« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Дружать райони профспілками

Дружать райони профспілками

 У Львівській та Харківській обласних організаціях профспілки освіти стар­тує спільний інформаційний проект на рівні районних організацій.

 Ольга Лобарчук

На Львівщині та Харківщи­ні є Золочівський район і міста під назвою Золочів. За задумом, із профспілко­вих газет обох регіонів ко­леги дізнаватимуться, чим живуть і як працюють однойменні райони. Заплановано обмін газетними шпальтами до початку нового на­вчального року про освітянське і профспілкове життя східних та за­хідних золочівців, із виступами профлідерів і керівників освіти.

Кожна обласна організація профспілки працівників освіти і науки має власні напрацювання у реформуванні профспілкової робо­ти, зокрема головного її напряму – соціального захисту спілчан. Львів’яни налагодили дружні сто­сунки з колегами інших областей України, в тому числі Харківщи­ни. У голови Львівської обласної організації профспілки працівни­ків освіти і науки Марії Яцейко була давня мрія: подружити осві­тян Золочівщини Харківської та Золочівщини Львівської...

«На одному з виїзних пленумів ЦК галузевої профспілки, що про­ходив у Харкові, вдалося відвідати тамтешній Золочівський район. На рівні райдержадміністрацій од­нойменні райони Сходу і Заходу дружать давно. Крок за кроком і ми підійшли до тісніших зв’язків районних та первинних профспіл­кових організацій нашої галузевої профспілки», – згадує Марія Яцей­ко. Вона разом з профлідером Хар­ківщини Лідією Дулуб спільно ви­рішують важливі стратегічні пи­тання галузі.

«Наші організації мають непо­гані результати роботи з первин­ками вишів. Харківщина – один з найпотужніших освітніх регіонів України, – зауважує Марія Яцейко. – Варто відзначити вміння обох об­ласних організацій працювати дружною командою здібних фахів­ців. Плідно співпрацюють наші профспілкові юристи з питань пра­вової консультаційної роботи».

Крім того, Харківський освітян­ський профактив, здебільшого представники вищих навчальних закладів, на чолі з працівниками облпрофорганізації в лютому ми­нулого року побували на Львівщи­ні. Вони мали цікаві ділові зустрі­чі у НУ «Львівська політехніка», ЛНУ ім. І. Франка, Дрогобицькому педагогічному університеті. Гості також відвідали історичні місця, Оперний театр, який є одним з най­красивіших у Європі за своєю архі­тектурою. І звичайно, побували вони в курортному Трускавці. «Ми не могли не показати наш учитель­ський пансіонат «Пролісок», роз­будований, із сучасним рівнем по­бутового обслуговування», – сказа­ла Марія Яцейко.

 

 

 Спільна мета

  Сергій Лизанчук

Важливу роль у стабілі­зації соціально-трудових відносин на під­приємствах, в устано­вах, організаціях відіграє співпраця Ради професій­них спілок Івано-Франківської області та відділення Національної служби посе­редництва і примирення.

На жаль, керівники підпри­ємств не завжди дотриму­ються вимог трудового зако­нодавства. Спільна мета ді­яльності облпрофради та відділення НСПП у забезпе­ченні неухильного контролю за дотриманням вимог чин­ного законодавства про пра­цю і запобіганні виникнен­ню колективних трудових спорів (конфліктів) сприяла формуванню між ними тіс­них і плідних стосунків. Основні зусилля партнерів спрямовані на усунення за­боргованості із зарплати та порушень встановлених тер­мінів її поточної виплати.

Зокрема, було проведено комплекс заходів із запобі­гання виникненню колек­тивного трудового спору в ПрАТ«Шкіряник» (м. Боле­хів). Досягнуто позитивних результатів у погашенні за­боргованості із зарплати працівникам. Проводиться спільна робота щодо інших підприємств-боржників об­ласті: ВАТ«Пресмаш», Івано-Франківського котельно-зварювального заводу тощо.

З метою забезпечення опе­ративного інформування про конфліктні ситуації на підприємствах, в установах, організаціях області відді­ленням НСПП та облпрофра­дою підписано угоду про співпрацю. Володіючи ін­формацією про стан соціально-трудових відносин на під­приємствах області, проф­спілкові фахівці оперативно повідомляють відділення НСПП щодо загострення си­туації в трудових колективах і необхідності сприяння у її нормалізації. З іншого боку, не менш важливою для за­хисту трудових прав та за­конних інтересів найманих працівників є інформація фахівців відділення НСПП про грубі порушення влас­никами (керівниками) під­приємств, установ, організа­цій області вимог чинного законодавства про працю.

 

 

 Квіти… від артистів

  Семен Перцовський

Незабаром, за планами холдингу OSTCHEM Group DF, буде прове­дено реконструкцію Палацу культури хіміків Сєвє­родонецького «Азоту». Онов­лення цієї будівлі, якій уже під 50, назріло. Але, безпере­чно, при всіх модернізаціях у цих стінах буде збережено творчу ауру, створену поко­ліннями профспілкових культпрацівників.

Особлива роль тут нале­жить Світлані Поповій, яка за 37 років роботи в ПК і свої таланти розкрила по­вною мірою, і допомогла в цьому багатьом іншим. По­чавши тут працювати, вона швидко поріднилась із ко­лективом Палацу, стала, як мовиться, його душею. Іхоч яку б посаду обіймала – ме­тодиста, завідувача відділу, заступника директора і, на­решті, директора – душев­ності не втрачала. Це оціни­ли не лише культпрацівни­ки, артисти, а й багато ша­нувальників їхніх талантів.

Досі згадується один із пер­ших тематичних вечорів, який підготувала і провела Світлана Попова. Вийшло чу­дове ліричне свято поезії. Учасникам його не хотілося розходитися, і з легкої руки Світлани Іванівни був створе­ний Клуб любителів поезії, про який стало відомо дале­ко за межами нашого міста.

Вона назавжди закохалася в справу, якій присвятила себе. Ніколи не відступала перед труднощами, весь час ство­рюючи щось нове... Як керів­ник, Світлана Іванівна готує сценарії, репетиції, займаєть­ся «закулісним» забезпечен­ням театралізованих, кон­цертних та інших програм, покладаючи на себе обов’язки багатьох працівників.

Палац культури завжди при­ємно дивує «азотівців», усіх мешканців та гостей міста. Талановита художня самоді­яльність, творчі зустрічі в цехах, вечори трудових ко­лективів, свята, фестивалі, програми для людей різно­го віку, клуби за інтереса­ми... Аще конкурси краси, молодих сімей, виконавців різних жанрів, які стали тра­диційними, – усіх їх цілком можна показувати на цен­тральному телебаченні.

Палац культури хіміків ви­знано переможцем всеукра­їнського огляду, а його ди­ректора Світлану Попову – кращим керівником проф­спілкових установ культури країни. Секрет успіху Світла­ни Іванівни – в творчій не­вгамовності, прагненні по­кладати відповідальність на себе, міцному зв’язку з профактивом. Аїї найкраща під­тримка – сім’я (чоловік і син – також культпрацівники).

За оплесками глядачів кри­ється багато чого. Іяк зво­рушливо, коли за лаштунка­ми хтось з артистів дарує їй отриманий від вдячних гля­дачів букет! «У ці ювілейні для Світлани Попової дні, – зауважує голова профкому Сєвєродонецького «Азоту», член Ради ФПУ Валерій Чер­ниш, – квіти їй ми вручаємо вже не за лаштунками, а привселюдно. На знак пова­ги, заслуженого визнання чудового фахівця і жінки».

27.08.2013ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання