« на головну 12.04.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1098)
18
Березень
 
Інтерв’ю
 
Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?

Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?


РУБРИКИ


Передплата

Статті Підсумки року

40 видів юрдопомоги – в арсеналі головспеців

40 видів юрдопомоги – в арсеналі головспеців

На виконання Програ­ми дій Федерації проф­спілок України, затвер­дженої V з’їздом ФПУ, щодо посилення захисту конституційних прав і гарантій працівників, підвищення правоза­хисної функції проф­спілок постановою Пре­зидії ФПУ від 26 квітня 2005 року № II -16-5 «Про структуру та граничну чисельність працівників апарату ФПУ» введено посади головних спеці­алістів апарату ФПУ з питань правової роботи, які працюють безпосе­редньо в територіальних профоб’єднаннях, містах Києві та Севастополі.

Аналіз роботи свід­чить, що головні спеціа­лісти проводять систем­ну та цілеспрямовану роботу з надання прак­тичної та методичної допомоги територіаль­ним профоб’єднанням, обласним організаціям галузевих профспілок, первинним профоргані­заціям із питань застосу­вання законодавства про працю, профспілки, а та­кож членам профспілок щодо представництва та захисту їхніх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Зага­лом представники ФПУ на місцях надають понад 40 видів правової допо­моги.

Президія ФПУ 1 груд­ня 2010 року розглянула питання про вдоскона­лення роботи головних спеціалістів із питань правової роботи апа­рату ФПУ, які працю­ють у територіальних профоб’єднаннях, при­йняла відповідну поста­нову та затвердила по­рядок організації їхньої роботи, фінансового та матеріально-технічного забезпечення.

У правозахисній ро­боті профспілок голо­вними завданнями для членських організацій визначено насамперед належне забезпечен­ня співпраці головних спеціалістів із питань правової роботи апарату ФПУ з територіальними органами Держнагляд­праці, органами виконав­чої влади та місцевого самоврядування, проку­ратури, юстиції НСПП, обмін інформацією, про­ведення спільних заходів тощо, а також забезпечен­ня широкого висвітлення у пресі правової тематики проблем, що вирішують профспілки задля захис­ту прав та інтересів чле­нів спілок.


КРОКИ ДО ЗМІН

Для головних спеціалістів із пи­тань правової роботи апарату ФПУ, які працюють у територі­альних профоб’єднаннях, ви­значено низку пріоритетних на­прямів. це, зокрема, зосеред­ження роботи на забезпеченні та захисті спілчан, передусім щодо обов’язкового легального оформлення трудових відносин, захисту від незаконних звіль­нень, своєчасної та повної опла­ти праці, безумовного виконан­ня колективних договорів;

конструктивна співпраця з те­риторіальними інспекціями праці, більш широке застосу­вання положень угоди між ФПУ та Держнаглядпраці від 19 трав­ня 2009 року, забезпечення юридичного супроводу укла­дення з ними територіальних угод;

забезпечення надання всього спектру правових послуг галузе­вим профспілковим організаціям усіх рівнів з урахуванням терито­ріальних особливостей;

удосконалення методично-правової роботи у здійсненні гро­мадського контролю за додер­жанням законодавства про працю первинними і територіальними організаціями профспілок;

здійснення правового моніто­рингу причин виникнення по­рушень трудового законодав­ства, ефективності вжиття захо­дів щодо їх усунення, реагуван­ня на звернення профспілок, ініціювання публічного розгля­ду тощо.


ПРАЦЮЮТЬ ПРОФЕСІОНАЛИ

Робота Приймальні громадян юридичного де­партаменту апарату ФПУ характеризується підвищеним навантаженням через масовість звернень та широкий спектр проблем, з якими звертаються відвідувачі.

У2010 році у Приймальні громадян юрдепарта­менту були надані юридичні консультації з пра­вових питань 1730 особам. на «гарячу лінію» за звітний період звернулася 461 особа.

Структура звернень за галузями права:

Трудове право 70%

Судовий захист 12%

Соціальний захист 8%

Житлове право 5%

Спадкування 3%

Захист прав споживачів 1%

Сімейне право 1%

 Дискримінаційні норми вилучено із законів

  Юридичним департамен­том апарату Федерації профспілок України опра­цьовано низку законопро­ектів та інших нормативно-правових ак­тів, що надходили на пого­дження до національної тристоронньої соціально-економічної ради, спіль­ного представницького органу профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів і соціального діалогу на національному рівні, а також розглядали­ся на засіданнях урядових комітетів.

Така робота дала змогу у певних випадках запобіг­ти звуженню змісту, обся­гу прав працівників порів­няно з чинним законодав­ством. завдяки зауважен­ням і пропозиціям ФПУ з проектів нормативно-правових актів було вилу­чено норми, які погіршу­вали права педагогічних працівників за результата­ми проведеної атестації, працівників пожежної охорони в питаннях укла­дення контракту, водіїв автомобілів – у питаннях робочого часу.

За клопотаннями член­ських організацій за ініціа­тиви ФПУ подано пропо­зиції до Закону України «Про підвищення пре­стижності шахтарської праці» щодо поширення його дії на працівників во­єнізованих аварійно-рятувальних служб (фор­мувань) Гмк, до проекту Повітряного кодексу України – щодо виклю­чення з нього норми, якою передбачено укла­дення контрактів із пер­соналом.

З метою спрощення про­цедури легалізації та звіт­ності профспілок, їх орга­нізацій та об’єднань ФПУ звернулася до Прем’єр-міністра України М. Аза­рова з проханням дати доручення відповідним центральним органам виконавчої влади розгля­нути пропозиції ФПУ та за її участі вжити заходів з вирішення порушених питань.

На виконання зазначено­го звернення у жовтні 2010 року під егідою Мі­ністерства юстиції України обговорено проблеми, що виникають під час дер­жавної реєстрації проф­спілок, зміни найменуван­ня профспілкових органі­зацій, взяття їх на облік у фондах загально-обов’язкового державно­го соціального страхуван­ня, податкових органах, надання податкової, ста­тистичної та фінансової звітності. за результатами обговорення прийнято рі­шення щодо підготовки пропозицій про внесення змін до законодавчих ак­тів, які регулюють зазначе­ні питання.

Триває робота над проек­том Трудового кодексу України, активізовано роз’яснення норм цього проекту, висвітлення його позитивних і негативних моментів.

 

05.01.2011ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.03.2021 19:41

21.03.2021 19:40

09.03.2021 00:35

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:33

09.03.2021 00:22

24.01.2021 21:07

24.01.2021 21:06

02.01.2021 15:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання