« на головну 25.08.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

Профспілки виходять на протест

Профспілки виходять на протест

Президія Федерації профспі­лок України на своєму черго­вому засіданні, що відбулося 20 вересня у столичному го­тельному комплексі «Турист», прийняла рішення про прове­дення у жовтні Всеукраїнської акції протесту профспілок.

ЗАХИСТ ПРАВ ПРОФСПІЛОК

Акція відбудеться в два етапи. Перший етап – 9 жовтня – в регіонах України у трудових ко­лективах на підприємствах і в організаціях, а з 16.00 того ж дня – у формі публічних заходів в об­ласних центрах. Другий етап – 17 жовтня – Всеукраїнська акція протесту профспілок у Києві.

Серед консолідованих вимог профспілок:

– за підвищення рівня зарплат і пенсій;

– проти зростання цін на споживчі товари та комунальні послуги;

– врахування у проекті Держбюджету-2019 пропозицій профспілок;

– СТОП – державному рейдерству. Проти на­ступу влади на майнові права профспілок.

Під час розгляду питання «Про хід виконан­ня постанови Ради ФПУ від 29.03.2018 та постано­ви Президії ФПУ від 21.06.2018 щодо наступу на права профспілок, у тому числі майнові» зазна­чалося, що керівництвом ФПУ та її членськими організаціями проведено послідовну та систем­ну роботу, спрямовану на захист прав профспі­лок, зокрема майнових, як на національному, так і міжнародному рівнях, що вже отримало результат та реагування з боку міжнародних ор­ганізацій та партнерів по профспілковому руху.


Голова ФПУ Григорій Осовий поінформував про свою зустріч 26 липня з першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з пи­тань соціальної політики, зайнятості та пенсій­ного забезпечення Сергієм Капліним (який, до речі, також був присутнім на засіданні Президії ФПУ та висловив підтримку позиції профспі­лок). На зустрічі було обговорено план подаль­ших спільних з Комітетом дій на період дев’ятої сесії Верховної Ради щодо просування та попу­ляризації законопроектів, що були ініційовані і підтримуються профспілками та безпосередньо спрямовані на посилення захисту соціально-еко­номічних та трудових прав громадян України, а також протидії наступу органів влади на майно­ві права профспілок. Зокрема, заплановано про­ведення восени комітетського слухання, присвя­ченого питанню системних порушень органами влади та судами майнових прав профспілок. Та­кож представникам ФПУ у Верховній Раді Сер­гію Капліну та Вадиму Івченку надіслано проект закону щодо внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо дотримання прав профспілок)».

Активізовано керівництвом ФПУ й роботу з Кабінетом Міністрів і профільними комітетами Верховної Ради, Фондом державного майна щодо законодавчого врегулювання статусу майна профспілок, що фактично носить щотижневий, систематичний характер. Проте, у виступах чле­нів Президії зазначалося, що позитивних і кон­кретних кроків з боку Уряду та інших органів дер­жавної влади щодо розв’язання проблеми не від­бувається.

Натомість продовжується практика і нама­гання силових захоплень адміністративних бу­дівель профспілок, зокрема Закарпатської облпрофради на вул. Народній, 5, у м. Ужгороді. Не­зважаючи на позитивні рішення суду щодо за­конності набуття прав власності на адміністра­тивну будівлю Федерації профспілок Одеської області, знову чиняться спроби витіснення профспілок із займаних приміщень. Продовжу­ється ініціювання органами прокуратури нових судових справ щодо відчуження профспілково­го майна у державну власність.

Президія доручила Голові ФПУ поінформу­вати Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана про незадовільне виконання його до­ручень і реагування на звернення ФПУ, Полтав­ської та Закарпатської облпрофрад щодо врегу­лювання майнового конфлікту з державою. А також попередити: якщо до 5 жовтня 2018 року не будуть скасовані розпорядження Кабміну від 29 березня 2017 року № 221 і від 11 січня 2018 року № 13-р, якими вилучено будинки профспілок у мм. Полтаві і Ужгороді, та не припинені подаль­ші порушення майнових прав профспілкових організацій, ФПУ вдасться до масових акцій протесту, аж до висловлення недовіри Уряду.

ПРОЕКТ ДЕРЖБЮДЖЕТУ-2019. ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК

У виступах членів Президії під час розгляду питання «Про неврахування Урядом пропозицій профспілок у проекті Державного бюджету Укра­їни на 2019 рік і тактику їх відстоювання у Парла­менті» наголошувалося, що незважаючи на рі­шення НТСЕР щодо Порядку участі представни­ків соціального діалогу у формуванні бюджетної політики та відповідні положення чинної Генуго­ди, Кабінет Міністрів вкотре вніс проект Держбю­джету України на розгляд Парламенту без дотри­мання належного соціального діалогу та запропо­нувавши занижені розміри державних соціаль­них стандартів та гарантій.

Зокрема, проектом пропонується мінімальна зарплата у розмірі 4173 грн, тобто на рівні, який згідно із Законом України про Держбюджет–2018 мав бути встановлений з початку 2018 року. Водно­час, за розрахунками ФПУ, зробленими на діючій законодавчій базі та нормах міжнародних конвен­цій, цей показник має гарантувати працівникам мінімальний рівень оплати не нижче 7700 грн.

Також Урядом продовжено практику занижен­ня розміру прожиткового мінімуму. Він удвічі мен­ший за оприлюднений Мінсоцполітики його фак­тичний розмір. Відповідно, занижені й розміри по­садового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС, а також мінімальної пенсії та державних со­ціальних допомог, чим порушуються вимоги рати­фікованих Україною конвенцій МОП № 102, 117.

Не враховано пропозиції ФПУ щодо достат­нього фінансування галузей бюджетної сфери відповідно до норм законодавства, забезпечен­ня прав громадян на якісну освіту, охорону здоров’я, соціальний захист, а також державної підтримки вітчизняних підприємств – для збе­реження існуючих та створення гідних робочих місць та умов праці.

Проектом не вирішується і проблема забор­гованості з виплати зарплати в реальному сек­торі економіки, загальна сума якої станом на 1 серпня 2018 року зросла до 2723,4 млн грн, чим порушено права понад 100 тис. працівників.

Президія ФПУ констатувала неврахування Урядом принципових профспілкових пропози­цій та не може погодитися із запропонованими рівнями основних державних соціальних стан­дартів та гарантій, а також обсягами фінансу­вання окремих галузей та програм.

Керівництво ФПУ має надіслати до 28 верес­ня постатейні профспілкові зауваження та про­позиції до проекту Держбюджету профільним комітетам Верховної Ради, парламентським фракціям, з якими ФПУ підписано Меморандум про співпрацю, народним депутатам України – представникам ФПУ у Верховній Раді України задля їх підтримки та врахування, а також за­безпечуватиме моніторинг проходження у пар­ламенті профспілкових пропозицій до проекту Держбюджету–2019.

Також члени Президії затвердили заходи щодо забезпечення виконання Меморандуму про співпрацю між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та Федерацією про­фесійних спілок України на IV квартал 2018 року та І півріччя 2019 року, а також заходи ФПУ до Всесвітнього дня дій за гідну працю та Міжна­родного дня боротьби з бідністю; визначили основні завдання колдоговірної роботи на 2019 рік; підбили підсумки навчання профспілкових працівників і активістів у 2017/2018 навчально­му році та визначили завдання на 2018/2019 на­вчальний рік. Координатор проекту «Соціальна картка члена профспілки» Дмитро Дорін поін­формував про стан запровадження соціальної картки члена профспілки.

ОЛЕНА ОВЕРЧУК, «ПВ»

ФОТО ОЛЕКСІЯ КОРЕЦЬКОГО

29.09.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання