« на головну 19.06.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1005)
06
Червень
 
Інтерв’ю
 
Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»

Леонід Ступак: «Ми просто виконували свою роботу»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Епіцентр

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПОТРІБНІ ДІЄВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД ШОКОВОГО ПІДВИЩЕННЯ ЦІН І ТАРИФІВ»

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: «ПОТРІБНІ ДІЄВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД ШОКОВОГО ПІДВИЩЕННЯ ЦІН І ТАРИФІВ»

Уряд прийняв рішення про встановлення єдиної ринко­вої ціни оплати за газ як для побутових споживачів, так і для бюджетних установ та організацій. Через це тарифи на газ для більшості насе­лення мають зрости вже з 1 липня ц. р. На розширеному засіданні Робочої групи Ко­мітету Національної ради з питань соціальної та гумані­тарної політики, що відбуло­ся 12 травня у ФПУ за участі членів СПО профспілок, було обговорено причини, через які Уряд пішов на збільшення ціни на газ, а та­кож заходи, яких негайно по­трібно вжити для мінімізації негативного впливу цього підвищення на населення.

Як повідомляє прес-центр ФПУ, коментуючи логіку дій Кабмі­ну, Голова ФПУ Григорій Осо­вий зазначив, що Уряд у та­кий спосіб намагається подолати ко­рупційні схеми, що діють на ринку газу. Він навів експертні дані, згідно з якими за роки незалежності із за­значеного сектору економіки неза­конними шляхами було виведено близько 32 млрд доларів.

З іншого боку, зазначив Голо­ва ФПУ, за оцінками фахівців, вирівнювання ціни на газ для державних і приватних газо­вих компаній (досі ціна на газ для державних підприємств була вдвічі нижчою) має спри­яти подальшому розвитку дер­жавних підприємств енерге­тичної галузі та їх модернізації. Уряд розраховує, що завдяки вжи­тим заходам до 2020 року ДК «Укргазвидобування» отримає фінансо­вий ресурс у розмірі близько 100 млрд грн, які будуть спрямовані на прове­дення робіт із розвідки газових родо­вищ, модернізації виробництва та збільшення газовидобутку. На сьогод­ні ця державна компанія видобуває 14,5 млрд кубометрів газу, проте най­ближчі чотири роки ці обсяги можна збільшити до 20 млрд, а до 2025 року – до 28 млрд, що дасть нашій державі шанс повністю перейти на споживан­ня власного енергоресурсу й остаточ­но позбутися енергетичної залежності в газовому секторі. Тобто цільове за­вдання номер два – стати самодостат­ньою країною із видобутку і спожи­вання блакитного палива.

І ще одна мета – через високу ціну на газ змусити споживачів нарешті вдатися до заходів енергозбережен­ням та енергоефективності.

За рівнем розвитку технологій Україна посідає 79-те місце у світі. Для порівняння: Білорусь на 36-й по­зиції. Енерговитрати на одиницю продукції у нас у десятки разів біль­ші, ніж в ЄС.

Такі мотиви озвучив Уряд стосов­но підняття ціни на газ до ринкової.

Григорій Осовий зауважив, що ло­гіка дій урядовців цілком зрозуміла і з точки зору державного інтересу ні­бито є доцільною. Але ж погляньмо на іншу сторону цього питання – як пересічні громадяни. Що ми матиме­мо, коли і яку вигоду від вкладених коштів як платників податків і спо­живачів послуг в енергонезалеж­ність?

До того ж надра країни є власністю українського народу, і кожен грома­дянин має право на певні вигоди від їх використання.

Відтак маємо сумну картину. На засіданні робочої групи було оголо­шено попередні розрахунки, проведе­ні як НКРЕ, так і профспілковими експертами, які свідчать про те, що у разі запровадження нової ціни на газ тарифи на тепло і гарячу воду дове­деться підвищувати в 1,8–2,5 раза.

Очевидно, що унаслідок цього мільйони українських родин потра­плять у пастку непомірного збіль­шення витрат на житлово-комуналь­ні послуги, що призведе до подаль­шого зубожіння наших співгромадян та посилення соціальної напруги у суспільстві.

Голова СПО профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий вважає, що Уряд повинен відпрацювати дієві ме­ханізми соціального захисту насе­лення від негативних наслідків під­вищення цін і тарифів.

Єдиним засобом захисту людей є житлові субсидії. Це справді так, але скористаються цим правом лише ма­лозабезпечені верстви населення. Кваліфіковані працівники, службов­ці, науковці – так званий середній клас із доходом сім’ї більше 4–5 тис. грн потрапить під прес кратного під­вищення оплати за комірне, тож у період опалювального сезону за послуги ЖКГ доведеться віддати не менше половини доходу, ще стільки ж об’єктивно витрача­ється на харчування. На ре­шту вмісту споживчого коши­ка геть нічого не лишиться.

Профспілки, зазначив Гри­горій Осовий, рішуче виступа­ють за збалансований підхід: зростанню цін і тарифів до рин­кових має бути протиставлена ефективна політика адекватного підвищення зарплат, пенсій, соці­альних виплат. Причому синхронно в часі і за розмірами – так, щоб у жод­ному разі не допустити зниження життєвого рівня, адже українці і так уже найбідніші в Європі.

Необхідно також встановити ре­альний прожитковий мінімум, який має відповідати існуючим цінам на товари та послуги, а це означає його підвищення принаймні вдвічі.

Крім того, варто зберегти диферен­ційовану оплату за газ залежно від обсягів його споживання. До речі, своїми протестними діями у 2006 році за уряду Юрія Єханурова профспілки вибороли диференційовану ціну на газ і тарифи ЖКГ для населення, що сприяло суттєвій економії витрат до­могосподарств, відтак працював принцип соціальної справедливості: бідні платили вдвічі менше, ніж заможні.

 

НІ – ТАРИФНОМУ ГЕНОЦИДУ!

Профспілкові організації, виявляючи активність, єдність та згуртованість в обстоюванні конституційних прав лю­дей праці, рішуче виступили проти рі­шення Уряду щодо зміни ціни на при­родний газ, інформує Департамент за­хисту соціально-економічних прав апарату ФПУ.

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА

28 квітня на Загальних зборах представників трудових колективів галузей економіки Дні­пропетровської області, які відбувалися під гаслом «Працюючій людині – гідний рівень життя!», учасники схвалили Резолюцію, яка містить вимоги до Президента України, Кабі­нету Міністрів, Верховної Ради, обласної держадміністрації та обласної Ради Федерації орга­нізацій роботодавців Дніпропетровщини, у т. ч. щодо надання права громадянам на отри­мання субсидії з оплати житлово-комунальних послуг, якщо їхня загальна вартість становить більш як 15% середньомісячного сукупного до­ходу сім’ї, встановлення виплати субсидій у грошовому еквіваленті адресно кожному гро­мадянинові, який має на це право.

ТЕРНОПІЛЬЩИНА

10 травня на засіданні Президії Тернопільської обласної ради профспілок прийнято рішення вважати постанову Кабінету Міністрів Украї­ни від 27.04.2016 № 315 неприйнятною і вимага­ти її скасування.

Постанову Президії Тернопільської обласної ради профспілок від 10.05.2016 № Пр-06-01 «Про ставлення профспілок області до рішення Уря­ду щодо підвищення ціни на газ для населення» надіслано до Кабінету Міністрів України, на­родним депутатам – членам міжфракційного об’єднання «Тернопільщина», до Тернопіль­ської міськради та обласної держадміністрації.

КИЇВ

Київська міська організація Профспілки пра­цівників освіти і науки України 12 травня звер­нулася до Президента України з проханням сприяти у встановленні Кабінетом Міністрів пільгової граничної роздрібної ціни на природ­ний газ, який використовує населення для ін­дивідуального опалення або комплексно, на рівні 3,6 грн за 1 куб. метр, а також у зниженні ціни на газ виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії з метою надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню.

Федерація профспілок зазначає, що, на жаль, перші рішення новоствореного Уряду прийня­ті з порушенням принципів соціального діало­гу – проект урядового рішення щодо зміни ціни на природний газ для населення на роз­гляд профспілок не надходив і консультації з цього питання не проводилися.

20.05.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:43

21.05.2019 21:40

21.05.2019 21:39

13.05.2019 22:29

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання