опитано 20 респондентів, що належать до цієї категорії працівників, – вихідців із Луцька, Яворівщи­ни і Львова, які працюють до­машніми працівниками в Польщі та Києві. Отримані дані було використано для проведення семінарів із профспілками за участі пред­ставника МОП в Україні Сергія Савчука, консультанта МОП Тетяни Міненко, представни­ка Фонду народонаселення ООН в Україні Нузхат Есхан, консультанта МОП у Мадриді Хелени Перес Васкес.

Учасником семінару в Києві була заступник голови Львівської обласної органі­зації профспілки працівни­ків освіти і науки України Га­лина Долішня, яка долучи­лася до проведення такого й для колег у Львові – голів обласних організацій галу­зевої профспілки, які прибу­ли на виїзний пленум Цен­трального комітету.

Головним доповідачем з пи­тань Конвенції МОП № 189 на захист прав домашніх працівників на шляху світо­вої глобалізації економіки і соціуму була автор розроб­ки трудового паспорта для згаданої категорії найманих працівників Тетяна Мінен­ко. Всі учасники семінарів у столиці та Львові отримали розробку для розповсю­дження, а також викорис­тання у практичній роботі.

За словами Тетяни Міненко, Україна на шляху до ратифі­кації цієї Конвенції може йти двома шляхами: спершу при­вести у відповідність з Кон­венцією вітчизняне трудове законодавство й ухвалити документ МОП або, ратифі­кувавши Конвенцію, імпле­ментувати її в національне трудове законодавство.

Чимало жінок – представни­ків профспілкової громади освітян через різні обстави­ни змушені були виїхати за кордон, влаштувавшись до­машніми працівниками – гу­вернантками, доглядальни­цями, нянями тощо, тож важливо надати і їм відпо­відну правову інформацію.

Голова ЦК Профспілки пра­цівників освіти і науки Украї­ни Георгій Труханов переко­наний, що громадські орга­нізації мають докласти всіх зусиль для внесення поло­жень Конвенції у Генеральну угоду із соцпартнерами.

26.12.2014ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

29.12.2019 00:42

29.12.2019 00:11

29.12.2019 00:09

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання