« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

УТОС подає сигнал SOS

УТОС подає сигнал SOS

  Життя Кіровоградського навчально-виробничого підприємства УТОС можна поділити на дві частини: до ринкових умов і після. До зміни сус­пільної формації воно процвітало. Йшли замовлення на основний вид продукції – фільтри для автомобі­лів. Відповідно були заробітки, ді­яли соціальні програми не тільки для працюючих, а й для ветеранів праці, які перебували на профспіл­ковому обліку. Для людей з осо­бливими потребами підприємство було, у повному значенні слова, сен­сом життя: давало не тільки робо­чі місця, а й можливість реалізувати свої таланти, спілкуватися у бібліо­теці чи клубі, оздоровлюватися на власній базі відпочинку.

  Жанна БОРИСКО,

Марія ІВАНОВА

м. Кіровоград

Ринкові відносини різко обірвали цю ідилію. Далеко не всі здорові і сильні могли вписатися у цю круговерть, а незвичне підприємство і поготів. Фільтри почали випуска­ти інші підприємства, з якими конкурувати УТОСу було не під силу. Поступово з казково напо­вненого життя товариство почало скочуватися у яму. Щоб не працювати на склад, припинили ви­пуск фільтрів. Працівни­ків почали переводити на неповний робочий день, фахівці йшли з підприєм­ства, яке втратило пер­спективу. Залишилися найбільш віддані, які бор­салися у пошуку порятун­ку. Пережити ринкові бу­ревії їм допоміг обком профспілки працівників ЖКГ, місцевої промисло­вості і побутового обслу­говування населення. Тоді саме обком не допус­тив масового скорочення працюючих. Хапаючись за соломинку, працівники обкому разом із ФПО час від часу звертаються до об’єднання організацій роботодавців з пропозиці­єю розмістити на підпри­ємствах замовлення на виготовлення нескладної продукції широкого вжит­ку, доступного незрячим.

На жаль, поки що жод­не підприємство не кину­ло рятівну соломинку УТОСівцям. Вихід шука­ють самотужки: знахо­дять тимчасову роботу, здають колишні цехи в оренду. Не сприяла стабі­лізації підприємства і часта зміна керівників, які не затримувалися не на хлібному місці. На­слідки такої ситуації – на­рощування боргів із зарплати. Здавалося, підпри­ємству не звестися з ко­лін, та сталося диво – більше року тому його очолив Вадим Савченко, небайдужа до долі інвалі­дів людина, і справи зру­шили з мертвої точки.

«Вадим Ігорович ви­правдав наші надії, – роз­повідає заступник ди­ректора Валентина Рає­ва. – Освоює нові види продукції, шукає шляхи виходу з кризи, можли­вості погасити борги із зарплати. Поточну ви­плачує і трохи гасить боргову спадщину. Це справді героїчний вчи­нок – взяти підприєм­ство, на якому працюють інваліди. Співчуває їм, підтримує. Так, з його ініціативи товариство подарувало багатодітній сім’ї шкільну парту. По можливості підтримує інших працівників. Нам міг би допомогти Фонд захисту інвалідів, який працює з подібними під­приємствами, приміром, виділити кошти на роз­виток, але з тими, хто має заборгованість, він не працює. Ось таке ви­ходить замкнуте коло. Наші особливі працівни­ки дивляться на керівни­цтво з надією, адже з під­приємством у них пов’язане повноцінне життя. Якби вдалося ви­дряпатися, могли б вла­штувати більше інвалі­дів. У нас є гуртожиток для іногородніх. Наше підприємство знають, тож просяться на роботу. У нас створені умови не тільки для роботи, а й для дозвілля. Приємно, що серед інвалідів є чи­мало високопрофесійних фахівців, цікавих людей. Голова профкому Окса­на Андрієнко, вчитель за освітою, веде гурток «До­звілля» – на спеціальних пристосуваннях шиють м’які іграшки, які об’їздили чимало виставок. Завдяки їй профспілкова робота кипить. Оксана – незмінна ведуча різних заходів, веде групу здоров’я. Наші працівники комплексують відвіду­вати спортивні чи куль­турні заклади, а у своєму оточенні почуваються як риби у воді. Олександр Меркулов керує естрад­ним гуртком, який став лауреатом кількох кон­курсів. Знаний і улюбле­ний в Кіровограді народ­ний хор «Червона кали­на». Задоволені праців­ники і юристом з вищою освітою Сергієм Рокожи­цею, який працює за спе­ціальною озвученою комп’ютерною програ­мою. І виробничі справи веде грамотно, і колегам надає безплатні консуль­тації. Словом, для повно­го щастя нам не виста­чає замовлень і повної зайнятості».

«Цього року, – ділить­ся думками Вадим Сав­ченко, – ми могли б уже процвітати, але у зв’язку із складною ситуацією в країні програми, створе­ні раніше, згорнуті. Осно­вна програма – «Шкільна парта» більш як на 500 тис грн була зроблена під наше підприємство. Те­пер вона підрізала нам крила. З минулого року освоїли випуск шкільних парт, маємо відповідний сертифікат, але поки що задовольняємося пооди­нокими замовленнями. Освоїли також усі види дитячих ігрових майдан­чиків. У цьому напрямі добре співпрацюємо з на­родним депутатом Ан­дрієм Табаловим. Цього року з його допомогою склали соціальний про­ект на виготовлення май­данчиків на 200 тис. грн. Це єдина людина в Кіро­вограді, яка нас підтри­мує. Але без допомоги держави таким підпри­ємствам, як наше, вижи­ти важко. Ми не просимо гроші – люди з особливи­ми потребами хочуть самі заробляти, відчува­ти стабільність. За півто­ра року придбали на по­над 20 тис. грн обладнан­ня, почали працювати за новими технологіями. Якби не думали про пер­спективу, могли б їх про­сто витратити на зарпла­ту, але не змогли б тоді випускати продукцію».

Для того, щоб підпри­ємство запрацювало, по­трібно 5–8 років. УТОС менш ніж за два роки опанував вісім видів про­дукції. І далі планує роз­виватися. Директор шу­кає спонсора, аби закупи­ти сучасний універсаль­ний верстат для випуску цегли, який у разі потре­би можна переобладнати на випуск бордюрів чи тротуарної плитки. Хоч би там як, а потреба у бу­дівельних матеріалах буде завжди, отже, під­приємство на правильно­му шляху. Тим більше, собівартість продукції завдяки пільгам буде нижчою, що вплине на ціну продукції. Мрій і планів у керівництва ба­гато, головне – відчути впевненість і плече дер­жавної підтримки.

 

 Інвестиції у майбутнє

От уже 16 років поспіль адміністрація і профком єдиного на Костопільщині ко­лективу промислового підприємства з іноземними інвестиціями «Swisspan by Sorbes» проводять конкурс «Творча обда­рованість».

  Тамара СТЕЦЮК

Рівненська обл.

Цього року фінал акції перетворився на справжнє районне свято, на яке грома­да зібралася у залі ПАБ-ДБК. Почесними гостями свята були голови райдержадміні­страції та райради Юрій Куз­ня і Сергій Ткачук, заступник міського голови Андрій Тка­чук, а нагороди під урочис­тий марш учасникам фіналу творчих конкурсів вручали заступник директора ТОВ «Свіспан Лімітед» Леонід Чоповенко і голова профко­му підприємства Олександр Бурячинський. Про традиції цього унікального зльоту, який так і називається «Творча обдарованість», розповідає голова профко­му підприємства Олександр Бурячинський:

«Ідея проведення такого зльоту пов’язана із бажан­ням керівництва підприєм­ства допомогти нашим шко­лярам, іще в процесі на­вчання визначитися з по­дальшою життєвою доро­гою, допомогти їм знайти себе не серед розбишаць­ких компаній на вулиці, а в науці, набути якомога біль­ше знань, аби використову­вати їх у майбутньому. Я вважаю, що учасникам на­шого традиційного зльоту це вдається, бо з кожним роком кількість номінантів збільшується. Якщо минуло­го року було 86 нагород для школярів, то цього року від­значено вже 102 учні та по­над 60 їхніх наставників-учителів. Кошти, які дирек­ція підприємства як меце­нат вкладає в обдарованих дітей, це, вважайте, патріо­тична інвестиція у майбут­нє, результати якої ми із за­доволенням побачимо у на­ших дітях.

Хочу поділитися технологі­єю організації проекту. В ньому беруть участь діти, які творчо й нестандартно мислять, багато працюють над підвищенням своїх знань, є переможцями олімпіад, конкурсів, зма­гань «Ми надія твоя, Україно», що їх організову­ють Міністерство освіти, спортивні товариства, інші освітянські й про­світницькі органі­зації. За перемо­гу в кожному конкурсі дитині нараховується грошова премія від ТОВ «Свіспан Лімітед», яка збільшується в рази, якщо дитина перемогла відразу в декількох конкурсах. Причо­му грошова винагорода аку­мулює різні суми за різні місця, які дитина здобула у відповідному конкурсі. Ска­жімо, за перше місце вона отримує 450 гривень, а за третє – 250 грн. Наша най­більша розумниця – випус­книця одинадцятого класу Костопільської гуманітарної гімназії Катерина Довмат цьогоріч отримала 1750 гривень. Ця сума склалася з її премій за призові місця в олімпіадах із географії, мови і літератури, інших шкільних предметів. Серед тих, хто найбільше заробив у змаганнях ерудитів, – На­таля Михайлова, Ліза Кучер, Олександра Сініцина, Олег Нестерчук, Олександр Да­нильчук, Анастасія Вербець­ка та ін. А Антон Буряк – призер чемпіонату України з інтелектуальної гри «ГО» отримав 150 гривень. Діти радіють і меншим сумам, відтак розуміють: гарні зна­ння це вигідно й почесно. Відзначаємо ми і найкраші шкільні колективи. Цього року переможцем виявився колектив учителів Косто­пільської гуманітарної гім­назії, який у подарунок від нас отримав плазмовий телевізор».

Подарунки від райради, рай­держадміністрації, відділу освіти району отримали юні учасники дійства та їхні на­ставники. Гарно вбрані в україн­ські вишиванки, того дня вони були окрасою міста. Костопіль пишається своїми розумниками і сподівається, що традиція їхнього вшанування три­ватиме й далі.

20.07.2014ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання