« на головну 12.04.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1098)
18
Березень
 
Інтерв’ю
 
Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?

Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?


РУБРИКИ


Передплата

Статті Підсумки року

За гідну оплату праці

За гідну оплату праці

Хоч що кажіть, але без заробітної плати чи за мізерну оплату працю­вати – ой як не хочеться!.. В нашій країні, на жаль, час від часу робітни­кам доводиться виходити на вулич­ні мітинги та протести, вимагаю­чи виплати своїх кревно зароблених. У таких ситуаціях ФПУ не зали­шається осторонь і всіляко підтри­мує невдоволених, допомагаючи їм у вирішенні наболілих питань! Звісно, Федерація намагається й мирним шляхом боротися з роботодавцями, які не виконують свої обов’язки, вико­ристовуючи різноманітні важелі впливу.

О сновною ідеоло­гією ФПУ у сфері оплати праці було й за­лишається за­безпечення її достойного рівня, зменшення надмір­ної диференціації населен­ня за доходами з метою ак­тивного формування серед­нього класу, насамперед із-поміж кваліфікованих робітників і спеціалістів.

Так, у січні–вересні 2010 року індекс реальної зарплати становив 9,8% порів­няно з відповідним періо­дом минулого року. ФПУ вдалося переконати Уряд та зафіксувати у Генераль­ній угоді на 2010–2012 роки домовленість сторін щодо забезпечення зростання ре­альної заробітної плати не менше, ніж зростання ре­ального ВВП.

ФПУ також вдалося ді­йти домовленості щодо розроблення та узгоджен­ня до 1 квітня 2011 року ме­ханізму проведення розра­хунку мінімального рівня заробітної плати, який за­безпечуватиме відтворен­ня здатності працівника до праці та утримання непра­цездатних членів його сім’ї (відтворювального рівня оплати праці).

Важливим позитивом надскладних переговорів слід вважати й внесення до Генеральної угоди на 2010–2012 роки норми, якою фак­тично встановлено договір­ний розмір мінімального рівня оплати праці, а саме: розмір заробітної плати не­кваліфікованого працівни­ка небюджетної сфери за повністю виконану норму часу в нормальних умовах праці має перевищувати фактичний розмір прожит­кового мінімуму для пра­цездатних осіб.

Під час переговорів з укладення Генугоди на но­вий строк домоглися також встановлення базової та­рифної ставки в ЄТС із 1 січня 2011 року в розмірі не менше мінімальної за­робітної плати. В результа­ті вперше вдалося зобов’язати Кабмін проводити переговори з профспілка­ми щодо визначення базо­вих умов в оплаті праці бю­джетників, у тому числі й держслужбовців.

Профспілки також спро­моглися зобов’язати Каб­мін забезпечити протягом 2011 року поступове набли­ження базового посадового окладу Єдиної тарифної сітки до мінімальної заро­бітної плати й визначити конкретні механізми сис­темного підвищення зарплат у бюджетній сфері.

ФПУ домоглася значно­го посилення адміністра­тивної та кримінальної від­повідальності за несвоє­часну виплату заробітної плати.

Ринок праці

Наслідки світової фінансово-економічної кризи не­гативно вплинули на ри­нок праці України. Така си­туація потребувала від профспілок нестандартних й оперативних дій, завдяки яким починаючи з другої половини 2009-го до 2010 року ситуацію на ринку праці України вдалося ста­білізувати.

Для забезпечення моло­ді першим робочим місцем за ініціативи ФПУ, яку було озвучено на зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у квітні 2010 року, в Державному бюджеті передбачено асиг­нування на забезпечення зайнятості випускників ви­щих та професійно-технічних навчальних закла­дів освіти шляхом надання дотації роботодавцю.

На початку 2010 року при Кабінеті Міністрів було створено Раду з пи­тань трудової міграції гро­мадян України, до складу якої увійшов представник ФПУ.

Федерацією профспілок України неодноразово іні­ційовано розроблення за­ходів щодо повернення тих, хто працює у нефор­мальному секторі економі­ки, до системи офіційної економіки. За активної участі профспілок було за­тверджено розпорядження Кабінету Міністрів Украї­ни «План заходів щодо де­тінізації доходів та відно­син у сфері зайнятості на­селення».

ФПУ виступає проти по­ширення нетипових форм зайнятості, при яких погір­шується соціальна незахи­щеність працівників, втра­чається зв’язок із профспіл­кою, унаслідок чого не­можливо скористатися її захистом, послаблюється роль або й руйнуються пер­винні організації. Для за­безпечення широкої проф­спілкової дискусії з цих пи­тань у серпні 2010 року було проведено Міжнарод­ний профспілковий круглий стіл на тему «Роль профспілок у протидії по­ширенню позикової праці», участь у якому взяв також представник ФНП Росії.

Переймається Федера­ція профспілок України не лише вирішенням нагаль­них проблем у сфері зайня­тості, а й науково-обґрунтованим передбаченням змін, що незабаром очіку­ються на українському ринку праці. Тож ФПУ іні­ціювала проведення у груд­ні поточного року Міжна­родної тристоронньої науково-практичної конфе­ренції на тему «Ринок пра­ці та державна служба зайнятості в епоху глобальних змін і новітніх викликів».

Розвиток національного виробничого комплексу

Сприяння стабілізації та розвитку вітчизняного виробничого комплексу як основи збереження та збільшення кількості су­часних робочих місць, за­безпечення продуктивної зайнятості, належних умов праці та рівня її оплати є одними із найважливіших напрямів роботи ФПУ.

За ініціативи профспі­лок на засіданні Урядового комітету з питань еконо­мічної політики 14 січня 2010 року прийнято рішен­ня про доопрацювання із сторонами соціального діалогу проекту постанови Кабінету Міністрів Украї­ни «Про основні напрями антикризових дій та відновного розвитку на 2010 рік».

Також Федерація ініці­ювала проведення міжві­домчої наради із проблем­них питань міського елек­тротранспорту, яка відбу­лася 27 вересня 2010 року у Міністерстві з питань житлово-комунального гос-подарства. Більшість про­позицій ФПУ у проекті рі­шення наради були врахо­вані.

Слід відзначити консо­лідовану позицію ФПУ та профспілки АСМУ у захис­ті економічних та трудо­вих прав працівників ТОВ «Вінницька підшипникова компанія». Спільними зу­силлями були проведені протестні акції у Вінниці та Києві.

Головними завданнями Федерації профспілок України, її членських орга­нізацій у сфері збереження та сприяння розвитку вітчизняного виробничого комплексу є консолідація соціальних партнерів у підтримці створення вітчизняного конкуренто­спроможного середовища в усіх його ланках: праців­ник – підприємство – га­лузь – регіон – національна економіка та соціальне спрямування бізнесу.

05.01.2011


Анна РЄПІЧ, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.03.2021 19:41

21.03.2021 19:40

09.03.2021 00:35

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:33

09.03.2021 00:22

24.01.2021 21:07

24.01.2021 21:06

02.01.2021 15:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання