« на головну 12.04.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1098)
18
Березень
 
Інтерв’ю
 
Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?

Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?


РУБРИКИ


Передплата

Статті Підсумки року

І навчались, і співали, і права обстоювали!

І навчались, і співали, і права обстоювали!

ФПУ прагне згуртувати мо­лоде покоління навколо профспілки як гро­мадської органі­зації, яка актив­но захищає й об­стоює трудові, соціально-еконо­мічні, духовні права та інте­реси людини праці. Нині близько трети­ни членів Феде­рації профспілок становить мо­лодь віком до 35 років, тож зад­ля активного за­лучення молоді до профспілково­го руху та ефек­тивного вико­ристання її по­тенціалу на­прям культур­но-масової і спортивної робо­ти в апараті ФПУ визнано од­ним із найбільш пріоритетних.

Відповідним струк­турним підрозді­лом апарату ФПУ впродовж 2010 року зроблено чимало, відзначимо декілька з-по­серед усіх найпомітніших подій 2010 року.

Проведено Всеукраїн­ський молодіжний проф­спілковий форум, у роботі якого взяло участь близь­ко 150 молодіжних проф­спілкових лідерів з усіх регіонів України. В ході форуму молоді профспіл­ковці мали нагоду поспіл­куватися з Головою ФПУ та керівництвом профіль­них міністерств і народ­ними депутатами; учасни­ки форуму розробили про­ект резолюції з молодіж­них питань і направили його делегатам VI З’їзду ФПУ. Відбулось засідання Молодіжної ради ФПУ, були розроблені проекти Всеукраїнської школи мо­лодіжного профспілково­го лідера, «Молодіжний авангард профспілок» тощо.

Ще однією помітною подією став Всеукраїн­ський Форум лідерів пер­винних профспілкових ор­ганізацій студентів. Під час роботи форуму відбу­лася зустріч лідерів сту­дентських профкомів з Го­ловою ФПУ та міністром освіти і науки, завдяки чому вдалося вирішити низку принципових про­блем. Зокрема, були обго­ворені напрями вдоскона­лення законодавства про стипендіальне забезпе­чення, можливість вико­ристання державних ко­штів на оздоровлення сту­дентів; профспілкові сту­дентські лідери розроби­ли і направили на затвер­дження в МОН положення про Всеукраїнську сту­дентську раду при МОН, положення про студент­ський санаторій-профілакторій тощо.

До Дня молоді на май­дані Незалежності та ву­лиці Хрещатик у столиці було організовано велику святкову програму. Пра­цювали три майданчики: спортивний, профспілко­вий та концертний. На профспілковому проводи­лися юридичні консульта­ції, вікторини з основних трудових та соціально-економічних прав молоді. На спортивному відбули­ся показові виступи моло­дих спортсменів ФСТ «Україна» та спортивні конкурси для всіх бажаю­чих. А в святковому кон­церті взяло участь близь­ко 30 творчих молодіжних колективів профспілок!

З нагоди Всесвітнього дня дій профспілок «За гідну працю» проведено акції Молодіжної ради ФПУ. Під час цих акцій Молодіжний профспілко­вий актив організував мо­більний консультаційний пункт із основних питань соціально-економічного захисту студентської та робітничої молоді, оздо­ровлення, реалізації мо­лодіжної житлової полі­тики.

Управління культурно-масової, спортивної робо­ти і молодіжної політики апарату ФПУ принагідно висловлює вдячність усім учасникам указаних захо­дів (і решті також!), які і формують сьогодні моло­діжний профспілковий актив, та щиро вітає їх із Новим роком та Різдвом Христовим.

 

ФОНД КУЛЬТУРИ ФПУ – ОБДАРОВАНИМ ДІТЯМ

  Буквально днями виповнився рік, як було організовано Фонд культури ФПУ. Од­нак за такий порівняно невеликий проміжок часу зроблено чимало. Зокрема, сформовано базу даних обдарованих дітей, юнаків та молоді, які через різнома­нітні складні життєві обставини не можуть повноцінно розвивати свої таланти. Щоб допомогти їм реалізувати їхній потенціал, започатковано постійно діючий фестиваль-конкурс «Повір у диво», учасниками якого стануть діти, відібрані з надісланих членськими організаціями ФПУ анкет.

Головна мета заходу – підтримка талановитих та обдарованих дітей соціально незахищених категорій. окрім того, творча діяльність допомагає усвідомити себе особистістю, подолати життєві труднощі, знайти своє місце у житті, а також нових друзів і союзників. Завдяки цьому фестивалю діти отримали чудовий шанс мовою творчості висловити свій внутрішній світ, реалізувати здібності та продемонструвати всі грані своїх талантів.

24 грудня 2010 року в приміщенні Великої зали Будинку спілок відбулася перша благодійна акція «Повір у диво», організована Фондом культури ФПУ. талановиті діти з малозабезпечених сімей та сімей, які перебувають у складних життєвих обста­винах, одержали благодійні грошові гранти на підтримку своєї творчої діяльності.

 

 РЕКОРДИ МАСОВІ І ПРОФЕСІЙНІ

2010 рік для спілчан видав­ся традиційно насиченим на спортивні заходи. Два профспілкові фізкультурно-спортивні товариства цьо­горіч відсвяткували ювілей­ні дати – ФСт «Спартак» ви­повнилося 75 років, а ФСТ«Колос» відзначив 60-річчя.

Загалом ФСт профспілок розвивають 101 вид спорту. Понад 21 тисяча спортивних споруд – до послуг проф­спілкових спортсменів, у тому числі 656 стадіонів і 15 тисяч спортмайданчиків. Працює 641 дитячо-юнацька спортивна школа, де різни­ми видами спорту займаєть­ся понад 175 тис. дітей і мо­лоді. А загалом спортивна робота у профспілках про­водиться на 23 тисячах під­приємств різних галузей.

Цьогоріч центральні коміте­ти профспілок провели га­лузеві Спартакіади серед трудящих. Низку спортив­них заходів усіх рівнів про­вело ФСт «Спартак». У від­критті літніх сільських спор­тивних ігор 26 червня у Скадовську взяли участь понад 4 тисячі дітей – учнів спортивних шкіл ФСт «Ко­лос» з усіх областей Украї­ни. Особливо масовою ста­ла вело-атлетична «Естафе­та пам’яті» на честь 65-ї річ­ниці Перемоги, яка відбува­лася з 6 по 9 травня по всій Україні. У ній взяло участь 200 917 спортсменів із 6379 сіл, 385 районів і 24 облас­них центрів! Щодо вищих досягнень спорту, то на цій ниві відзначилося ФСТ«Україна». так, на Перших юнацьких Олімпійських іграх, що відбулися у Сінга­пурі, вихованці «України» завоювали 17 медалей з 35 завойованих збірною Украї­ни. А загалом на цих змаган­нях профспілкові спортсме­ни здобули 20 медалей, у тому числі 8 – золотих!

Копітка і самовіддана робо­та працівників сфери фіз­культури та спорту проф­спілок гідно відзначена – Голова ФПУ Василь Хара до Дня фізичної культури і спорту України нагородив 50 кращих із них подяками та грошовими преміями.

 

ПРОДОВЖИТИ НАВЧАННЯ!

Цьогоріч ФПУ в рамках про­екту технічного співробіт­ництва з Міжнародним бюро праці Міжнародної організації праці та Євро­пейським Союзом із квітня по листопад провели 11 се­мінарів, присвячених темі гендерної рівності у сфері праці. Було акцентовано увагу на питаннях прове­дення гендерного аудиту в організації/підрозділі; ве­дення переговорів про по­кращення умов праці та життя, інтеграції гендерних питань у колективні перего­вори, рівності оплати праці. Учасники тренінгів відзна­чалися активністю в обгово­ренні, відчувалася їхня не­байдужість до означеної проблематики і бажання поділитися власним досві­дом реалізації гендерної рівності на місцях.

Семінари відбулися на базі регіональних навчально-методичних центрів ФПУ, на­вчанням було охоплено 223 учасники. Про щиру і широ­ку цікавість до цієї тематики свідчить бодай той факт, що організатори перебрали лі­міт – 3 особи проходили на­вчання коштом своїх проф­спілкових організацій. Як за­свідчують результати анке­тування, мету тренінгу було досягнуто, матеріали вида­лися учасникам нестандарт­ними, але корисними, до­ступними і цікавими, тому слід сподіватися, що вони їх використовуватимуть у сво­їй подальшій роботі.

06.01.2011


Володимир ПОЛЄТАЄВ, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.03.2021 19:41

21.03.2021 19:40

09.03.2021 00:35

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:33

09.03.2021 00:22

24.01.2021 21:07

24.01.2021 21:06

02.01.2021 15:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання