« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

Співпраця варта наслідування

Співпраця варта наслідування

 У складі об’єднаного профкому «Барва», що на Закарпатті, налічується 29 первинок, на обліку в яких – 2785 членів профспілки. Ця багатопрофільна струк­тура – приклад постійного розвитку сучасних підпри­ємств торгівлі, громадсько­го харчування та послуг, упровадження новітніх тех­нологій, прогресивних ме­тодів торгівлі з новим функ­ціональним обладнанням, електронно-технологічними послугами реклами, ме­неджменту та маркетингу.

Сергій Баранчиков

завідувач відділу організаційно-гуманітарної роботи Закарпатської обласної ради профспілок

За ініціативи голови Закар­патської облпрофорганіза­ції працівників і підприєм­ців торгівлі, громадського харчування та послуг Гали­ни Сваричевської на черговому ви­їзному пленумі в Мукачевому було заслухано звіт об’єднаного комітету профспілки «Барва» про роботу господарських і профспіл­кових організацій щодо надання соціально-економічних пільг пра­цюючим.

Голова об’єднаного профкому В’ячеслав Гасинець розповів про розвиток підприємства, якому цьо­го року виповнюється 15 років, оха­рактеризував діяльність структур­них підрозділів, соціальний на­прям їх роботи. Так, у кожному су­пермаркеті для працівників діють побутові кімнати, кімнати при­ймання їжі, обладнано сучасні ду­шові, санвузли, працюючі забезпе­чені фірмовим одягом, автобусами їх доправляють на роботу і додому. Це стосується й нового підприєм­ства – заводу будівельної кераміки ТОВ «Русинія», найбільшого комп­лексного підприємства з вироблен­ня стінової кераміки в Україні.

Адміністрація та об’єднаний профком надають працівникам до­помогу на лікування, у зв’язку зі стихійним лихом, підтримують ба­гатодітні родини, яких тут налічу­ється 54.

Слушні пропозиції з обговорено­го питання та щодо поліпшення ді­яльності профорганізацій галузі ви­словили директор ТОВ «Латуж» м. Мукачеве Надія Білинець, викла­дач Ужгородського навчального центру Київського національного торгово-економічного університету Марія Симочко, голова учнівського профкому Ужгородського вищого професійного училища торгівлі та технологій харчування Зінаїда Му­сієнко, заступник голови облпроф­ради Василь Захарець та ін.

Галина Сваричевська у своєму виступі наголосила, що досвід спільної роботи керівників вироб­ничих структур та об’єднаного ко­мітету профспілки з надання соціально-економічних пільг пра­цюючим заслуговує на увагу і вар­тий наслідування. За її пропозиці­єю учасники пленуму ухвалили звернення до Мукачівського місь­кого голови Золтана Лєнд’єла про висловлення подяки на одному з міських зібрань за активну співпрацю з профспілкою, створення но­вих робочих місць, надання пільг працюючим колишньому голові правління «Барва» Павлу Балозі, директору найбільшого підприєм­ства галузі – ТОВ «Закарпатська продовольча група» Василю Поппу, всім керівникам підприємств, що входять у профобслуговування об’єднаного профкому «Барва».

Галина Сваричевська вручила В’ячеславу Гасинцю пам’ятну від­знаку обкому профспілки за осо­бистий внесок у розвиток проф­спілкового руху галузі.

 

 Профспілковий активіст, лікар, науковець

 Після закінчення Вінницького медично­го інституту стежка привела дипломо­ваного фахівця В’ячеслава Мороза до Хмельницького обласного онкодиспан­серу. Молодий хірург-онколог із перших днів сповна віддавався улюбленій спра­ві, приймав людську біду наче власну. Робив усе, аби його хворі мали можли­вість милуватися чудовими ранками й сонячними днинами, няньчити онуків.

 Валерій Марценюк

У лікувальному закладі доля звела його з ліка­рем від Бога Миколою Таболою, в якого вчив­ся тонкощів онкологічної хі­рургії. Тут В’ячеслав Мороз залучився і до громадської роботи – його обрали голо­вою профспілкового коміте­ту, робив усе, аби він був од­ним із кращих, захищав ін­тереси медиків.

Промайнуло шість років, як В’ячеслава Мороза призна­чено головним лікарем Хмельницької міської полі­клініки № 1. За цей час чи­мало зроблено для поліп­шення медичного обслуго­вування мешканців облас­ного центру: облаштовано територію поліклініки, від­ремонтовано приміщення, встановлено нове медичне обладнання для обстежен­ня хворих; докладають усіх зусиль, аби поліпшити об­слуговування ветеранів війни і праці, інших пільго­вих категорій населення. Хмельничани обрали В’ячеслава Мороза депутатом міської ради. Без відриву від основної роботи він за­кінчив аспірантуру при Чер­нівецькому медуніверсите­ті. Аднями В’ячеслава Мо­роза вітали зі здобуттям на­укового звання кандидата медичних наук з хірургії.

«Я радий за В’ячеслава Анатолійовича, – ділиться заслужений лікар України, заступник головного лікаря обласного онкодиспансеру Микола Табола. – Він – мій учень, особлива для мене гордість. Під моєю впевне­ною рукою став справжнім професіоналом, а нещо­давно – й науковцем».

Своїми успіхами головний лікар, медики поліклініки значною мірою завдячують профспілковому комітету, який є надійним помічни­ком у їхній нелегкій справі: стояти на варті найдорож­чого – здоров’я людини. Очолює профспілкову гро­маду лікар-невропатолог Анатолій Слободяник. Тісна співпраця адміністрації по­ліклініки та профкому за­безпечує стабільну ефек­тивну діяльність медичного закладу. Щорічно тут укла­дають колдоговір, в якому велика увага приділяється соцзахисту медиків. Лікарі й увесь медичний персонал своєчасно і в повному обся­зі отримують не лише зарплату, а й передбачені зако­нодавством доплати, вина­городи за сумлінну працю.

 

 Реальне житло спілчанам

 У Дрогобицькому державному педагогіч­ному університеті ім. Івана Франка відбула­ся звітна профспілкова конференція.

 Ольга Лобарчук

Голову профкому Олену Куцик було обрано профлідером універси­тету у вересні 2011-го, тож упродовж майже двох років їй вдалося згуртувати спілчан у питаннях обстою­вання своїх законних прав та соціального захисту. Го­ловне для профспілкової громади – робота в коман­ді. Жодне профспілкове свя­то не обходиться без активу дрогобицького музпеду, ве­лика увага приділяється організаційно-масовій ро­боті, у якій активну участь бере власне голова проф­спілкової громади, та житлово-побутовій роботі, якою опікується Марія Кравців, а допомагають їй члени комісії Оксана Воло­шин, Валентина Стець, Світ­лана Фартушок, Олена Ве­селовська. Традиційно на­дають спілчанам матеріаль­ну допомогу на лікування, допомагають в інших склад­них ситуаціях, спрямовують кошти на оздоровлення працівників та їхніх дітей.

Разом із адміністрацією профком сприяв вирішенню питання реконструкції старо­го гуртожитку, який, як стверджує профлідер, стояв напівзруйнований майже десять років.

У грудні минулого року після капітальної реконструкції тут отримали квартири 24 ви­кладачі. Серед них, зокрема, викладач, який багато років доїжджав на роботу із сусід­нього Самбірського району.

Удруге за роки незалежності України працівники Дрого­бицького державного уні­верситету, які стояли в черзі, отримали житло за пільгови­ми цінами. Профспілка вишу має прямий стосунок до створення кооперативу «Педагог-2». Працювали й докладали всіх можливих зусиль, починаючи від орга­нізаційних питань і виготов­лення документів, до розпо­ділу квартир.

Завдяки спільним зусиллям профкому студентів і викла­дачів вдалося обстояти соці­альне спрямування студент­ської їдальні, де викладачі та студенти можуть пообідати за 10–12 гривень. Утім, роз­глядали питання, аби відда­ти приміщення в оренду. На­томість профспілкова грома­да запропонувала інші шля­хи рентабельності: оренда залу для проведення свят і ювілеїв своїх працівників, розширення асортименту й надання додаткових послуг, як-от «страва на замовлен­ня» для викладачів. Власна їдальня, гарно обладнані го­тельні кімнати дають змогу гідно приймати колег з ін­ших університетів України та навіть з-за кордону, з якими Дрогобицький педагогічний інститут підтримує ділові стосунки.

Дрогобичани не стоять осто­ронь і вносять свій вклад у розвиток профруху галузі та регіону. Вони зайняли прин­ципову позицію щодо дис­кримінаційного положення Програми економічних ре­форм на 2010–2014 роки, які передбачають скорочення штатів і збільшення кількості студентів із 10–13 до 18 на одного викладача.

Профком індивідуально й ретельно розглядає кожен випадок скорочення. Зараз обстоюють досвідченого бібліотекаря університетської книгозбірні Ларису Ревіну, яка не лише відмінно вико­нує свої обов’язки, а й твор­чо працює зі студентами, ак­тивна в громадській роботі вишу, справді є золотим ка­дровим фондом поважної освітянської установи.

Те, що вже вдалося зробити, надихає і підтримує уні­верситетського профлі­дера, усю профспілкову громаду в конструктив­ній співпраці з ректора­том, який очолює Надія Скотна – роботодавець, з яким громадській ор­ганізацій працювати комфортно.

26.06.2013ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання