« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Виїзні президії профспілки АПК: досвід і практика

Виїзні президії профспілки АПК: досвід і практика

 Профспілки – наймасо­віші громадські органі­зації. Від їх авторитету, дієвості, «зубастості» залежить доля й май­бутнє не тільки спіл­чан, а й власне під­приємств. Саме таким критеріям відпові­дає обласна галузева профспілка працівни­ків АПК.

 Ігор МАРШАЛОК

м. Львів

Завдяки послідовній фаховій роботі обласної організації профспілки АПК спілчани не тільки юридично захи­щені, а й мають можливість набути нових знань на різних се­мінарах, нарадах, виїзних прези­діях. За словами голови галузевої профспілки працівників АПК Ми­хайла Тарнавського, голови профкомів, районних організацій ма­ють бути грамотними, вміти об­стояти позицію профкому, фахово підготувати колдоговір. Для цьо­го й проводяться виїзні розширені засідання президії, семі­нари, де, крім здобуття відповідних знань, спіл­чани обмінюються до­свідом роботи, здружу­ються, пізнають свій край, ознайомлюються з роботою кращих підпри­ємств.

Цього разу профактив галузі зібрався на виїзній президії на «Львівській пивоварні». На порядку денному розглядалося чотири питання, але осно­вним було «Про роботу первинних профспілко­вих організацій у транс­національних компаніях ПАТ КФ «Світоч», філії ПАТ Карлсберг Україна «Львівська пивоварня» у здійснен­ні захисту трудових прав та соці­альних інтересів працюючих».

Відкрив засідання голова галу­зевої профспілки АПК Михайло Тарнавський, який зазначив, що обласний комітет вирішив провес­ти президію саме тут, щоб показа­ти роль і завдання профспілки у співпраці із закордонним інвесто­ром. Незважаючи на труднощі, го­лови профкомів «Світоча» Євген Яремій і «Львівської пивоварні» п. Ольга Чорнобиль засвідчили, що робота на цих підприємствах підтримується на належному рів­ні, спілчани соціально захищені.

Про профспілкові будні і свята, успіхи й проблеми розповів голова профкому ПАТ КФ «Світоч» Євген Яремій, який відверто сказав, що працювати у нинішніх умовах профлідерам украй важко. З однієї сторони, приватний закордонний роботодавець «тисне» на профспіл­ку, а з іншого боку, працівники на­рікають: а що мені дала профспіл­ка? Та завдяки наполегливій пози­ції, принциповості голови профко­му «Світоча» при укладанні колдо­говору вдалося зробити чимало. Так, не було жодного звільнення працюючого з ініціативи робото­давця. Найнижча зарплата на під­приємстві становить 2519 грн, що значно вище за середньомісячну заробітну плату працівників ін­ших підприємств харчової промис­ловості, натомість, на жаль, значно нижче, ніж за кордоном.

На підприємстві до­бре організована робота щодо створення безпеч­них умов праці трудів­ників, своєчасно прово­диться атестація робо­чих місць, на належно­му рівні перебуває орга­нізація охорони праці. Побут тут теж на рівні європейських стандар­тів. Запроваджено ме­дичне страхування, пе­редбачено здешевлення комплексних обідів пра­цюючим.

За кошти профкому працівники виїздять на екскурсії, відвідують театри, отри­мують подарунки до Дня матері, на новорічні свята. Профорганізація всіляко сприяє оздоровленню пра­цюючих і членів їхніх сімей.

Підсумовуючи свій виступ, Єв­ген Яремій зауважив, що процес глобалізації негативно впливає на процеси, які нині тривають на підприємстві. Власник прагне надприбутків, людина праці – єв­ропейських зарплат, а профкому доводиться бути між ними третей­ським суддею, а це не так легко.

Про роботу профкому філії ПАТ Карлсберг Україна «Львівська пи­воварня» розповіла голова профко­му Ольга Чорнобиль, яка зауважи­ла, що на підприємстві успішно вирішуються питання соціального захисту людини праці. Трудівники мають гарну зарплату, соціальний пакет. Про працівників на пиво­варні дбають, їх шанують. Значну увагу профспілкова організація приділяє культурно-масовій, спор­тивній, оздоровчій роботі.

Пані Ольга Чорнобиль також зауважила, що не завжди все глад­ко проходить у переговорах з влас­ником, але профспілка повсякчас захищає інтереси спілчан. Осно­вний офіс розташований у Запо­ріжжі, а отже, є проблема оздоров­лення дітей через Фонд соціально­го страхування, який діє у Львові.

Після виступів відбулося обго­ворення. Голови профкомів галузі були одностайними в тому, що профкоми «Світоча», «Львівської пивоварні» роблять чимало для захисту людини праці.

Михайло Тарнавський за під­сумками обговорення наголосив, що спілчанину потрібні не тільки добре слово, а й увага та захист. А де все це поєднується – там гарні результати і задоволена профспіл­кова громада.

Роботу профспілкових органі­зацій у транснаціональних компа­ніях ПАТ КФ «Світоч», філії ПАТ Карлсберг Україна «Львівська пи­воварня» було визнано такою, що значною мірою відповідає вимо­гам і запитам членів профспілки, і добре, якщо досвід їхньої роботи візьмуть на озброєння інші профкоми.

 

 

 Профспілкам до всього є діло

  На Дніпропетровщині вже давно ста­ло традиційним проведення днів облпрофоб’єднання у містах і районах об­ласті. Такий захід нещодавно відбувся у місті Марганець за участю представників профцентру, керівників обласних галузе­вих профорганізацій, членів міської коор­динаційної ради голів профкомів, профактиву підприємств цього невеликого робітничого міста.

  Віктор КОВРИГА

завідувач прес-центру облпрофоб’єднання

Головним містоутворю­ючим підприємством Марганця є місцевий гірничо-збагачувальний комбінат, який веде видо­буток марганцевої руди від­критим та підземними спо­собами, а також її збагачен­ня. Утримує ГЗК і майже всю соціальну сферу міста. У тому числі – Палац культу­ри, де за сприяння профко­му комбінату й відбувся зга­даний захід.

Про напрями роботи облпрофоб’єднання, новини в законодавстві розповіли його голова Віталій Дубіль, керівник управління соціально-економічного, право­вого захисту членів профспі­лок і трудових відносин Юрій Воронцов, голо­вний спеціаліст з питань правової роботи Ольга Мандзюк і голо­вний бухгалтер Ганна Мальцева.

Зазначалося, що у нинішній напруженій ситуа­ції головні зусилля профцен­тру спрямовуються на за­безпечення зайнятості та підвищення рівня оплати та гідних умов праці трудящих. За ініціативи профспілок та за участі влади і організації роботодавців відбулося кілька зустрічей, на яких були досягнуті домовленос­ті щодо підтримки ініціативи губернатора області Ігоря Коломойського про необхід­ність підвищення на базо­вих підприємствах економі­ки оплати праці на 20%. Певні кроки в цьому питанні зроблено і на Марганецько­му ГЗК, у тому числі, як за­значив у своєму виступі го­лова обкому профспілки ПМГУ Василь Шевченко, завдяки бойовитості профкому комбінату. На жаль, маємо і супротив окремих роботодавців, з чим проф­спілки миритися, звісно, не мають наміру.

Профспілки області порушу­ють питання щодо необхід­ності супроводження жор­стких рішень уряду зі зна­чного підвищення цін і та­рифів на житлово-комунальні послуги адекватни­ми заходами соціального захисту населення. Про це, зокрема, йдеться у нещо­давньому зверненні прези­дії облпрофоб’єднання до керівництва держави.

Голова профкому Марга­нецького ГЗК Анатолій Бу­ряк висловився про необ­хідність активізації роботи ФПУ, зокрема, щодо вдоско­налення системи соцдіало­гу на всіх рівнях (і насамперед – за­гальнонаціональ­ному), перегляду застарілих держав­них соціальних стандартів, при­йняття нарешті но­вої Генугоди, без якої гальмується повноцінна реалізація зако­нів про оплату праці та ко­лективні угоди.

У роботі заходу також взя­ла участь і виступила на­чальник відділу управління Пенсійного фонду в м. Марганець Наталія Михайловська.

Не обійшлося і без приєм­ної процедури нагороджен­ня кращих профактивістів. Голова облпрофоб’єднання Віталій Дубіль вручив голові профкому Марганецького ГЗК Анатолію Буряку на­грудний знак ФПУ «Проф­спілкова звитяга», а голові міського комітету профспіл­ки працівників державних установ Юрію Худякову – Почесну грамоту президії облпрофцентру.

13.07.2014ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання