« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Епіцентр

Пандемія показала нездатність державних систем до протистояння їй

Пандемія показала нездатність державних систем до протистояння їй

18 травня відбувся вебі­нар на тему «COVID-19 пандемія: як заходи з безпеки і здоров’я на робочих місцях можуть пом’якшити наслідки», організований Федера­цією профспілок Укра­їни спільно з командою проєкту ЄС-МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларо­ваної праці в Україні» і присвячений 102-й річ­ниці утворення техніч­ної інспекції праці.


З вітальним словом до учасників міжнародної відеоконференції зверну­лися старший спеціаліст із питань діяльності пра­цівників МОП (Будапешт) Магнус Бер, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, заступ­ник голови Конфедерації вільних профспілок України Петро Тулей, головний технічний інспектор праці Профспілки залізничників і транспортних будівельників України Володимир Дорошенко.

Звертаючись до учасників відеоконференції, Голова ФПУ Григорій Осовий насамперед по­дякував команді проєкту ЄС-МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Украї­ні», яку очолює Антоніо Сантуш і яка допомогла організувати цю зустріч.

Григорій Осовий привітав спіл­чан, ветеранів із 102-ю річницею утворення технічної інспекції праці профспілок. І зазначив, що практично 102 роки тому почав працювати державний нагляд з питань праці й охорони праці, здійснювати який держава дору­чила профспілкам. А з огляду на те, що Уряд Української Народної Республіки визнав і закріпив дію відповідного рішення Ради народ­них комісарів і ВЦРПС на терито­рії УНР, то логічним було б дер­жавній владі України відзначати цю дату як день утворення Дер­жавної служби України з питань праці.

Григорій Осовий поінформував учасників, що профспілки готу­ють до розгляду сторонами соці­ального діалогу проєкт Меморан­думу про співпрацю у подоланні соціально-економічної кризи, ви­кликаної пандемією, в тому числі щодо заходів захисту життя і здоров’я працівників, запобігання поширенню коронавірусної хворо­би серед них та подолання її наслідків.

Голова ФПУ висловив переко­нання, що об’єднавши зусилля сторін соціального діалогу, за участю фахівців Європейського Союзу і Міжнародної організації праці, спільно визначивши цілі та способи дій, слухаючи і почувши одне одного, можна досягти біль­ше успішних результатів у проти­стоянні викликам і загрозам, спричиненим коронаві­русною інфекцією. Свій виступ профспілковий лідер завершив поба­жанням успіхів, міцно­го здоров’я, конструк­тивного і результатив­ного спілкування.

У вебінарі взяли участь представники ФПУ та її членських ор­ганізацій, Держпраці, Міністерства охорони здоров’я, Мінекономі­ки, Фонду соціального страхування України, Інституту медицини праці НМАПО НАМНУ, ветерани технічної ін­спекції праці профспілок.

Учасники вебінару дізналися про те, як впроваджувати системи управління ризиками, що дозво­лить зменшити негативний вплив COVID-19, про заходи з безпеки і здоров’я на робочому місці, які пом’якшують наслідки цього впли­ву, про рекомендації для робото­давців і працівників від Федерації профспілок щодо запобіжних захо­дів, які стримують поширення ко­ронавірусної інфекції. Представ­ники профспілкових об’єднань і організацій отримали рекоменда­ції щодо здійснення громадського контролю за належним захистом здоров’я працівників у сучасних умовах та інформацію про особли­вості розслідування випадків за­хворювання на COVID-19, які були професійно презентовані фахівця­ми ФПУ Тетяною Горюн і Діаною Казаковою, а також багато іншої актуальної інформації.

Представник ФПУ Юрій Андрі­євський у своєму виступі, зокрема, зазначив, що під час пандемії по­трібно не забороняти державним інспекторам з безпеки і гігієни праці відвідувати підприємства, а навпаки, надати їм усі можливості для виконання своїх функцій, що значно посилить ефективність за­ходів із запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

  • КОМЕНТАР

Григорій ОСОВИЙ, Голова Федерації профспілок України:

«Ми бачимо, що пандемія COVID-19 стала викликом для України і всього світу та виявила недоліки у спроможності дер­жавних систем протистояти їй. Насамперед це стосується ві­тчизняної системи охорони здоров’я, яку пандемія застала на етапі реформування, що че­рез відсутність фінансування призвело до загрози закриття тисяч медичних закладів і звіль­нення десятків тисяч медичних працівників. А головне – медична система не змогла захистити від коронавірусу своїх працівників, які безпосередньо надають по­слуги хворим на COVID-19. Ко­жен п’ятий хворий на COVID-19 в Україні – медичний працівник».

 

До теми

МОП: нас може накрити другою хвилею COVID-19

Міжнародна організація праці звернулася до урядів країн світу із закликом вжити заходів для профілактики і контролю поширення ві­русу COVID-19 на робочих місцях, причому зробити це в тісній взаємодії та діалозі з ор­ганізаціями профспілок і роботодавців.

У сім роботодавцям необхідно провес­ти оцінку ризиків і завчасно забезпе­чити на своїх під­приємствах найсуворіше до­тримання правил охорони праці для того, щоб звести до мінімуму небезпеку заражен­ня COVID-19 працівників, на­голошує МОП.

Якщо такого контролю не буде забезпечено, країни дуже ризикують стикнутися з повторним спалахом коро­навірусної інфекції. Вживаю­чи необхідних заходів, мож­на мінімізувати ризик другої хвилі коронавірусу на робо­чих місцях.

Протидія загрозі має буду­ватися з урахуванням кон­кретних потреб тих, хто пра­цює на передньому краї бо­ротьби з пандемією. До них належать працівники охоро­ни здоров’я, молодший ме­дичний персонал, лікарі, пра­цівники рятувальних служб, а також ті, хто працює на під­приємствах роздрібної тор­гівлі продуктами харчуван­ня та займається прибиран­ням приміщень.

МОП закликає також звер­нути особливу увагу на най­більш вразливі категорії пра­цівників і підприємств, зокре­ма тих, що працюють у нефор­мальній економіці, трудових мігрантів, домашніх праців­ників. Заходи, спрямовані на захист цих категорій, мають, крім іншого, включати на­вчання і практичну підготов­ку в галузі охорони праці, по­стачання необхідними засо­бами індивідуального захис­ту, доступ до державних ме­дичних послуг, забезпечення альтернативних джерел засо­бів до існування.

«Пандемія COVID-19 ви­світлила нагальну потребу розробки важливих націо­нальних програм охорони праці у сфері охорони здоров’я, медиків, працівни­ків аварійно-рятувальних служб і багатьох інших пра­цівників, які ризикують зара­ди нас життям», – заявив ге­неральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус, який звернувся до всіх країн із закликом забезпечити всім медичним працівникам чіт­ко продумані, гідні, безпечні умови праці.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  • ПРЯМА МОВА

Гай РАЙДЕР, генеральний директор МОП:

«Безпека та здоров’я всіх пра­цівників у світі сьогодні понад усе. В умовах поширення ко­ронавірусної інфекції від того, наскільки ми захистимо пра­цівників, залежить те, наскіль­ки ефективними в ході розви­тку пандемії будуть безпека населення і життєздатність підприємств. Захистити життя працівників, їхніх сімей і насе­лення в цілому, забезпечити безперебійну роботу та еко­номічне виживання можна лише за умови дотримання заходів охорони праці».

01.06.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання