« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Консолідація зусиль для соціальної стабільності

Консолідація зусиль для соціальної стабільності

 За ініціативою Федерації профспілок Черкаської області 23 липня у при­міщенні профспілок відбулося засідання робочої групи Черкаської облас­ної тристоронньої соціально-економічної ради.

У засіданні взяли участь ке­рівництво ОДА та облра­ди, представники обласно­го об’єднання організації роботодавців, інших цен­тральних органів виконавчої вла­ди, голови обласних і об’єднаних галузевих профспілкових органі­зацій.

Обговорювалися питання вико­нання обласної регіональної угоди між облдержадміністрацією, Фе­дерацією профспілок області та об­ласним об’єднанням організації роботодавців за 2011–2012 роки та пропозиції до проекту регіональ­ної угоди на 2013–2015 роки.

Присутні зауважили, що завдя­ки спільним зусиллям сторін соці­ального діалогу в 2011–2012 роках досягнуто позитивних результатів в розвитку економіки регіону. Вжито низку заходів, спрямованих на зменшення соціальної напруги на ринку праці, зростання доходів, поліпшення умов праці та соціаль­ного захисту населення району.

Своє бачення ситуації озвучив голова ФПО Петро Шевченко. Він заявив про чітку позицію проф­спілки щодо обстоювання інтере­сів працівників стосовно погашен­ня заборгованості з виплати зарплати, підвищення мінімальної зарплати, функціонування єдиної тарифної сітки тощо.

Разом із тим Петро Шевченко зазначив, що соціальним партне­рам поки що не вдалося повністю виконати зобов’язання обласної регіональної угоди. Так, не лікві­довано заборгованості з виплати працівникам зароблених грошей, заробітна плата все ще залишаєть­ся на врай низькому рівні, не знято напругу на ринку праці. Не подо­лано практику переведення пра­цюючих на режим скороченого ро­бочого дня (тижня), а складний фінансово-економічний стан дея­ких підприємств, брак власних обі­гових коштів, скорочення обсягів виробництва, недостатній рівень бюджетного фінансування окре­мих галузей економіки суттєво по­значилися на соціально-трудових відносинах.

Крім того, Петро Шевченко за­пропонував долучити до укладення угоди обласну раду, адже, за його словами, «на Черкащині діє низка програм, затверджених рішенням обласної ради, тож таку поважну структуру просто необхідно залучи­ти до співпраці». Його пропозицію підтримав президент Спілки про­мисловців і підприємців області Бо­рис Райков, який відзначив злаго­джену роботу сторін у рамках угоди та врахування усіх пропозицій.

За словами директора Департа­менту праці та соціального захис­ту населення облдержадміністра­ції Михайла Солярова, чи не най­більшою проблемою є тіньова за­йнятість, яка не лише позбавляє працюючу людину захищеності, а й в цілому негативно впливає на розвиток економіки регіону.

Заступник голови обласної ради Василь Касян наголосив на необ­хідності нагального вирішення проблем комунальних підпри­ємств, надто тих, які мають забор­гованість.

Представники сторін соціаль­ного діалогу запропонували робо­чій комісії узагальнити пропози­ції до обласної регіональної угоди та підписати документ на початку вересня. Ухвалення угоди стане ще одним кроком до виконання обласної комплексної програми «Будуємо нову Черкащину» та со­ціальних ініціатив Президента Віктора Януковича.

 

 

 Дитяче оздоровлення

 Сергій Баранчиков

У мальовничому куточ­ку Карпат поблизу міста Перечин діє стаціонарний дитя­чий оздоровчий заклад «Барвінок», що перебуває на балансі Закарпатського обкому профспілки праців­ників житлово-комунального господарства, місце­вої промисловості, побуто­вого обслуговування насе­лення (голова Павло Орос). Цього літа в оздоровниці вже провели свої канікули близько 170 дітей.

Під час візиту у Закарпаття міністр екології та природ­них ресурсів України, кура­тор області від Уряду Олег Проскуряков разом із голо­вою Закарпатської ОДАОлександром Ледидою по­бували у «Барвінку». Гості ознайомилися з умовами проживання, харчування дітей, організацією їхнього дозвілля.

Програма виховних захо­дів, що проводяться у за­кладі, відповідає усім поба­жанням дітей. Серед улю­блених свят – «Козацькі за­бави», які тривають цілий день. Із початком цього па­тріотичного свята дітей ві­тали голова галузевого об­кому профспілки Павло Орос, заступник голови Пе­речинської райдержадміні­страції Іван Погоріляк, на­чальник оздоровчого табо­ру Ольга Барзак. Команди-учасниці виконували патрі­отичні пісні, взяли участь у спортивних змаганнях, на­віть варили кашу на вогни­щі тощо.

Голова обкому профспілки Павло Орос зумів залучити до оздоровлення дітей і спонсорів з Німеччини. Ме­ценат Анна Ленгенфельдер – активістка Баварського товариства за власні кошти та кошти інших спонсорів профінансувала оздоров­лення понад 40 дітей-сиріт, інвалідів, дітей, позбавле­них батьківської опіки, та із малозабезпечених родин. Окрім того, ці діти отрима­ли одяг, взуття, солодощі, інші подарунки, а дитяча профспілкова оздоровниця радо прийняла футбольну сітку для спортивного майданчика.

 

 

 Житлова політика

У Федерації профспі­лок Хмельницької області в присутності керівників членських орга­нізацій, профактиву області голова Федерації профспі­лок області Геннадій Харь­ковський і директор Хмель­ницького регіонального управління Державної спе­ціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Любов Богомол підписали угоду про співпрацю.

Угода має на меті консоліду­вати зусилля сторін на реалі­зацію житлової політики, за­хист житлових прав грома­дян області, у тому числі членів професійних спілок. Сторони домовилися сприя­ти дотриманню прав грома­дян в органах державної влади та місцевого самовря­дування. Запровадження механізмів, спрямованих на вирішення житлових про­блем молоді, розвиток піль­гового довготермінового кредитування будівництва або придбання житла дасть змогу прискорити забезпе­чення подолян житлом.

У ході зустрічі на запитання профспілкових активістів щодо особливостей реаліза­ції в області програм, ініційо­ваних Президентом Віктором Януковичем, стосовно до­ступного житла та молодіж­ного житлового будівництва відповіла директор Хмель­ницького регіонального управління Любов Богомол.

 

 

У пошуках справедливості

 Департамент бю­джетної політики та соціального захисту апарату ФПУповідомляє, що Федерація профспілок України занепо­коєна тим, що упродовж минулого тижня органи міс­цевого самоврядування де­яких областей ухвалили рі­шення підвищити тарифи на водопостачання, водо­відведення, утримання бу­динків, споруд і прибудин­кових територій.

На запит ФПУ Державна ін­спекція з контролю за ціна­ми повідомила, що в регіо­нах створено робочі групи з питань перевірки економіч­ної обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні по­слуги. До її складу ввійшли представники Держцінін­спекції та територіальних відділень Антимонопольного комітету.

Прем’єр-міністр Микола Азаров доручив Мінрегіону розібратися з проблемою підвищення тарифів і взяв це питання під особистий контроль.

За повідомленням Мінрегіо­ну України, керівництво мі­ністерства звернулося до го­лів облдержадміністрацій із вимогою забезпечити пере­вірку та аналіз економічної обґрунтованості підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, скасувати за­вищені тарифи й привести їх до рівня 1 січня 2013 року.

Голова Федерації профспі­лок України Юрій Кулик ре­комендував керівникам те­риторіальних об’єднань профспілок інформувати Держцінінспекцію, Мінрегі­он або Федерацію профспі­лок України про дії терито­ріальних об’єднань профспілок щодо відстеження ситуації з тарифами на своїй території та недопущення їх необґрунтованого підви­щення.

 

16.08.2013ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання