« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Цінності та традиції сучасної української сім’ї

Цінності та традиції сучасної української сім’ї

  Чернігівська обласна організація Спілки жінок України та Навчально-методичний центр Федерації проф­спілкових організацій області спільно з Департаментом сім’ї, молоді та спорту ОДА, відділом у справах сім’ї та моло­ді міськради до міжнародного Дня ма­тері та Всесвітнього Дня родини про­вели круглий стіл на тему «Цінності та традиції сучасної української сім’ї». В обговоренні взяли участь чернігівські родини – творчі, міцні, люблячі, що можуть бути прикладом для інших.

  Віталій Копиш

Відкрили захід директор Де­партаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА Оксана Сердюк і директор підприємства «НМЦ» Феде­рації профспілкових організацій Чернігівської області, голова об­ласної організації Спілки жінок України Ірина Дорожкіна. Кру­глий стіл у Чернігові пройшов у доволі цікавому та дещо нетради­ційному форматі. Його учасники не тільки прослухали виступи фа­хівців за актуальними темами, що стосувалися, зокрема, формуван­ня у молоді сімейних цінностей, вирішення конфліктів у стосун­ках батьків і дітей, а й мали мож­ливість познайомитися з гарними родинами, турботливими батька­ми та творчими дітками.

Про «Сімейні цінності сучасної студентської молоді» розповіла заступник директора Інституту іс­торії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, радник голови облдержадміністрації з гендер­них питань, голова міської гро­мадської організації «Центр ген­дерних ініціатив» Лариса Юда. Про діяльність Чернігівського об­ласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді повідо­мила його директор Алла Кот. До­свідом роботи педагогів з батьків­ською громадою в школах міста поділилася начальник відділу ви­ховної роботи та охорони дитин­ства Управління освіти Чернігів­ської міськради Наталія Фара.

Після першого блоку виступів директор Чернігівської обласної бібліотеки для дітей ім. Остров­ського Тамара Клюй представила учасникам круглого столу пере­можців міського конкурсу «Чита­юча родина Чернігова – 2014» бага­тодітну сім’ю Ярмоленків. Тато Андрій Ярмоленко працює голо­вним бухгалтером Державного університету телекомунікацій у м. Києві, мама Наталія – еконо­міст. Їхні діти: Дарія (14 років) і Любомир (8 років) навчаються у школі № 28, а маленькому Святос­лаву тільки 2 роки та 8 місяців. Любомир зіграв для присутніх на бандурі та подарував пісню «Сі­мейка», а разом із сестричкою Да­рією вони заспівали ще й пісню «Червона калина».

Статистичну довідку про роди­ни в Чернігівській області надала заступник начальника Головного управління статистики Тетяна Дусь. Про досвід роботи студії «Ро­зумка» з виховання родинних цін­ностей розповіла член Ліги діло­вих і професійних жінок, керівник студії дитячого розвитку та викла­дач англійської мови Юлія Ждано­ва (також мама двох чудових хлоп­чиків). Про свою родину розповіли й Валентин та Валентина Жукови (він – слюсар, вона – контролер або­нентного відділу ТЕЦ), які вихову­ють під опікою семирічну Настю (вона стала переможницею кон­курсу «Міні-міс Чернігова», займа­ється гімнастикою та в театрі іграшки) та десятирічного Валерія (переможець міського конкурсу «Світ очима дітей», виготовляє фі­гурні вироби з металу).

«Найбільше щастя дитини – зростати в родині» – такою була тема виступу директора міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Тетяни Кузнєцової-Молодчої. Тетяна Степанівна представила чудову родину Анни Шатирко, яка виховує чотирьох ді­тей (двоє своїх і двоє прийомних). Про «Проблеми сучасних дітей та батьків» розповіла психолог за­гальноосвітньої спеціалізованої школи фізико-математичного про­філю № 12 Інна Чистенко. Цю тему продовжила керівник арт-студії «Колібрі», художник і член Ліги ді­лових і професійних жінок Лілія Ібрагімова. Про формування твор­чої особистості дитини вона розпо­віла з власного досвіду, адже двоє синів Лілії та її чоловіка Сергія чу­дово малюють, танцюють, май­струють, успішні у навчанні. Му­зичний сюрприз присутнім – соло на саксофоні подарував молодший син Лілії Василь.

Асистент кафедри соціальної педагогіки ЧНПУ ім. Т. Г. Шевчен­ка Ліна Махоткіна підготувала ви­ступ на тему «Роль сім’ї у форму­ванні громадянської свідомості ді­тей». З тим, що найкращий поміч­ник у цьому – власний приклад батьків погоджується і директор магазину-студії «Макошь», голова Молодіжного крила Ліги жінок Юлія Заїка. Ще одна чудова роди­на Віри Красноголової була пред­ставлена на зустрічі. Віра Микола­ївна працює завідувачкою струн­ного відділу музичної школи № 1. Дві її доньки теж музиканти, а ону­ки навчаються у школі мистецтв. Упродовж чотирьох поколінь му­зика є невід’ємною частиною жит­тя цієї талановитої сім’ї.

І нарешті, про сучасні пробле­ми батьків та дітей розповіли асистент кафедри соціальної пе­дагогіки ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка Тетяна Острянко та психолог за­гальноосвітньої спеціалізованої школи фізико-математичного профілю № 12 Інна Чистенко.

 

 

 Пам’яті закарпатського героя-лісоруба

  17 травня виповнилося б 85 років від дня народження уславленого закарпатського лісоруба, чемпіона всесвітніх змагань лі­сорубів у Канаді 1967 року, Героя Соціаліс­тичної Праці Івана Васильовича Чуси, який з діда-прадіда в юнацькому віці розпочав працювати на лісозаготівлях нашого краю.

  Сергій Баранчиков

завідувач відділу організаційно-гуманітарної роботи облпрофради

Вправно оволодівши цією мужньою профе­сією, Іван Чуса зажив неабиякого авторите­ту і поваги серед широкого загалу лісозаготівельників. Адже нелегкі життєві схо­динки довелося подолати йому у важкі довоєнні і по­воєнні роки. Лише після ви­зволення Закарпаття в жов­тні 1944 року та довгоочіку­ваної Перемоги він зміг ре­алізувати себе як наполе­гливого бригадира лісору­бів, а згодом очолив Турбат­ський лісопункт колишнього Усть-Чорнянського лісоком­бінату, що на Тячівщині.

Чимало новинок запрова­джував Іван Чуса на своєму лісопункті. І не лише вироб­ничих, а й таких, що полег­шували умови праці, побуту, відпочинку, духовно збага­чували лісорубів, які вахтово проживали на лісодільни­цях. Вивчати досвід роботи сюди приїздили численні де­легації, в тому числі з-за кор­дону – з Болгарії, Угорщини, Чехії, Польщі. І не випадково його як одного з найдосвід­ченіших лісорубів було віді­брано для участі в міжна­родних змаганнях лісорубів на Всесвітній виставці «Експо-67», що проводились у м. Монреалі (Канада). Тут спільно із своїм побратимом Василем Юрійовичем Шор­баном вони вибороли чем­піонське звання і були удо­стоєні листа-подяки від ад­міністратора Всесвітньої виставки.

Виняткова працьовитість, людяність сприяли шано­бливому авторитету Івана Васильовича як серед трудо­вого люду, так і серед дер­жавних діячів. Він завжди перебував у вирі людських проблем, доброзичливо на­давав допомогу тим, хто звертався до нього, як бага­торічний член вищого проф­спілкового органу – колиш­нього ВЦРПС та засідатель Верховного Суду України.

Як зазначає голова Закар­патської обласної організа­ції профспілки працівників лісових галузей Володимир Ільков, який понад 30 років працював головою профко­му Усть-Чорнянського лісо­комбінату, завдяки воістину героїчній праці такої осо­бистості, як Іван Васильович Чуса, життєвим гаслом яко­го було: «зрубав одне дере­во – посади два», сьогодні рясно шумлять крони Тур­батського лісу на згадку про його добрий людський слід.

З ініціативи Володимира Ількова та облас­ної ради ФСТ «Україна» (голова Владислав Кушнір­чук) за підтримки Закарпатської облпрофради (голова Іван Король) у на­шій області шос­тий рік поспіль проводиться між­народний фут­больний турнір пам’яті славних героїв-лісорубів Івана Чуси та Васи­ля Шорбана. Цьо­горіч він відбу­деться у вересні на батьківщині Іва­на Чуси – в селищі Усть-Чорна.

01.06.2014ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання