« на головну 23.10.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1125)
23
Вересень
 
Інтерв’ю
 
ВІКТОР ТУРМАНОВ: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗБЕРЕГТИ ГАЛУЗЬ»

ВІКТОР ТУРМАНОВ: «НАШЕ ЗАВДАННЯ – ЗБЕРЕГТИ ГАЛУЗЬ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Пам’ять довжиною десять літ

Пам’ять довжиною десять літ

Наприкінці листопада минає десять років, як ві­дійшов у вічність відомий громадський, політич­ний і профспілковий діяч нашого краю Іван Івано­вич Фурів (09.02.1936–29.11.2003). Світла пам’ять про цю надзвичайно працьовиту, розумну, добру та порядну людину спонукає до того, аби щирим словом згадати його життєвий шлях, здобутки, які він залишив для мешканців міста та області.

Ніна Марусюк

Волинська обл.

Іван Іванович народився 9 лю­того 1936 року в с. Грибовець на Львівщині в багатодітній родині, а тому з дитинства звик працювати так, як вчи­ли його батьки. Після закінчення школи у своєму селі шість років мі­ряв шлях протяжністю шість кіло­метрів до Славська (тодішнього райцентру), а після одержання атестату поїхав до Львова і став студентом Політехнічного інститу­ту. Закінчив факультет нафтової та газової промисловості й отримав призначення в Луцький облкомун­госп. Саме у той час проводилася газифікація Луцька та багатьох на­селених пунктів області, тому Во­линь неабияк потребувала спеціа­лістів такого профілю.

Іван Фурів працював інженером Луцької міжобласної контори зрі­дженого газу, начальником Луць­кої експлуатаційної контори «Луцькгаз». При ньому було збудо­вано господарство нинішнього об’єднання «Волиньгаз». Маючи досвід керівної роботи, згодом був призначений на посаду голови ви­конкому Луцької міської ради і де­сять років очолював місто.

У цей період місто розбудовува­лося, й Іван Іванович віддав цій справі всі свої знання, творчість та енергію. За його сприяння були введені в експлуатацію такі під­приємства Луцька, як підшипни­ковий, картонно-руберойдовий, електроапаратний заводи, завод виробів із пластмас, меланжевий комбінат, чимало житлових бу­динків та об’єктів соціального при­значення. Окрасою міста став дра­матичний театр. А ще був перший тролейбус, спорудження Меморіа­лу Вічної слави.

Іван Іванович обіймав посади, пов’язані з господарством, еконо­мікою, брав участь у партійній ро­боті. Працював першим секрета­рем Луцького міськкому партії, головою облпрофради, завідую­чим відділом промисловості і транспорту облвиконкому.

Майже десять років ця прекрас­на людина з невичерпною енергі­єю очолювала волинські профспіл­ки. Саме в цей час були зведені навчально-методичний центр профспілок, туристична база «Шацькі озера», санаторії «Турія» та «Пролісок», спортивно-оздоровча база «Авангард», спор­тивні об’єкти товариства «Колос», «Спартак», туристичний комплекс «Волиньтурист», готелі «Лісова пісня» у Ковелі та «Світязь» у Луцьку, обласна профспілкова бібліотека, яка у травні 1987 року гос­тинно відчинила двері для читачів і досі залишається важливим соціально-культурним об’єктом міста й докладає значних зусиль для пропаганди діяльності проф­спілок.

Під час перебування Івана Фурі­ва на посаді начальника управлін­ня у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС в області було введено в експлуатацію 13 об’єктів охорони здоров’я, 19 за­гальноосвітніх шкіл, було чимало зроблено для організації оздоров­лення потерпілих унаслідок аварії, вони отримали житло, спеціалізо­вану медичну допомогу тощо.

Колектив обласної профспілко­вої бібліотеки впродовж багатьох років збирає і зберігає біографічні матеріали, документи про діяль­ність Івана Івановича, фотографії, копії з документів про нагороди та відзнаки, планує розширити куто­чок пам’яті, який діє у бібліотеці.

Передчасно пішов з життя Іван Іванович Фурів, але добра пам’ять про людину з високими діловими й людськими якостями житиме довго.

 

Безпека праці: нові аспекти

У Черкасах відбувся заключний семінар щодо питань реалізації програми про­філактики ВІЛ/СНІДу на робочих місцях, яку протягом року впроваджувала Феде­рація профспілок області спільно з Між­народною організацією праці.

За інформацією прес-служби ФПО, до участі у проекті до­лучилися 12 підпри­ємств, організацій та уста­нов області загальною чи­сельністю працівників близько 10 тисяч осіб. Із ве­ресня 2012 року відбулося 10 семінарів, на яких голови профкомів і відповідальні особи за охорону праці під­приємств пройшли навчан­ня щодо проблем ВІЛ, роз­робили програму та заходи з її реалізації для конкретно­го підприємства з урахуван­ням специфіки його роботи та віку працюючих. МОП до­помогла з відповідним ін­формативним забезпечен­ням (підручники, брошури, плакати).

У семінарі взяли участь На­ціональний координатор МОП в Україні Сергій Сав­чук, члени обласної ради протидії туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, працівники облас­ного центру профілактики та боротьби зі СНІДом, представники підприємств, що впроваджують програ­му, профспілкова делегація Кіровоградщини.

На семінарі обговорюва­лися актуальні питання ре­алізації програм, було уза­гальнено досвід політики інформування працюючих щодо ризиків ВІЛ-інфікування, проаналізовано проблеми, які виникли в ході реалізації програми.

Учасники семінару розпо­віли, що проблеми, з яки­ми вони зіткнулися, мають не тільки медичний, а й соціальний і трудовий ха­рактер. Відтак Сергій Сав­чук висловив сподівання, що реалізація проекту на Черкащині триватиме і не­одмінно пошириться на інші підприємства вироб­ничої сфери.

 

Євроінтеграційний курс підтримують молоді профактивісти

12 листопада ФПО у форматі круглого сто­лу провела засідання комісії з питань мо­лодіжної політики, на якому розглядалися питання євроінтеграції України як чинни­ка соціально-економічного розвитку дер­жави та програми молодіжного житлового кредитування в Черкаській області.

До обговорення долу­чилися заступник го­лови обласної ради Василь Касян, голо­ва ради підприємців, голова правління ЗАТ «Коопзовнішторг» Анатолій Погребняк, директор регіонального управління ДСФУ «Держав­ний фонд сприяння моло­діжному житловому будів­ництву» Олександр Паливо­да, заступник голови облас­ної студентської ради при ОДА Дмитро Сергатий, представники обласного центру зайнятості, керівни­ки галузевих профоб’єднань, голови первинок та ін.

У вступному слові голова ФПО Петро Шевченко за­значив, що інтеграція Украї­ни до Євросоюзу сприятиме її залученню до економіч­них і соціальних програм європейської спільноти, українці отримають доступ до європейської системи освіти, ринку праці. Разом із тим було відзначено, що вплив інтеграції на ринку праці є неоднозначним.

Серед переваг євроінтегра­ції для української економі­ки та ринку праці були на­звані узгодження трудового законодавства з вимогами ЄС, покращення інвестицій­ного клімату, зростання продуктивності праці, під­вищення рівня конкуренто­спроможності робочої сили, підвищення стандартів якості життя населення.

Водночас присутні зауважи­ли, що виникнуть серйозні виклики для українського ринку праці, який, діставши шанс інтегруватися в єди­ний європейський простір, разом із тим може зазнати негативного впливу. У зону соціальних ризиків потра­плять працівники, яких звільнять унаслідок струк­турних зрушень, малоквалі­фіковані, недостатньо мо­більні. Втрата робочого міс­ця можлива через нижчу конкурентоспроможність робочої сили, неготовність працювати з вищою інтен­сивністю на рівні європей­ських стандартів.

У ході круглого столу наголо­шувалося, що більшість гро­мадян України, у тому числі молодь, здебільшого сприй­мають євроінтеграцію як суто політичне питання. Що принесе нашій державі під­писання Угоди про асоціа­цію, які наслідки й ризики матимуть економіка, соці­альна сфера, врешті-решт люди – до кінця не відомо. Адже цей документ має сотні сторінок і безліч додатків.

Разом із тим було відзначе­но, що підписання Угоди ста­не стартом в Україні до вне­сення змін до законодав­ства, поліпшення стандартів життя. Впровадження євро­пейських норм – справа не одного дня й року, але вони мають сприяти поступально­му розвитку економіки, па­нуванню верховенства зако­нів, забезпеченню високого рівня життя та соціальної за­хищеності громадян, подо­ланню корупції тощо.

Житлове питання

Жвавою виявилася дискусія щодо питання про стан реа­лізації в області програм молодіжного житлового кредитування. Директор Черкаського регіонального управління Державної спе­ціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Олександр Паливода розпо­вів про діючі програми мо­лодіжного житлового кре­дитування в області.

Відповідні листи щодо фінан­сування програм забезпечен­ня молоді житлом у 2014 році Федерація профспілок області надіслала до облас­ної адміністрації, облради та Черкаського міськвиконкому.

 

02.12.2013ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.10.2021 21:16

08.10.2021 21:15

05.09.2021 22:03

05.09.2021 22:02

05.09.2021 22:01

29.08.2021 22:46

15.08.2021 22:50

15.08.2021 22:49

15.08.2021 22:48

15.08.2021 22:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання