« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Літнє оздоровлення дітей

Літнє оздоровлення дітей

  У Закарпатській облпрофраді відбувся семінар-нарада організаторів літ­нього оздоровлення дітей, який провели обласна рада профспілок і ви­конавча дирекція обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. В заході взяли участь керівники та головні бухгалтери обласних галузевих профспілок, виконавчих дирекцій Фонду соцстраху, дитячих оздоровчих закладів, представники влади, ор­ганів контролю – усього понад 120 учасників.

  Сергій Баранчиков

завідувач відділу організаційно-гуманітарної роботи Закарпатської облпрофради

Відкриваючи семінар, голова Закарпатської облпрофради Іван Король наголосив, що завдяки спільним зусиллям профспілок, виконавчих ди­рекцій Фонду соціального страху­вання з тимчасової втрати працездатності, господарників, керівни­ків оздоровниць, залученню ко­штів із різних джерел фінансуван­ня торік в області було оздоровле­но понад 8 тисяч юних закарпат­ців. Від імені учасників зібрання Іван Король запропонував зверну­тися до всіх членів правління Фон­ду соціального страхування з тим­часової втрати працездатності з пропозицією невідкладно розгля­нути питання про збільшення часткового фінансування на оздо­ровлення дітей із 43 до 55 гривень на один людино-день, ураховуючи стрімке подорожчання цін на про­дукти харчування, паливно-мастильні матеріали, ліки, а також економію коштів у зв’язку з відмо­вою від санаторних путівок в Авто­номну Республіку Крим.

Як зазначив директор виконав­чої дирекції Закарпатського облас­ного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Ігор Сегляник, у 2014 році на проведення оздоров­лення дітей за рахунок коштів Фон­ду соцстраху, передбачених регіо­нальною програмою щодо віднов­лення здоров’я застрахованих осіб та членів їхніх сімей, виділено 17,500 тис. грн, у тому числі на част­кове фінансування – 2,751 тис. грн, на придбання путівок за повну вар­тість – 14,749 тис. грн.

Перший заступник голови За­карпатської обласної державної адміністрації Андрій Сербайло наголосив на важливості якісного та змістовного проведення літньо­го оздоровлення дітей, його на­лежного і своєчасного фінансу­вання, постійного контролю за цими питаннями з боку облдержадміністрації. На окремих напря­мах оздоровлення дітей за раху­нок місцевого бюджету акценту­вали увагу директор департамен­ту освіти і науки, молоді та спор­ту ОДА Маріанна Кляп і заступ­ник директора департаменту – на­чальник управління молоді та спорту Віталій Ерфан.

На проблемах забезпечення норм санітарного законодавства, організації харчування та прожи­вання дітей в оздоровчих закла­дах, відповідальності керівників і працівників оздоровниць за до­тримання правил протипожежної безпеки, створення безпечних умов праці та відпочинку в оздо­ровчих закладах спинилися у сво­їх виступах відповідальні праців­ники обласної інспекції у справах захисту прав споживачів, управ­лінь Держсанепідслужби та Дер­жавної служби надзвичайних си­туацій України, територіального управління Держгірпромнагляду у Закарпатській області. На чис­ленні запитання організаторів літнього оздоровлення дітей було дано аргументовані відповіді.

 

 

 Навчання в трудових колективах

  Днями мобільна лекторська група Навчально-методичного центру профспілок відвідала Гнідинцівський газопереробний завод, що діє у Варвинському районі області. На базі підпри­ємства проведено семінар для профспілкового активу з акту­альних питань колдоговірного та трудового законодавства.

  Віталій Копиш

Навчальний центр і профком заводу на­копичили чималий досвід проведення подібних заходів. Організа­ція семінарів безпосеред­ньо в колективі позитивно впливає на мотивацію профспілкового членства, допомагає обговорити кон­кретні проблеми профор­ганізації та підвищує за­гальний рівень обізнаності членів профспілки.

Цього разу в семінарі взяли участь головний спеціаліст відділу оплати праці, тру­дових відносин та експер­тизи умов праці департа­менту соціального захисту населення Чернігівської облдержадміністрації Оле­на Распаєва, головний тех­нічний інспектор праці Федерації профспілкових організацій Чернігівської області Анатолій Понома­ренко та юрист НМЦ Воло­димир Ковальчук. Відкри­ла навчання директор Цен­тру Ірина Дорожкіна.

Під час семінару розгляда­лися актуальні питання ре­гулювання трудових відно­син, методичні підходи проведення атестації ро­бочих місць за умовами праці, охорона праці як складова колективного до­говору, порядок розсліду­вання нещасного випадку на виробництві, законо­давство щодо діяльності первинної профспілкової організації як юридичної особи, основи успішної ко­мунікації в первинці. Учас­ники семінару мали змогу отримати консультації від профспілкових фахівців.

 

 

 Підручник для профлідера

  У травні голови освітянських первинок Львівщини отримали «Щоденник» голови профкому. Про це подбали його уклада­чі – голова обласної галузевої профспілки Марія Яцейко, працівники організаційно­го, фінансового відділів та відділу соціально-економічного захисту і зарплати.

  Ольга Лобарчук

«Це справді пра­вовий і вироб­ничий порад­ник для нашого активу. У ньому сконцентро­вано відповіді на запитання, які ми отримували від на­ших спілчан під час прове­дення навчань, семінарів, які вони надсилали на нашу електронну пошту і в лис­тах», – розповідає заступник голови обласної організації профспілки працівників осві­ти і науки Галина Долішня.

«Щоденник» містить п’ять розділів. У розділі «Громад­ський контроль профкому за додержанням законодавства про працю, оплату та охоро­ну праці» громадському ак­тивістові дається правова основа активної та результа­тивної діяльності в цьому надзвичайно важливому на­прямі роботи, наводяться приклади з практики і мето­ди розв’язання проблем.

У розділі «Методичні пора­ди голові профспілкової ор­ганізації» можна знайти зразки планів роботи пер­винок галузі, права первин­ки як юридичної особи, приклади порядку вирішен­ня організаційних питань при зміні керівників вибор­них профорганізацій, зраз­ки протоколів актів переда­вання та приймання доку­ментів, різних заяв тощо.

У заключному розділі йдеться про організаційну діяльність первинки – пода­но зразки облікових доку­ментів відвідування та про­ведення зборів, інших захо­дів, контролю за виконан­ням постанов, обліку оздо­ровлення членів профспіл­ки та їхніх дітей.

Гортаючи товстенький, зруч­ного формату та привабли­во оформлений «Щоден­ник» голови профкому, пе­реконуєшся: знання – справді сила. Тож обласна організація галузевої проф­спілки подбала, щоб вона стала доступною кожному активістові. Тоді й вся проф­спілкова структура стане міцнішою, активнішою, до­дасться плюсів і до мотива­ції членства в такій громад­ській організації.

 

 

 Любов до книги

  Людмила Романова майже п’ятнадцять років поспіль пра­цює бібліотекарем вищого професій­ного училища № 25 м. Хмельницького. Бібліотека, яку очолює Людмила Іонівна, – одна з кращих серед бібліотек закладів професійно-технічної освіти регіону. Вона виборює призові місця в різноманітних конкурсах, оглядах, упроваджує нові фор­ми і методи роботи з читачами. «Книга – це особливий світ, який сприймає учень розумом і серцем, – вважає Людмила Іо­нівна. – Тому основна мета заходів, які проводяться у бібліотеці, – зацікавити, за­хопити читача, залучити його до світу кни­ги. Надзвичайно важливо, щоб книга уві­йшла в його життя якомога раніше».

  Валерій Марценюк

Розвиток нових каналів комунікації, розширен­ня інформаційного про­стору, на жаль, призве­ли до того, що нове поколін­ня учнів не уявляє реальності без комп’ютера. Відтак пра­цівники бібліотеки училища шукають нові, сучасні форми роботи з читачами навчаль­ного закладу. А комп’ютерні технології – один із методів підвищення ефективності масової роботи.

 

 

24.05.2014ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання