« на головну 12.04.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1098)
18
Березень
 
Інтерв’ю
 
Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?

Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?


РУБРИКИ


Передплата

Статті Підсумки року

Понад усе – добробут народу

Понад усе – добробут народу

Одним із пріо­ритетних на­прямів роботи ФПУ завжди був і залишається соціальний за­хист населення: підвищення рів­ня соціальних стандартів та гарантій, бо­ротьба з бідніс­тю, посилення ефективності системи соцс­трахування. Чого вдалося до­сягти профспіл­кам у році, який минає, і над чим ще треба працювати?

Цінова політика ФПУ

Законодавством Украї­ни професійні спілки ви­значено одним із суб’єктів у сфері регулювання цін та ціноутворення. Завдя­ки активній позиції ФПУ вдалося домогтися того, що всі проекти соціально важливих рішень влади про зміну цін і тарифів обов’язково погоджують­ся із СПО профспілок. Мін’юст не має права реє­струвати нормативно-правові акти, якщо їх не погоджено із профспілками.

Федерації вдалося пе­реконати Уряд у доціль­ності введення й збере­ження діючої системи ди­ференційованих цін на газ і тарифів на електроенер­гію для населення залеж­но від обсягів споживан­ня, що відображено у про­екті Стратегії розвитку України до 2012 року. В ре­зультаті понад 3/4 сімей, що споживають газ, опла­чують його за цінами, зна­чно нижчими від серед­ньозваженої.

Однак 13 липня 2010 року НКРЕ без погоджен­ня із профспілками при­йняла постанову № 812 про підвищення ціни на газ для населення. У від­повідь ФПУ надіслала звернення до Президента, Генерального прокурора, подала позов до Київсько­го окружного адміністра­тивного суду до НКРЕ, Кабміну, Мін’юсту з вимо­гою скасувати рішення НКРЕ та його державну реєстрацію.

А вже 1 серпня набула чинності постанова Каб­міну № 621, в якій урахова­но пропозиції ФПУ щодо зменшення розміру обов’язкової плати грома­дян за житлово-комунальні послуги з 20 до 15% (а для родин, що склада­ються з пенсіонерів та ін­ших непрацездатних осіб, – з 15 до 10%) середньомі­сячного сукупного доходу сім’ї. Також зменшено з 15 до 10% поріг обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги для сімей, у складі яких є працездат­ні особи, якщо середньо­місячний сукупний дохід родин із розрахунку на одну особу не перевищує 50% прожиткового міні­муму. Це дозволило більш ніж у двічі розширити до­ступність житлових суб­сидій.

Профспілки запропо­нували змінити методику обчислення середнього су­купного доходу. Зокрема, до розміру доходу не включати нарахований податок, а також зняти об­меження щодо отримання субсидій для родин, у складі яких є працюючі громадяни. Нині Уряд об­раховує вартість цього пи­тання.

Щодо проголошеного Урядом неодноразового підвищення ціни на газ у 2011 році, то ФПУ зайняла активну позицію, аби цьо­го не допустити. Так, 16 вересня у Будинку проф­спілок проведено консуль­тативну тристоронню зу­стріч представників уря­ду, МВФ і профспілок. Йшлося про проблеми ре­алізації соціально-економічної політики в кон­тексті Меморандуму МВФ з Україною та необхід­ність перегляду окремих його положень, у тому числі щодо обґрунтова­ності подальшого підви­щення цін на природний газ для населення.

Протягом жовтня–листопада відбулося чоти­ри засідання спільної ро­бочої групи з питань регу­лювання цін на газ для на­селення. До складу групи увійшли представники ФПУ, міністерств і ві­домств. Запропоноване профспілковою стороною переоснащення опалю­вального обладнання на більш сучасне та еконо­мічне, за оцінками фахів­ців, має зекономити понад 3 млрд куб. м вітчизняного газу та спрямувати його на підприємства теплоко­муненерго для здешевлен­ня виробництва тепла та гарячої води населенню.

Зміни у системі соцстраху

Законом України «Про збір та облік єдиного вне­ску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (набуває чинності з 1 січня 2011 року) передбачено збіль­шення (у складі єдиного внеску) розміру внеску на соціальне страхування від нещасного випадку на ви­робництві та професійне захворювання на 0,1%. Це стало можливим завдяки принциповій позиції профспілок, які послідов­но проводили роботу щодо наповнення бюджету фон­ду та збільшення розміру страхового внеску на цей вид страхування.

Основним завданням профспілок у сфері загальнообов’язкового дер­жавного соціального стра­хування України на випа­док безробіття залишаєть­ся збільшення обсягів со­ціальних послуг безробіт­ним та вжиття заходів щодо їх працевлаштуван­ня, забезпечення застра­хованих осіб, зареєстрова­них у державній службі зайнятості, належними виплатами за рахунок ко­штів Фонду соцстраху з поступовим наближенням мінімального розміру до­помоги із безробіття до прожиткового мінімуму. Завдяки принциповій і на­полегливій позиції членів правління фонду від проф­спілкової сторони вста­новлено порядок, за яким розмір мінімальної допо­моги із безробіття підви­щується з урахуванням темпів зростання прожит­кового мінімуму.


ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ

ФПУ продовжує наполягати на тому, щоб базовим соці­альним стандартом достат­нього рівня життя населен­ня був прожитковий міні­мум. і хоча Кабмін зобов’язаний визначати щороку до 1 липня величину прожит­кового мінімуму на відпо­відний рік за погодженням зі стороною профспілок та роботодавців, однак розра­хунки розміру прожитково­го мінімуму на 2011 рік не погоджено зі сторонами со­ціального діалогу.

Із 2000 року не перегляда­лися набори продуктів хар­чування, непродовольчих товарів та послуг для визна­чення розміру прожитково­го мінімуму, хоча статтею 3 Закону україни «Про про­житковий мінімум» визначе­но, що такий перегляд здій­снюється не рідше одного разу на п’ять років. З ініціа­тиви профспілок розпочав­ся тристоронній діалог щодо оновлення набору то­варів і послуг для визначен­ня прожиткового мінімуму.

На черзі – забезпечення ви­конання рішення Конститу­ційного Суду україни від 22.05.2008 № 10рп/2008 щодо повернення до складу прожиткового мінімуму, ви­значеного для осіб, які, від­повідно до законодавства, підлягають обов’язковому державному соціальному страхуванню, суму податку з доходів фізичних осіб.

ФПУзапропонувала коре­гування вартісної величини прожиткового мінімуму за­лежно від зміни цін. Дані моніторингу свідчать, що протягом 2007–2010 років офіційна величина прожит­кового мінімуму щомісяця виявлялася заниженою по­рівняно з фактичним рів­нем цін. Наприклад, у ве­ресні 2010 року ця величи­на виявилася заниженою в середньому на 13 відсотків.

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мінімальний розмір пенсії за віком хоч і дорівнює про­житковому мінімуму для не­працездатних осіб, але від­стає від фактичного про­житкового мінімуму. Так, станом на 1 жовтня 2010 року мінімальна пенсія ста­новила 723 грн, однак, за даними Мінпраці, фактич­ний прожитковий мінімум за цінами вересня 2010 року становив 761 грн, а межа бідності за і квартал 2010 року сягнула 915 грн.

Разом із тим з вересня 2009 року у зв’язку із рішенням Конституційного Суду Украї­ни пенсії призначаються без обмеження максималь­ного розміру, що спричиняє справедливе невдоволення пенсіонерів, оскільки при мінімальній пенсії в 723 грн окремі пенсії нині призна­чаються в розмірі 20, 30 тис. грн і більше.

Середній розмір пенсії лише незначною мірою пе­ревищує мінімальну пенсію (близько 50%) і станом на 1 жовтня 2010 року стано­вить 1123,58 грн, що свід­чить про низьку диферен­ціацію розмірів пенсій за­лежно від тривалості стра­хового стажу та одержува­ної заробітної плати, з якої сплачено страхові внески до Пенсійного фонду.

Незначний коефіцієнт що­річного підвищення пенсій, відповідно до статті 42 За­кону україни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (не менше ніж на 20% темпів зростання середньої заро­бітної плати порівняно з по­переднім роком), не відпо­відає зростанню цін на това­ри та послуги та призводить до збільшення розриву в розмірах раніше призначе­них і новопризначених пен­сій та зниження купівельної спроможності пенсіонерів.

На жаль, залишається не­врегульованим питання пе­рерахунку пенсій працюю­чим пенсіонерам. Як у 2009-му, так і в 2010 році при перерахунку пенсій, відповідно до частини 4 статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страху­вання», органи Пенсійного фонду застосовують показ­ник середньої заробітної плати в україні не за рік, що передує року звернення з приводу перерахунку пен­сії, а за 2007 рік. Не мали позитивного результату іні­ційовані ФПу протест до ге­неральної прокуратури та подання уповноваженого верховної Ради україни з прав людини. доводиться захищати порушені права пенсіонерів у судах.

05.01.2011


Інга ВАЛЕНТИНОВА,«ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.03.2021 19:41

21.03.2021 19:40

09.03.2021 00:35

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:33

09.03.2021 00:22

24.01.2021 21:07

24.01.2021 21:06

02.01.2021 15:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання