« на головну 17.09.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Епіцентр

ЯК ДІЯТИ ПРОФСПІЛКОВИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ У ПРОЦЕСІ УТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

ЯК ДІЯТИ ПРОФСПІЛКОВИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ У ПРОЦЕСІ УТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

На розгляд чергового засідання Президії ФПУ винесено питання «Про завдання ФПУ та її членських організацій в умовах децентраліза­ції влади та утворення об’єднаних територіальних громад».

Питання є вкрай актуальним че­рез розпочату реформу децен­тралізації влади, яка передба­чає передання значної частини повноважень і ресурсів на рівень об’єднаних територіальних громад.

Цей процес несе виклики і для діяль­ності профспілкових організацій, які ді­ють на території такої громади. Головним з них є збереження галузевого принципу побудови профспілкових організацій, адже непоодинокими є наміри керівни­цтва громад створити профспілку грома­ди, об’єднавши в ній членів профспілок працівників агропромислового комплек­су, вчителів, медичних працівників, бібліотекарів, центрів соціального обслуго­вування тощо, або взагалі ліквідувати профспілкові організації, які діють на те­риторії громади, не розуміючи їхньої ролі в суспільстві чи розцінюючи їх як пережи­ток радянських часів.

Це суперечить Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії ді­яльності» та вимагає активної роботи всіх профспілкових структур з такими керівниками громад для упередження цих проявів, а також удосконалення профспілкових структур.

Федерацією профспілок України здій­снюється постійний моніторинг проблем­них питань, з якими стикаються проф­спілкові організації, що діють на терито­рії новостворених об’єднаних територі­альних громад. Так, проведено робочі зу­стрічі, наради та круглий стіл за участю експертів, представників міністерств, зо­крема Міністерства регіонального розви­тку та житлово-комунального господар­ства України, з питань децентралізації влади, реформування місцевого самовря­дування і галузевих реформ.

Особливості діяльності профспілкових організацій в умовах децентралізації вла­ди попередньо розглядалися на засіданні постійної комісії Ради ФПУ з питань орга­нізаційної роботи та розвитку профспіл­кового руху, яке відбулося 15–16 лютого 2017 року у м. Рівне. Члени постійної комі­сії ознайомилися з діяльністю Бугрин­ської сільської об’єднаної територіальної громади Гощанського району Рівненської області, стали свідками обрання первин­ними профспілковими організації коор­динаційної ради голів профкомів та її го­лови. Тут відбулося також урочисте під­писання Угоди про співпрацю між Феде­рацією профспілок Рівненської області та Бугринською сільською об’єднаною тери­торіальною громадою. Підписання такої угоди дає законні підстави всім первин­ним галузевим профспілковим організа­ціям діяти злагоджено задля врегулюван­ня трудових та соціально-економічних відносин і захисту прав та інтересів пра­цівників громади з урахуванням їх галу­зевої належності та керуючись принципа­ми соціального діалогу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УСІХ ПРОФСПІЛКОВИХ СТРУКТУР

Комісія Ради ФПУ схвалила досвід ро­боти Федерації профспілок Рівненської області, практику співпраці первинних профспілкових організацій з керівни­цтвом об’єднаної територіальної грома­ди та виробила Рекомендації для всіх профспілкових структур з метою проти­дії сучасним викликам їх діяльності в умовах об’єднаної громади.

Всеукраїнським профспілкам:

– налагодити співпрацю з відповід­ним структурним підрозділом (коорди­натором) профільного міністерства з пи­тань реформування галузі в умовах де­централізації влади;

– внести при необхідності зміни до своїх статутів щодо вдосконалення орга­нізаційної побудови профспілкових ор­ганізацій, які діють на території грома­ди, та входження їх до вищих профспіл­кових структур галузі;

– сприяти збереженню колективно-до­говірних відносин у первинних проф­спілкових організаціях на території но­востворених громад;

– провести семінари-навчання з пи­тань особливостей діяльності профспіл­кових організацій в умовах децентралі­зації влади та створення об’єднаних те­риторіальних громад.

Територіальним профоб’єднанням:

– налагодити співпрацю з Центром роз­витку місцевого самоврядування та Офі­сом реформ відповідної області щодо вра­хування позиції профспілок із збережен­ня соціальної складової, зокрема щодо захисту прав та інтересів спілчан, при утворенні об’єднаних територіальних гро­мад й проведенні галузевих реформ;

– разом із всеукраїнськими профспіл­ками надавати практичну допомогу щодо збереження й організації діяльнос­ті первинних профспілкових організацій на території новостворених громад.

При цьому всі членські організації ФПУ мають дотримуватись положень Ме­морандуму про принципи взаємодії та по­дальшої співпраці між всеукраїнськими галузевими профспілками й територіаль­ними профоб’єднаннями Федерації проф­спілок України.

Федерації профспілок України:

– підготовка методичних матеріалів з питань діяльності профспілкових органі­зацій в умовах децентралізації влади та створення об’єднаних територіальних громад;

– продовження моніторингу проблем­них питань діяльності профспілкових організацій в умовах об’єднаних терито­ріальних громад;

– налагодження співпраці з Міністер­ством регіонального розвитку, будівни­цтва та житлово-комунального господар­ства України, Національною Академією державного управління при Президентові України, асоціаціями органів місцевого самоврядування з метою проведення сис­темних зустрічей і консультацій з пред­ставниками профспілок в умовах рефор­мування місцевого самоврядування, за необхідності – підготовка пропозицій щодо укладання з ними угод;

– розробка Типового положення про профспілкового представника, у тому числі на рівні об’єднаної територіальної громади;

– актуалізація Типового положення про міську, районну координаційну раду голів комітетів (рад) профспілок, передбачивши в ньому рівень територі­альної громади;

– узагальнення досвіду співпраці профспілкових організацій та профоб’єднань з об’єднаними територі­альними громадами, підготовка відпо­відних інформаційних матеріалів і про­позицій для керівників громад про проф­спілки та їх діяльність із захисту трудо­вих прав та інтересів людини праці.

Департамент профспілкового руху та зв’язків з громадськими організаціями апарату ФПУ

 

ЗАЯВА ЩОДО ЗАГИБЕЛІ ШАХТАРІВ НА ШАХТІ № 10 «СТЕПОВА»

Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України висловлює співчуття сім’ям за­гиблих шахтарів шахти № 10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» у с. Глухів Сокаль­ського району Львівської області та їх травмованим колегам, що постраждали від вибуху та обвалення гірської породи.

Профспілка буді­вельників зазна­чає, що трагедія з такою кількістю постраждалих – це законо­мірний результат посла­блення державного нагля­ду у сфері господарської діяльності шахт, що при­звело до порушення вимог нормативних актів з безпе­ки праці у найбільш небез­печній для життя і здоров’я працівників галу­зі, якою є добування кам’яного і бурого вугілля.

Ми підкреслюємо, що грошова компенсація ро­динам загиблих і по­страждалих – це лише найперший крок у здій­сненні заходів, які необ­хідно розробити вищим органам виконавчої вла­ди, адміністрації шахти, де стався груповий не­щасний випадок із смер­тельними наслідками, та керівникам всієї ву­гільної галузі.

Тому ми звертаємось до Кабінету Міністрів України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Державної служби Укра­їни з питань праці з ви­могою провести ретель­не і неупереджене спеці­альне розслідування цього групового нещас­ного випадку з метою ви­значення події та при­чин, які його викликали.

Ми вимагаємо належно­го покарання посадових осіб шахти і галузі, ви­нних у виникненні цього нещасного випадку, по­вного захисту прав по­страждалих шахтарів та членів сімей загиблих, оприлюднення для фа­хівців галузі і громад­ськості матеріалів спеці­ального розслідування, а також розробки дієвих заходів для унеможлив­лення повторення траге­дії на інших шахтах України, працівники яких несуть важкі втра­ти – розплачуються дво­ма з половиною життів за кожен мільйон тонн добутого ними вугілля!

Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України

 

 

18.03.2017ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання