« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Профспілкові орієнтири – спільні

Профспілкові орієнтири – спільні

2–3 липня відбулася поїздка делегації Київської обласної ради профспілок до Білорусі. У її складі були представники галузевих профспілок області на чолі з головою облпрофради Валентином Кононенком.

Як повідомляє оргвідділ Київ­ської обласної ради профспі­лок, мета поїздки – участь у за­ходах щодо обміну досвідом ро­боти з профспілками Мінської області та вироблення стратегії із за­хисту прав членів профспілок, які пра­цюють на територіях Мінської та Київ­ської областей.

2 липня делегація зустрілася з керів­ництвом Федерації профспілок Білору­сі. Голова ФПБ Леонід Козик у своїй промові підкреслив важливість співпраці обласних профцентрів двох країн у сучасних умовах глобалізації. Валентин Кононенко зазначив, що незважаючи на різні шляхи в адміністративно-політичному розвитку держав, профспілкові орієнтири є спільними.

У ході зустрічі приємною несподі­ванкою стало вручення учасникам юві­лейних знаків «Федерація профспілок Білорусі: 100 років профспілковому руху».

За пропозицією білоруських колег учасники відвідали підприємства й ор­ганізації області, де вони спілкувались із профактивом, керівництвом й трудо­вими колективами. Такі зустрічі спри­яли більш глибокому вивченню роботи профспілок наших сусідів.

Підсумком дводенного візиту стало спільне засідання президій обласних столичних профоб’єднань, на якому було ухвалене рішення «О развитии международного сотрудничества меж­ду Минским областным объединением профсоюзов и Киевским областным со­ветом профсоюзов». Цим документом передбачено продовжити роботу щодо розвитку міжнародних зв’язків, вжити заходів із захисту трудових, соціально-економічних інтересів, безпечних та екологічно чистих умов праці грома­дян іншої сторони, що є членами проф­спілки на території сусідньої держави, проводити на регулярній основі спіль­ні засідання робочих органів тощо. Та­кож рекомендовано обласним галузе­вим організаціям профспілок укладати двосторонні угоди про співпрацю.

3 липня профспілкові працівники Київської області взяли участь у свят­ковому параді, присвяченому Дню не­залежності Республіки Білорусь. Потім учасники віддали шану пам’яті заги­блим у роки Великої Вітчизняної війни, поклавши квіти в меморіальному комплексі «Хатинь».

 

 

Краща жінка-лідер – з Надвірної

Президія Федерації профспілок України під­била підсумки VI Всеукраїнського конкур­су на кращого профспілкового лідера-жінку. В номінації «Краща жінка-лідер районної, міської організації профспілки» визнано пе­реможцем голову районного комітету проф­спілки працівників споживчої кооперації На­двірнянського району Стефанію Савуляк.

Сергій ЛИЗАНЧУК

Трудовий і професійний стаж Стефанії Михайлівни бере свій початок у серпні 1972 року після закінчення нею Івано-Франківського автотранспортного техніку­му. В липні 1974 року її було обрано головою первинної профспілкової організації автотранспортної контори Надвірнянського райспо­живтовариства.

У 2005 році Стефанію Саву­ляк обирають головою ра­йонного комітету профспіл­ки працівників споживчої кооперації, а в 2006-му – членом президії обкому профспілки працівників споживчої кооперації об­ласті. В травні 2006 року її обирають головою ревізій­ної комісії Надвірнянського райспоживтовариства. Від­тоді вона виявила себе ак­тивним, дисциплінованим, цілеспрямованим організа­тором профспілкового руху в системі споживчої коопе­рації, скеровуючи роботу районного профкому на ви­конання статутних завдань галузевої профспілки, рі­шень вищих колегіальних органів профспілок України, насамперед турбуючись про захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівни­ків і ветеранів праці райспо­живтовариства.

При веденні переговорів щодо змісту галузевої угоди голова районного комітету профспілки надає допомогу первинним організаціям в укладанні колдоговорів, бере участь у підбитті їх під­сумків. Завдяки їй в усіх 9 установах, підпорядкованих Надвірнянському райспо­живтовариству, створені і функціонують первинні профспілкові організації, які щорічно укладають колек­тивні договори, зобов’язуючи адміністрації дотри­муватись законодавства України щодо захисту прав та інтересів працівників, створення їм належних умов праці і відпочинку, забезпе­чення державного соціаль­ного страхування для кожно­го працівника, трудових ко­лективів підприємств і орга­нізацій споживчої кооперації Надвірнянського району.

Заборгованості із заробітної плати і перерахування утри­маних із неї профвнесків у системі райспоживтовари­ства вже більше 12 років не існує. Рівень середньомі­сячної заробітної плати по Надвірнянському рай­споживтовариству щорічно зростає в середньому на 15%.

Голова районного комітету профспілки організовує і ко­ординує роботу з молоддю щодо навчання профспілко­вих кадрів і активу Надвір­нянського райспоживтова­риства, розвиває рух на­ставництва в системі.

Особливу увагу голова і ко­мітет профспілки приділя­ють створенню на кожному робочому місці безпечних умов праці, забезпеченню спецодягом і взуттям, а та­кож належних санітарно-побутових умов.

Не забуває Стефанія Михай­лівна й про дозвілля пра­цівників, організовуючи екскурсії історичними міс­цями України. Надвірнян­ські кооператори побували на батьківщині Івана Фран­ка, відвідали Гошівський монастир, здійснили низку інших екскурсійних поїздок. Завдяки її організаторським здібностям спілчани є ак­тивними учасниками спор­тивних та культурно-масових заходів.

Щороку до Міжнародного дня кооперації організову­ється концертна програма за участю аматорських ко­лективів, зокрема представ­ників Надвірнянського рай­споживтовариства.

Як голова профкому Стефа­нія Михайлівна перейма­ється турботою про пенсіо­нерів. Ветерани споживчої кооперації, весь колектив разом святкують Новий рік і Різдво, 8 Березня, День Пе­ремоги, Міжнародний день кооперації.

За сумлінну працю в спо­живчій кооперації і проф­спілкових органах Стефанію Савуляк нагороджено по­чесною трудовою відзна­кою – «Знаком Пошани» Центральної спілки спожив­чих товариств України, По­чесною грамотою ЦК проф­спілки працівників спожив­чої кооперації України, гра­мотами правління облспо­живспілки та президії обко­му профспілки, грамотою облдержадміністрації, По­чесною грамотою Ради профспілок Івано-Франківської області. Ці за­служені нагороди є відзна­кою багаторічної праці профспілкового лідера, її вагомого внеску у вирішен­ня непростих проблем кооператорів.

 

  Коротко

 ЗАПОРІЖЖЯ | Оздо­ровчі заклади Запорiзької областi прийняли на вiдпочинок у другу змiну більше 11 тис. дiтей та підлітків не тiльки своєї областi, а й iнших регiонiв Украї­ни. Розумiючи важливiсть проведен­ня безпечного вiдпочинку й оздоров­лення дiтей та пiдлiткiв, Запорiзька облпрофрада вживає вiдповiдних заходів з контролю за перебiгом оздоровчої кампанiї, як-от щоден­ний монiторинг стану справ у таборах, виїз­ди технiчних iнспекторiв працi профспiлок, спецiалiстiв облпроф­ради, керiвникiв профспiлкових органі­зацій для ознайом­лення із станом справ на місцях.

ДОНЕЧЧИНА | На про­хання дипломатично­го відомства Німеччи­ни відбулася зустріч голови Донецької об­ласної ради профспі­лок Володимира Пас­тушенка з референтом соціальної політики відділу Посольства Ні­меччини в Москві, від­повідальним за зв’язки з Росією, Біло­руссю та Україною Ло­таром Шихом і співро­бітником Генерально­го консульства цієї країни в Донецьку Оленою Дороніною.

ЗАКАРПАТТЯ | Закар­патська обласна рада профспілок (голова Іван Король) підбила підсумки навчання профспілкових праців­ників і активістів у 2012/2013 навчально­му році. За рекомен­дацією навчально-методичної ради кра­щим викладачем профспілкового на­вчання визнано за­ступника голови облпрофради Василя За­харця, якого у відпо­відній номінації реко­мендовано до участі у Всеукраїнському огляді-конкурсі на­вчальних закладів профспілок.

12.07.2013ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання