« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Боротьба за життя та здоров’я

Боротьба за життя та здоров’я

 Дніпропетровське облпрофоб’єднання велику увагу приділяє вирішенню пи­тань охорони праці. У цій роботі пре­зидія профцентру плідно співпрацює з державними структурами, насамперед Дніпро­петровським і Криворізьким теруправлін­нями Держгірпромнагляду, управлінням виконавчої дирекції Фонду соціально­го страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, з яки­ми укладено угоди про взаємодію. Зокре­ма, проводяться спільні наради з підбит­тя підсумків роботи з охорони праці.

 Віктор Коврига

завідуючий прес-центром Дніпропетровського облпрофоб’єднання

Чергова нарада відбулася за участю керівників вищепе­релічених структур у Бу­динку профспілок 29 липня під головуванням керівни­ка облпрофоб’єднання Віталія Ду­біля, який під час відкриття нара­ди зазначив, що показники вироб­ничого травматизму та профзахво­рюваності у першому півріччі, хоч і трохи кращі за минулорічні, але заспокоюватися ще зарано. Пози­тивних результатів досягнуто на Дніпропетровському маслоек­стракційному заводі, підприєм­ствах агропромислового комплек­су, житлово-комунального госпо­дарства та ін.

Але загалом за цей час на ви­робництві сталося 347 нещасних випадків (27 із них – із трагічними наслідками). Серед «лідерів» – ву­гільні, гірничорудні та металур­гійні підприємства.

Так, по дві надзвичайні пригоди з летальними наслідками зафіксо­вано на Придніпровській залізниці та у ПАТ «Євраз Суха Балка»; гру­повий випадок стався на ПАТ «Цен­тральний ГЗК», не вперше «відзна­чились» ПАТ «Євраз Баглійкокс» та ПАТ «Марганецький ГЗК».

У вугільників Західного Донба­су та рударів найчастіше виявля­ють профзахворювання (загалом по області 512 у першому півріччі). Наприклад, якщо минулого року на Центральному гірничо-збагачувальному комбінаті їх виявлено 19, то тільки у першому півріччі вже 20. Головним чином – це пило­ві бронхіти. Річ у тім, що руду там видобувають відкритим способом, що вкрай шкідливо.

Тож не випадково, що представника цього ГЗК було заслухано на спільній нараді. За його словами, на охорону праці тут виділяють значні кошти, працівни­ки регулярно проходять медобстеження, на засо­бах захисту не економ­лять. Проте результат – негативний. Отже, щось керівники не допрацьо­вують, за що, до речі, кілька з них на вимогу теруправління Держ­гірпромнагляду звільнено через службову невідповідність.

Велике занепокоєння, як заува­жив на нараді головний технічний інспектор праці облпрофоб’єднання Петро Довганенко, викли­кає ситуація з виявлення профзахворювань. Минулого року з ініці­ативи профцентру за участю вче­них, медиків і виробничників про­ведено представницьку науково-практичну конференцію з питань профілактики, за підсумками якої вироблено конкретні рекомендації щодо поліпшення ситуації у цій сфері. Відтак певні кроки зробле­но. Проте загалом рівень профзах­ворюваності не зменшується. На­самперед через формальне прове­дення медоглядів, зменшення ме­режі виробничої медицини. У біль­шості випадків захворювання ви­являється лише після звернення працівників до медичних закладів зі скаргами на здоров’я.

Викликає тривогу той факт, що тільки цього року профзахворю­вання виявлено у 34 жінок.

Відтак профорганам треба вимо­гливіше ставитися до ви­конання роботодавцями зобов’язань колдоговорів з охорони праці, виявля­ти принциповість під час розгляду нещасних ви­падків, посилювати гро­мадський контроль.

Начальник управлін­ня ФСС від нещасних ви­падків на виробництві та профзахворювань На­дія Братко озвучила на нараді вражаючі цифри. Тільки за перше півріччя на страхові випла­ти (у т. ч. травмованим і хворим) Фонд витратив 463 млн гривень. Вдумайтеся – майже півмільярда гривень! І це тільки в одній облас­ті! От до чого призводить недбале ставлення до вирішення питань охорони праці.

Звісно, значну частину цих ко­штів можна було б витратити на заходи із забігання травматизму та поліпшення умов праці.

Тому профспілки вимагають від бізнесу посилити соціальну відповідальність, приділяти біль­ше уваги збереженню та розвитку трудового потенціалу.

Позицію профспілок підтрима­ли у своїх виступах керівники теруправління Держгірпромнагляду в Дніпропетровській області Віктор Іванко та його колеги з Кри­ворізького та Павлоградського теруправлінь Олександр Кононен­ко та Юрій Шептуцов, голова Фе­дерації організацій роботодавців області Віктор Сергєєв.

Профспілки також виступають за внесення змін до чинного законо­давства. Так, голова обкому проф­спілки будівельників Іван Сова звер­нув увагу на те, що деякі підприєм­ства галузі потрапили зараз у склад­не становище через необхідність відшкодування державі виплати пільгових пенсій працівників, які трудилися до набрання чинності за­кону про загальнообов’язкове дер­жавне пенсійне страхування.

За підсумкам наради присутні прийняли звернення до роботодав­ців, органів влади, Держгірпром­нагляду і профспілок.

 

 

 Зупинку «Кам’янецький переїзд» – відкрито

 Валерій Марценюк

Хмельницька обл.

Майже рік минуло відтоді, як у Хмель­ницькому скасова­но зупинку «Кам’янецький переїзд». Це спри­чинило неабиякі проблеми не тільки для сільського люду та хмельничан, а й для гостей міста.

Пам’ятаю, коли відкривала­ся проміжна зупинка біля речових ринків у районі ву­лиці Геологів, то пасажирам офіційно повідомляли, що ця зупинка залишиться. Але, на жаль, говорили одне, а сталося по-іншому. Заліз­ничники її таки скасували. Це створило великі незруч­ності для пасажирів, адже доти вони мали змогу швид­ко дістатися сюди з будь-яких мікрорайонів обласно­го центру. Це викликало не­абияке обурення серед па­сажирів. Вони почали звер­татися у різні інстанції з про­ханням відновити зупинку.

Це питання взяли під контроль і профспілки. Зокрема, голова обласної організації профспілки працівників ра­діоелектроніки та машино­будування Михайло Сімчук першим став на захист профспілкової громади. Аце робітники підприємств, учні профтехучилищ, ветерани, які незмінно доїжджають приміськими потягами до обласного центру на роботу, навчання, просто у справах.

Пропозиції Михайла Сімчука й усіх спілчан з вимогою від­новити зупинку автор цього матеріалу порушив на шпаль­тах газети ФПУ«Профспілкові вісті» в матеріалі «Ліквідація залізничної зупинки «Кам’янецький переїзд» (№ 24 від 13.06.2013 року).

Днями зупинку відкрито. Па­сажири невимовно задово­лені. Вони дякують усім, хто доклав зусиль, аби зупинка запрацювала й особисто га­зеті «Профспілкові вісті», яка стала на їхній захист.

 

 

 Гідна оплата праці – понад усе

Питання забезпечення гідної оплати пра­ці, своєчасної її виплати перебувають на постійному контролі Закарпатської облпрофорганізації працівників житлово-комунального господарства, місцевої про­мисловості, побутового обслуговування населення (голова Павло Орос).

 Сергій Баранчиков

Закарпаття

Рівень оплати праці на підприємствах галузі коливається. При зрос­танні зарплати її темпи все-таки відстають від пе­редбачених Регіональною і Галузевою угодами. На окре­мих підприємствах – від 1211 до 1682 грн. Станом на 1 липня ц. р. борги із випла­ти зарплати становили по­над півмільйона гривень.

Профкоми підприємств і ор­ганізацій не стоять осторонь цих проблем. На засіданні президії, де розглядалося питання роботи профкомів із питань дотримання трудо­вого законодавства з оплати праці та забезпечення кон­ституційних прав працівни­ків на своєчасне отримання винагороди за виконану ро­боту голова галузевого обко­му профспілки Павло Орос відзначив дії профкому Мукачівського водоканалу (голова Ольга Дудаш), який ініціював колективний тру­довий спір у зв’язку із за­тримкою зарплати, тож за­вдяки спільним діям вдало­ся досягти позитивного ре­зультату. Профком Іршав­ського комунального під­приємства з водопостачання (голова Лариса Кравчук) ухвалив рішення про підви­щення зарплати та перегляд вартості тарифів.

На розширеному засіданні колегії управління ЖКГ За­карпатської ОДА(начальник Василь Романець) і президії галузевого обкому проф­спілки прийнято спільну по­станову про підсумки облас­ного конкурсу на краще під­приємство ЖКГ за ІІквартал ц. р., переможцями якого визнано ТОВ«Водоканал Карпатвіз», Виноградівське ВУЖКГ, ЖРЕР№ 5 м. Ужгорода, ММКП«Ремонтно-будівельне управління».

08.08.2013ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання