« на головну 12.04.2021
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1098)
18
Березень
 
Інтерв’ю
 
Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?

Як себе проявили в цьому кризовому році профспілки? Що вдалося у відстоюванні прав трудящих?


РУБРИКИ


Передплата

Статті Підсумки року

Профспілковий 2012-й: співпраця, перемоги, здобутки

Профспілковий 2012-й:  співпраця, перемоги, здобутки

 Новий Рік – це не лише свято, на яке чекають і ве­ликі, і малі, а й певна межа, під­биття підсумків і, звісно, початок чогось нового.

Так чи інакше, напри­кінці року кожен за­мислюється над про­житим роком, аналі­зує, що вдалося зробити, а над чим іще треба наполе­гливо працювати, складає плани на майбутнє. Тож «ПВ» також вирішили під­бити підсумки профспілко­вого року, згадати важливі події, здобуті перемоги – усе важливе, що було зро­блено: підвищення заро­бітної плати та пенсій, за­хист прав трудівників, по­ліпшення стану охорони праці тощо. Українські профспілки почули на між­народній арені, відбулися зустрічі з керівництвом держави, урядовцями, ро­ботодавцями, підписано низку угод та меморанду­мів про співпрацю тощо. Про це та інше – в нашому матеріалі.

 


50-та СЕСІЯ КОМІСІЇ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РАДИ ООН

2 лютого ц. р. у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку в рамках роботи 50-ї сесії Комісії ООН із соціального розвитку Голова Федерації Юрій Кулик висту­пив із Заявою Федерації профспілок України щодо пункту 3(а) «Викорі­нення злиднів».

Уперше за історію профспілкового руху України у роботі Комісії соціаль­ного розвитку економічної та соціальної ради ООН взяла участь делегація Федерації профспілок України.

ФПУ взяла активну участь у підготовці рекомендацій форуму Генеральній Асамблеї ООН та їх обговоренні, серед яких, зокрема:

– усунути головні причини бідності, сприяти системним змінам і ліквідації нерівності задля досягнення справедливого та продуктивного суспільства для всіх;

– інвестувати кошти у фізичну та соціальну інфраструктуру, створювати сприятливі умови та виділяти необхідні ресурси для тих, хто бере участь у виробництві сільськогосподарської продукції та її розподілі тощо.

У перерві між засіданнями відбулася робоча зустріч Голови ФПУ Юрія Кулика та Генерального секретаря ЗКП Володимира Щербакова, під час якої дана висока оцінка прогресу в зміцненні соціального діалогу в Україні завдяки зусиллям ФПУ.

12 січня відбулася зустріч Голови ФПУ Юрія Кулика з Прем’єр-міністром України Миколою Азаровим, під час якої керівник Уряду підтримав ініціативу профспілок оголосити 2012-й Роком соціальної справедливості.


На державному рівні

Підтримуючи ініціативу ООН, Федерація профспілок України з 2009 року неодноразово зверталася до президентів країни з пропозицією про запровадження щорічного відзначення в Україні 20 лютого Всесвітнього дня соціальної справедливості.

Нарешті ця ініціатива ФПУ була підтримана Президентом В. Януковичем. Тож його Указом від 4 листопада 2011 року № 1021 в Україні встановлено День соціальної справедливос­ті, який вперше відзначили 20 лютого цього року – у Всесвітній день соціальної справедливості.

Такий крок має на меті привернення уваги суспільства, орга­нів державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадських організацій до вирішення пи­тань соціальної справедливості та необхідності спільної побу­дови в Україні суспільства соціальної справедливості та актив­ного впровадження в життя політики й стратегії, спрямованих на її забезпечення


Рада федерації профспілок України

12 грудня в Будинку спілок відбулося шосте засідання Ради ФПУ, на якому під­бито підсумки роботи за поточний рік, а також окреслено основні вектори її ді­яльності в 2013-му. Основним пунктом порядку денного було питання щодо основних завдань профспілок із забез­печення громадського контролю за до­триманням трудового законодавства.

У ході засідання члени Ради прийняли рішення оголосити 2013 рік Роком бо­ротьби профспілкових організацій проти нелегальної зайнятості, використання за­позиченої праці та «тіньової» виплати заробітної плати.

  

 ПРЕЗИДЕНТ ПІДТРИМУЄ ІНІЦІАТИВУ ФПУ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ ДІАЛОГУ ВЛАДИ ТА ПРОФСПІЛОК

 10 лютого від­булася робоча зустріч Прези­дента України Віктора Януко­вича з Голо­вою ФПУ Юрі­єм Куликом. Під час зустрічі Глава держави наголосив на важливості розширення соціального діалогу між державою, професійними спілками та роботодавцями в здійсненні економічних і соціальних реформ для значного підвищення рівня життя громадян України.

 

 ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Дії ФПУ спрямовуються на вдоскона­лення пенсійного законодавства та забезпечення поступового підви­щення пенсійних виплат. Федераці­єю профспілок та Пенсійним фон­дом України 10 квітня 2012 року укладено Угоду про співпрацю.

 

  ЦІНОВА ПОЛІТИКА

ФПУ вдалося домогтися створення Главою держави Державної інспекції з контролю за цінами та за­твердження Положення про її діяльність, у якому передбачено взаємодію Держцінінспекції з проф­спілками. 9 жовтня 2012 року підписано Меморан­дум про співробітництво між Державною інспекцією України з контролю за цінами та ФПУ.

 

  ОЛІМПІАДА

 27 липня в Лондоні стартували ХХХОлімпійські ігри, на яких змагалися за медалі головних стартів чотири­річчя 245 українських олімпійців, із них 126 – вихован­ці фізкультурно-спортивних товариств профспілок.

Українська збірна в Лондоні здобула 20 нагород (6 золотих, 5 срібних і 9 бронзових), а відтак серед 204 країн-учасниць фінішувала 14-ю в загальнокомандному заліку.

 

  ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

 31 жовтня набув чинності Закон «Про внесен­ня змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо збільшен­ня видатків на технічне переоснащення та охо­рону праці на вугледобув­них підприємствах».

Згідно з документом бю­джет вугільної промисло­вості збільшено на 1 млрд 510 млн гривень, з яких 1 млрд 450 млн будуть спрямовані на технічне переоснащення україн­ських шахт, а 60 млн – впровадження на підпри­ємствах вуглепрому захо­дів з охорони праці.

 

  VII З’ЇЗД ЗАГАЛЬНОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК

 12 вересня до Москви прибуло 147 делегатів від 10 об’єднань профспілок незалежних держав СНД і 28 міжнарод­них галузевих об’єднань про­фесійних спілок, які налічують у своїх лавах близько 50 мільйонів трудящих, були й українські представники. Зі звітною доповіддю виступив генеральний секретар ЗКП Володимир Щербаков, який охарактеризував період між VI і VII з’їздами (2007–2012 роки) та докладно зупинився на основних підсумках роботи.

В обговоренні доповідей узяв участь Голова ФПУ Юрій Кулик. Зтрибуни з’їзду він по­ділився досвідом роботи профспілок України в обстоюванні інтересів трудящих і вніс кілька пропозицій щодо вдосконалення діяльності ЗКП.

 

  ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОФСПІЛОК

 Президією Федерації профспілок України визначе­но пріоритетне завдання ФПУ, її членських органі­зацій на 2013–2014 роки – розгортання масового, дієвого громадського контролю профспілок за до­триманням трудового законодавства. У грудні було підписано Угоду про співпрацю між Державною ін­спекцією України з питань праці та Федерацією професійних спілок України (свої підписи під доку­ментом постави­ли Юрій Кулик і заступ­ник Голо­ви Держпраці Ва­силь Іванчак).

 

  ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

 З метою посилення захисту прав споживачів 9 жовтня Голова ФПУ Юрій Кулик і голова Держспоживінспекції Сергій Орєхов підписали Меморандум про співробітництво між Феде­рацією профспілок України та Державною ін­спекцією України з питань захисту прав спожи­вачів. Меморандум укладено задля подолан­ня правових і організаційних перешкод у за­стосуванні норм законодавства, а також підви­щення ролі громадських організацій, які пред­ставляють інтереси своїх членів як споживачів товарів, робіт і послуг.

 

  ДІАЛОГ УРЯДУ І ПРОФСПІЛОК

 Найбільш актуальні питання соціально-економічного розвитку, підвищення добробуту й безпеки громадян, регулювання трудових відносин, посилення взаємодії профспілок і влади в процесі масштабних реформ обговорювалися на зустрічі Прем’єр-міністра України Миколи Азарова з представниками всеукраїнських профспілок, яка відбулася 27 січня у Будинку спілок. Хід обговорення зумовила тема зустрічі: «Про посилення со­ціального діалогу між органами державної влади та профспілками у процесі реалізації реформ в економічній та соціальній сфері».

Більшість наданих профспілками пропозицій уже розглянуто безпосередньо Миколою Азаровим, надано відповідні доручення міністрам та керівникам інших центральних органів виконавчої влади щодо реалізації цих пропозицій, а в разі необхідності – вне­сення на розгляд уряду узгоджених проектів рішень. Координацію цієї роботи покла­дено на віце-прем’єр-міністра – міністра соціальної політики України Сергія Тігіпка. Як наслідок, уже відбулася низка зустрічей з різними міністрами та урядовцями, під час яких вирішено чимало нагальних питань.

 

 ГЕНЕРАЛЬНА РАДА МКП

 Голова Федерації профспілок України Юрій Кулик взяв участь у роботі Генеральної ради Міжнародної конфедерації профспілок, що пройшла у Йорданії. Голова ФПУвзяв участь у дикусіях із питань соціаль­ного блоку, а також щодо вироблення стратегії про­тидії порушенням прав профспілок на багатонаціо­нальних підприємствах.

 

 ФОТОКОНКУРС «ЗА ГІДНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ ПРАЦІ!»

 5 грудня підбито підсумки фотоконкурсу «За гідне життя людини праці!», який проводив­ся у вересні – листопаді 2012 року за рішен­ням Президії Федерації профспілок України з метою широкого висвітлення професійної ді­яльності працівників різних спеціальностей.

 

 НА КОНТРОЛІ – БЕЗПЕКА ПРАЦІ

 З метою виконання Угоди про співпрацю від 28 квітня 2011 року 7 грудня відбулося підписання Спільних за­ходів між ФПУта Державною службою гірничого на­гляду та промислової безпеки України.

Угода сприятиме реалізації конституційного права працівників на охорону життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, поліпшенню умов та безпеки пра­ці працівників суб’єктів господарювання і, як резуль­тат, – зменшенню рівня виробничого травматизму та профзахворювань в Україні.

 

  ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ

 З метою визначення механізмів захисту трудових та профспілкових прав працівників підприємств ТНКна початку листопада ФПУза підтримки Фонду ім. Ф. Еберта проведено міжнародну конференцію на тему «Діяль­ність транснаціональних компаній в Україні та визна­чення стратегії профспілок». Пропозиції, напрацьовані під час заходу, знайшли своє відображення у постанові Президії ФПУ«Про позицію ФПУ щодо стану соціально-трудових відносин на підприємствах транснаціональних компаній в Україні».

 

  101-ша СЕСІЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРАЦІ У ЖЕНЕВІ

 Голова ФПУ Юрій Кулик, виступаючи на за­сіданні, наголосив, що відповіддю на кризу в Україні виявилася нова спільна ініціатива сторін соціального діалогу – держави, профспілок і роботодавців – стосовно під­писання Національної тристоронньої угоди про зайнятість і робочі місця, що її розро­блено на підставі «Глобального пакту про робочі місця», який МОПприйняла як від­повідь на глобальну економічну кризу.

Юрій Кулик закликав до створення майбут­нього, в якому центральне місце займати­ме забезпечення трудящих гідною працею. В іншому разі ера соціальної справедли­вості, про яку всі так багато говорять, зали­шиться недосяжним ідеалом.

Юрій Кулик мав низку зустрічей із пред­ставниками Міжнародної конфедерації профспілок, Загальноєвропейської регіо­нальної ради, Загальної конфедерації профспілок, низки профцентрів із питань розвитку двосторонніх зв’язків.

Урамках 101-ї конференції Міжнародної організації праці підписано Національну програму гід­ної праці для України на 2012–2015 роки.

 

  ОБ’ЄДНАЛИСЯ ЗАРАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ

 4 вересня у ФПУ відбуло­ся урочисте підписання Угоди про утворення Спільного представниць­кого органу репрезента­тивних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні. Під цим документом поста­вили свої підписи керів­ники репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок: Голова Феде­рації професійних спілок України Юрій Кулик, голо­ва Конфедерації вільних профспілок України Ми­хайло Волинець, голова Федерації профспілок транспортників України Вадим Ткачов, голова Об’єднання всеукраїн­ських автономних профспілок Анатолій Широков та голова Об’єднання всеукраїнських проф­спілок і профоб’єднань «Єдність» Анатолій Онищук.

5 всеукраїнських об’єднань профспілок, що підписали Угоду, об’єднають 76 профспілкових організацій, що діють у всіх регіонах і галузях економіки. Уїхніх лавах – понад 9,7 мільйона спілчан, або понад 90% їх загальної чисельності.

 

 

  НОВІ ГОРИЗОНТИ СПІВПРАЦІ

 У грудні урочисто підписано Меморандум про співпрацю між омбудсманом Валерією Лутков­ською і Федерацією профспілок України.

Його мета – співпраця та консолідація зусиль сторін, спрямованих на захист соціально-економічних і трудових прав та свобод членів професійних спілок, інших працівників, а та­кож сприяння дотриманню таких прав та сво­бод у своїй діяльності посадовими і службови­ми особами органів державної влади та місце­вого самоврядування.

 

  НАЦІОНАЛЬНА ТРИСТОРОННЯ УГОДА ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ ТА РОБОЧІ МІСЦЯ

1 червня у Будинку Уряду України відбулося підписання сторонами соці­ального діалогу Національної тристоронньої угоди про зайнятість і робо­чі місця. Угоду підписали: від Кабінету Міністрів України – віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, від Спільного пред­ставницького органу всеукраїнських профспілок і профспілкових об’єднань – Го­лова Федерації профспілок України Юрій Кулик, від Спіль­ного представ­ницького органу сторони робото­давців на націо­нальному рівні – голова Феде­рації роботодав­ців України Дмитро Фірташ.

27.12.2012


Анна РЄПІЧ, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.03.2021 19:41

21.03.2021 19:40

09.03.2021 00:35

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:34

09.03.2021 00:33

09.03.2021 00:22

24.01.2021 21:07

24.01.2021 21:06

02.01.2021 15:47

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2019©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання