« на головну 23.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Регіональні новини

На часі – зайнятість населення

На часі – зайнятість населення

 12 червня на Буковині відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці щодо практичного застосу­вання Закону України «Про зайнятість населення» за участю народних де­путатів України, представників Адміністрації Президента, Кабінету Міні­стрів, міністерств, органів державної влади, профспілок і роботодавців.

Чернівецьку область обрали для такої зустрічі не випад­ково, адже в західному ре­гіоні України пропозиції на ринку праці значно переви­щують попит.

На початку роботи Комітету го­лова облдержадміністрації Ми­хайло Папієв зазначив, що ниніш­нє виїзне засідання, безсумнівно, внесе необхідні корективи у діяль­ність структур державної влади, які опікуються проблемами зайня­тості населення, та сприятиме розв’язанню низки важливих соці­альних завдань.

Чітко й змістовно на засіданні висловили свою позицію профспіл­ки Буковини. У своєму виступі го­лова Чернівецької обласної ради профспілок Володимир Шкварков­ський наголосив, що ситуація на ринку праці в умовах зростання пропозиції робочої сили й скоро­чення попиту на неї є одним із прі­оритетних напрямів діяльності профспілкових організацій усіх рівнів і профспілкових об’єднань.

Якщо говорити про Буковину, то ці питання періодично виноси­лися на обговорення обласної тристоронньої соціально-економічної ради, пленумів облпрофради, їх обов’язково вносили у зобов’язання соціальних партнерів обласної, Чернівецької міської та районних угод, колективних договорів. Було укладено угоду про співпрацю облпрофради з обласним центром за­йнятості тощо.

Завдяки спільним зусиллям сторін соціального партнерства за­безпечено, в основному, збережен­ня потенціалу трудових колекти­вів. Так, тільки за останні два роки із запланованих до скорочення 19 тисяч осіб реально скорочено менш як 2,5 тисячі, і це тоді, коли розмір середньої зарплати по об­ласті 2012 року зріс на 17,3%, що вище за середній показник по Україні, і становить 2329 грн. Вод­ночас на засіданні був озвучений невтішний факт, що із 30 тисяч ва­кансій, зареєстрованих за останні роки в центрах зайнятості області, понад 51% робочих місць пропону­вали мінімальну заробітну плату. Станом на 1.01.2013 на одну вакан­сію претендувало 15 осіб (по Укра­їні – 11).

Загальновідомо, що головною проблемою українського ринку праці є низький рівень її оплати, який не забезпечує відтворення ро­бочої сили й можливості утримува­ти родину. Це призводить до того, що людям невигідно працювати в легальному секторі економіки України, відтак спостерігається відтік робочої сили в «тіньову» еко­номіку або масовий виїзд громадян у пошуках роботи за кордон.

Попри те, що чимало профспіл­кових пропозицій не було врахова­но, однаково профспілки позитив­но сприйняли рішення про ухва­лення нового Закону України «Про зайнятість населення», бо переко­нані, що його реалізація сприяти­ме легалізації трудових відносин і, найголовніше, зростанню опла­ти за виконані роботи. На жаль, сьогодні цього поки не сталося. Бракує підзаконної нормативно-правової бази та порядку застосу­вання цих змін.

Головний недолік нинішньої ре­дакції Закону – це не його окремі вади, а те, що він у цілому не вико­нує своєї основної функції – не ви­рішує системних проблем ринку праці, як-от безробіття, зарплати у конвертах і дисбаланс у відноси­нах роботодавець – найманий ро­бітник. Без розв’язання цих про­блем марно сподіватися на поліп­шення ситуації на ринку праці.

З огляду на важливість підви­щення престижності суспільно-корисної праці та зменшення без­робіття вважаємо за потрібне роз­глянути ці питання на спільному засіданні Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та праці та Ради ФПУ за участю соці­альних партнерів.

Доречно також прискорити на­буття чинності нормативно-правових актів, а також внести де­які зміни до окремих статей Зако­ну та Положень.

Серед запропонованих пропози­цій, зокрема, й такі. Ураховуючи, що на ринку праці пропозиція зна­чно перевищує попит, відтак робо­тодавці диктують свої умови й від­мовляються брати на роботу мо­лодь без досвіду і тих, кому за со­рок, не кажучи вже про старших людей, необхідно збалансувати норми закону про зайнятість і за­кону про професійний розвиток працівників. Профспілки Букови­ни вважають, що доречно внести до рекомендацій Комітету пропо­зицію щодо розроблення та реалі­зації державної програми пропа­ганди суспільно-корисної праці, надто робітничих професій.

Профспілки вважають, що тіль­ки консолідація зусиль усіх сторін соціального діалогу, внесення змін до ЗУ «Про зайнятість населення» забезпечать підвищення рівня кон­курентоспроможності робочої сили, зменшення безробіття, зростання добробуту громадян України.

 

 

 Додаткові соціальні пільги

За інформацією Сергія Лизанчука, профспіл­кові організації звітують, що у регіоні укладено 1836 колективних договорів, якими охоплено 98,9% працівників.

Убільшості організацій колдоговорами встановлено міні­мальну місячну тарифну сітку (оклад) на рівні або вище рівня, визначеного галузевою угодою. На виконання зобов’язань щодо непередбачених законодавством пільг і виплат працівникам і членам їхніх родин роботодавці виділили понад 160 млн грн – у середньому 1020 грн на одного працівника.

Найбільші доплати, не передбачені законодавством, зафік­совано у колективах нафтогазового комплексу – 16,2 тис. грн на кожного працівника, на підприємствах хімічної та на­фтохімічної промисловості – відповідно 2,6 тис. гривень.

Питання про стан укладання та виконання колдоговорів у 2012 році нещодавно розглядалося на президії Ради проф­спілок області. Вухваленій постанові членським організаці­ям РПОрекомендовано забезпечити укладення колдогово­рів у всіх підвідомчих організаціях, намагатися вносити до них пункти про зобов’язання роботодавців більше коштів спрямовувати на соціальний захист працівників.

 

 Угода з білоруськими колегами

 Ольга Лобарчук

Одним із напрямів роботи Львівської обласної організації профспілки праців­ників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України є співпраця з галу­зевими профспілками інших країн.

Так, з метою обміну досві­дом відбулася перша зу­стріч представників профак­тиву міської організації профспілки працівників міс­цевої промисловості і житлово-комунальних під­приємств м. Мінська та Мін­ської області з представни­ками Львівської обласної організації профспілки та головами первинок кому­нальних підприємств м. Львова.

Зустріч з білоруськими ко­легами відбулася в актово­му залі Об’єднання проф­спілок Львівщини. Під час семінару-наради присутні обмінялися досвідом у справі захисту трудових і со­ціальних прав працівників галузі, що, як наголосив го­лова Львівської обласної організації галузевої проф­спілки Богдан Козло, є пер­шочерговим завданням кожної профспілки.

За підсумками зустрічі було підписано Договір про співпрацю. Сторони домо­вилися й надалі розвивати співробітництво, обмінюва­тися досвідом щодо удоско­налення шляхів діяльності галузевих профспілок; орга­нізовувати спільні конфе­ренції, зустрічі тощо; продо­вжувати практику обміну делегаціями, взаємодіяти у питаннях оздоровлення членів профспілок та їхніх родин, налагоджувати зв’язки між первинками.

Такі зустрічі з представника­ми профспілок інших країн украй корисні й цікаві.

 

 

 Подорож освітян до міста на Неві

 Руслана Торубара

переможець республіканського туру «Учитель року–2013» у номінації «Українська література»

Наприкінці навчально­го року було підбито підсумки конкурсу «Учитель року–2013». За рішенням Крим­ської республіканської орга­нізації Профспілки працівни­ків освіти і науки України, яку очолює Катерина Волко­ва, переможців конкурсу – членів профспілки нагоро­джено безкоштовною ко­лективною поїздкою у Санкт-Петербург.

Аж ось очікувана подорож – Санкт-Петербург! Зустрічі, знайомства, маловідомі факти, пам’ятки історії та ар­хітектури, світові шедеври мистецтва, як-от Ермітаж, Петергоф, Петропавловська фортеця, Троїцька площа, Царське Село, Васильєв­ський острів тощо. Гостей влаштували в чотиризірко­вому готелі, запропонували цікавий маршрут, безліч екс­курсій, аби вони якнайбіль­ше дізналися про цікаве й чарівне місто.

Атмосфера екскурсії – тільки позитивна! Є чого повчитися у новому та дружньому ко­лективі освітян – учителів, вихователів дитячих садоч­ків, представників адміні­страції школи, начальників міської чи районної адміні­страції, голів профспілок. Усіх з’єднала невидимою ниточкою порозуміння Кате­рина Іванівна, знайшла по­трібні слова, творчо піді­йшла до справи.

Екскурсанти-учителі глибоко вдячні Кримській республі­канській організації Проф­спілки робітників освіти і на­уки України за чудову екс­курсію, яскраві емоції, нові знайомства.

Кримські педагоги! Активно й сміливо беріть участь у кон­курсах, перемагайте, адже на переможця чекає найбільша нагорода – самореалізація та особистий успіх.

 

 

21.06.2013ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання