« на головну 08.04.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1048)
02
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Олександр Ярошук: «Нас врятувала міжнародна профспілкова солідарність»

Олександр Ярошук: «Нас врятувала міжнародна профспілкова солідарність»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

У пріоритеті – соціальні питання

У пріоритеті – соціальні питання

З багатьох напрямів роботи За­карпатська обласна профспілко­ва організація працівників куль­тури (голова – член Ради ФПУ Наталія Товтин) – серед ліде­рів галузевих профспілок нашо­го краю. Маючи єдину позицію з управлінням культури облдержадміністрації, діючи з ним на за­садах соціального партнерства, галузева профспілка спрямовує спільні зусилля на збільшення фінансування галузі, підвищення заробітної плати, здійснення доплат, надбавок, допомоги на оздоровлення та вирі­шення соціально-побутових питань спічан. Про це йшлося в доповіді Ната­лії Товтин на ХХІІ обласній звітно-виборній профспілковій конференції, що відбулася на базі навчального центру профспілок.

 Сергій БАРАНЧИКОВ

У звітному періоді в галузі укладено колективну уго­ду між управлінням куль­тури ОДА й обкомом проф­спілки, вдалося суттєво по­ліпшити колдоговірну роботу. Працівники закладів та установ культури стовідсотково охоплені колдоговорами. Попри економічні труднощі, згідно з колективними договорами, на запровадження не­передбачених соціальних пільг і гарантій працівникам галузі ви­плачено майже 300 тис. грн, на охо­рону праці спрямовано понад 160 тис. грн. Переважна більшість пер­винок отримують від роботодавців кошти на культурно-масову, фіз­культурну й оздоровчу роботу.

У числі пріоритетів діяльності галузевої профспілки також питан­ня дотримання трудового законо­давства й охорони праці, виплата іменних стипендій студентам Ужгородських коледжу культури та мистецтв і музичного училища ім. Д. Задора, проведен­ня оглядів-конкурсів на кращу первинну проф­спілкову організацію, га­лузевих спартакіад, фут­больного турніру серед команд засобів масової інформації до Дня жур­наліста тощо. Протягом 2010–2014 років за участю профспілки оздоровлено близько 800 дітей праців­ників галузей культури, на що з різних джерел фі­нансування використано понад 1,5 млн грн. Обком профспілки спіль­но з обласним управлінням куль­тури 22 роки поспіль організову­ють роботу унікального, єдиного в Україні літнього оздоровчого табо­ру «Гармонія» для творчо обдаро­ваних дітей, де відпочивають тала­новиті діти Закарпаття – перемож­ці міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсів.

На жаль, не від добра з’явився ще один напрям роботи профспіл­ки – допомога Збройним силам України, в тому числі батальйону територіальної оборони Закарпат­ської області. З цією метою профорганізації галузі перерахували на відповідний рахунок кошти в сумі понад 40 тис. грн. Було надано фі­нансову допомогу і воїнам-прикордонникам, які дислокували­ся в Закарпатті та вирушили у зону проведення АТО. Допомогла проф­спілка і сім’ям героїв Майдану.

Позитивним моментом діяль­ності обласної галузевої профспілки є її участь, як членської організації у складі Профспілки працівників культури України, в законотвор­чій діяльності.

У зв’язку з прийнят­тям Урядом низки непо­пулярних рішень, що можуть призвести до по­гіршення соціально-економічного станови­ща працівників, перед профспілкою постає надзвичайно складне за­вдання – обстоювати права й інтереси трудящих галу­зей культури, не допустити зна­чного зниження рівня їх соціаль­ного захисту. Щодо цього, як під­креслювалося на конференції, го­лова ЦК Профспілки працівників культури України Людмила Пере­лигіна, обґрунтувавши профспіл­кову позицію, в своєму зверненні застерегла місцеві органи влади та самоврядування від прийняття рішень, якими, з метою економії коштів місцевих бюджетів, скасо­вуються виплати, передбачені державними соціальними гаран­тіями. Усі пропозиції, висловлені делегатами конференції в ході конструктивного обговорення іс­нуючих проблем, шляхів їх вирі­шення, знайшли відображення у постанові конференції та Програ­мі дій Закарпатської обласної профспілкової організації праців­ників культури на 2015–2019 роки.

У роботі звітно-виборної конфе­ренції взяли участь і виступили голова Закарпатської облпрофра­ди Іван Король, начальник управ­ління культури обласної держав­ної адміністрації Юрій Глеба, ди­ректор виконавчої дирекції облас­ного відділення Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездат­ності Ігор Сегляник.

Від імені ЦК Профспілки пра­цівників культури України Юрій Глеба вручив грамоти профакти­вістам Закарпаття за багаторічну активну громадську роботу.

Головою Закарпатської облас­ної профорганізації працівників культури знову обрано Наталію Товтин.

 

 …І часточку своєї душі

 Профспілки Дніпро­петровщини про­довжують активно допомагати україн­ським воїнам, які беруть участь у антитерористич­ній операції на Донбасі.

Нещодавно на прохання командування однієї з час­тин за рахунок створеного в облпрофоб’єднанні Фон­ду допомоги армії було придбано шість мініелек­тростанцій. Делегація профцентру в складі його голови Віталія Дубіля, го­лів обласних галузевих профорганізацій Зінаїди Бедринець (держустано­ви) та Людмили Валев­ської (охорона здоров’я) вручила техніку армійцям.

В. о. командира частини полковник Д. Губський по­дякував профспілкам за вже вкотре надану допомогу.

Значна допомога надаєть­ся й медикам, які лікують поранених учасників АТО, за що облпрофоб’єднання нещодавно отримало дві подяки від керівництва од­нієї з військових частин, для шпиталю якої було придбано нове обладнан­ня та меблі, а також Дні­пропетровської обласної клінічної лікарні ім. Меч­никова.

Прес-центр Дніпропетровського облпрофоб’єднання

 

  Підписано нову регіональну угоду

 Як повідомляє Профінформ­центр Федерації профспілок Рів­ненської області, дня­ми підписано Регіональну угоду на 2015–2017 роки між Рівненською обласною державною адміністрацією, обласною радою, об’єднанням роботодавців області та Федерацією профспілок Рів­ненщини. За ініціативи ФП регіону й особисто її голови Миколи Шершуна, цю угоду укладено в числі перших се­ред інших областей України. І на відміну від угод, укла­дених у попередні роки, цей важливий документ ви­різняється новаторським підходом до перспектив розвитку регіону.

Уклавши угоду на чотири­сторонній основі, її підпи­санти визнали цей доку­мент як нормативний акт соціального діалогу, поло­ження якого поширюються на підприємства, установи й організації регіону незалеж­но від форми власності. Аби положення угоди реально запрацювали і принесли відчутну користь кожному краянину-трудівнику, в ній чітко прописано відпові­дальність сторін, що додає вагомості цьому важливому документу.

 

 У пошуках нових шляхів роботи

 Настала пора звітів у профспілок. Відбула­ся обласна звітно-виборна конференція і в працівників культури Херсонщини, на якій було проведено об’єктивний аналіз робо­ти за звітний період.

 Олександр КРУПІЦА

Зокрема, для понов­лення законних прав працівників обласною організацією проф­спілки складено 32 позо­вних заяви до суду. За звіт­ний період облпрофоргані­зація провела чотири семі­нари, спілчани отримали 317 консультацій, також на­давалася допомога проф­спілковим комітетам з пи­тань укладення колектив­них договорів.

Обком культури плідно пра­цював у багатьох напрямах, не забуваючи про відпочи­нок і відновлення сил чле­нів профспілки. За цей час проведено п’ять обласних спартакіад серед працівни­ків культури, а також вісім безоплатних новорічних і різдвяних ранків для їхніх дітей.

Не оминули увагою в обко­мі й нинішні актуальні про­блеми. Чимало крові наших співвітчизників пролито че­рез бойові дії на сході краї­ни. Є загиблі та поранені во­їни з нашої Херсонщини. Тому профорганізації куль­тури зробили свій посиль­ний внесок у матеріальну підтримку учасників АТО. А «Херсонтурист» прийняв 72 біженців, розмістивши їх у готелі Нової Каховки.

Працюють в обкомі проф­спілки і над проблемами місцевого значення, що ро­ками постають перед пра­цівниками культури на селі. Херсонщина – аграрна об­ласть з власною особливою специфікою. В багатьох на­селених пунктах будинки культури, бібліотеки й інші заклади занедбані. Дахи протікають, приміщення не опалюються, відсутні кошти на придбання дров та вугіл­ля. А в холодну будівлю лю­дей не заманиш. Та й опла­та працівників залишається дуже низькою.

Протягом звітного періоду профспілка рішуче виступа­ла проти безпідставного за­криття закладів культури, що перебувають у власності місцевих рад. Учасники кон­ференції висловили занепо­коєння щодо так званої де­централізації сільських бу­динків культури. Адже міс­цева сільська рада в курсі всіх справ, і якщо її очолює дбайливий голова, завжди допомагає, спрямовуючи вільні фінансові кошти на вирішення проблемних пи­тань. А от при децентраліза­ції з районів допомоги зде­більшого не дочекаєшся. За прикладом далеко ходити не потрібно, взявши хоча б децентралізацію медицини.

Учасники конференції наго­лошували, що саме за профспілками, як за най­більшою громадською орга­нізацією, закріплено право представляти та захищати соціально-економічні права й інтереси спілчан. А про те, що обком успішно долає труднощі і йде в ногу з ча­сом, свідчить той факт, що на конференції головою об­кому працівників культури Херсонської області знову обрано Віктора Величка.

05.12.2014ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

29.12.2019 00:42

29.12.2019 00:11

29.12.2019 00:09

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання