« на головну 08.04.2020
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1048)
02
Квітень
 
Інтерв’ю
 
Олександр Ярошук: «Нас врятувала міжнародна профспілкова солідарність»

Олександр Ярошук: «Нас врятувала міжнародна профспілкова солідарність»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Єднаймось у боротьбі!

Єднаймось у боротьбі!

У діяльності профспілок Дніпропетровської та Харківської областей є чима­ло спільного. Тому дуже корисною була нещодавня зустріч делегацій двох профцентрів на Придніпров’ї. Ародзинкою цього візиту, безперечно, ста­ло відвідання колегами легендарного ракетного гіганта – ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова».

Віктор КОВРИГА

завідувач прес-центру ДООП

Гості віддали шану та по­клали квіти до пам’ятників двічі Героїв соціа­лістичної праці колиш­нього директора заводу Олександа Макарова та генераль­ного конструктора КБ «Південне» Михайла Янгеля, які, працюючи багато років єдиною командою, зробили видатний внесок у зміц­нення обороноздатності країни.

Генеральний директор «Півден­машу» Сергій Войт і голова профкому Валерій Васильєв ознайоми­ли профспілковців двох регіонів з діяльністю трудового колективу й профорганізації. Здобутки маши­нобудівників вагомі, проте нині си­туація на підприємстві складна. Через відомі зовнішні причини воно втратило чимало важливих замовлень, люди працюють у ре­жимі неповного робочого дня, тра­пляються й затримки зарплати. Тож наразі великі сподівання за­водчани покладають на державну підтримку, про що, зокрема, його працівники нещодавно написали в своєму зверненні до Глави держа­ви. І Президент України, який по­бував тут днем раніше, запевнив південмашівців, що вже незабаром вони отримають державні замов­лення на сучасну техніку, якої дуже потребує Українська армія. Пообіцяв Глава держави сприяння і в створенні техніки для подаль­шого освоєння космосу в інтересах народного господарства.

Нові розробки (приміром, су­часні тактичні ракетні комплек­си) партнер «Південмашу» КБ «Південне» вже має, і нещодавно вони демонструвалися на міжна­родній аерокосмічній виставці «Авіасвіт–ХХІ» в Києві. Вони здат­ні зупинити будь-якого агресора, як і колись, зокрема після появи в СРСР створених тут потужних ра­кет під назвою «Сатана», яким і через кілька десятиріч не може протистояти жодна система про­тиракетної оборони.

Дуже важливо, що надходжен­ня нових замовлень дозволить стабілізувати й роботу численних українських суміжників, примі­ром, того ж харківського «Хартро­ну», з яким дніпропетровці співпрацюють уже давно. Пропону­ють машинобудівники також нові моделі трактора та тролейбуса, легкомоторного літака, системи контролю за охороною кордону, обладнання для енергоатомпрому та багато іншого.

За великим рахунком, талано­виті південмашівці здатні в ко­роткий термін організувати ви­робництво будь-якої техніки. Тіль­ки їх треба підтримати, чого, на жаль, не було зроблено за всі роки незалежності. Фактично, як роз­повіли гостям, унікальне підпри­ємство було відправлено у «вільне плавання». Дніпропетровці ж, за­вдяки своїм якісним, екологічним і високоефективним ракетам, змо­гли таки посісти гідне місце на ринку надання космічних послуг. Вони плідно співпрацюють у межах програми «Морський старт», низки проектів з американськими компаніями, будівництва космо­дрому в Бразилії і т. ін. Як пози­тивний момент відзначили харків’яни й те, що попри всі труд­нощі, керівництво і профком змо­гли зберегти соціальну інфра­структуру: заклади культури, спорту, охорони здоров’я та відпо­чинку працівників і членів їхніх сімей. Представники профспілок побажали працівникам унікаль­ного підприємства не втрачати за­войованих позицій.

Зустріч керівників профспілок двох великих промислових регіо­нів, безперечно, сприятиме вдоско­наленню всіх напрямів роботи. До­даткового імпульсу їй надало про­ведення заходів у рамках Всесвіт­нього дня дій за гідну працю та Міжнародного дня боротьби з бід­ністю. Таким заходом і стала зу­стріч із метою обміну досвідом ро­боти між профспілками Дніпропе­тровської та Харківської областей. Дніпропетровці докладно розпові­ли членам харківської делегації про свої напрацювання з удоскона­лення захисної роботи, розвиток системи соціального діалогу. В Бу­динку спілок відбувся міжоблас­ний семінар з питань правозахис­ної роботи, в якому окрім профспі­лок взяли участь представники облдержадміністрації, інших держав­них органів, і на якому було при­йнято спільне звернення до органів місцевої влади, об’єднань робото­давців і керівників підприємств.

Навіть у цей важкий час Дні­пропетровський профцентр знахо­дить спільну мову з керівництвом області й організацією роботодав­ців, що, зокрема, сприяє зростан­ню рівня зарплати трудящих (за цим показником область посідає друге місце в країні). Активно до­лучилися дніпропетровці й до на­дання допомоги Українській ар­мії. Є чимало цінних напрацю­вань і в харків’ян.

Гості із Слобожанщини ознайо­милися з досвідом роботи навчально-методичного центру облпрофоб’єднання, а також побува­ли в одному з кращих закладів ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» – са­наторії «Новомосковський».

 

  ПРОФСПІЛКА БУДІВЕЛЬНИКІВ ЖИВЕ І ПРАЦЮЄ

 Частина профорганізацій Луганської об­ласної профспілкової організації праців­ників будівництва і промбудматеріалів знаходяться на окупованій території, де тривають бойові дії. Керівні виборні органи облпрофорганізації втратили можливість повною мірою здійснювати свою статутну діяльність, працювати разом з первинними профорганізаціями для захисту спілчан.

Як повідомляє Лу­ганська обласна організація профспілки буді­вельників, з метою під­тримки первинних профорганізацій і збереження облпрофспілки 11 листопа­да в м. Сєвєродонецьку ЦК профспілки провів нараду з профспілковим активом і керівниками будівельних підприємств області. Відпо­відно до порядку денного, відбулися збори голів пер­винних профспілкових орга­нізацій, учасники яких од­ностайно висловились за збереження Луганської об­ласної організації та ухвали­ли рішення про подальшу організацію діяльності у складі всеукраїнської проф­спілки. Керівники профор­ганізацій підтримали про­позиції голови ЦК профспіл­ки працівників будівництва і промбудматеріалів Василя Андреєва щодо збереження статутної діяльності перви­нок та захисту спілчан, а та­кож ухвалили низку рішень.

 

 ЗБЕРІГАЮЧИ СОЦІАЛЬНУ ЗЛАГОДУ

 Досвід роботи профспілкової органі­зації КП «Електроавтотранс» м. Івано-Франківська щодо трудового, правового та соціально-економічного захисту спілчан було узагальнено на президії обласної ор­ганізації Профспілки працівників житлоко­мунгоспу, місцевої промисловості, побуто­вого обслуговування населення.

 Сергій ЛИЗАНЧУК

Як зазначив голова профкому цього ко­мунального підпри­ємства Іван Раби­нюк, на розгляд виносились різноманітні питання. Одне з найважливіших – як збе­регти за працівниками ро­бочі місця. Так, у 2013 році адміністрація підприємства в зв’язку з оптимізацією мала намір скоротити 18 кондукторів. Таке звернен­ня надійшло до профкому. В результаті було проведе­но аналіз персональних по­казників тих людей, які під­лягали скороченню. Враху­вавши всі обставини, профком дав згоду на звільнення дев’яти кондукторів на під­ставі ст. 40 Кодексу законів про працю. Решта дев’ять осіб були переведені на по­сади контролерів-касирів і залишилися працювати.

Безперечно, дотримання соцгарантій працівників на­лежить забезпечити колек­тивному договору. Його по­ложення гарантують вико­нання норм Галузевої угоди, насамперед щодо зарплати працівників за професіями та посадами. Виплати зарплати, відпускних здійсню­ються вчасно, заборгова­ність не допускається. Та­кож урегульовані питання, пов’язані із соціальними ви­платами, наданням відпус­ток, гарантіями діяльності профорганізації.

З наближенням зими поси­люється контроль адміні­страції та профкому за пи­таннями охорони й умов праці. В побутових примі­щеннях є шість бойлерів. В адміністративному корпусі та їдальні протягом вересня – жовтня поточного року для збереження тепла встанов­лені металопластикові вікна. Працівники забезпечені не­обхідним робочим одягом, засобами індивідуального захисту. В цеху середнього ремонту змонтовані газові трубні нагрівачі з ультрафіо­летовим випромінюванням, а в авторемонтних майстер­нях – газові теплогенератори.

Підсумки виконання колек­тивного договору щороку заслуховуються на конфе­ренції трудового колективу. Якщо є потреба, до цього документа вносяться необ­хідні зміни та доповнення.

21.11.2014ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

06.04.2020 03:13

06.04.2020 03:12

09.03.2020 02:27

09.03.2020 02:27

29.12.2019 00:52

29.12.2019 00:48

29.12.2019 00:44

29.12.2019 00:42

29.12.2019 00:11

29.12.2019 00:09

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання