« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Профорганізації працівників соцсфери – 10 років

Профорганізації працівників соцсфери – 10 років

На адресу Львівської обласної організації профспілки працівників соціальної сфе­ри, очолюваної нині Марією Гнатів, а з перших днів і впродовж 9 років – Бронісла­вою Грабан, надійшла вітальна телеграма. Міністерство соціальної політики та його очільник Людмила Денісова привітали одну з найактивніших обласних структурних організацій галузевого соціального партнера з десятиріччям від дня утворення, що припало на 14 травня 2004 року.

Ольга ЛОБАРЧУК

м. Львів

Ювілей нагодив­ся, до речі, за місяць до про­ведення другої звітно-вибор­ної конференції обласної організації профспілки, що нині нараховує 45 пер­винок і 3740 спілчан. За останній рік її лави попо­внили три поважні пер­винки: Жидачівський ра­йонний і Самбірський міський терцентри соці­ального обслуговування (надання соціальних по­слуг) та Самбірське міське управління праці та соці­ального захисту населен­ня. Питання кількісного і якісного зростання її лав завжди в пріоритетній ді­яльності громадської ор­ганізації поряд з розви­тком і поглибленням мо­тиваційних моментів. Щодо останніх, йдеться, насамперед, на думку Ма­рії Гнатів, про співпрацю з роботодавцями щодо ство­рення умов для забезпе­чення конституційного права на працю і продук­тивної зайнятості, а також відповідної її оплати. За такий короткий період профспілкою проведена значна робота щодо вирі­шення проблемних питань захисту соціально-еконо­мічних прав і гарантій працівників галузі. А це підвищення оплати праці за стаж роботи медичним та педагогічним працівни­кам установ соціальної сфери, підвищення тариф­ної ставки робітника (пра­цівника) I розряду ЄТС тощо.

За рівнем престижності робота соцпрацівників в Європі посідає третє місце після лікаря і вчителя, а за важкістю сьогодні вона в числі перших після шах­таря і журналіста. Працю­вати тут може не кожен, як не кожен, зрештою, здатний уболівати і спів­чувати, брати на себе від­повідальність за долю ін­шої людини в скрутний період життя.

Виділеного на сьогодні фінансування не вистачає для виплати соцпрацівни­кам матеріальної допомо­ги на оздоровлення, над­бавок, винагород за сум­лінну і безперервну працю в органах державної вла­ди та місцевого самовря­дування. Оплата праці тих, хто соціально захи­щає людей у державі, є її соціальним обличчям пе­ред народом, залишається на найнижчому рівні. За­конодавчо не визначено, приміром, право молод­шого медичного персона­лу на матеріальну допомо­гу в оздоровленні при на­данні відпустки.

Ті й інші життєві пи­тання спілчан, їх соціаль­ного захисту, згуртуван­ня, спортивного та культу­рологічного напрямів ви­рішуються традиційними, перевіреними десятиліт­тями, а також новими ме­тодами і формами роботи з такими соціальними партнерами профспілки, як роботодавці і влада. Працює обласна профор­ганізація над усуненням несправедливих міжпоса­дових і міжгалузевих спів­відношень в оплаті праці за Єдиною тарифною сіт­кою, встановлення посадо­вого окладу працівника першого розряду ЄТС у розмірі законодавчо ви­значеної мінімальної зарплати, щоб забезпечи­ти гідну оплату праці в бюджетних установах со­ціальної сфери. Те, що до профспілки звертаються, а останніми роками фахів­ці обласної організації на­дали своїм спілчанам близько тисячі консульта­цій, захищали їх права в судових процесах, свід­чить про авторитет і дові­ру до неї.

Поступ профспілки і підвищення її статусу тіс­но пов’язані з проведен­ням різних форм навчання активу. Це круглі столи і виїзні семінари, де поєд­нують корисне з приєм­ним та пізнавальним, включаючи відвідини іс­торично цікавих місць краю. Проводять для чле­нів профспілки та трудо­вих колективів і різнома­нітні творчі конкурси, спортивні турніри з шахів, шашок, міні-футболу. У Всеукраїнському огляді- конкурсі на кращу пер­винну профорганізацію 2011 року друге місце посі­ла первинка Підбузького геріатричного пансіонату. В популярному конкурсі художньої самодіяльності «Пісенні спалахи душі» взяли участь 7 аматор­ських колективів галузі, а у Всеукраїнському кон­курсі «Кращий молодий профлідер» третє місце посів голова первинної профорганізації працівни­ків Управління праці та соціального захисту насе­лення Городоцької рай­держадміністрації, член Молодіжної ради ОПЛ та Молодіжної центральної ради профспілки Тарас Орнат.

На оздоровлення спіл­чан з профспілкових бю­джетів за останні п’ять років було виділено 159,1 тис. грн, оздоровчи­ми заходами охоплено близько тисячі дітей.

Обласна галузева проф­спілка проводить благо­дійні акції, концерти за участю трудових колекти­вів. Не без їхніх ініціативи й участі були зібрані ко­шти для потреб Львівської благодійної установи «На­вчально-реабілітаційний центр «Джерело» з нагоди її 20-річчя. Первинка цієї установи є активним структурним підрозділом молодої профорганізації працівників соціальної сфери.

 

СПІЛЬНЕ НАВЧАННЯ – ПОЗИТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Напередодні відпускної кампанії за ініціативи комітету міської організації Профспілки праців­ників освіти і науки України в конференц-залі Прилуцької гімназії № 5 ім. В. А. Затолокіна було проведено навчальний семінар-практикум «Про здійснення контролю за дотриманням трудово­го законодавства в частині надання й оплати різ­них видів відпусток працівникам».

Тетяна ЗАГОЛІЙ

голова Прилуцької міської організації Профспілки освітян України

Актуальність цього питання підтвердили в своїх висту­пах на семінарі завідувачка відділу соціально-право­вого захисту й економічних питань Федерації проф­спілкових організацій України Чернігівської області Та­мара Назіна та головний державний інспектор Терито­ріальної державної інспекції з питань праці в Чернігів­ській області Микола Прокопенко. Учасників семінару цікавили порядок надання відпусток працівникам за ненормований робочий день та особливий характер праці, соціальних та творчих відпусток, особливості поділу відпусток на частини, порядок виплати нараху­вань під час перебування у відпустці тощо.


ОСВІТЯНИ ОТРИМАЛИ КВАРТИРИ

Ось уже 5 років поспіль в місті діє програма «Муніци­пальне житло м. Вінниці». Ініціатором і активним учасником її реалізації є Вінницька міська організація профспілки працівників освіти.

Наприкінці травня 2014 року освітяни міста, які брали участь у будівництві третього муніципального будин­ку на вулиці Щорса, 18-А, отримали ключі від своїх квартир. Загалом, за 5 років дії програми більше 70 працівників освіти змогли покращити свої житлові умови.

В. о. міського голови Сергій Моргунов на зустрічі з го­ловами профкомів закладів освіти міста запевнив, що програма будівництва якісного та доступного му­ніципального житла триватиме й надалі.


СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ НА ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ РІВНІ

11–12 червня на базі санаторію «Україна» в м. Черкаси за сприяння Регіонального пред­ставництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Украї­ні відбувся семінар на тему «Соціальний діалог на територіальному рівні: європейські підходи профспілок щодо участі у формуванні та реаліза­ції регіональної політики». Мета заходу – пошук пріоритетів тристоронньої взаємодії на терито­ріальному рівні та посилення впливу профспі­лок на прийняття рішень.

Навчання пройшли представники профспілкової сто­рони територіальних тристоронніх соціально-еконо­мічних рад Черкаської та Кіровоградської областей. Про становлення соціального діалогу в Україні, досяг­нення та проблеми регіонального рівня їм розповіли керівник секретаріату СПО об’єднань профспілок Га­лина Колосюк, голова Федерації профспілок Черкась­кої області Петро Шевченко, голова Кіровоградської обласної ради профспілок Сергій Петров.

Під час роботи семінару модератори визначили ін­тереси представників тристоронньої ради, окреслили пріоритети подальшої взаємодії у питанні регіональ­ної політики, відпрацювали рекомендації. Учасники семінару обговорили питання уникнення напруги в трудових колективах, мотивацію профспілкового членства, реформування профспілок, впливу проф­спілок на формування законодавчої бази. Усі пропо­зиції будуть використані при навчанні профактиву в галузевих і первинних профспілкових організаціях.

04.07.2014ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання