« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Соціальний пакет ТОВ «Фішер-Мукачево» включає й оздоровлення дітей

Соціальний пакет ТОВ «Фішер-Мукачево» включає й оздоровлення дітей

Сергій БАРАНЧИКОВ

завідувач відділу організаційно-гуманітарної роботиЗакарпатської облпрофради

До соціального пакета працівників ТОВ «Фішер-Мукачево» – одного із світових лідерів у виробництві гірських і бігових лиж та хокейних ключок (генеральний директор Василь Ря­бич), входить оздоровлення їхніх дітей. Тож щороку оздо­ровчий заклад «Білочка», розташований у мальовничому куточку Карпат – с. Лісарня Мукачівського району, приймає близько 100 маленьких відпочивальників.

Цього року на оздо­ровлення дітей було виділено ко­шти з трьох дже­рел фінансування: 100 тис. грн – від адміні­страції підприємства, 94 тис. грн – профспілко­вого комітету, 68 тис. грн – Фонду соціального стра­хування з тимчасової втрати працездатності. Для батьків путівка була безкоштовною – своєрід­ною винагоро­дою за сумлін­ну працю.

За словами директора оздо­ровниці Василя Швардака, так само як «Фішер-Мукачево» га­рантує високу якість своєї продукції, «Бі­лочка» забезпечує високу якість послуг, що надаються дітям праців­ників підпри­ємства з міста над Латори­цею. Невипад­ково програма перебування дітей в оздо­ровниці передбачає фі­зичне загартування, інтелектуально-розважа-льні заходи, спортивні змагання. У розпорядженні відпочивальників – спальний корпус із 3–4-місними кімнатами з усіма зручностями і те-левізором, п’ятиразове харчування, вихователі – студенти педагогічних вишів.

Відповідно до держав­ної програми зміцнення здоров’я підростаючого покоління, пропаганди здорового способу життя в «Білочці» організують­ся тривалі пішохідні екс­курсії з ночівлею у турис­тичних наметах, де дітей навчають основам кулі­нарії, культурі перебу­вання в лісі, екологічним навичкам. За словами адмі­ністрації за­кладу, за сво­єю активніс­тю, фізичним розвитком діти працівни­ків підприєм­ства «Фішер-Мукачево» за­вжди є лідера­ми серед своїх однолітків.

Разом з го­ловою профкому ТОВ «Фішер-Мукачево» Петром Швар­даком ми спо­стерігали, як хлопчики та дівчатка облаштовували невеличку дамбу на річ­ці, а відтак були серед уболівальників матчу з водного поло в басейні, де команда Владислава Осипова та Дмитра Пфіс­тера з рахунком 6:0 пере­могла своїх суперників. Привітали з перемогою і чемпіона табору з на­стільного тенісу Едгара Фрікера. Дізналися, яким захоплюючим був і поє­динок з міні-футболу, в якому сильнішою вияви­лася команда Євгена Гой­са та Крістіана Удута, а вирішальний гол у воро­та суперників забив Мі­лан Новак. У спрощеному волейболі перемогу здо­була команда, яку очолю­вав Владислав Фера. При­ємно, що ці діти є пред­ставниками відомих тру­дових династій ТОВ «Фішер-Мукачево».

Старший вихователь оздоровниці Власта Ма­леш розповіла про творчу роботу вихователів усіх трьох загонів, особливо виділивши роботу з ді­тьми Євгенії Паллаг. Із захопленням згадувала вона про десятки різно­манітних конкурсів і роз­ваг, які проводилися в оздоровниці: на кращий костюм білочки і кращий малюнок, «Співають усі», «Що, де, коли?», «Веселі кільця», прикрашання альтанок, «Флеш-моб» та ін. Якщо перерахувати всі заходи, імена та пріз­вища переможців, які отримали різні нагороди, не вистачило б цілої сто­рінки.

Та головне, що під час червневої зміни в оздо­ровчому закладі «Біло­чка» діти працівників од­ного з кращих підпри­ємств Закарпаття мали змогу чудово відпочити, загартуватися фізично та духовно.

 

ПІДСУМКИ 2012/2013 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Закінчився навчальний рік. Про те, яким він був для освітян Прикарпаття, зокрема як ви­рішуються нагальні проблеми трудівників галузі, йшлося в розмові з головою обласної організації профспілки працівників науки і освіти Мирославом Габораком

Сергій ЛИЗАНЧУК

– Мирославе Михайловичу, чи задовольняє наших осві­тян рівень оплати праці?

– Запитання риторичне. Протягом навчального року заробітна плата працівників освіти підвищувалася кілька разів і загалом зросла на 14%. Сьогодні середня зарплата в галузі – 2530 грн, що становить 96,4% серед­ньої зарплати працівників народного господарства в області.

Проблема полягає в іншому. На Прикарпатті спостеріга­ється надмір освітянських кадрів. Адже за останні 20 років кількість дітей шкіль­ного віку скоротилася на третину, а кількість вчителів залишилася на тому ж рівні. 46% педагогів працюють на неповну ставку, тобто не ма­ють достатньої кількості уро­ків. Випускники вишів праг­нуть отримати хоч якусь ро­боту за спеціальністю, хай навіть на чверть посадового окладу. Тому оплата їхньої праці залишається низькою.

16% вчителів досягли пен­сійного віку, що також галь­мує працевлаштування мо­лодих фахівців. Проблема в тому, що вчитель не може одержати гідну пенсію, тож змушений працювати й після досягнення пенсійного віку.

Центральний комітет галузе­вої профспілки пропонує уряду встановити однаковий розмір пенсії для вчителя і наукового працівника або державного службовця. Тож проблема належної оплати праці, пенсійного забезпе­чення вчителя залишається актуальною.

– У складних умовах дово­диться працювати сіль­ським вчителям. Як вирішу­ється питання доплати за комунальні послуги?

– Тут також не все гаразд. Є відповідний нормативний документ уряду України, за яким доплата бюджетни­кам, що працюють у сіль­ській місцевості, здійсню­ється лише в тому разі, якщо їх середньомісячний дохід за останні півроку не перевищував 900 грн. Це положення суперечить ви­могам ст. 67 Закону України «Про освіту», і галузева профспілка порушила пи­тання про відміну такої дис­кримінації по відношенню до сільських вчителів. Очіку­ємо на позитивну реакцію урядовців.

– Важливо, щоб праця осві­тян була безпечною. Чи ма­ють місце у вашій галузі ви­падки виробничого травма­тизму?

– На жаль, мають. У минуло­му році їх було 7. Причини таких випадків різні, але всі вони сталися внаслідок еле­ментарних порушень пра­вил технічної безпеки вико­навцями робіт, недогляду з боку відповідних службових осіб за дотриманням цих умов.

У травні 2012 року стався смертельний нещасний ви­падок унаслідок ураження електричним струмом опе­ратора газової котельні Тя­зівської загальноосвітньої школи Тисменицького району.

Випадки травматизму не ли­шаються поза увагою проф­спілкової громадськості. В лютому 2013 року на прези­дії обкому галузевої проф­спілки слухалося питання про стан охорони праці. Роз­роблено відповідні заходи, зокрема щодо підвищення ролі громадських комісій з охорони праці, створених при районних радах проф­спілки, профкомах навчаль­них закладів.

– Розпочався сезон літніх відпусток. Які можливості для оздоровлення мають освітяни та члени їхніх сімей?

– Це питання постійно пере­буває на профспілковому контролі. В галузі зростає кількість стаціонарних дитя­чих оздоровчих закладів. Цього року буде функціону­вати ще один, а саме табір «Надія» в с. Делева Тлу­мацького району. Вже три­валий час працює літній мо­лодіжний табір для пласту­нів у с. Саджава, яким опіку­ється районна рада праців­ників освіти Богородчан­ського району. Кошти на його утримання виділяються як із бюджету, так і обкомом профспілки.

Вживаються заходи для оздоровлення безпосеред­ньо освітян. Косівська район­на рада профспілки налаго­дила зв’язки з освітянами Миколаївської області, а Ко­ломийська районна рада – з колегами у м. Кілії Одеської області. Прикарпатські вчи­телі за домовленістю змо­жуть відпочити на морсько­му узбережжі, в різних пів­денних регіонах нашої краї­ни. Адже після такого відпо­чинку їхня робота буде на­багато продуктивнішою.

 

  КОРОТКО

КИЇВЩИНА | Завдяки зусиллям Київської міської ради профспі­лок у другу зміну (з 24 червня до 14 липня) відпочинуть 375 дітей в оздоровчих закладах ДПЗОВ «Кристал» АР Крим (м. Алушта), ТОВ «Водограй» Закарпат­ської області та ін. Оздоровлення дітей організовано, зокре­ма, коштом місцевого бюджету, ФСС із ТВП та профспілок.

МИКОЛАЇВЩИНА – ЗА­КАРПАТТЯ | З метою обміну досвідом робо­ти профактивісти Ми­колаївської обласної профспілкової організації працівників держустанов (голова Таміла Бугаєнко) відві­дали колег із Закарпат­тя. Хлібом-сіллю зу­стріли закарпатці своїх гостей. У рамках фахо­вої дискусії відбувся круглий стіл на тему «Соціальний діалог – основа співпраці профспілки держуста­нов з органами влади та місцевого самовря­дування». Миколаївці отримали від закар­патських колег мето­дичні рекомендації з різних напрямів проф­спілкової діяльності: соціального захисту, мотивації профспілко­вого членства, органі­заційної, колдоговір­ної, правової, культурно-масової, спортивної та інфор­маційної роботи, оздо­ровлення дітей.

ЧЕРНІГІВЩИНА | Фе­дерація профспілкових організацій Чернігів­ської області провела круглий стіл «Соціаль­на справедливість в соціальному страху­ванні та пенсійному забезпеченні. Реалії, ризики та перспекти­ви». Відповідно до його рекомендацій було направлено Звер­нення до керівників депутатських фракцій, профільних комітетів Верховної Ради та на­родних депутатів від Чернігівщини.

04.07.2013ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання