« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Тобі, Краснодоне, ветеранський уклін…

Тобі, Краснодоне, ветеранський уклін…

Керівництво та профспілковий комітет Сєвєродонецько­го об’єднання «Азот» дбайливо підтримують діяльність вете­ранських організацій підприємства. Така турбота закріплена і в його колективному договорі. Тут і надання різноманітної до­помоги, включаючи медичну в заводській медсанчастині, й ор­ганізація оздоровлення на «азотівській» базі відпочинку, в санаторії-профілакторії. А ще – вшанування ювілярів, проведен­ня зустрічей з молоддю в народному музеї підприємства, його дитячому літньому таборі, підшефних навчальних закладах.

До слова, з ініціативи учнівсько­го профкому хлопці з місцевого професійного ліцею безкорис­ливо допомагають ветеранам у побутових клопотах. Зворуш­ливо проходять присвячені ветеранам свята, тематичні концертні й інші про­грами в Палаці культури хіміків. Зо­всім недавно, приміром, було видано збірник ветеранських мемуарів. На його яскравій і душевній презентації ішлося про нерозривний зв’язок поко­лінь, продовження трудових традицій, наставництва. Недарма ж на честь Дня хіміка разом ушановували кращих на­ставників і молодих робітників. Улітку ця робота не переривається.

«Нині особливо популярні екскурсії, поїздки пам’ятними місцями, – розпо­відає голова профспілкової організації непрацюючих пенсіонерів «Азоту», член виконкому Сєвєродонецької місь­кради Анатолій Гумінський. – Нещо­давно на прохання наших активістів, у рамках заходів, присвячених 75-річчю Луганської області, була організована поїздка на батьківщину героїв-молодогвардійців, у м. Краснодон».

В її транспортному, екскурсійному забезпеченні допомогли голова прав­ління «Азоту» Леонід Бугайов і голова профкому підприємства, член Ради Фе­дерації профспілок України, депутат міськради Валерій Черниш.

Дорогою ветерани згадували про те, яке велике значення для їхнього життя мав і досі має патріотичний приклад молодогвардійців. Уклонитися їм у піс­лявоєнні роки в Краснодон їздили ще перші хіміки «Азоту». І ця естафета тривала. До тієї ж мемуарної книжки – «Сєвєродонецький «Азот» в обличчях і спогадах» увійшов нарис про моло­діжну бригаду приладистів заслужено­го раціоналізатора України Анатолія Гонцула, яка зарахувала до свого скла­ду Героя Радянського Союзу Олега Ко­шового, виконувала за нього норми ви­робітку, а нараховану зарплату вноси­ла в Фонд миру. «Азотівці» з гордістю зазначають: бюсти героїв підпільної організації «Молода гвардія» і нині пе­ребувають на почесних місцях у дитя­чому таборі підприємства.

«У Краснодоні ми переконалися, що наші почуття поділяють мільйони лю­дей, – розповідає голова Ради ветеранів «Азоту» Олександр Воронько. – У музеї «Молодої гвардії» є зразки художньої народної творчості з різних країн, при­свячені молодогвардійцям. Ми багато чого знаємо про героїв, пишаємося сво­їми земляками. Але відвідини пам’ятних місць міста, оновленого му­зею, знайомство з дослідницькими ма­теріалами відкрили нам і невідомі сто­рінки життя славних представників нашого покоління, які назавжди зали­шилися молодими. Дуже важливо пам’ятати й свято шанувати їхній подвиг».

Зустрічі на краснодонській землі схвилювали кожного ветерана й нага­дали: від усіх нас залежить, щоб світло сердець юних борців з фашизмом, які віддали життя за Батьківщину, свій на­род, завжди було з нами, нашими дітьми й онуками.

 

 

 «Нове покоління обирає профспілки»

Під таким гаслом у клубі дитячого закла­ду оздоровлення та відпочинку санаторно­го типу «Сонячний» у м. Святогорську не­щодавно було проведено День профспілок. Основна мета заходу – ознайомлення дітей із діяльністю профспілок на захист інтересів трудящих, їх роль у становленні та розвитку молодіжних ініціатив, мотивація профспіл­кового членства.

Відкрив свято виступ агіт­бригади оздоровчого закла­ду «Сонячний» на профспіл­кову тематику, після чого відбулася прес-конференція «Нове покоління обирає профспілки». Завідувачка відділу з гуманітарної робо­ти Донецької облпрофради Людмила Калгіна розповіла про роль профспілки в сус­пільстві, її структуру, цілі, за­вдання, методи захисту прав, здоров’я і життя пра­цівників та їх рідних.

Про місце молоді в проф­спілковому русі, діяльність обласної молодіжної ради профспілок розповів її голо­ва, слюсар локомотивного депо Донецької залізниці, лауреат обласного конкурсу «Молода людина року – 2013» Максим Нейранов­ський.

Начальник відділу кадрів ПрАТ «Докучаєвський флюсо-доломітний комбі­нат», голова комісії профко­му підприємства по роботі з молоддю, член молодіжної ради ФПУ та облпрофради Артем Гордієнко поділився досвідом про те, як молоді люди, вступаючи в профспіл­ки, вчаться захищати свої трудові права, домагатися забезпечення соціальних га­рантій для людини праці.

Про заходи, які проводить громадська організація на найбільшому підприємстві за підтримки профкому, розповів голова правління ГО «Асоціація молоді ПАТ «Новокраматорський маши­нобудівний завод» Денис Ошурко.

Про те, що діти вже в ран­ньому віці мають знати яко­мога більше про профспіл­ки, наголосила в своєму ви­ступі голова молодіжної ор­ганізації «Облстат», заступ­ник голови молодіжної ради обласної організації проф­спілки працівників держус­танов України Вікторія Нові­кова. Тим більше, що турбо­та про їх оздоровлення, а та­кож організація відпочинку в заміському таборі – це та­кож плід зусиль профспілок.

Завершилося свято конкур­сом малюнка на асфальті для молодших загонів «Профспілки – це наше щас­ливе дитинство» та конкур­сом стінгазет «Нове поколін­ня обирає профспілки» для старших. На урочистій ліній­ці кращі учасники конкурсів отримали дипломи та цінні призи обласної ради проф­спілок.

Інф. Донецької облпрофради

 

Аби відпочивалось добре

Валерій МАРЦЕНЮК

Хмельницький райком проф­спілки працівників освіти і науки добре організував від­починок та оздоровлення ді­тей своїх спілчан. «Загалом, цьогоріч наші діти мають можливість відпочивати в санаторії «Лісова пісня», що в Кам’янець-Подільському районі, – розповідає голова райкому профспілки Ігор Ан­дрощук. – А також у дитячо­му оздоровчому закладі «Джерельце», що в с. Жи­линці на Ярмолинеччині, та­борі «Надія» с. Доброгорща нашого району. Тут створені чудові умови для оздоров­лення та відпочинку».

До слова, в «Надію» путівки для дітей безкоштовні, а в два інших заклади здешев­лені за рахунок профспілки та фонду соціального страху­вання з тимчасової втрати працездатності.

 

Коротко

ЧЕРНІГІВЩИНА | У сті­нах Ніжинського дер­жавного університету ім. Миколи Гоголя про­йшла благодійна акція «Вища школа – серед­ній». Захід було прове­дено в рамках програ­ми, започаткованої пер­винною профорганізаці­єю працівників універ­ситету та профорганіза­цією історико-юридичного факультету.

Як повідомив голова профкому університету Олексій Лейберов, ще на початку навчального року профбюро, професорсько-викладацький склад за підтримки студентства розпочали виготовлен­ня та збір графічно-наочного матеріалу й додаткової літератури краєзнавчого характеру, які було передано до загальноосвітніх шкіл Носівського району.

РІВНЕНЩИНА | До лав Федерації профспілок області ввійшла нова га­лузева організація – Рів­ненська організація профспілки працівників інноваційних і малих підприємств України, що стало ще одним кро­ком до консолідації спілчан.

ЧЕРКАЩИНА | У рамках надання правової допо­моги з питань соціально-трудових відносин відбулася зустріч керів­ництва ФПО з профак­тивом м. Сміла та Смі­лянського району, в якій також узяли участь ке­рівники РДА та Черкась­кої облради. Під час за­ходу представники профспілок поінформу­вали профактив про си­туацію з підписанням Генеральної угоди, по­зицію ФПУ з питань Тру­дового кодексу, пропо­зиції щодо формування видатків до Держбю­джету 2014 року, стан виплати зарплати в об­ласті, хід літнього оздо­ровлення дітей. Керів­ники міста та району розповіли про соціально-трудові від­носини, що склалися на підприємствах регіону, підготовку до опалю­вального сезону, ре­монт шляхів автосполу­чення, відновлення ву­личного освітлення, га­зифікацію сільських на­селених пунктів, виді­лення коштів з місцевих бюджетів на забезпе­чення пільгових переве­зень пасажирів.

18.07.2013ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання