« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Про проблеми соціальної сфери – на профспілковій конференції

Про проблеми соціальної сфери – на профспілковій конференції

Закарпатське територіальне профспілкове об’єднання працівників соціальної сфери (голова Людмила Ляпіна) – серед кращих галузевих профспілок нашого краю з багатьох напрямів роботи. Виконуючи свою захисну функцію, обласна профспілка намагається привернути увагу владних структур, вищих профспіл­кових органів до проблем галузі, що хвилюють спілчан. Доведенню позиції профспілки з різних питань допомагає те, що Людмила Ляпіна є членом коле­гій Департаменту соціального захисту населення Закарпатської облдержадмі­ністрації та обласного центру зайнятості.

Сергій БАРАНЧИКОВ,

завідувач відділу організаційно-гуманітарної роботи

Закарпатської облпрофради Фото автора

Про досягнення та існуючі проблеми галузі відбулася гостра, конструк­тивна розмова на ІІІ звітно-виборній конфе­ренції територіального профоб’єднання, в роботі якої взяли участь голова Закарпатської обласної ради профспілок Іван Ко­роль, директор Департа­менту соціального захис­ту населення обласної дер­жавної адміністрації Віктор Мацола та голова Профспілки працівників соціальної сфери України Володимир Тьоткін.

Центральній раді проф­спілки, за участі нашої га­лузевої профспілки, вда­лося вирішити питання підвищення оплати праці за стаж роботи медичним та педагогічним праців­никам установ соціальної сфери. Неодноразово за наполяганням профспілок бюджетної сфери підви­щувався тариф І розряду ЄТС, внесено відповідні зміни до статті 9 Закону України «Про засади запо­бігання і протидії коруп­ції». Залишається впливо­вим інструментом Галузе­ва угода між Міністер­ством соціальної політики і профспілками працівни­ків соціальної сфери та працівників державних установ. Забезпечується виконання зобов’язань Те­риторіальної угоди, що сприяє посиленню ефек­тивності ведення соціаль­ного діалогу на локально­му рівні.

За підтримки Департа­менту соціального захис­ту населення Закарпат­ської ОДА вдалося зберег­ти мережу діючих в облас­ті установ соціальної сфе­ри, майже всю штатну чи­сельність працівників. У всіх організаціях та уста­новах соціальної сфери об­ласті укладено колектив­ні договори. Незважаючи на складний фінансовий стан і дуже обмежене бю­джетне фінансування, профкоми галузі спільно з роботодавцями віднахо­дять кошти на виплату до­даткових пільг і компен­сацій працівникам, що пе­редбачені колективними договорами. Торік на ці цілі спрямовано 244,7 тис. гривень.

На звітно-виборній профспілковій конферен­ції йшлося і про існуючі проблеми галузі, можливі шляхи їх вирішення. Зо­крема, проблемою зали­шається низький рівень заробітної плати, особли­во державних службовців, які працюють у держав­них структурах соціально­го захисту населення, – їх посадовий оклад дорівнює мінімальній зарплаті. Водночас за відсутності зростання заробітної пла­ти збільшуються посадові навантаження (функції) працівників. Недостатньо фінансуються заходи з охорони праці: якщо у 2012 році сума виділених ко­штів на ці цілі становила всього 0,02% фонду оплати праці замість 0,2%, перед­бачених Законом України «Про охорону праці», то торік такі кошти взагалі не виділялися. Не були ре­алізовані наполягання профспілки про внесення змін і доповнень до ЗУ «Про соціальні послуги», зокрема щодо забезпечен­ня державних гарантій працівникам соціальної сфери, які надають ці по­слуги. Гальмує розвиток територіальних центрів (надання соціальних по­слуг) негнучкість форму­ли міжбюджетного транс­ферту на їх утримання, що вимагає прискорення впровадження методики визначення обсягів фінан­сування, основою якої є кількість наданих послуг. Відкладено і розгляд про­екту закону про престиж­ність праці соціального працівника. А от досвід, який закарпатські дер­жавні службовці вивчали в Швейцарії, Чехії, Сло­ваччині, Угорщині, свід­чить про важливість про­ведення цієї роботи на державному рівні. Усі ці проблеми галузі вимага­ють вирішення на націо­нальному рівні.

Головою Закарпатсько­г о територіального профоб’єднання працівни­ків соціальної сфери знову обрано Людмилу Ляпіну.

 

І ЗНОВУ КРАЙНІ БЮДЖЕТНИКИ…

Чомусь так склалося, що Кіровоградщина ніколи не могла похвалитися високою за­робітною платою. Особливо це стосується бюджетників – їм ще у 2008 році принизли­во й незаслужено урізали мінімальну зарплату, й відтоді нічого не змінилося, тобто вони щомісяця втрачають по кілька сотень заробітку. Ось так оцінено працю еліти на­ції – вчителя, лікаря, культпрацівника… На цьому дискримінація в оплаті праці не за­кінчується.

Марія ІВАНОВА,

керівник прес-центру ФП Кіровоградської обл.

Сьогодні приймаються постанови Кабінету Міністрів України, які ще погіршують умови оплати праці тру­дящих освіти і науки, охорони здоров’я і культури. Звісно, в нинішній скрутній ситуації економити дер­жавні кошти вкрай необхідно, але чому за рахунок тих, хто і так має низькі доходи? Чому не виконується обіцянка повернути награбовані гроші? Чому не по­трусити гаманці і рахунки багатіїв? До речі, нова вла­да промовисто обіцяла саме так наповнювати бю­джет. Та виходить, як завжди, що легше зняти, як ка­жуть, із голого сорочку, ніж змусити поділитися олі­гархів. Така політика не може не викликати обурення в трудових колективах бюджетної сфери.

Високий градус соціальної напруги в закладах освіти, охорони здоров’я, культури спонукав зібрати коорди­наційну раду обласних організацій профспілок бю­джетних галузей Кіровоградської області. Обговорив­ши постанови КМУ №№ 65, 110, 88 та 89, які вздовж і впоперек перекроюють усілякі доплати, члени коор­динаційної ради постановили: заходи органів влади стосовно подолання дефіциту бюджету за рахунок зниження соціальних стандартів працівників бюджет­ної сфери вважати такими, що суперечать чинному законодавству і підлягають перегляду.

З метою забезпечення прав працівників бюджетної сфери на належний рівень оплати праці рада поста­новила зажадати від голів ЦК профспілок бюджетних галузей негайно проаналізувати ситуацію на спільно­му засіданні президій профспілок, висунути вимоги до Кабінету Міністрів України стосовно перегляду норм урядових постанов щодо економії бюджетних коштів, що погіршують умови оплати праці. А також вирішила направити звернення до Голови Верховної Ради України про недопущення прийняття Закону України «Про забезпечення узгодженої політики оплати праці в бюджетній сфері» – як такого, що су­перечить статті 92 Конституції України, до Кабінету Міністрів України про скасування постанов №№ 88 та 89 – як таких, що суперечать чинному законодавству, а також внесення змін до окремих пунктів постанови КМУ № 65 «Про економію державних коштів та недо­пущення втрат бюджету» щодо непоширення їх дії на установи й організації освіти і науки, охорони здоров’я та культури. До голови обласної ради і голо­ви ОДА рада звернулася з пропозицією щодо недопу­щення прийняття органами місцевої влади неконсти­туційних рішень, впровадження яких негативно впли­не на матеріальне становище працівників бюджетної сфери, розробки механізму втілення зазначених по­станов КМУ на базі чинного законодавства з обов’язковим погодженням з виборними органами профспілок. Рада також постановила зажадати від ФПУ невідкладного вжиття адекватних заходів із за­хисту прав працівників, передбачених ЗУ «Про проф­спілки, їх права та гарантії діяльності».

15.06.2014ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання