« на головну 23.11.2017
Архів номерів  •  Актуальний номер » (920)
19
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ НЕ ДОПУСТЯТЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ»

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПРОФСПІЛКИ НЕ ДОПУСТЯТЬ ДИСКРИМІНАЦІЇ У ПЕНСІЙНІЙ СИСТЕМІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Президія

Попередні підсумки роботи у 2014 році та основні напрямки діяльності на 2015 рік

Попередні підсумки роботи у 2014 році та основні напрямки діяльності на 2015 рік

 23 грудня, одразу піс­ля закінчення Всеукраїнської акції про­тесту профспілок проти антисоціаль­ного наступу на пра­ва людини праці, в Міжнародному цен­трі культури і мис­тецтв відбулося черго­ве засідання Президії Федерації професій­них спілок України, на якому підбивали під­сумки багатотисячно­го мітингу та роботи в поточному році, а та­кож визначали осно­вні цілі та завдання профспілок на пер­спективу.

РЕАЛЬНОМУ ДІАЛОГУ БУТИ?

Варто зазначити, що 23 груд­ня очікувалася зустріч членів Уряду з учасниками Всеукраїн­ської акції протесту профспі­лок. З ініціативою щодо її про­ведення виступив Голова ФПУ Григорій Осовий, який напере­додні звернувся до Прем’єр-міністра України Арсенія Яце­нюка і членів Кабінету Міні­стрів. У своєму зверненні лідер українських профспілок наго­лосив, що «чергові ініціативи Кабінету Міністрів України щодо соціальних і трудових об­межень, відсутність реального соціального діалогу з профспіл­ками щодо Програми діяльнос­ті Уряду і проекту Державного бюджету на 2015 рік стали при­чиною різкої соціальної напру­ги в трудових колективах і спо­нукали до проведення Всеукра­їнської акції протесту профспі­лок». Однак, на жаль, очікува­на зустріч так і не відбулась.

Члени Президії підбили по­передні підсумки роботи в 2014 році, визначили основні напря­ми діяльності на наступний, окреслили План роботи Федера­ції професійних спілок України на І півріччя 2015 року.

Жваве обговорення виклика­ло питання взаємодії ФПУ з но­вообраним складом Верховної Ради України та участь проф­спілок у виборах до органів міс­цевого самоврядування, допо­відачем з якого виступив Голо­ва ФПУ Григорій Осовий. Зокре­ма, він повідомив присутніх про те, що звернувся до лідерів політичних партій «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт», фракцій «Об’єднання «Самопоміч», «Батьківщина», Радикальної партії Олега Ляш­ка щодо пріоритетності питань праці, реалізації трудових і со­ціальних гарантій громадян у подальшій парламентській ро­боті. А також поінформував про вже проведені зустрічі, зокре­ма з Всеукраїнським об’єднанням «Батьківщина». Як зазна­чив Григорій Осовий, робоча зу­стріч, що відбулася 20 листопа­да, засвідчила розуміння та підтримку з боку політиків щодо необхідності врахування в законотворчій роботі змін, які б забезпечували дотримання конституційних прав та свобод громадян, підвищення рівня та якості їх життя. За словами профспілкового лідера, наразі тривають перемовини про про­ведення зустрічі з лідером пар­тії «Блок Петра Порошенка» і фракцією «Об’єднання «Само­поміч».

РОЗБУДОВА СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ

З метою досягнення соціаль­ної справедливості в Україні, подолання бідності й підви­щення в цілому рівня життя всіх верств населення Федера­цією профспілок України на­працьовано низку законодав­чих пропозицій з питань забез­печення соціальної справедли­вості в оплаті праці, соціально­му захисті, оподаткуванні, що покликані в короткі терміни підвищити рівень добробуту громадян, насамперед най­менш забезпечених категорій. Зазначені пропозиції покладе­но в основу напрацьованих спільно із сторонами соціаль­ного діалогу проектів Націо­нальної доповіді щодо забезпе­чення соціальної справедливос­ті в Україні, Концепції соціаль­ної політики України до 2023 року, а також проекту Дорож­ньої карти спільних дій соці­альних партнерів з подолання «зон соціальної несправедли­вості» у сфері праці. Тож задля розбудови соціальної справед­ливості в Україні, заснованої на засадах справедливого спів­відношення прав і обов’язків, праці і винагороди, викорінен­ня бідності серед працюючих, та віддаючи належну шану Ге­роям Небесної сотні, ФПУ по­становила, зокрема, домогтися реалізації профспілкових зако­нодавчих пропозицій щодо за­безпечення соціальної справед­ливості в оплаті праці, соціаль­ному захисті, оподаткуванні тощо. Також вирішено з нагоди відзначення Всесвітнього дня соціальної справедливості про­вести в лютому 2015 року тиж­день соціальної справедливості з метою обговорення основних напрямів реформ у сферах соціально-економічного, гума­нітарного, трудового законо­давства та завершити його Все­українським форумом «Соці­альна справедливість. Можли­вості України в рамках Угоди про асоціацію з Європейським Союзом».

Учасники засідання розгля­нули та ухвалили відповідні рішення щодо питань «Про по­вноваження членів Президії ФПУ та постійних заступників членів Президії ФПУ», «Про проект Генеральної угоди на новий строк», «Про тимчасове призупинення дії деяких пунк­тів Положення «Про Всеукраїн­ський конкурс на кращий ко­лективний договір», «Про зако­нодавчі ініціативи щодо запро­вадження Методики розрахун­ку мінімальних гарантій заро­бітної плати за галузевою озна­кою в небюджетній сфері», «Про встановлення квот щодо нагородження відзнаками ФПУ», «Про бюджет ФПУ на 2015 рік», «Про проведення по­зачергових Загальних зборів ПрАТ «Укрпрофтур», «Про змі­ни у складі представників ФПУ в наглядових радах ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та ПрАТ «Укрпрофтур», а також заслу­хали інформацію «Про стан, перспективи та можливості щодо мінімізації загроз на рин­ку праці» та «Про стан заборго­ваності з виплати заробітної плати та дії профспілок щодо її погашення».

26.12.2014


Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
НОВИНИ

23.10.2017 22:16

23.10.2017 22:15

16.10.2017 13:48

16.10.2017 13:47

11.10.2017 12:42

11.10.2017 12:42

11.10.2017 12:41

11.10.2017 12:40

02.10.2017 01:36

02.10.2017 01:35

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів
УВАГА!

В №9 за 3 березня 2011 року було надруковано статтю "Доплати дітям війни: підтримка чи знущання?", у якій йшлося про ігнорування Пенсійним фондом ЗУ "Про соціальний захист дітей війни", згідно з яким ця категорія пенсіонер в має право на надбавку у розмірі 30% мінімальної пенсії . Усіляки ділки від адвокатури пропонують пенсіонерам допомогу у складанні позовної заяви за розцінками від 150 до 370 гривень. Прагнучи заощадити пенсійні гроші, ми пропонуємо використати ШАБЛОН, за яким кожен з дітей війни може самостійно скласти позовну заяву.

Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2015©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання