« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

НА ВАРТІ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

НА ВАРТІ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ ПРАЦІ

30 вересня у Києві відбулося чергове засідання Президії Феде-

рації професійних спілок України. На порядку денному – пошук

шляхів для вирішення найбільш на сьогодні актуальних та го-

стрих питань, зокрема – соціально-економічного захисту мільйо-

нів спілчан, людей праці.

Вів засідання Голова СПО об’єднань проф-

спілок, Голова ФПУ Григорій Осовий. На

заході також були присутні міністр соці-

альної політики Андрій Рева, Уповнова-

жений Верховної Ради України з прав людини

Валерія Лутковська, голова Національної служ-

би посередництва і примирення Олександр Окіс

та його заступник Сергій Гербеда, перший за-

ступник голови правління Пенсійного фонду

України Микола Шамбір, народні депутати, за-

ступники Голови ФПУ Євген Драп’ятий, Володи-

мир Саєнко, Олександр Шубін.

РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ

ПІДТВЕРДЖЕНО

Голова НСПП Олександр Окіс урочисто вру-

чив Голові ФПУ Григорію Осовому Свідоцтво про

визнання Федерації профспілок України такою,

що підтвердила репрезентативність на націо-

нальному рівні для участі у колективних перего-

ворах з укладення Генеральної угоди, для деле-

гування представників до Національної тристо-

ронньої соціально-економічної ради, до органів

управління фондами загальнообов’язкового дер-

жавного соціального страхування та інших три-

сторонніх органів соціального діалогу, участі у

міжнародних заходах. Голова НСПП поінформу-

вав членів Президії ФПУ про взаємодію Націо-

нальної служби посередництва і примирення та

Федерації профспілок України відповідно до

укладеної між ними Угоди про співпрацю.

СПІВПРАЦЯ

Під час засідання було підписано Меморан-

дум про співпрацю між Уповноваженим Верхо-

вної Ради України з прав людини та Федераці-

єю професійних спілок України.

Нагадаємо, що 11 грудня 2012 року на засі-

данні Президії ФПУ було підписано Меморан-

дум про співпрацю між Уповноваженим Верхо-

вної Ради України з прав людини та ФПУ, який

успішно реалізовувався сторонами в інтересах

членів профспілок.

Проте, враховуючи зміни у законодавстві та

необхідність удосконалення чинного документа

відповідно до вимог часу та сучасних соціально-

економічних умов, а також задля поглиблення

співпраці та консолідації зусиль Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини та ФПУ,

спрямованих на захист трудових і соціально-еко-

номічних прав та свобод членів професійних спі-

лок, інших працівників, а також сприяння дотри-

манню цих прав і свобод у своїй діяльності поса-

довими і службовими особами органів державної

влади та органів місцевого самоврядування, робо-

тодавців, ефективного поєднання парламентсько-

го та громадського контролю за дотриманням

прав членів профспілок, Президія ФПУ постано-

вила схвалити текст нової редакції Меморандуму

про співпрацю. Свої підписи під документом по-

ставили Уповноважений ВР з прав людини Вале-

рія Лутковська та Голова ФПУ Григорій Осовий.

Відповідно до Меморандуму про співпрацю

буде проведено низку просвітницьких та освітніх

програм у сфері захисту трудових прав. На базі

Академії праці, соціальних відносин і туризму

буде створено навчально-методичний центр з пи-

тань дотримання прав людини та його територі-

альні представництва на базі обласних рад ФПУ.

Такий центр cтворюють задля поширення знань

про міжнародні стандарти у сфері захисту соці-

ально-економічних прав людини серед молодих

профспілкових лідерів, народних депутатів,

представників органів державної влади та місце-

вого самоврядування. Передбачається застосу-

вання превентивних заходів контролю з метою

дотримання роботодавцями та органами влади

вимог законодавства у сфері праці. Крім того, у

Меморандумі про співпрацю передбачені моні-

торингові візити для перевірки стану дотриман-

ня прав людини, виконання органами влади за-

вдань, передбачених Планом дій з реалізації На-

ціональної стратегії у сфері прав людини, аналіз

причин системних порушень трудових і соціаль-

но-економічних прав громадян, їх наслідків, під-

готовка узгоджених пропозицій до органів дер-

жавної влади щодо запобігання таким порушен-

ням, реалізація спільних проектів тощо.

Крім того, було підписано Угоду про спів-

працю між ФПУ та ФСТ «Україна», розглянуто

питання «Про Угоду про співпрацю між Пенсій-

ним фондом України та Спільним представ-

ницьким органом об’єднань профспілок».

ЄДИНІ ЦІЛІ, ЄДИНІ ДІЇ

Втім, основну увагу члени Президії приділили

розгляду та прийняттю рішень із питань, що сто-

суються соціально-економічного захисту людей

праці. Серед них – «Про виконання вимог проф-

спілок, визначених постановою Ради ФПУ від

23.06.2016 «Про позицію і дії ФПУ, її членських ор-

ганізацій на захист прав та інтересів працюючих

в умовах шокового підвищення ціни на газ і тари-

фів на житлово-комунальні послуги» та подаль-

ші дії ФПУ, її членських організацій», «Про дії

ФПУ, її членських організацій із захисту прав

членів профспілок на достроковий вихід на піль-

гову пенсію за роботу в важких і шкідливих умо-

вах праці» (йдеться про Списки № 1 та № 2), «Про

заходи до Всесвітнього дня дій профспілок за гід-

ну працю та Міжнародного дня боротьби з бідніс-

тю», «Про основні завдання колдоговірної роботи

на 2017 рік відповідно до положень Генеральної

угоди на 2016–2017 роки». З усіх питань Президія

прийняла відповідні постанови.

Ще одне надважливе питання порядку ден-

ного – «Про основні соціально-економічні по-

казники проекту Державного бюджету України

на 2017 рік та стан урахування у ньому проф-

спілкових пропозицій». З презентацією проекту

Державного бюджету–2017 виступив міністр со-

ціальної політики Андрій Рева.

Офіційним представником ФПУ у Верховній

Раді України обрано народного депутата Сергія

Капліна, який уже понад два роки активно об-

стоює інтереси спілчан у Верховній Раді, а та-

кож виступає із законодавчими ініціативами,

що стосуються захисту інтересів людей праці,

розвитку профспілкового руху.

Члени Президії ФПУ обговорили та прийняли

рішення з деяких організаційних і фінансових

питань, з питань управління майновим комп-

лексом ФПУ та відзначення нагородами ФПУ.

Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

Фото Олексія ПЕТРУНІ__

 

08.10.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання