« на головну 18.01.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (983)
10
Січень
 
Інтерв’ю
 
Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»

Степан Кривов’язий: «Кабмін уже четвертий рік не передбачає в бюджеті жодної копійки на лісо- господарські заходи»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Епіцентр

ФПУ: боротьба за держбюджет України на 2012 рік

ФПУ: боротьба за держбюджет України на 2012 рік

Останнім часом на­лагоджено системну спільну роботу сто­рін соціального діа­логу щодо формуван­ня основних страте­гічних документів країни. Серед них, зо­крема, Прогноз еко­номічного і соціаль­ного розвитку Украї­ни, Державна про­грама економічного і соціального розви­тку України та Дер­жавний бюджет України на наступ­ний рік.

ФПУ бере безпо­середню участь у формуванні проекту Держбюджету–2012, чітко дотримуючись По­рядку участі соціальних партнерів у формуванні бюджетної політики, за­твердженого у лютому ц. р. на засіданні НТСЕР. Цього року ФПУ завчасно долучи­лася до процесу формуван­ня головного фінансового документа країни.

Активно працює постій­но діюча тристороння ро­боча група, до складу якої від профспілок входять представники й фахівці апарату ФПУ та членських організацій. На засіданнях, які відбуваються щоміся­ця, обговорюються пропо­зиції сторони профспілок і роботодавців до бюджету на 2012 рік і середньостро­кову перспективу. Члени групи мають можливість поставити питання та діс­тати на них відповіді, а та­кож обговорити окремі бю­джетні проблеми.

Так, за результатами за­сідання тристоронньої ро­бочої групи, що відбулося 30 травня, профспілкова сторона надіслала на адре­су Мінфіну принципові пропозиції щодо форму­вання проекту Держбюджету–2012; міжгалузеві пропозиції, на реалізації яких наполягає ФПУ; про­позиції з окремих питань, які розроблені всеукраїн­ськими профспілковими організаціями. Згодом було направлено додаткові пропозиції, висловлені окремими членських орга­нізаціями ФПУ.

РЕАКЦІЯ МІНФІНУ

23 червня ц. р. на засі­данні тристоронньої робо­чої групи сторони профспі­лок і роботодавців розгля­нули матеріали, що надій­шли з Міністерства фінан­сів України та містили його позицію стосовно на­даних профспілками і ро­ботодавцями пропозицій.

На засіданні було опера­тивно опрацьовано пози­цію Мінфіну та складено листвідповідь з аргумен­тацією профспілкових про­позицій з метою їх подаль­шого відстоювання.

Під час чергового засі­дання групи у серпні пред­ставники Мінфіну поін­формували про стан робо­ти над проектом головного фінансового документа країни, зазначивши, що Мінфін вважає за необхід­не закласти у проект Держбюджету–2012 такі розміри мінімальної заро­бітної плати: з 1 січня 2012 року – 1025 грн, з 1 квітня – 1045, з 1 липня – 1052, з 1 жовтня – 1068 і з 1 грудня – 1104 грн. Посадовий оклад працівника першого та­рифного розряду ЄТС про­понується встановити у та­ких розмірах: з 1 січня – 725 грн, з 1 квітня – 745, з 1 лип­ня – 752, з 1 вересня – 757, з 1 жовтня – 773 і з 1 грудня – 809 грн.

Крім того, було повідо­млено про заплановані роз­міри прожиткового мініму­му на 2012 рік. Зокрема, для працездатних осіб він ста­новитиме: з 1 січня – 1025 грн, з 1 квітня – 1045, з 1 липня – 1052, з 1 жовтня – 1068 і з 1 грудня – 1104 грн.

НАС ПОЧУТО!

Завдяки наполегливим діям профспілок ухвалено рішення про те, що Мінфі­ном буде надіслано лист головним розпорядникам бюджетних коштів, який міститиме надану соціаль­ними партнерами інформа­цію щодо необхідності ви­конання норм Генеральної угоди стосовно погоджен­ня із соціальними партне­рами порядку використан­ня бюджетних коштів і статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Розроблення бюджету передбачає також участь профспілок у формуванні програмних і прогнозних документів економічного й соціального розвитку краї­ни, до якого профспілки за­вжди активно долучалися.

Уперше за останні роки Міністерство економічного розвитку та торгівлі Украї­ни за наполяганням ФПУ презентувало для членів СПО профспілок проект Прогнозу економічного і со­ціального розвитку Украї­ни на 2012 рік. Тож і завчас­но було направлено пропо­зиції профспілкової сторо­ни щодо формування Дер­жавної програми економіч­ного і соціального розвитку України на 2012 рік.

14 липня ц. р. під голову­ванням першого віце-прем’єрміністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України А. Клює­ва відбулося розширене за­сідання колегії Міністер­ства економічного розви­тку і торгівлі України, в якому взяв участь заступ­ник Голови ФПУ С. Кон­дрюк. На засіданні було підбито підсумки розвитку економіки та соціальної сфери України у І півріччі 2011 року, а також презен­товано проект Державної програми економічного і соціального розвитку Укра­їни на 2012 рік.

На виконання доручен­ня А. Клюєва за підсумка­ми засідання ФПУ опера­тивно направила Міністер­ству економічного розвитку та торгівлі України ак­туалізовані пропозиції до проекту представленої про­грами.

Цей проект заплановано схвалити на засіданні Каб­міну у вересні після роз­гляду всіх зауважень і про­позицій. Уряд зазначає, що вперше цього року при­йняття Державної програ­ми економічного і соціаль­ного розвитку України на 2012 рік передуватиме ухва­ленню Закону про Держбюджет–2012, а не на­впаки.

НА ПЕРСПЕКТИВУ

У рамках роботи над го­ловним фінансовим доку­ментом країни на засідан­ні Президії ФПУ в жовтні заплановано розглянути узагальнену інформацію про спільні дії соціальних партнерів, спрямовані на вирішення проблем при формуванні проектів дер­жавного та місцевих бю­джетів. Членські організа­ції ФПУ готуються подати цю інформацію до соціально-економічного депар­таменту апарату ФПУ до 25 вересня ц. р., врахувавши, зокрема, всі можливі захо­ди та інструменти у справі просування профспілкових пропозицій на всіх етапах роботи над формуванням проектів бюджетів і задля максимального поширен­ня позитивного досвіду, на­працьованого на цьому на­прямі роботи.

Соціально-економічний департамент


У ПРОПОЗИЦІЯХ ФПУ ДО ДЕРЖБЮДЖЕТУ–2012 АКЦЕНТОВАНО УВАГУ НА ТАКИХ ПИТАННЯХ:

1) бюджет 2012 року має враховувати реалізацію за­вдань із наближення України до топ-20 провідних країн світу щодо підвищення рівня життя українців відповідно до європейських стандартів;

2) одним із завдань має стати реалізація цілей роз­витку тисячоліття щодо боротьби з бідністю, зокре­ма очікувані зміни стосовно масштабів і глибини бід­ності;

3) бюджетна політика наступного року має спрямо­вуватися насамперед на поліпшення добробуту та якості життя населення шляхом підвищення міні­мальної заробітної плати й об’єктивного встановлен­ня величини прожиткового мінімуму, забезпечення надання пільг і допомоги у повному обсязі.

 

01.09.2011ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

16.01.2019 17:40

16.01.2019 17:40

16.12.2018 03:28

02.12.2018 23:51

02.12.2018 23:51

19.11.2018 17:37

19.11.2018 17:36

19.11.2018 17:35

26.10.2018 20:54

26.10.2018 20:54

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання