« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

За якісне громадське обслуговування

За якісне громадське обслуговування

  Івано-Франківське облуправління житлово-комунального господарства, обласна галузева організація профспілки ще у листопаді 2011 року наді­слали звернення до керівників підприємств і голів профкомів про всебічну підтримку програми «За якісне громадське обслуговування». Відтак гос­подарникам і профспілковим активістам було запропоновано спрямувати свою роботу на всебічне поліпшення якості житлово-комунальних робіт і послуг. Про те, що було зроблено у цьому напрямі, – у нашому матеріалі.

  Сергій Лизанчук

Питання «Про участь госпо­дарників і профспілкових організацій в кампанії за якісне та доступне гро­мадське обслуговування» було розглянуте на пленумі облас­ної організації профспілки пра­цівників житлокомунгоспу, міс­цевої промисловості та побутово­го обслуговування населення. З доповіддю виступив голова облор­ганізації профспілки З. Павли­шин, співдоповідачем був голова Івано-Франківського міського ко­мітету профспілки Я. Павлюк.

Промовці, учасники пленуму говорили про те, що на Прикар­патті докладають усіх зусиль для якісного громадського обслугову­вання. Особлива увага приділя­ється поліпшенню якості питної води. Так, у містах Городенці, Тлумачі та Рогатині побудовано станції пом’якшення води. В Ко­ломиї за кошти позики Міжнарод­ного банку реконструкції та роз­витку встановлено шість енергоощадних насосних агрегатів, уста­новку коагуляції на водозабірних спорудах для покращення якості очищення води.

У Калуші комунальне підприєм­ство «Екосервіс» за підтримки міс­цевої влади домоглося поліпшен­ня якісного обслуговування спо­живачів завдяки упровадженню нових методів роботи із замовни­ками, ефективним організаційним заходам і ціновій політиці. Впро­ваджено і успішно працює меха­нізм розрахунку із споживачами згідно з нормами накопичення твердих побутових відходів.

Реалізація цього проекту має на меті перехід на європейську систе­му збирання, перероблення та за­хоронення неутилізованих відхо­дів, а також системне вирішення чистоти природного середовища.

Щороку проводиться обласний конкурс населених пунктів з кра­щого благоустрою та підтримки громадського порядку.

Комунальники докладають усіх зусиль, аби домогтися нормально­го життєзабезпечення громадян, надання необхідних послуг. Вод­ночас, як наголошували учасники пленуму, належний стан більшос­ті підприємств області та комуні­кацій є критичним і загрозливим для безпечної роботи. За останні п’ять років транспортні засоби та механізми майже не оновлюва­лись, темпи руйнації вищі за тем­пи оновлення основних засобів га­лузі.

Механічний стан більшості об’єктів господарювання перетнув критичну межу. Вони функціону­ють лише завдяки високій відпові­дальності та ентузіазму працівни­ків. Натомість оплата їхньої праці залишається на вкрай низькому рівні. Так, середня зарплата пра­цівників галузі в 2013 році станови­ла 2,5 тис. грн, на житлових під­приємствах – лише 2,1 тис. грн. І при цьому неодноразово спостері­галися випадки затримки виплати працівникам зароблених грошей. Як наслідок, з ініціативи профор­ганізацій галузі під стінами облас­ного казначейства проводилися масові акції протесту, люди вима­гали своєчасного фінансування ви­конаних робіт і наданих послуг.

Для досягнення цілей кампанії «За якісне та доступне громадське обслуговування», поліпшення со­ціального захисту працівників облорганізація профспілки, профкоми активно використовують соціаль­ний діалог. Укладаються всеукра­їнські галузеві угоди, на рівні об­ласті – регіональні угоди з більшіс­тю виконавчих комітетів міських рад, міськими організаціями робо­тодавців і спільним представниць­ким органом профспілок.

На рівні підприємств ЖКГ укладено колективні договори, які містять додаткові зобов’язання господарників щодо умов та опла­ти праці, стимулюючи надбавки та соціальні пільги.

На жаль, контроль за виконан­ням положень колдоговорів здій­снюється незадовільно. Про це ін­формував у своєму виступі голова Коломийського райкому комітету профспілки житлокомунгоспу В. Луканюк. На більшості підпри­ємств міста господарники не дба­ють про створення належних умов для працівників, людям ніде поми­тися після зміни, потребує негай­ного оновлення робочий одяг. І та­кий стан спостерігається не тільки в Коломиї. Практично в усіх трудо­вих колективах галузі голови профкомів не звільнені, викону­ють свої обов’язки на громадських засадах. Тож профактивістам важ­ко висунути вимоги до керівників за невиконані положення колек­тивного договору, адже вони по­вністю залежать від них.

Підвищенню ефективності дій профспілок має сприяти спільна постанова обласної організації та Івано-Франківського міського ко­мітету профспілки. Пропонується виборним профорганам і проф­спілковим профорганізаціям взя­ти активну участь у формуванні місцевих бюджетів, у розробленні цільових програм розвитку житлово-комунального господар­ства, домагатися від органів міс­цевого самоврядування розрахун­ків за виконані роботи та надані послуги, встановлення економіч­но обґрунтованих тарифів, які за­безпечать рентабельне функціо­нування підприємств і виконання зобов’язань за колективними до­говорами.

У роботі пленуму взяли участь голова Ради профспілок області І. Басюк і заступник начальника облуправління житлово-комунального господарства В. Мельник.

 

 

 Любіть Україну

  У цей тривожний і випробувальний для нашої країни час ці слова сприймають­ся по-особливому, закликають до єдності і миру. Студентсько-викладацький колек­тив Кіровоградського медичного коледжу, який завжди вирізняється оригінальни­ми заходами, не за підказкою міністер­ства чи департаменту освіти і науки ОДА, а з власної ініціативи організував надзви­чайно гарне свято під символічною на­звою «Живи, Україно, живи для краси, для сили, для волі, єднання».

  Лариса Козлова

голова обкому Профспілки працівників охорони здоров’я України

Того дня майданчик біля навчального за­кладу нагадував квіт­ник, адже студенти вирішили залишити вдома свою традиційну форму і прийти до коледжу у виши­ванках. Так вони засвідчили свою любов до України, її одвічних традицій. Дирек­тор коледжу Олена Бондар, милуючись студентами у вишиванках, зазначила, що старше покоління покладає великі надії на майбутніх молодих фахівців, вони дуже потрібні оновленій країні. Кульмінаційним мо­ментом свята стало урочис­те внесення 30-метрового прапора України – головної дійової особи дійства. Про­грама нагадувала патетичну оду, присвячену Україні. До своєї неньки-України, яка сьогодні переживає надзви­чайно важкі часи, учасники зверталися словами, пісня­ми, молитвами. Отець Діо­нісій нагадав присутнім, що від них, від їхньої громадян­ської позиції залежить май­бутнє країни, прочитав мо­литву за мир в Україні, за патріотів, які перебувають в епіцентрі бойових дій і над якими сьогодні зовсім не мирне небо. Також він ви­конав приємну місію: вру­чив Почесну грамоту і сти­пендію Української право­славної церкви Кіровоград­ської єпархії кращій сту­дентці Оксані Драч. Отець Діонісій звернувся до моло­ді з такими словами: «Не­хай кожен із вас стане наді­єю для країни, гарним фа­хівцем, батьком-матір’ю для майбутніх дітей і сином-донькою для Бать­ківщини».

Голова обласної організації Національної спілки пись­менників Василь Бондар по­дякував студентам за під­йом патріотизму, який має стати початком гарних ви­ховних заходів, неодмінно знайти продовження в ін­ших навчальних закладах. Сьогодні, як ніколи, Україні потрібні віддані сини і до­чки, їхні конкретні добрі справи.

Ведучі перегортали сторін­ки багатої історії України. Наголошувалося, що на всіх часових відтинках найви­щою цінністю вважалося прагнення народу до волі. Українці завжди героїчно відстоювали незалежність, свободу, демократію. Лю­дина не може називатися людиною, якщо вона не має ні мови, ні пісні, ні пам’яті, ні землі. Про це треба пам’ятати. Ініціатор заходу за­ступник директора медко­леджу Світлана Попруженко розповіла, як натхненно сту­денти й викладачі організо­вували свято: готували ви­шиванки, знаходили патріо­тичну поезію, писали власні вірші, підбирали музику, пісні – кожен прагнув вне­сти свою краплинку в за­гальну справу. Захід засвід­чив, що такі поняття, як па­тріотизм, рідний край, Укра­їна, не просто слова…

07.06.2014ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання