« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Соціальний захист ветеранів

Соціальний захист ветеранів

Вікторія Федоровська

Президія Луган­ського обласно­го комітету проф­спілки працівників енергетики та елек­тротехнічної про­мисловості допо­магає ветеранам конкретними спра­вами і планує про­довжувати пра­цювати в цьому напрямі.

«Питання взаємо­дії з ветерана­ми та надання їм допомоги дуже актуальне, – зазна­чив голова обкому галузе­вої профспілки В. Кузнє­цов. – Ветерани всі сили віддали соціальному роз­витку колективів, станов­ленню підприємств, однак коли вони виходять на пенсію, в більшості випад­ків зв’язок із колективами втрачається. Літні люди фактично залишаються один на один зі своїми про­блемами. Це важко як мо­рально, так і матеріально. Слід зазначити, що проф­спілкові комітети підпри­ємств нашої галузі завжди допомагають ветеранам у повсякденних турботах. Зокрема, виплачують їм матеріальну допомогу, до­плати до пенсії, допомогу на оздоровлення, медичне обслуговування, оплату житлово-комунальних по­слуг, забезпечують про­дуктами сільськогоспо­дарського виробництва та товарами щоденного вжитку».

Прикладом для наслі­дування цілеспрямованої і конструктивної роботи в цьому питанні є ТДВ «Пер­шотравневий електротех­нічний завод ім. К. Марк­са», ДТЕК «Луганська ТЕС», Луганська філія ДП «Регіональні електричні мережі», ДП «Сєверодо­нецька ТЕЦ» та ін. У ко­лективних договорах цих підприємств для ветера­нів і пенсіонерів передба­чено низку соціальних пільг і гарантій.

«На президії галузевої профспілки ми ставимо за­вдання нашим головам на місцях посилити опіку над ветеранами війни, праці, чорнобильцями, – пояснює голова обкому галузевої профспілки В. Кузнєцов. – Ця робота має бути щоден­ною. І головне на сьогодні – внести у колективні до­говори зобов’язання щодо турботи про ветеранів».

Особливим прикладом взаємодії ветеранських ор­ганізацій і трудового ко­лективу є ДТЕК «Луган­ська ТЕС». Ветеранська організація тут одна з най­більших – 1300 осіб. Голова профкому підприємства М. Столяров вважає, що хоч часи й змінилися і чи­мало підприємств галузі стали приватними, проте не можна забувати про ве­теранів.

«Що більше ми витребу­ємо від наших роботодав­ців уваги до ветеранів, то більше виконаємо наш обов’язок перед людьми похилого віку, – розпові­дає М. Столяров. – Щось нам, безумовно, зробити вдається, хоча я вважаю, що цього мало. По-перше, звісно, допомога у при­дбанні ліків і підтриманні здоров’я. По-друге, ми ні­коли не забуваємо приві­тати ветеранів із Днем енергетика, запросити на урочисті збори. У колек­тивний договір внесено норму надавати матері­альну допомогу ветера­нам у розмірі 7% прожит­кового рівня. На День енергетика 65 гривень плюс щорічно 235 гривень кожен ветеран отримує обов’язково. Це не бозна-які гроші, але як їм раді­ють наші ветерани! Також 9 Травня для нас – особли­вий день. І хоча учасників бойових дій залишається все менше, ми все одно продовжуємо традицію: на базі відпочинку на Дін­ці організовуємо солдат­ський стіл, вшановуємо наших ветеранів, поздо­ровляємо зі святом, на пам’ять кожен ветеран отримує фото…

Так, матеріальна допо­мога дуже важлива, але не менш важливо поговори­ти з людиною, вислухати її проблеми, сказати їй гарні слова, підтримати. Ліквідаторів аварії на ЧАЕС, воїнів-інтернаціоналістів ми теж щорічно вшановуємо, беремо участь у загальноміських за­ходах. Два роки тому нам вдалося переконати влас­ника внести до колектив­ного договору норму про безкоштовне оздоровлен­ня 30 ветеранів у санаторії-профілакторії. Впевнений, що й надалі ми вирішува­тимемо з власниками під­приємства питання соці­ального захисту наших ве­теранів. Це, звісно, люди іншої формації, до пробле­ми соціального захисту вони підходять, м’яко ка­жучи, байдуже. Але ми пе­реконуємо їх і сподіваємо­ся, що зможемо змінити тенденцію на свою ко­ристь».

Голова ради ветеранів війни та праці ДП «Сєверо­донецька ТЕЦ» Т. Алексє­єва розповідає, що свою роботу на цій посаді близь­ко року тому вона розпо­чала з поновлення річного плану роботи та оновлен­ня списку ветеранів. Обра­ли волонтерів у кожному цеху, на прохання сприяти в роботі відгукнулося ке­рівництво міста. Завдяки цьому вдалося збільшити розмір матеріальної допо­моги до ювілейних дат. Окрім того, під час виходу на пенсію ветеран отри­мує допомогу – 300 гри­вень за кожен відпрацьо­ваний рік незалежно від окладу й посади. Нещодав­но профком, рада ветера­нів і керівництво ухвали­ли рішення відремонтува­ти квартиру родині вете­ранів, які самостійно із цим упоратися не можуть через вік і здоров’я.

Із заключним словом на засіданні президії обкому профспілки працівників енергетики виступив голо­ва обласної ради ветеранів М. Гайдуков. Він наголо­сив, що незважаючи на по­зитивні моменти й вирі­шення проблем ветеранів на окремих підприєм­ствах, законодавство про соціальні гарантії ветера­нів у повному обсязі не ви­конується, тож ветеран­ські організації разом із профспілками мають до­магатися, аби держава й власники підприємств ви­конували соцзобов’язання перед людьми, що віддали виробництву всі сили.

 

 

 Молодь визначалася з пріоритетами

Анна Шарова

завідувач відділу із соціально-економічних питань Миколаївської облпрофради

23 липня члени молодіжної ради Миколаїв­ської обласної ради профспілок зібралися на чергове засідання. Незважаючи на те, що сезон відпусток у розпалі, захід прой­шов жваво і викликав зацікавленість учасників, зокре­ма й завдяки використанню різних форм роботи.

У вступному слові заступник голови облпрофради Любов Онищенко акцентувала увагу на напрямах ро­боти ФПУ з молодими профспілковцями. Інформацій­ну частину засідання продовжила голова молодіжної ради Дар’я Лазарєва, яка розповіла про підсумки се­мінару з питань молодіжної зайнятості, що відбувся у червні у Дніпропетровську за участю профспілкової молоді.

З огляду на зростаючу роль використання інформацій­них технологій у профспілковій роботі, перед учасни­ками засідання із презентацією сайта облпрофради виступив завідувач інформаційно-аналітичного відді­лу облпрофради Дмитро Оборонько.

Цікавим виявився тренінг «Відпустка у запитаннях та відповідях», який дав можливість учасникам оновити актуальні влітку знання законодавства України про відпустки. Тренінг провели заступник голови облпрофради Любов Онищенко та головний спеціаліст із питань правової роботи облпрофради Ольга Подимова.

На завершення засідання присутні обговорили ре­зультати анкетування «Заробітна плата в системі жит­тєвих пріоритетів українців», який було проведено на початку заходу.

Попри те, що високий рівень зарплати було майже одностайно визнано головною умовою привабливості будь-якої роботи, проте він не став пріоритетом під час вибору місця роботи й опинився на одному рівні з можливістю самореалізації, поступившись офіційно­му оформленню трудових відносин.

За результатами опитування рівень відповідності зарплати потребам і кваліфікації молодих працівників ви­явився доволі високим. Так, майже половина опитаних вважає, що для нормального життя достатньою є сума коштів близько 2000–3500 грн на місяць на одну люди­ну. Справедлива оплата праці для працівника з вищою освітою має становити не менш як 5000 грн.

З оптимізмом ставиться опитана молодь до необхід­ності дотримання законодавства у трудових відноси­нах. Окрім уже зазначеної пріоритетності офіційного оформлення трудових відносин, лише 28,6% опитаних визнали, що, стикнувшись із порушенням трудового законодавства, продовжать працювати, нікуди не звертаючись. Більшість намагатиметься обстояти свої права, причому до власного керівництва та органів державного нагляду готові звернутися значно менше опитаних, ніж до профспілкових організацій (57,1%).

Опитування, звісно, не може вважатися репрезента­тивним із соціологічної точки зору, однак отримані за його результатами висновки дають можливість гово­рити про певні загальні тенденції на ринку праці мо­лодих працівників, а також визначити пріоритетні на­прями молодіжної політики профспілок.

04.08.2013ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання